• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Karbo 4 (2011)

Karbo 4 (2011)
Kategorie:CzasopismaKarbo
Cena: 0,00 pln

SPIS TREŚCI


ŚCIĄŻKO MAREK, KARCZ ALEKSANDER: Kierunki technologiczne rozwoju koksownictwa (str. 1)


WARZECHA ANDRZEJ, JARNO MARTA, HEREŹNIAK WŁODZIMIERZ: Analiza międzynarodowego rynku koksu (str. 2)


CZAPLICKI ANDRZEJ, KOWOL DANIEL, BURAK KATARZYNA: Metody rozdrabniania węgli w zakładach koksowniczych (str. 3)


GUSAK VLADIMIR G., DROZDNIK IGOR D.: Problemy otrzymywania niskoreakcyjnego i wysokowytrzymałego koksu wielkopiecowego (str. 4)


LEŚNIAK BARTOSZ, STEFAŃSKI WITOLD, MYTYCH JANUSZ: Temperatura warstwy przyściennej wypychanego koksu jako parametr kontroli pracy baterii koksowniczej (str. 5)


BYTNAR KRZYSZTOF, DZIOK TADEUSZ, GRZYWACZ PRZEMYSŁAW: Zanieczyszczenia w koksie i możliwość ich obniżenia (str. 6)


POSTRZEDNIK STEFAN: Selektywne pozyskiwanie gazu koksowniczego (str. 7)


CZAPLICKI ANDRZEJ: Zgazowanie słomy rzepakowej i węgla w reaktorze z cyrkulującym złożem fluidalnym (str. 8)

STRESZCZENIA

ŚCIĄŻKO M., KARCZ A.: Kierunki technologiczne rozwoju koksownictwa.Słowa kluczowe: technologie koksownicze, przygotowanie wsadu, koksownia dwuproduktowaRozwój techniczny i technologiczny współczesnego koksownictwa jest stymulowany wieloma czynnikami, spośród których najważniejsze są związane z ograniczeniem niekorzystnego oddziaływania koksowni na środowisko, rosnącymi wymaganiami względem jakości koksu przy ograniczonej podaży dobrej jakości węgli koksowych oraz poprawą efektywności pracy koksowni poprzez wdrażanie nowoczesnych systemów kontroli, sterowania i zarządzania produkcją koksu. Wymienione problemy dotyczą całego światowego koksownictwa, natomiast z uwagi na skalę tego przemysłu w Chinach odzwierciedlają się tam wszystkie najważniejsze tendencje rozwoju technologicznego w zakresie przygotowania wsadu, stosowanych typów konstrukcji baterii, oraz rozwoju zintegrowanych systemów zarządzania produkcją.  


WARZECHA A., JARNO M., HEREŹNIAK W.: Analiza międzynarodowego rynku koksu.Słowa kluczowe: koks, popyt, podaż, handel, eksport, importPrzedstawiono aktualną sytuację gospodarczą na świecie oraz prognozy w zakresie podstawowych wskaźników makroekonomicznych. Omówiono produkcję surówki hutniczej na świecie w kontekście zapotrzebowania na koks i jego wykorzystania w produkcji wielkopiecowej. Poddano również analizie potencjał produkcyjny światowego koksownictwa oraz struktury jego zużycia. Wskazano największych producentów i konsumentów koksu na świecie oraz prognozy produkcji koksu na świecie. Omówiono i przeanalizowano handel koksem na świecie, trendy w wielkości i kierunkach przepływu koksu oraz wskazano największych eksporterów i importerów koksu, w tym miejsce Polski w światowym handlu koksem. Analizie poddane zostały również relacje podażowo-popytowe i prognozy bilansu handlu koksem na świecie, w tym handel koksem produkowanym w Polsce w zakresie eksportu, kierunków jego sprzedaży oraz konkurencji ze strony innych eksporterów. Omówiono rolę polskiego koksu na rynku w Europie i na świecie oraz perspektywy rozwoju rynków dla koksu produkowanego w Polsce. 


CZAPLICKI A., KOWOL D., BURAK K.: Metody rozdrabniania węgli w zakładach koksowniczych.Słowa kluczowe: węgle koksowe, mielenie, skład ziarnowy, koksDokonano przeglądu metod rozdrabniania węgli w zakładach koksowniczych. W ujęciu historycznym rozróżnia się dwa podstawowe sposoby rozdrabniania: rozdrabnianie mieszanki wsadowej i rozdrabnianie komponentów mieszanki. Obecnie preferuje się indywidualny dobór warunków przemiału poszczególnych komponentów i zasadę nierozdrabniania frakcji ziarnowych już dostatecznie rozdrobnionych, co zapobiega tworzeniu się nadmiernej ilości frakcji pyłowej. W różnych wariantach rozdrabniania wsadu węglowego stosuje się tak zwany przemiał zróżnicowany i selektywny. Przeprowadzony przegląd metod wykorzystywanych w krajowych koksowniach do przygotowywania odpowiedniej (wymaganej) granulacji wsadu węglowego do koksowania wykazał, że we wszystkich zakładach jedynymi urządzeniami stosowanymi do tego celu są kruszarki (młyny) młotkowe. W polskich koksowniach nie stosuje się technologii opartej na selektywnym przemiale, w której przed mieleniem można wydzielać najdrobniejsze klasy ziarnowe. 


GUSAK V.G., DROZDNIK I. D.: Problemy otrzymywania niskoreakcyjnego i wysokowytrzymałego koksu wielkopiecowego.Słowa kluczowe: koks wielkopiecowy, otrzymywanie, reakcyjność, wytrzymałość, baza surowcowaGłównym problemem koksownictwa Ukrainy jest deficyt węgli koksujących, który według różnych ocen wyniesie 7-9 mln ton/rok w latach 2011-2012, a w perspektywie roku 2015 wzrośnie do 14-15 mln ton. Z tego powodu baza surowcowa do produkcji koksu metalurgicznego na Ukrainie musi być uzupełniona eksportem węgli w wysokości 40-45 %. Obecnie huty na Ukrainie zaczęły na większą skalę stosować technologię PCI w procesie wielkopiecowym, co spowodowało wzrost znaczenia jakości koksu, a w szczególności jego reakcyjności i wytrzymałości poreakcyjnej. Kompania „Metinvest” razem z UChIN-em opracowała strategię otrzymywania koksu o pożądanej jakości w warunkach dostępnej bazy surowcowej tego kraju, włączając trzy główne kierunki: dobór bazy surowcowej, optymalizacja schematu przygotowania węgli, cieplno-techniczny reżim koksowania i gaszenia koksu. 


LEŚNIAK B., STEFAŃSKI W., MYTYCH J.: Temperatura warstwy przyściennej wypychanego koksu jako parametr kontroli pracy baterii koksowniczej.Słowa kluczowe: pirometry na wozie przelotowym, system kontroli, temperatura w kanałach grzewczych, temperatura wypychanego koksuPoszukując sposobów zautomatyzowania procesu kontroli pracy baterii zwrócono uwagę na możliwość wykorzystania do tego celu pomiaru temperatury warstwy przyściennej wypychanego koksu. Przeanalizowano uwarunkowania dla systemu kontroli pracy baterii koksowniczej na podstawie pomiaru temperatury warstwy przyściennej wypychanego koksu. W oparciu o wykonane badania wykazano, że wyniki tego pomiaru w zadowalający sposób korelują z rozkładem temperatur w kanałach wzdłuż ścian grzewczych. Zaproponowano sposób oceny pomiaru temperatury na długości warstwy przyściennej wypychanego koksu oraz sposób wizualizacji i interpretacji jego wyników.  


BYTNAR K., DZIOK T., GRZYWACZ P.: Zanieczyszczenia w koksie i możliwość ich obniżenia.Słowa kluczowe: węgiel, koks, koksowanie, alkalia, siarka, fosfor, chlor, rtęćW nowoczesnej technologii wielkopiecowej, dzięki zastosowaniu paliw alternatywnych dla koksu, koszty produkcji surówki żelaza, jak i zużycie samego koksu ulegają obniżeniu. Naturalną konsekwencją obniżenia jednostkowego zużycia koksu są wzrastające wymagania w stosunku do jego parametrów jakościowych. Wymagania te dotyczą nie tylko tradycyjnie stosowanych parametrów, takich jak: właściwości mechaniczne, reaktywność, zawartość wilgoci, popiołu, siarki, fosforu, ale również zawartość związków alkalicznych oraz chloru. Wspomniane podstawowe źródła zanieczyszczeń koksu, szczególnie niepożądane w procesie wielkopiecowym, są przyczyną pogorszenia jakości produkowanej surówki żelaza oraz zaburzeń w pracy wielkich pieców. Wpływają one również na zwiększenie zużycia koksu, a co za tym idzie zmniejszenie wydajności procesu wielkopiecowego. Nierozpoznanym do końca, ale istotnym problemem jest także zawartość w węglu rtęci i jej obieg w procesie koksowniczym. W artykule omówiono poszczególne związki pogarszające właściwości produkowanego koksu, przemiany termiczne jakim one ulegają w procesie koksowania oraz metody ich eliminacji. 


POSTRZEDNIK S.: Selektywne pozyskiwanie gazu koksowniczego.Słowa kluczowe: odgazowanie paliw stałych, pozyskiwanie gazu o zwiększonej zawartości wodoruJednym z podstawowych procesów przetwarzania i uszlachetniania paliw stałych jest ich odgazowanie, umożliwiające otrzymywanie przede wszystkim koksu oraz gazu koksowniczego, którego głównym składnikiem jest wodór. Jednym ze sposobów racjonalnego zagospodarowania gazu koksowniczego jest jego dalsze przetwarzanie w kierunku wzbogacenia w wodór (np. poprzez separację), co wynika z perspektywy traktowania wodoru, jako potencjalnego nośnika energii w niedalekiej przyszłości. Metoda selektywnego pozyskiwania gazu koksowniczego daje istotne możliwości w zakresie otrzymania  porcji gazu o znacznie zwiększonej zawartości wodoru. 


CZAPLICKI A.: Zgazowanie słomy rzepakowej i węgla w reaktorze z cyrkulującym złożem fluidalnym.Słowa kluczowe: słoma rzepakowa, węgiel, zgazowanie, cyrkulujące złoże fluidalne Wykonano testy współzgazowania węgla kamiennego i biomasy oraz testy zgazowania czystego węgla i czystej biomasy. Użyto mieszanin słomy rzepakowej z węglem o stosunkach masowych węgiel/biomasa wynoszących 25, 50 i 75 %. Proces zgazowania prowadzono w reaktorze z cyrkulującym złożem fluidalnym, pod ciśnieniem atmosferycznym, przy użyciu powietrza i pary wodnej jako czynnika zgazowującego. Dodanie biomasy do węgla zwiększa konwersję paliwa stałego do gazu i podnosi wartość opałową gazu dzięki zwiększonej zawartości tlenku węgla.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!