• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 3 (2012)

Wiadomości Górnicze 3 (2012)
Cena: 0,00 pln

SPIS TREŚCI


DOLIPSKI MARIAN, GIZA TADEUSZ, SOBOTA PIOTR: Propozycje umacniania den gniazd bębnów łańcuchowych przenośników zgrzebłowych w celu polepszenia ich trwałości eksploatacyjnej (str. 4)


KORCZYŃSKI MACIEJ, ZLOTOS JOACHIM, BUŚ RAFAŁ: Kombajny chodnikowe WAMAG SA – doświadczenia i propozycje (str. 2)


BLUSZCZ ANNA, KIJEWSKA ANNA: Proces dystrybucji selektywnej w przedsiębiorstwie górniczym jako element strategicznego podejścia do zarządzania (str. 7)


OGRODNIK ROMUALD: Społeczna odpowiedzialność w procesie zarządzania przedsiębiorstwem górniczym (str. 5)


KONSEK STANISŁAW, MAZUREK CZESŁAW, GRZYBOWSKI WIESŁAW, KUŚKA JANUSZ, GOJNY PIOTR: Drążenie chodnika kierunkowego I poziom 700 kopalni „Jankowice” z użyciem autonomicznego kompleksu chodnikowego (str. 8)


WIECHUŁA BRONISŁAW M.: Właściwości elektrostatyczne tkanin przeznaczonych do produkcji odzieży dla górników (str. 11)


CZAJA PIOTR: Polskie doświadczenia w likwidacji szybów. Część 13. Geotechniczne skutki zamiany szybu na studnię głębinową (str. 7)

STRESZCZENIA

DOLIPSKI M., GIZA T., SOBOTA P.: Propozycje umacniania den gniazd bębnów łańcuchowych przenośników zgrzebłowych w celu polepszenia ich trwałości eksploatacyjnej. Wiadomości Górnicze 2012, nr 3, s. 134-137, rys. 6, bibliogr. poz. 7.

Przedstawione propozycje umacniania den gniazd pozwalają zwiększyć odporność na zużycie ścierne gniazd, nie dopuszczając do przyspieszonego zużycia den gniazd i flanki zębów przed wytarciem. Dzięki zastosowaniu wkładek z materiałów trudno ścieralnych, korzystnie z węglików spiekanych wolframu w osnowie kobaltowej, w miejscach kontaktu ogniw poziomych z gniazdami bębna łańcuchowego, w których następuje ich wzajemne oddziaływanie, ogranicza się zużycie ścierne, nie dopuszczając do nieprawidłowego współdziałania ogniw z bębnem łańcuchowym.


KORCZYŃSKI M., ZLOTOS J., BUŚ R.: Kombajny chodnikowe WAMAG SA – doświadczenia i propozycje. Wiadomości Górnicze 2012, nr 3, s. 139-144, rys. 5, bibliogr. poz. 5.

W artykule przedstawiono kombajn typu KTW-200 przeznaczony do wyrobisk chodnikowych o dużych przekrojach, doświadczenia z eksploatacji w różnych warunkach geologiczno-górniczych oraz nowy kombajn typu KTW-150, przeznaczony do wyrobisk chodnikowych o średniej wielkości przekrojów. Wymieniono najczęściej występujące problemy związane z wdrożeniem i użytkowaniem kombajnów chodnikowych nowej generacji w kopalniach węgla kamiennego.


BLUSZCZ A., KIJEWSKA A.: Proces dystrybucji selektywnej w przedsiębiorstwie górniczym jako element strategicznego podejścia do zarządzania. Wiadomości Górnicze 2012, nr 3, s. 145-151, rys. 3, bibliogr. poz. 21.

W artykule przedstawiono dystrybucję jako jeden z głównych elementów procesu marketingowego w przedsiębiorstwie górniczym, który ma krytyczne znaczenie w realizacji strategii zorientowanej na klienta. Zaprezentowano istotę zarządzania procesowego, w szczególności związanego z klientami, jako metodę zwiększenia efektywności całej organizacji. Wskazano, że rozwój technologii informatycznych jest czynnikiem wymuszającym redefiniowanie procesów w organizacji oraz dającym nowe możliwości w realizacji procesu marketingowego w przedsiębiorstwie górniczym.


OGRODNIK R.: Społeczna odpowiedzialność w procesie zarządzania przedsiębiorstwem górniczym. Wiadomości Górnicze 2012, nr 3, s. 153-157, tabl. 1, bibliogr. poz. 19.

W artykule przedstawiono podstawowe definicje oraz zakres społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Opisano genezę zrównoważonego rozwoju w nawiązaniu do koncepcji społecznej odpowiedzialności. Szczególną uwagę zwrócono na działania podejmowane przez przedsiębiorstwa górnicze w zakresie realizacji idei społecznej odpowiedzialności.


KONSEK S., MAZUREK Cz., GRZYBOWSKI W., KUŚKA J., GOJNY P.: Drążenie chodnika kierunkowego I poziom 700 kopalni „Jankowice” z użyciem autonomicznego kompleksu chodnikowego. Wiadomości Górnicze 2012, nr 3, s. 159-166, tabl. 2, rys. 5, bibliogr. poz. 7.

W artykule scharakteryzowano wyrobisko oraz omówiono przyjętą technologię drążenia. W górnictwie światowym w przypadku drążenia wyrobisk korytarzowych w skałach zwięzłych i bardzo zwięzłych z użyciem materiału wybuchowego są wykorzystywane przede wszystkim autonomiczne kompleksy chodnikowe, w skład których wchodzi wóz wiertniczy oraz ładowarka dołowa bocznie sypiąca na podwoziu gąsienicowym. Wysięgniki pozwalają na odwiercenie z jednego położenia wszystkich otworów w zadanej konfiguracji, przy dużej wydajności, nawet do 70 otworów na godzinę. Ładowarka często jest wykorzystywana przy stawianiu obudowy.


WIECHUŁA B.M.: Właściwości elektrostatyczne tkanin przeznaczonych do produkcji odzieży dla górników. Wiadomości Górnicze 2012, nr 3, s. 167-177, tabl. 8, rys. 5, bibliogr. poz. 10.

W artykule przedstawiono metody badań parametrów rezystancyjnych tkanin oraz kryteria oceny właściwości elektrostatycznych tkanin używanych do produkcji odzieży dla górników. Na podstawie badań określono podstawową zasadę ochrony przed elektrycznością statyczną w celu zmniejszenia ryzyka wybuchu w czasie długotrwałego użytkowania odzieży w metanowej atmosferze wybuchowej. Do nadania odzieży właściwości antyelektrostatycznych każda z odmian tkanin powinna być poddana płukaniu w płynie antystatyzującym w celu nadania jej właściwości antyelektrostatycznych.


CZAJA P.: Polskie doświadczenia w likwidacji szybów. Część 13. Geotechniczne skutki zamiany szybu na studnię głębinową. Wiadomości Górnicze 2012, nr 3, s. 179-185, tabl. 3, rys. 2, bibliogr. poz. 19.

W polskim górnictwie węglowym na 397 szybów zlikwidowanych w ostatnim czasie, 24 zamieniono na odwadniające studnie głębinowe. We wszystkich przypadkach zarówno zatopienia kopalni, jak też zamianie szybu na studnię głębinową należy się liczyć z całkowitą zmianą warunków pracy obudowy wyrobisk górniczych, a zwłaszcza obudowy szybów. W artykule opisano wpływ wody kopalnianej na obudowę szybu, postępującą korozję obudowy i zbrojenia szybu zatopionego, wpływ nawodnienia formacji skalnych na stateczność szybu, parametry geotechniczne skał, odporność skał na działanie wody, przeanalizowano skutki zmiany parametrów geotechnicznych skał.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!