• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 12 (2011)

Wiadomości Górnicze 12 (2011)
Cena: 0,00 pln

SPIS TREŚCI


WACHOWICZ JAN, PYTLIK ANDRZEJ: Stanowiskowe badania cieczy hydraulicznych symulujące ich pracę w układach hydraulicznych sekcji obudowy zmechanizowanej (str. 1)


KNECHTEL JÓZEF: Zwalczanie zagrożenia klimatycznego w wyrobiskach górniczych drążonych w skałach o wysokiej temperaturze (str. 2)


KOPTOŃ HENRYK: Czynniki geologiczno-górnicze i parametry organizacyjno-techniczne wpływające na wydzielanie się metanu do drążonych wyrobisk korytarzowych w kopalniach węgla kamiennego (str. 3)


SIERPIŃSKA MARIA: Zakres kredytowania przedsiębiorstw w warunkach spowolnienia gospodarczego w Polsce (str. 4)


NIEMIEC BENEDYKT: Zastosowanie programu QRAS do kompleksowego modelowania zagrożeń stwarzanych przez czynnik ludzki na stanowiskach pracy w górnictwie (str. 5)


NIEROBISZ ANDRZEJ: Uszkodzenia obudowy i wyrobiska zaistniałe w wyniku wstrząsu sejsmicznego (str. 6)


CZAJA PIOTR: Polskie doświadczenia w likwidacji szybów. Część 10. Likwidacja szybu. Zakres branży budowlanej realizowanej metodą minerską (str. 7)

STRESZCZENIA

WACHOWICZ J., PYTLIK A.: Stanowiskowe badania cieczy hydraulicznych symulujące ich pracę w układach hydraulicznych sekcji obudowy zmechanizowanej. Wiadomości Górnicze 2011, nr 12, s. 678-684, tabl. 2, rys. 8, bibliogr. poz. 12.W Głównym Instytucie Górnictwa opracowano metodykę badania cieczy hydraulicznych, która już na etapie badań laboratoryjnych pozwala ocenić ich przydatność w górnictwie. Ze względu na to, że zdaniem autorów, istniejąca metodyka badań cieczy, zgodna z polską normą, opierająca się tylko na badaniach fizyko-chemicznych zgodnych z 7 Raportem Luksemburskim w sposób niewystarczający określa przydatność cieczy do zastosowań w górnictwie, metodykę wzbogacono o badania stanowiskowe oraz badania symulujące pracę cieczy hydraulicznych w warunkach eksploatacyjnych.


KNECHTEL J.: Zwalczanie zagrożenia klimatycznego w wyrobiskach górniczych drążonych w skałach o wysokiej temperaturze. Wiadomości Górnicze 2011, nr 12, s. 685-690, rys. 4, bibliogr. poz. 6.W artykule zaproponowano środki pozwalające zmniejszyć zagrożenie klimatyczne w wyrobiskach o wysokiej temperaturze. Środkami tymi (zgodnie z postulatami zawartymi w innych pracach są: intensywna wentylacja, chłodzenie powietrza oraz termoizolacja ścian lutniociągu. Dobierając środki prewencji zagrożenia klimatycznego, wzięto pod uwagę warunki górniczo-techniczne w polskich kopalniach węgla kamiennego. Na tej podstawie przyjęto pewne założenia, a następnie – w celu sprawdzenia poprawności założeń – wykonano wariantowe prognozy klimatyczne. 


KOPTOŃ H.: Czynniki geologiczno-górnicze i parametry organizacyjno-techniczne wpływające na wydzielanie się metanu do drążonych wyrobisk korytarzowych w kopalniach węgla kamiennego. Wiadomości Górnicze 2011, nr 12, s. 693-700, tabl. 2, rys. 3, bibliogr. poz. 21.W artykule przedstawiono wyniki analizy warunków geologiczno-górniczych, organizacyjno-technicznych oraz własności fizykochemicznych węgla (ze szczególnym uwzględnieniem własności sorpcyjnych) dla 56 wytypowanych wyrobisk korytarzowych, która pozwoliła na dobór zestawu czynników (zmiennych i parametrów), mogących mieć zasadniczy wpływ na wielkość wydzielania metanu. Analiza statystyczna wykazała wielkość wpływu poszczególnych czynników na wydzielanie się metanu podczas drążenia wyrobisk korytarzowych. 


SIERPIŃSKA M.: Zakres kredytowania przedsiębiorstw w warunkach spowolnienia gospodarczego w Polsce. Wiadomości Górnicze 2011, nr 12, s. 701-706, tabl. 3, bibliogr. poz. 6. W artykule zawarte zostały problemy kredytowania przedsiębiorstw w Polsce. Przedsiębiorstwa korzystają w relatywnie małym stopniu z kredytów ze względu na brak wymaganych przez banki zabezpieczeń oraz niedobory środków na rynku długu. Banki w Polsce udzieliły znacznie mniej kredytów polskim firmom niż instytucje zagraniczne. Niesie to ze sobą wzrastające ryzyko wynikające z kursów walutowych i może prowadzić do upadłości przedsiębiorstw. 


NIEMIEC B.: Zastosowanie programu QRAS do kompleksowego modelowania zagrożeń stwarzanych przez czynnik ludzki na stanowiskach pracy w górnictwie. Wiadomości Górnicze 2011, nr 12, s. 707-715, tabl. 3, rys. 4, bibliogr. poz. 14.W artykule zaproponowano metodykę wykorzystania Analizy Warstw Zabezpieczeń do oceny ryzyka występującego na stanowiskach pracy w górnictwie. Zaprezentowano narzędzie do wykonania tej Analizy, jakim jest program QRAS. Przedstawiono możliwości wykorzystania pakietu QRAS do probabilistycznej oceny ryzyka oraz algorytm modelowania zagrożeń stwarzanych przez czynnik ludzki na stanowiskach pracy w górnictwie z wykorzystaniem metody AWZ.


NIEROBISZ A.: Uszkodzenia obudowy i wyrobiska zaistniałe w wyniku wstrząsu sejsmicznego. Wiadomości Górnicze 2011, nr 12, s. 717-724, tabl. 1, rys. 4, bibliogr. poz. 39. W artykule zaprezentowano wybrane dwa zagadnienia z monografii o roli obudowy i jej wzmocnień w bezpiecznym utrzymaniu wyrobisk korytarzowych w kopalniach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego w warunkach zagrożenia tąpaniami. Składać się ona będzie z dwunastu rozdziałów poświęconych m.in.: ocenie stanu zagrożenia wstrząsami górotworu i tąpaniami, odporności obudowy wyrobisk korytarzowych na obciążenia dynamiczne, analizie zasad doboru obudowy do wyrobisk zagrożonych tąpaniami, analizie statystycznej za lata 1990-2010, metodzie prognozowania, metodzie projektowania systemów obudowy w górotworze skłonnym do tąpań.


CZAJA P.: Polskie doświadczenia w likwidacji szybów. Część 10. Likwidacja szybu. Zakres branży budowlanej realizowanej metodą minerską. Wiadomości Górnicze 2011, nr 12, s. 725-734, tabl. 1, rys. 5, bibliogr. poz. 5. Metodami strzałowymi można praktycznie wszystko i praktycznie w każdych warunkach wyburzać bezpiecznie dla ludzi i otoczenia. Uważa się też, że metoda strzałowa jest szybsza i tańsza, co również nie zawsze jest zgodne z prawdą. Jest ona tańsza i szybsza tam, gdzie istnieją wielkogabarytowe obiekty żelbetowe (fundamenty, lite bloki żelbetowe, mosty, przyczółki, podpory itp.) lub obiekty wysokie. W artykule omówiono zagrożenia związane z robotami strzałowymi, zasady wyburzenia metodą strzałową typowych obiektów infrastruktury szybu górniczego.     

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!