• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Karbo 1 (2012)

Karbo 1 (2012)
Kategorie:CzasopismaKarbo
Cena: 0,00 pln

SPIS TREŚCI


MICOREK TOMASZ, HEILPERN STANISŁAWA, SOBOLEWSKI ALEKSANDER: Wpływ charakteru i głębokości zalegania złoża na właściwości oraz prognozowanie przydatności węgla z KWK „Pniówek” przy produkcji koksu wielkopiecowego (str. 2)


MAKOWSKA DOROTA, MICEK EWA, MUZYKA ROKSANA: Koncentracja chloru w węglu kamiennym: porównanie metod analitycznych (str. 15)


PLIS AGNIESZKA, MASTALERZ MARIUSZ: Metodologia oceny biegłości laboratorium w oznaczaniach parametrów jakościowych paliw stałych (str. 24)


SMĘDOWSKI ŁUKASZ, KRZESIŃSKA MARTA: Wpływ właściwości plastycznych mieszanek węglowych na strukturę otrzymanych koksów (str. 30)


TUKAJ MIROSŁAW, GRZYB TOMASZ, WÓJTOWICZ GRZEGORZ: Doświadczenia eksploatacyjne rozwiązań technicznych uszczelnienia drzwi piecowych komór koksowniczych zastosowanych na bateriach nr 5 i 1 w Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. (str. 38)


REJDAK MICHAŁ, NOWICKI GRZEGORZ, MYTYCH JANUSZ: Proces grafityzacji obmurza komór koksowniczych, jako jedno z potencjalnych źródeł jego degradacji (str. 44)


ZUWAŁA JAROSŁAW, BAŁAZIŃSKA MARIA: Ślad węglowy związany z transportem biomasy drogą morską (str. 54)


WIĘCŁAW-SOLNY LUCYNA, TATARCZUK ADAM, KRÓTKI ALEKSANDER, WILK ANDRZEJ: Przegląd technologii ograniczenia emisji CO2 z sektora energetycznego (str. 62)

STRESZCZENIA

MICOREK T., HEILPERN S., SOBOLEWSKI A.: Wpływ charakteru i głębokości zalegania złoża na właściwości oraz prognozowanie przydatności węgla z KWK „Pniówek” przy produkcji koksu wielkopiecowego.

Słowa kluczowe: węgiel koksowy, właściwości koksotwórcze, jakość koksu i węgla, koksowanie węgla

W oparciu o wyniki badań w skali laboratoryjnej i wielkolaboratoryjnej 45 próbek pokładowych bruzdowych pobranych z kopalni „Pniówek” dokonano oceny przydatności technologicznej węgli pochodzących z perspektywicznych pokładów grupy 300 i 400 tejże kopalni. Przeanalizowano wpływ głębokości zalegania poszczególnych pokładów na właściwości koksotwórcze, fizyko-chemiczne i optyczne węgla. Przedstawiono zależności pomiędzy wskaźnikami reakcyjności CRI i wytrzymałości poreakcyjnej CSR koksów z badanych węgli a wielkościami Indeksów alkaliczności AI i katalitycznego CI oraz zawartością węglanów żelaza w popiele z węgli. Wartość wskaźnika CSR koksu zmienia się odwrotnie proporcjonalnie do wartości Indeksów AI i CI. Ustalono, że większość badanych próbek węgla charakteryzują średniej wielkości Indeksy AI i CI, co pozytywnie wpływa na właściwości wytrzymałościowe CSR uzyskanego koksu. Pomimo niezbyt dużego przedziału głębokości zalegania omawianych w artykule pokładów węgla w kop. „Pniówek” można stwierdzić, że występuje ogólna tendencja zmian ich właściwości z głębokością.


MAKOWSKA D., MICEK E., MUZYKA R.: Koncentracja chloru w węglu kamiennym: porównanie metod analitycznych.

Słowa kluczowe: chlor, węgiel kamienny, miareczkowania potencjometryczne, chromatografia jonowa, analiza elementarna

Chlor zawarty w węglu, ze względu na swoje szkodliwe działanie na środowisko, jak i na instalacje technologiczne, zwraca szczególną uwagę. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki porównania trzech niezależnych metod oznaczania zawartości chloru na podstawie analizy pięciu próbek węgli kamiennych. Do najbardziej popularnych metod oznaczania chloru w paliwach stałych należy metoda miareczkowania potencjometrycznego. Nowymi metodami oznaczania zawartości chloru są: chromatografia jonowa i analiza elementarna. Na podstawie przeprowadzonej analizy porównującej metody stwierdzono, że mają one podobne parametry charakterystyczne. Istotną rolę w wyborze danej metody analitycznej mogą odegrać koszty pojedynczej analizy oraz czasochłonność i łatwość jej wykonania.


PLIS A., MASTALERZ M.: Metodologia oceny biegłości laboratorium w oznaczaniach parametrów jakościowych paliw stałych.

Słowa kluczowe: badania biegłości, Ośrodek Badań Biegłości IChPW, statystyki osiągnięć

Zasadniczym potwierdzeniem kompetencji technicznych laboratorium jest pozytywny wynik uzyskany w badaniach biegłości realizowanych najczęściej poprzez badania międzylaboratoryjne. Publikacja poświęcona jest ocenie biegłości laboratorium zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17043:2011 „Ocena zgodności – Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości” 1. Zgodnie z ww. normą, ocena jednorodności i stabilności obiektów badań oraz analiza statystyczna wyników badań prowadzona jest zgodnie z wymaganiami normy ISO 13528:2005 „Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons” 2. W niniejszej publikacji przedstawiono metody analizy statystycznej zgodne z ww. dokumentami normatywnymi, stosowane podczas realizacji rund badań biegłości, których organizatorem jest Ośrodek Badań Biegłości Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu.


SMĘDOWSKI Ł., KRZESIŃSKA M.: Wpływ właściwości plastycznych mieszanek węglowych na strukturę otrzymanych koksów.

Słowa kluczowe: mieszanki węglowe, koks, struktura, właściwości plastyczne

Celem badań był wpływ właściwości plastycznych mieszanek węglowych na stopień uporządkowania struktury koksów. Zbadano koksy otrzymane z trzech polskich węgli: typ 35.1 (KWK „Zofiówka”), typ 34.2 (KWK „Szczygłowice”) oraz typ 34.1 (KWK „Krupiński”). Węgle te różnią się stopniem uwęglenia (R0 odpowiednio: 1,22, 0,92, 0,77 %) oraz właściwościami koksotwórczymi (RI odpowiednio: 77, 63, 24). Przedmiotem badań były koksy jedno- i trójskładnikowe otrzymane z tych węgli i ich mieszanek. Ich struktura została określona z zastosowaniem spektroskopii Ramana oraz dyfraktometrii rentgenowskiej. W rezultacie badań strukturalnych określono średnią zawartość obiektów uporządkowanych (SG+D2/Sc) oraz średnią wysokość krystalitów grafitopodobnych (Lc). W celu scharakteryzowania właściwości termoplastycznych węgli wyjściowych ich mieszanek określono temperatury początku, maksimum i końca plastyczności (odpowiednio: t1, tmax, t3) oraz wskaźnik maksimum plastyczności wg Gieselera (Fmax). Wyniki otrzymane dla struktur uporządkowanych w koksach przedyskutowano w odniesieniu do właściwości plastycznych wyjściowych mieszanek węgli.


TUKAJ M., GRZYB T., WÓJTOWICZ G.: Doświadczenia eksploatacyjne rozwiązań technicznych uszczelnienia drzwi piecowych komór koksowniczych zastosowanych na bateriach nr 5 i 1 w Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.

Słowa kluczowe: bateria koksownicza, emisja niezorganizowana, drzwi piecowe, elastyczne uszczelnienie, obciążenie wstępne, automatyka urządzeń

W marcu 2007 roku w Koksowni Przyjaźń oddana została do eksploatacji nowa bateria koksownicza nr 5. Na tej baterii po raz pierwszy w Polsce zastosowane zostało nowatorskie rozwiązanie elastycznej ramki doszczelniającej drzwi piecowe komór koksowniczych. W publikacji przedstawiono istotę działania uszczelnienia elastycznego ze szczególnym uwzględnieniem kompensacji sił wywieranych na ramkę drzwiową oraz sprężyny talerzowe rygli. Zaprezentowane zostały również doświadczenia eksploatacyjne tego rozwiązania oraz kierunki jego modyfikacji. Wspomniano jakie muszą być spełnione niezbędne warunki przy montażu drzwi piecowych i przy ich obsłudze w trakcie bieżącej eksploatacji. Uzyskane doświadczenia na baterii nr 5 pozwoliły na zastosowanie przedstawionych rozwiązań z bardzo pozytywnym rezultatem na uruchomionej w kwietniu 2011 roku baterii koksowniczej nr 1.


REJDAK M., NOWICKI G., MYTYCH J.: Proces grafityzacji obmurza komór koksowniczych, jako jedno z potencjalnych źródeł jego degradacji.

Słowa kluczowe: proces grafityzacji, bateria koksownicza

Formowanie się struktur grafitowych na obmurzach komór koksowniczych ma bardzo istotne znaczenie z punktu widzenia eksploatacji baterii koksowniczych. Cienka warstwa grafitu wpływa pozytywnie na gazoszczelność masywu ceramicznego i zapobiega przedostawaniu się surowego gazu koksowniczego z komory koksowniczej do kanałów grzewczych, a także nadmiar grafitu przyczynia się do przedwczesnego zużycia elementów masywu, co w konsekwencji prowadzi do skrócenia żywotności baterii koksowniczych. W niniejszym artykule skupiono się na przedstawieniu procesu powstawania depozytów węglowych, a także opisano eksploatacyjne aspekty ich występowania na obmurzach komór koksowniczych oraz metody ich usuwania.


ZUWAŁA J., BAŁAZIŃSKA M.: Ślad węglowy związany z transportem biomasy drogą morską.

Słowa kluczowe: ślad węglowy, transport morski, łupina pestek palmy oleistej, pelety ze słomy

W pracy omówiono pojęcie śladu węglowego oraz sposoby jego wyznaczania. Przedstawiono analizę śladu węglowego związanego z transportem łupin pestek palmy oleistej (PKS – Palm Kernel Shell) drogą morską z Afryki do miejsca energetycznego wykorzystania w Polsce. Wyniki te porównano do analogicznej wielkości uzyskanej analizując transport pelet ze słomy w obrębie kraju, z miejsca ich wytwarzania do miejsca ich energetycznego wykorzystania. Przedstawiono zależność śladu węglowego dla transportu łupin pestek palmy oleistej, a także pelet ze słomy w funkcji masy transportowanego surowca. Wielkość śladu węglowego odniesiono do jednostki energii chemicznej biomasy. Uzyskane wielkości dla śladu węglowego porównano do odpowiadających im wielkości dla emisji CO2. Wyniki analizy zestawiono także do analogicznych wielkości dla emisji CO2 odnoszących się do węgla kamiennego, dla etapu wytwarzania i transportu.


WIĘCŁAW-SOLNY L., TATARCZUK A., KRÓTKI A., WILK A.: Przegląd technologii ograniczenia emisji CO2 z sektora energetycznego.

Słowa kluczowe: emisja CO2, usuwanie CO2, CCS (Carbon Capture and Storage)

Zgodnie z przyjętym Pakietem Klimatycznym, zagadnienia związane z obniżeniem emisji CO2 z procesów wytwarzania energii elektrycznej, a przede wszystkim wynikające stąd koszty stają się kluczowymi parametrami dla dalszej działalności sektora energetycznego. W przedstawionym artykule dokonano przeglądu dostępnych metod usuwania CO2 z gazów, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które w najbliższej przyszłości posłużyć mogą do ograniczenia emisji CO2 z sektora energetycznego. Dokonano również wstępnej prezentacji trwającego od ponad roku Programu Strategicznego „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii”. Podjęte tematy badawcze w programie i opracowywane rozwiązania posłużyć mają w przyszłości osiągnięciu celów strategii 3x20.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!