• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2 (2011)

Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2 (2011)
Cena: 0,00 pln

SPIS TREŚCI


NAWROT JERZY, PREIDL WOJCIECH: Rozwój konstrukcji obudowy metalowej wyrobisk korytarzowych. Część 2. Rozwój konstrukcji od lat 30. XX wieku po współczesność (str. 1)


BRODNY JAROSŁAW: Wyznaczanie parametrów pracy złącza ciernego obciążonego udarem masy (str. 15)


CHOLEWA MARCIN, DUŻY STANISŁAW: Współczesne tendencje w technologii drążenia wyrobisk korytarzowych na przykładzie kopalń Katowickiej Grupy Kapitałowej (str. 23)


TOMICZEK KRZYSZTOF: Badania zdolności skał do gromadzenia energii sprężystej i ich tąpliwości. Część I. Wskaźnik zdolności skał do gromadzenia energii sprężystej WE i tąpliwości PES (str. 32)


WIEJA TOMASZ, CHMURA JANUSZ: Konstrukcje górnicze jako element projektowanej podziemnej trasy turystycznej „Groty Nagórzyckie” (str. 37)


BIENIAWSKI ZDZISŁAW T.., CAŁA MAREK, MAŁKOWSKI PIOTR: Błędy w stosowaniu klasyfikacji masywów skalnych – fakty i mity. Część 1 (str. 45)

STRESZCZENIA

NAWROT J., PREIDL W.: Rozwój konstrukcji obudowy metalowej wyrobisk korytarzowych. Część 2. Rozwój konstrukcji od lat 30. XX wieku po współczesność. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2011, nr 2, s. 1-14, tabl. 1, rys. 20, bibliogr. poz. 27.

Już lata 20. XX wieku charakteryzowały się bardzo intensywnymi pracami nad wdrożeniem w górnictwie podziemnym nowych konstrukcji obudów metalowych. W tej części artykułu opisano: profile stalowe stosowane do konstrukcji elementów obudów górniczych wyrobisk korytarzowych; konstrukcje strzemion do połączeń elementów obudów górniczych; podział konstrukcji strzemion do metalowych obudów chodnikowych; rozwiązania konstrukcyjne odrzwi obudów chodnikowych; przyszłość chodnikowych obudów metalowych w górnictwie.


BRODNY J.: Wyznaczanie parametrów pracy złącza ciernego obciążonego udarem masy. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2011, nr 2, s. 15-22, rys. 12, bibliogr. poz. 4.

W artykule opisano przebieg badań stanowiskowych, których celem było wyznaczenie parametrów pracy złącza ciernego górniczej obudowy podatnej obciążonego udarem masy. Badania takie znajdują uzasadnienie praktyczne, albowiem w warunkach rzeczywistych obciążenie dynamiczne powoduje najczęstsze uszkodzenia tej obudowy i może stanowić realne zagrożenie dla bezpieczeństwa załogi. Wynikiem badań było wyznaczenie charakterystyk dynamicznych pracy złącza ciernego oraz określenie wpływu i energii udaru oraz wartości wstępnych sił, z jakimi dociskane są współpracujące kształtowniki na te charakterystyki.


CHOLEWA M., DUŻY S.: Współczesne tendencje w technologii drążenia wyrobisk korytarzowych na przykładzie kopalń Katowickiej Grupy Kapitałowej. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2011, nr 2, s. 23-31, rys. 8, bibliogr. poz. 9.

W artykule zwrócono uwagę na zmieniające się tendencje w technologii drążenia wyrobisk korytarzowych pod względem użytych rodzajów i rozmiarów obudów oraz kierunków zmian w technologii drążenia wyrobisk korytarzowych w zmieniających się warunkach geologiczno-górniczych przez ostatnie 15 lat w kopalniach węgla kamiennego Katowickiej Grupy Kapitałowej. Na tej podstawie sformułowano główne kierunki prac badawczo-rozwojowych nad doskonaleniem technologii drążenia i utrzymania stateczności wyrobisk korytarzowych w kopalniach podziemnych węgla kamiennego.


TOMICZEK K.: Badania zdolności skał do gromadzenia energii sprężystej i ich tąpliwości. Część I. Wskaźnik zdolności skał do gromadzenia energii sprężystej WE i tąpliwości PES. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2011, nr 2, s. 32-36, rys. 5, bibliogr. poz. 16.

W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych prowadzonych na walcowych smukłych próbkach różnych skał w celu określenia ich zdolności do gromadzenia energii sprężystej i tąpliwości. W części I. artykułu opisano, opierając się na pracach polskich badaczy, sposób wyznaczania wartości wskaźnika zdolności skał do gromadzenia energii sprężystej WE i tąpliwości PES. W części II. przedstawione zostaną wyniki tych badań. Prowadzone w wielu kopalniach węgla kamiennego, są niezbędne w celu oceny i prognozowania zagrożenia tąpaniami, oceny stateczności wyrobisk oraz opracowywania profilaktyki tąpaniowej.


WIEJA T., CHMURA J.: Konstrukcje górnicze jako element projektowanej podziemnej trasy turystycznej „Groty Nagórzyckie”. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2011, nr 2, s. 37-44, tabl. 1, rys. 8, bibliogr. poz. 8.

Podziemna trasa „Groty Nagórzyckie” będzie kolejnym, w ponad pięćdziesięcioletniej działalności zespołu z Akademii Górniczo-Hutniczej, obiektem zaadaptowanym na atrakcyjny obiekt służący rzeszom turystów. Trasa ta ma rozszerzyć gamę atrakcji turystycznych w rejonie tomaszowskim. Dołączy ona do niedaleko położonego Zalewu Sulejowskiego, Rezerwatu „Niebieskie Źródła” oraz Skansenu Rzeki Pilica. „Groty Nagórzyckie”, obok, walorów jako trasa turystyczna, będą uczyć historii regionu, historii górnictwa, geologii i być przykładem specyficznego górnictwa sprzed dwustu laty.


BIENIAWSKI Z.T., CAŁA M., MAŁKOWSKI P.: Błędy w stosowaniu klasyfikacji masywów skalnych – fakty i mity. Część 1. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2011, nr 2, s. 45-55, tabl. 5, rys. 6, bibliogr. poz. 28.

W artykule przedstawiono wskazówki dla inżynierów górników oraz inżynierów budownictwa podziemnego dotyczące klasyfikacji inżynierskich masywu skalnego, oceny właściwości geomechanicznych skał wyznaczanych na podstawie wskaźników jakości górotworu oraz poruszania się między doświadczeniem i praktyką a teorią. W części pierwszej przedstawiono błędy związane z podejściem metodycznym do oceny jakości górotworu, wykorzystywanej przy projektowaniu wyrobisk podziemnych i tunelowych. W szczególności omówiono przydatność globalnych klasyfikacji RMR, GSI i Q do oceny jakości górotworu, w tym górotworu słabego. Omówiono zalety szacowania stanu naprężenia w masywie skał zwięzłych według kryteriów Hoeka-Browna i Yudhbira-Bieniawskiego.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!