• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 2 (2012)

Wiadomości Górnicze 2 (2012)
Cena: 0,00 pln

SPIS TREŚCI


CEBULA CEZARY, SŁOTA MAREK, WRANA ANDRZEJ: Inwentaryzacja resztek pokładów węgla oraz analiza mechanizmów ich powstawania na przykładzie kopalni „Piekary” (str. 1)


CZAPLIŃSKI ANDRZEJ: Możliwości wykorzystania efektu depresji naturalnej do przewietrzania głębokich kopalń (str. 2)


WYGANOWSKA MAŁGORZATA, TOBÓR-OSADNIK KATARZYNA: Miejsce komunikacji wewnętrznej w zarządzaniu przedsiębiorstwem (str. 3)


BĄK PATRYCJA: Emisja obligacji korporacyjnych w górnictwie światowym i polskim – ocena i analiza (str. 4)


MOTYKA ZBIGNIEW, PASSIA HENRYK, SATERNUS AGATA: Zintegrowany układ do światłowodowej chromatycznej filtracji przestrzennej promieniowania UV (str. 5)


STANIENDA KATARZYNA: Produkcja górnicza surowców mineralnych w świecie w roku 2009 (str. 6)


CZAJA PIOTR: Polskie doświadczenia w likwidacji szybów. Część 12. Hydrologiczne skutki likwidacji kopalni podziemnej (str. 7)

STRESZCZENIA

CEBULA C., SŁOTA M., WRANA A.: Inwentaryzacja resztek pokładów węgla oraz analiza mechanizmów ich powstawania na przykładzie kopalni „Piekary”. Wiadomości Górnicze 2012, nr 2, s. 74-79, rys. 7, bibliogr. poz. 7.W artykule przedstawiono wyniki inwentaryzacji resztek pokładów węgla w Kopalni Węgla Kamiennego „Piekary” (Kompania Węglowa SA). W trakcie inwentaryzacji, dla każdej resztki pokładu, na podstawie analizy map pokładowych oraz informacji otrzymanych od pracowników kopalni, określono przyczyny jej pozostawienia. Przedstawiono również podział zinwentaryzowanych resztek z uwzględnieniem ich powierzchni oraz wielkości zasobów.


CZAPLIŃSKI A.: Możliwości wykorzystania efektu depresji naturalnej do przewietrzania głębokich kopalń. Wiadomości Górnicze 2011, nr 2, s. 81-85, tabl. 1, rys. 4, bibliogr. poz. 3.W artykule opisano koncepcję sposobu wykorzystania efektu depresji naturalnej w celu oszczędności energii elektrycznej zużywanej do przewietrzania kopalni. Podano również krótką informację dotyczącą poręcznego przyrządu do bezpośredniego określenia wartości depresji naturalnej kopalni, znajomość której jest niezbędna do rozwiązania podjętego zadania. 


WYGANOWSKA M., TOBÓR-OSADNIK K.: Miejsce komunikacji wewnętrznej w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wiadomości Górnicze 2012, nr 2, s. 87-90, rys. 7, bibliogr. poz. 3.Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie dzieli się między innymi na formalną i nieformalną. Ogólnie można stwierdzić, że ta pierwsza określana jest przez oficjalne drogi i narzędzia przekazywania informacji w przedsiębiorstwie, natomiast nieformalna to ta część komunikacji wewnętrznej, która obejmuje pozostałe narzędzia i drogi. W artykule proponuje się, by diagnoza komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie przebiegała w czterech etapach.   


BĄK P.: Emisja obligacji korporacyjnych w górnictwie światowym i polskim – ocena i analiza. Wiadomości Górnicze 2012, nr 2, s. 91-94, tabl. 3, bibliogr. poz. 8.W artykule omówiono rynek obligacji korporacyjnych w Polsce – stan na koniec I kwartału 2011 r.; obligacje korporacyjne emitowane przez przedsiębiorstwa górnicze na świecie i w Polsce. W polskim górnictwie węgla kamiennego stanowią one innowacyjne źródło pozyskania kapitału na cele zarówno inwestycyjne jak i działalność bieżącą. Emisja obligacji przez Katowicki Holding Węglowy SA jest pierwszą tego typu transakcją zmierzającą w kierunku rozwoju polskiego górnictwa.


MOTYKA Z., PASSIA H., SATERNUS A.: Zintegrowany układ do światłowodowej chromatycznej filtracji przestrzennej promieniowania UV. Wiadomości Górnicze 2012, nr 2, s. 95-102, tabl. 1, rys. 8, bibliogr. poz. 13.W artykule omówiono nową metodę optycznej światłowodowej chromatycznej filtracji przestrzennej w zakresie filtracji wybranych pasm promieniowania UV do potrzeb metrologicznych w zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących także w podziemnych zakładach górniczych. Przedstawiono parametry opracowywanego układu do selekcji różnych pasm optycznych obejmujących poszczególne podzakresy promieniowania UV. Umożliwi on rozróżnienie wymaganych normami zakresów promieniowania bez konieczności stosowania złożonych przyrządów do analizy spektralnej, siatek dyfrakcyjnych, pryzmatów, filtrów optycznych ani detektorów o ściśle dobranych charakterystykach spektralnych.


STANIENDA K.: Produkcja górnicza surowców mineralnych w świecie w roku 2009. Wiadomości Górnicze 2012, nr 2, s. 103-115, tabl. 1, bibliogr. poz. 3.W artykule dokonano analizy i zestawiono w formie tabelarycznej wielkości produkcji podstawowych surowców mineralnych w świecie i w Polsce w roku 2009, z uwzględnieniem czołowych producentów. Przedstawiono istotne zmiany wielkości produkcji surowców mineralnych w świecie i w Polsce, w stosunku do roku 2008, z uwzględnieniem wzrostów i spadków wydobycia przez czołowych producentów.


CZAJA P.: Polskie doświadczenia w likwidacji szybów. Część 12. Hydrologiczne skutki likwidacji kopalni podziemnej. Wiadomości Górnicze 2012, nr 2, s. 116-124, tabl. 3, rys. 5, bibliogr. poz. 5.Problemy wodne w procesie likwidacji kopalń oraz pojedynczych szybów należą do najtrudniejszych zagadnień naukowych i inżynierskich. Zasadniczą przeszkodą w znalezieniu prostych rozwiązań jest duży stopień niepewności co do skali zjawisk towarzyszących eksploatacji kopalin, które zmieniły warunki hydrogeologiczne i hydrauliczne. Woda zawsze płynie zgodnie z prawami fizyki, ale przeszkodą w określeniu wszystkich parametrów jej ruchu jest brak komplementarnej wiedzy na temat szczegółowej budowy ośrodka oraz geometrii znanych i nieznanych połączeń hydraulicznych. Przeanalizowany przykład likwidacji szybów wraz z likwidacją kopalni „Katowice Kleofas” wskazuje na złożoność zagadnienia i konieczność indywidualnego rozpatrywania każdego przypadku. 

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!