• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Budownictwo Górnicze i Tunelowe 4 (2011)

Budownictwo Górnicze i Tunelowe 4 (2011)
Cena: 0,00 pln

SPIS TREŚCI


KUBACZKA CZESŁAW, PIERCHAŁA JERZY, GŁUCH PIOTR: Spłaszczona obudowa łukowo-prosta kanału likwidacyjnego ścian wydobywczych w kopalni „Borynia-Zofiówka” (str. 1)


KLETA HENRYK, JENDRYŚ MAREK: Kryterium nośności obudowy betonowej szybu w świetle wybranych warunków wytrzymałościowych (str. 2)


TOMICZEK KRZYSZTOF: Badania zdolności skał do gromadzenia energii sprężystej i ich tąpliwości. Część III. Wyniki badań nad tąpliwością skał PES (str. 3)


STACHA GRZEGORZ: Sposoby ochrony wyrobisk przyścianowych za czołem eksploatowanych ścian w kopalni „Murcki-Staszic” (str. 4)


CHUDEK MIROSŁAW, KONIOR JANUSZ, KRAWIEC RYSZARD: Zabezpieczenie obudowy szybu w rejonie wykonywanego wlotu przecinki wentylacyjnej (str. 5)


WARDAS ALEKSANDER, BOBEK ROLAND, PIECHA MICHAŁ, RATAJCZAK ADAM, GŁUCH PIOTR: Konstrukcja obudowy przecinki likwidacyjnej ściany o dużych gabarytach w kopalni „Knurów-Szczygłowice” (str. 6)


WOJTECKI ŁUKASZ: Wykorzystanie metody profilowania sejsmicznego do oceny skuteczności strzelań torpedujących w skałach stropowych w kopalni „Bielszowice” (str. 7)

STRESZCZENIA

KUBACZKA Cz., PIERCHAŁA J., GŁUCH P.:  Spłaszczona obudowa łukowo-prosta kanału likwidacyjnego ścian wydobywczych w kopalni „Borynia-Zofiówka”. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2011, nr 4, s. 1-9, tabl. 4, rys. 9, bibliogr. poz. 9.    W artykule omówiono zastosowanie innowacyjnego rozwiązania obudowy łukowo-prostej do zabezpieczania kanału likwidacyjnego ścian wydobywczych w kopalni „Borynia- Zofiówka”. W celu zwiększenia bezpieczeństwa robót prowadzonych w trudnych warunkach geologiczno-górniczych zastosowano rozwiązanie obudowy, w którym skutecznie zabezpieczono strop i ociosy wyrobiska, uzyskując jego wysoką stateczność zarówno w fazie drążenia jak i demontażu i transportu ze ścian wydobywczych ich wyposażenia.


    KLETA H., JENDRYŚ M.: Kryterium nośności obudowy betonowej szybu w świetle wybranych warunków wytrzymałościowych. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2011, nr 4, s. 10-15, rys. 7, bibliogr. poz. 6.    Stan techniczny obudowy szybów górniczych w podstawowym stopniu warunkuje bezpieczne i efektywne ekonomicznie prowadzenie działalności wydobywczej kopalni oraz bezpieczeństwo powierzchni terenu i obiektów budowlanych zlokalizowanych w otoczeniu szybu. W artykule przedstawiono analizę stanu naprężenia i wytężenia w obudowie szybu w wybranych warunkach wytrzymałościowych z wykorzystaniem wyników modelowania numerycznego, odzwierciedlających stan obudowy szybu w górotworze nienaruszonym wpływami eksploatacji górniczej.   


   TOMICZEK K.: Badania zdolności skał do gromadzenia energii sprężystej i ich tąpliwości. Część III. Wyniki badań nad tąpliwością skał PES . Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2011, nr 4, s. 16-25, tabl. 1, rys. 4, bibliogr. poz. 13.    W części I. opisano sposób wyznaczania wartości wskaźnika zdolności skał do gromadzenia energii sprężystej WE i tąpliwości PES. W części II. przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych na walcowych smukłych próbkach skalnych, w celu określenia ich zdolności do gromadzenia energii sprężystej. Próbki obciążano i odciążano, wzbudzając w ich przekrojach poprzecznych naprężenie Aσz = (0,6÷0,9) σC. W części III. przedstawiono wyniki badań tąpliwości PES oraz wnioski. Badania te, prowadzone obecnie przez- i dla wielu kopalń węgla kamiennego, stanowią często podstawę oceny i prognozowania zagrożenia tąpaniami oraz podjęcia skutecznej profilaktyki tąpaniowej. 


    STACHA G.: Sposoby ochrony wyrobisk przyścianowych za czołem eksploatowanych ścian w kopalni „Murcki-Staszic”. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2011, nr 4, s. 26-29, tabl. 2, rys. 4, bibliogr. poz. 6.    W artykule przedstawiono – stosowane na Kopalni Węgla Kamiennego „Murcki-Staszic”, Ruch „Boże Dary” – sposoby ochrony wyrobisk przyścianowych utrzymywanych za frontem eksploatowanych ścian z zawałem stropu wraz z ich porównaniem pod względem poniesionych kosztów oraz uzyskanego efektu. Stosunkowo niskie wartości parametrów charakteryzujących własności wytrzymałościowe węgla w pokładach oraz skał zalegających w bezpośrednim ich otoczeniu znacząco wpływa na dobór obudowy wyrobisk przygotowawczych.  


    CHUDEK M., KONIOR J., KRAWIEC R.: Zabezpieczenie obudowy szybu w rejonie wykonywanego wlotu przecinki wentylacyjnej. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2011, nr 4, s. 30-35, rys. 8, bibliogr. poz. 6.    Podczas prac związanych z drążeniem wlotu wentylacyjnego do szybu stwierdzono wystąpienie uszkodzeń obudowy szybu w strefie zarówno powyżej jak i poniżej miejsca projektowanego przebicia rury szybowej. W takiej sytuacji wstrzymano prace i oceniono sytuację oraz ustalono przyczyny. Po analizie zaprojektowano sposób wzmocnienia obudowy szybu na uszkodzonym odcinku oraz przeprojektowano konstrukcję wlotu na początkowym odcinku. 


    WARDAS A., BOBEK R., PIECHA M., RATAJCZAK A., GŁUCH P.: Konstrukcja obudowy przecinki likwidacyjnej ściany o dużych gabarytach w kopalni „Knurów-Szczygłowice”. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2011, nr 4, s. 36-44, rys. 14, bibliogr. poz. 6.    W artykule przedstawiono rozwiązanie obudowy podporowej zastosowanej w przecince likwidacyjnej ściany o przekroju prostokątnym ze stropnicami z kształtownika typu V29 i stojakami SVt29 o szerokości 3 m i wysokości 3,8 m. Omówiono rozwiązania techniczno-technologiczne oraz dobór obudowy, jak również technologię likwidacji kompleksu ścianowego. Na podstawie analizy warunków geologiczno-górniczych przeprowadzono dobór obudowy dla przecinki likwidacyjnej ściany 7 w pokładzie 405/3 pod zrekonsolidowanym stropem po eksploatacji pokładu 405/1 w kopalni „Knurów-Szczygłowice” Ruch „Knurów”.  


    WOJTECKI Ł.: Wykorzystanie metody profilowania sejsmicznego do oceny skuteczności strzelań torpedujących w skałach stropowych w kopalni „Bielszowice”. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2011, nr 4, s. 45-50, tabl. 1, rys. 6, bibliogr. poz. 5.    W artykule dokonano oceny skuteczności strzelań torpedujących w skałach stropowych, przeprowadzonych w kopalni „Bielszowice”, w chodniku 9z w pokładzie 507. Zniszczenie struktury skał stropowych nad pokładem prowadzi do jego odprężenia. Do oceny skuteczności strzelań torpedujących wykorzystano metodę profilowania sejsmicznego. Badania przeprowadzono przed i po wykonaniu strzelań torpedujących w chodniku 9z. Miejsca, w których występuje silne odprężenie pokładu, cechują się ujemnymi wartościami anomalii prędkości rozchodzenia się fali sejsmicznej. Pomiary pozwoliły wyznaczyć wielkość efektu odprężenia pokładu 507 w bezpośrednim sąsiedztwie chodnika 9z.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!