• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 11 (2011)

Wiadomości Górnicze 11 (2011)
Cena: 0,00 pln

SPIS TREŚCI


MAGDA ROMAN: Strategie zabezpieczające wynik finansowy przedsiębiorstwa górniczego z wykorzystaniem instrumentów pochodnych (str. 1)


KIJEWSKA ANNA, PRZYBYŁA HENRYK: Wdrożenie benchmarkingu konkurencyjnego jako elementu strategii przekształcenia przedsiębiorstwa górniczego w organizację ucząca się (str. 2)


BĄK PATRYCJA, SETLAK KRZYSZTOF, SIODŁAK ŁUKASZ: Finansowanie alternatywne – nowe możliwości dla przedsięwzięć innowacyjnych (str. 3)


ŚLÓSARZ MIECZYSŁAW: Przywództwo w przedsiębiorstwie jako element strategii zarządzania zasobami ludzkimi (str. 4)


KORBAN ZYGMUNT, PRZYBYŁA HENRYK: Wybrane aspekty zarządzania strategicznego (str. 5)


KOWAL BARBARA: Cele strategiczne przedsiębiorstwa górniczego w ujęciu badań sondażowych (str. 6)


BRZYCHCZY EDYTA, MIESZANIEC JERZY: Zastosowanie systemów informatycznych do wsparcia innowacji organizacyjnych w przedsiębiorstwach górniczych (str. 7)


TOBÓR-OSADNIK KATARZYNA, WYGANOWSKA MAŁGORZATA: Misja firmy drogowskazem kreowania tożsamości organizacyjnej (str. 8)


PAPCIAK ROMAN, KRAUSE MARCIN: Adaptacja zawodowa nowo przyjętych pracowników na stanowiska robotnicze w kopalni „Bielszowice” (str. 9)


CZAJA PIOTR: Polskie doświadczenia w likwidacji szybów. Część 9. Likwidacja szybu. Zakres branży budowlanej realizowanej metodami klasycznymi (str. 10)

STRESZCZENIA

MAGDA R.: Strategie zabezpieczające wynik finansowy przedsiębiorstwa górniczego z wykorzystaniem instrumentów pochodnych. Wiadomości Górnicze 2011, nr 11, s. 614-617, bibliogr. poz. 4.

W artykule w ogólnym zarysie nawiązano do problematyki wykorzystania instrumentów pochodnych do potrzeb formułowania strategii zabezpieczających wynik finansowy przedsiębiorstwa górniczego. Problematyka ta nabiera szczególnego znaczenia w sytuacji postępującej prywatyzacji polskich przedsiębiorstw górniczych. Należy oczekiwać szerszego niż dotychczas stosowania instrumentów pochodnych jako potencjalnej możliwości zabezpieczenia przed niekorzystnym kształtowaniem się cen na rynku w pewnych okresach. W dobie globalizacji gospodarczej można do tego celu wykorzystać międzynarodowe rynki surowców mineralnych i metali.


KIJEWSKA A., PRZYBYŁA H.: Wdrożenie benchmarkingu konkurencyjnego jako elementu strategii przekształcenia przedsiębiorstwa górniczego w organizację ucząca się. Wiadomości Górnicze 2011, nr 11, s. 618-625, tabl. 1, rys. 5, bibliogr. poz. 4.

W artykule przedstawiono koncepcję przekształcenia przedsiębiorstwa górniczego w organizację uczącą się. Wśród różnych niezbędnych działań, konieczne jest ustalenie systemu mierników – benchmarków pozwalających na porównanie swojej działalności z wynikami innych kopalń. Przedstawiono procedurę tworzenia jednorodnych kopalń, umożliwiając tym samym wdrożenie benchmarkingu konkurencyjnego.


BĄK P., SETLAK K., SIODŁAK Ł.: Finansowanie alternatywne – nowe możliwości dla przedsięwzięć innowacyjnych. Wiadomości Górnicze 2011, nr 11, s. 627-630, tabl. 2, rys. 1, bibliogr. poz. 5.

W obecnej sytuacji gospodarczej cenione są nowe możliwości, dzięki którym firma może zdobyć środki na finansowanie swojej działalności, zwłaszcza że tradycyjne metody są zawodne. Wpływa to jednak na znaczny wzrost kosztów zarówno działalności podmiotów gospodarczych, jak i samych przedsięwzięć inwestycyjnych. Ważne jest zatem umożliwienie kontaktu przedsiębiorstwom z podmiotami, które dysponują kapitałem oraz gotowe są zainwestować w ciekawe pomysły.


ŚLÓSARZ M.: Przywództwo w przedsiębiorstwie jako element strategii zarządzania zasobami ludzkimi. Wiadomości Górnicze 2011, nr 11, s. 632-635, tabl. 1, bibliogr. poz. 6.

Zarządzający współczesnymi przedsiębiorstwami coraz bardziej dostrzegają znaczenie zasobów ludzkich. To ludzie, w coraz większym stopniu, stanowią o jakości, sile i konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku. Oznacza to, że w coraz większym stopniu rośnie również rola liderów zespołów ludzkich. To w dużej mierze od ich jakości pracy zależą wyniki firmy. W artykule przeanalizowano rolę liderów w budowaniu pozycji firmy.


KORBAN Z., PRZYBYŁA H.: Wybrane aspekty zarządzania strategicznego. Wiadomości Górnicze 2011, nr 11, s. 637-642, rys. 5, bibliogr. poz. 11.

Istotą zarządzania strategicznego jest budowanie długofalowych założeń i planów działania. Zarządzanie to ma na celu stworzenie właściwych warunków ku temu, aby możliwe byłoby osiągnięcie szczególnie istotnych dla przedsiębiorstwa celów, jak i przełożenie tychże celów na działania operacyjne (wraz z monitorowaniem ich realizacji). W artykule autorzy odnieśli się do wybranych kwestii związanych z kolejnymi etapami zarządzania strategicznego, biorąc pod uwagę relacje zachodzące między przedsiębiorstwem a jego otoczeniem.


KOWAL B.: Cele strategiczne przedsiębiorstwa górniczego w ujęciu badań sondażowych. Wiadomości Górnicze 2011, nr 11, s. 643-646, tabl. 1, bibliogr. poz. 4.

W artykule przedstawiono wyniki badań sondażowych w dwóch przedsiębiorstwach górniczych. Badania dotyczyły realizacji celów strategicznych oraz sprawdzenia frakcji wyboru konkretnych opcji przez respondentów (zgodnego w opinii kadry zarządzającej zestawu celów). W momencie, gdy strategia ulega zredefiniowaniu, wówczas mogą zmienić się też wyznaczone wcześniej cele strategiczne. Dlatego muszą one być monitorowane i uaktualniane.


BRZYCHCZY E., MIESZANIEC J.: Zastosowanie systemów informatycznych do wsparcia innowacji organizacyjnych w przedsiębiorstwach górniczych. Wiadomości Górnicze 2011, nr 11, s. 647-651, tabl. 4, rys. 1, bibliogr. poz. 9.

W artykule przedstawiono rodzaje innowacji organizacyjnych w polskich przedsiębiorstwach, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw górniczych. Zwrócono uwagę na stopień upowszechnienia technologii informatycznych oraz możliwości wsparcia innowacji organizacyjnych przez nowoczesne systemy informatyczne. Jako przykład podano projektowany system doradczy wspomagający planowanie robót przygotowawczych i eksploatacyjnych w kopalniach węgla kamiennego.


TOBÓR-OSADNIK K., WYGANOWSKA M.: Misja firmy drogowskazem kreowania tożsamości organizacyjnej. Wiadomości Górnicze 2011, nr 11, s. 653-659, tabl. 4, rys. 11, bibliogr. poz. 17.

W artykule zaprezentowano własne rozważania i badania nad sposobem i skutecznością formułowania misji w wybranych przedsiębiorstwach górniczych. Badania prowadzone były w celu ukazania właściwego formułowania misji w spojrzeniu pracowników i kreowania tożsamości organizacyjnej.


PAPCIAK R., KRAUSE M.: Adaptacja zawodowa nowo przyjętych pracowników na stanowiska robotnicze w kopalni „Bielszowice”. Wiadomości Górnicze 2011, nr 11, s. 660-668, tabl. 3, bibliogr. poz. 16.

W artykule podjęto problematykę adaptacji zawodowej w górnictwie podziemnym na przykładzie nowo przyjętych pracowników na stanowiska robotnicze w kopalni „Bielszowice”. Przedstawiono następujące zagadnienia: podstawa prawna procesu adaptacji zawodowej, działy i osoby odpowiedzialne za adaptację zawodową, program adaptacji zawodowej wdrożony w kopalni, zasady oceny procesu adaptacji zawodowej, działania podjęte w kopalni przez Zespół Szkoleń i Adaptacji Zawodowej, badania ankietowe wśród nowo przyjętych pracowników.


CZAJA P.: Polskie doświadczenia w likwidacji szybów. Część 9. Likwidacja szybu. Zakres branży budowlanej realizowanej metodami klasycznymi. Wiadomości Górnicze 2011, nr 11, s. 669-674, rys. 2, bibliogr. poz. 4.

Zaprezentowane sposoby likwidacji obiektów budowlanych należą do bardzo ważnych i jednocześnie niebezpiecznych operacji technicznych. Ręczna rozbiórka obiektów budowlanych, pracochłonna, żmudna i mało wydajna była przez dziesięciolecia jedyną i podstawową metodą. Dynamiczny rozwój sprzętu budowlanego i elektronarzędzi pozwolił na jej bardzo znaczące przyspieszenie i poprawę wskaźników efektywności. Rewolucyjne zmiany pojawiły się w ostatnich dwudziestu latach, kiedy to na budowie pojawiły się koparki z urządzeniami do kruszenia żelbetu i cięcia konstrukcji stalowych. Urządzenia te obecnie konkurują nawet z metodą strzelniczą likwidacji wysokich obiektów budowlanych.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!