• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 7-8 (2011)

Wiadomości Górnicze 7-8 (2011)
Cena: 0,00 pln

SPIS TREŚCI


BRZYCHCZY EDYTA: Proces modelowania produkcji górniczej w kopalniach węgla kamiennego z wykorzystaniem systemu doradczego (str. 1)


GOSPODARCZYK PIOTR, KOTWICA KRZYSZTOF, KULINOWSKI PIOTR: Program KARBONADO jako narzędzie komputerowego wspomagania projektowania ścianowego systemu eksploatacji węgla kamiennego (str. 2)


JURDZIAK LESZEK, KAWALEC WITOLD: Procesy i narzędzia przetwarzania danych przestrzennych przy optymalizacji rozwoju kopalni odkrywkowej na przykładzie złoża Legnica (str. 3)


GIBIEC MARIUSZ: Data mining w systemie monitorowania pracy kombajnów górniczych (str. 4)


KACPRZAK MARCIN, KULINOWSKI PIOTR, WĘDRYCHOWICZ DARIUSZ: BCE – oprogramowanie wspomagające zarządzanie eksploatacją taśm przenośnikowych w kopalniach KGHM (str. 5)


TCHÓRZEWSKI SEWERYN, STOPA JAROSŁAW: Praktyczne doświadczenia w wykorzystaniu narzędzi informatycznych w planowaniu i harmonogramowaniu robót górniczych w KHW SA (str. 6)


KRÓL ROBERT, ZIMROZ RADOSŁAW, GÓRNIAK-ZIMROZ JUSTYNA, GŁADYSIEWICZ LECH, BARTELMUS WALTER, HARDYGÓRA MONIKA: System Zarządzania Eksploatacją Przenośników Taśmowych DIAG MANAGER dla KGHM O/ZG „Polkowice- Sieroszowice” (str. 7)


MIKODA WŁODZIMIERZ, RĄCZKIEWICZ TOMASZ, WROŃSKI BARTOSZ: Informatyczne wsparcie procesu udzielania zamówień w zakresie usług remontowych w Kompanii Węglowej SA (str. 8)


WROŃSKI ARTUR: Praktyczne aspekty implementacji narzędzia klasy Business Intelligence w górnictwie (str. 9)


CZAJA PIOTR: Polskie doświadczenia w likwidacji szybów. Część 6. Metodyka likwidacji szybu górniczego – zakres branży mechanicznej (str. 10)

STRESZCZENIA

BRZYCHCZY E.: Proces modelowania produkcji górniczej w kopalniach węgla kamiennego z wykorzystaniem systemu doradczego. Wiadomości Górnicze 2011, nr 7-8, s. 366-372, rys. 6, bibliogr. poz. 24.

W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania odpowiednio zaprojektowanego systemu doradczego w procesie modelowania produkcji górniczej w kopalniach węgla kamiennego. Podano krótką charakterystykę systemów ekspertowych oraz opisano podstawowe elementy projektowanego rozwiązania wspomagającego planowanie robót przygotowawczych i eksploatacyjnych. Zaprezentowano również przykład wykorzystania wiedzy pochodzącej z systemu doradczego do modelowania i optymalizacji wielkości produkcji w kopalniach wielozakładowego przedsiębiorstwa górniczego.


GOSPODARCZYK P., KOTWICA K., KULINOWSKI P.: Program KARBONADO jako narzędzie komputerowego wspomagania projektowania ścianowego systemu eksploatacji węgla kamiennego. Wiadomości Górnicze 2011, nr 7-8, s. 375-384, rys. 11, bibliogr. poz. 3.

W artykule zaprezentowano nową wersję programu - KARBONADO v. 2.0., wspomagania doboru maszyn kompleksu ścianowego w warunkach JSW SA. Zmianie uległa struktura programu, co pozwoliło na rozszerzenie jego funkcjonalności. Omówiono te zmiany oraz nowe funkcjonalności, takie jak: integracja projektów dowolnej liczby ścian, umożliwiająca wspomaganie projektowania eksploatacji złoża obszaru wydobywczego w dłuższym przedziale czasu, z wykorzystaniem wspólnej bazy wyposażenia oraz możliwości określenia efektów ekonomicznych z eksploatacji każdej ze ścian oddzielnie i łącznych efektów ekonomicznych dla grupy ścian.


JURDZIAK L., KAWALEC W.: Procesy i narzędzia przetwarzania danych przestrzennych przy optymalizacji rozwoju kopalni odkrywkowej na przykładzie złoża Legnica. Wiadomości Górnicze 2011, nr 7-8, s. 386-397, tabl. 2, rys. 10, bibliogr. poz. 17.

Omówiono trendy rozwojowe oprogramowania głównie w aspekcie górnictwa odkrywkowego węgla brunatnego. Na podstawie podejść procesowych i dostępnych narzędzi przedstawiono studialne scenariusze technologiczne rozwoju planowanej kopalni węgla brunatnego „Legnica” zlokalizowanej w obrębie pól Legnica Zachód, Wschód i Północ. Dla każdego scenariusza, na podstawie wstępnych szacunków kosztów eksploatacji i stosowanej w branży formuły ceny węgla w złożu, wygenerowano studialne modele wyrobiska docelowego, m.in. metodą optymalizacji Lerchs’a-Grossmann’a. Przeanalizowano wpływ zmienności ceny węgla na wyniki ekonomiczne kopalni.


GIBIEC M.: Data mining w systemie monitorowania pracy kombajnów górniczych. Wiadomości Górnicze 2011, nr 7-8, s. 398-405, tabl. 6, rys. 5, bibliogr. poz. 7.

W artykule pokazano przykłady zastosowania wybranych metod data mining do diagnozowania uszkodzeń kombajnu ścianowego, na podstawie relacji diagnostycznych odkrywanych automatycznie. W pewnym zakresie, możliwe jest diagnozowanie stanu urządzenia tylko na podstawie danych dostarczanych przez system monitorowania. Wyniki diagnozy są objaśniane za pomocą zbioru prostych reguł. Zbiór reguł może być wykorzystywany do prognozowania zmian stanu urządzenia. Innym zastosowaniem data mining jest identyfikacja zawodnych elementów urządzenia na podstawie protokołów serwisowych. Odkryte sekwencje działań serwisu dają możliwość racjonalizacji strategii utrzymania przez serwisowanie wytypowanych elementów urządzenia w trakcie tego samego wyłączenia z eksploatacji.


KACPRZAK M., KULINOWSKI P., WĘDRYCHOWICZ D: BCE – oprogramowanie wspomagające zarządzanie eksploatacją taśm przenośnikowych w kopalniach KGHM. Wiadomości Górnicze 2011, nr 7-8, s. 406-413, rys. 10, bibliogr. poz. 10.

Artykuł dotyczy opisu systemu BCE (Belt Conveyor Editor), którego zadaniem jest akwizycja danych oraz ich wykorzystanie do wspomagania zarządzania procesem eksploatacji taśm przenośnikowych. Opisano budowę, funkcjonowanie i informacje, jakie mogą zostać uzyskane w wyniku działania systemu BCE w oddziałach transportu taśmowego KGHM. Przedstawiono plany związane z rozwojem BCE.


TCHÓRZEWSKI S., STOPA J.: Praktyczne doświadczenia w wykorzystaniu narzędzi informatycznych w planowaniu i harmonogramowaniu robót górniczych w KHW SA. Wiadomości Górnicze 2011, nr 7-8, s. 414-418, rys. 7, bibliogr. poz. 5.

Planowanie i realizacja procesów wydobywczych w kopalni węgla kamiennego zawsze wymaga zgromadzenia oraz przetwarzania znaczącej liczby danych. Zgromadzone dane i informacje z nich wynikające pozwalają na zarządzanie kopalniami na poziomie operacyjnym oraz strategicznym. W artykule zaprezentowano wyniki doświadczeń zgromadzonych w trakcie procesu wprowadzania jednolitej struktury informacji opisującej działania produkcyjne oraz im służące, realizowane w kopalniach Katowickiego Holdingu Węglowego SA.


KRÓL R., ZIMROZ R., GÓRNIAK-ZIMROZ J., GŁADYSIEWICZ L., BARTELMUS W., HARDYGÓRA M.: System Zarządzania Eksploatacją Przenośników Taśmowych DIAG MANAGER dla KGHM O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”. Wiadomości Górnicze 2011, nr 7-8, s. 420-427, tabl. 1, rys. 6, bibliogr. poz. 9.

W artykule zaprezentowano efekt, prowadzonej w KGHM O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”, pracy badawczo-rozwojowej w postaci Systemu Zarządzania Eksploatacją Przenośników Taśmowych. W artykule przedstawiono koncepcję systemu oraz uzasadniono wybór przyjętej technologii bazodanowej realizowanej na platformie GIS. Ponadto przedstawiono strukturę danych opisowych i przestrzennych zaimplementowanych w trzech warstwach wektorowych, dwu aktywnych i jednej jako warstwa podkładowa. Zaprezentowano funkcjonalność systemu DIAG MANAGER szczegółowo opartą na zdefiniowanych potrzebach użytkownika.


MIKODA W., RĄCZKIEWICZ T., WROŃSKI B: Informatyczne wsparcie procesu udzielania zamówień w zakresie usług remontowych w Kompanii Węglowej SA. Wiadomości Górnicze 2011, nr 7-8, s. 429-431, rys. 1, bibliogr. poz. 3.

W artykule przedstawiono proces udzielania zamówień w zakresie usług remontowych Kompanii Węglowej SA oraz dedykowane jego realizacji nowoczesne rozwiązania informatyczne autorstwa Centralnego Ośrodka Informatyki Górnictwa SA dotyczące ścieżki zgłaszanych przez użytkowników potrzeb remontowych, udzielania zleceń zewnętrznych lub zamówień wykonawczych, portalu aukcyjnego oraz rozliczania tych usług. Opisany został także sposób utworzenia indeksów usług remontowych, które umożliwiły zastosowanie wymienionych instrumentów informatycznych oraz identyfikację poszczególnych potrzeb remontowych.


WROŃSKI A: Praktyczne aspekty implementacji narzędzia klasy Business Intelligence w górnictwie. Wiadomości Górnicze 2011, nr 7-8, s. 433-438, rys. 3, bibliogr. poz. 3.

W artykule omówiono praktyczne aspekty implementacji przez Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa SA systemu klasy Business Intelligence w spółkach węgla kamiennego. Przybliżono zastosowanie platformy BI, jako narzędzia dostarczającego danych niezbędnych do podejmowania decyzji zarządczych. W obecnych czasach BI może stać się rozwiązaniem problemów związanych z błyskawiczną reakcją na zmianę czynników środowiska otaczającego przedsiębiorstwo, co zaprezentowano w przedstawionych przykładach.


CZAJA P.: Polskie doświadczenia w likwidacji szybów. Część 6. Metodyka likwidacji szybu górniczego – zakres branży mechanicznej. Wiadomości Górnicze 2011, nr 7-8, s. 448-454, bibliogr. poz. 3.

Zaprezentowano czynności głównie dla zobrazowania stopnia trudności i zagrożeń, które pojawić się mogą w trakcie robót likwidacyjnych. W większości przypadków likwidacji prostych urządzeń wyposażenia mechanicznego czynności te są praktycznie nieopłacalne. W tym artykule wskazano na konieczność wykonania licznych zabiegów przygotowawczych pozwalających na bezpieczną likwidację. Należą do nich prace związane głównie z likwidacją górniczego wyciągu szybowego.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!