• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 4 (2012)

Wiadomości Górnicze 4 (2012)
Cena: 0,00 pln

SPIS TREŚCI


PLUTA IRENA, MUSIOLIK ALEKSANDRA, PLONKA KRZYSZTOF: Strefowość hydrogeochemiczna i pochodzenie wód z kopalni „Zofiówka” (str. 194)


SCHINOHL JERZY: Sposoby określania wskaźnika nośności odrzwi łukowych obudowy wyrobisk korytarzowych w kopalniach węgla kamiennego (str. 200)


NAWRAT STANISŁAW, NAPIERAJ SEBASTIAN, MARKS GRZEGORZ: Badania eksperymentalne szczelinowania pokładu węgla (str. 211)


GAWRYŚ JERZY: Ocena podzielności warstwowej skał karbońskich na podstawie badań penetrometrycznych (str. 219)


WALECZEK EDWARD, PLUTA IRENA: Analiza warunków zatłaczania solanki kopalnianej do utworów karbonu krakowskiej serii piaskowców (str. 226)


CZAJA PIOTR: Polskie doświadczenia w likwidacji szybów. Część 14. Likwidacja szybów i odbudowa stosunków wodnych w górotworze (str. 235)

STRESZCZENIA

PLUTA I., MUSIOLIK A., PLONKA K.: Strefowość hydrogeochemiczna i pochodzenie wód z kopalni „Zofiówka”. Wiadomości Górnicze 2012, nr 4, s. 194-197, rys. 2, bibliogr. poz. 9.

W utworach karbonu kopalni „Zofiówka” występują wody o zbliżonym składzie izotopowym wskazującym na ich jednakową genezę. W wodach tych występuje naturalna strefowość hydrogeochemiczna sodu, potasu, chlorków i baru. W związku ze znaczną ich zawartością, wody dopływające do wyrobisk górniczych wymagają oczyszczenia z baru oraz odprowadzenia do wód powierzchniowych w sposób uwzględniający wysokie ich zasolenie. W 2005 roku w kopalni „Zofiówka” opracowano technologię usuwania baru polegającą na rozpuszczeniu w wodach siarczanu sodu w dozowniku zbudowanym na poziomie 900. W związku z dużym zasoleniem woda kopalniana odprowadzana jest do Odry metodą hydrotechniczną, kolektorem „Olza”.


SCHINOHL J.: Sposoby określania wskaźnika nośności odrzwi łukowych obudowy wyrobisk korytarzowych w kopalniach węgla kamiennego. Wiadomości Górnicze 2012, nr 4, s. 200-208, tabl. 5, bibliogr. poz. 20.

W artykule przedstawiono najbardziej rozpowszechnione metody określania wskaźnika nośności stalowej, łukowej obudowy wyrobisk korytarzowych WN. Wskaźnik nośności WN okazał się na tyle wygodnym w praktyce obliczeniowej, że został wprowadzony do katalogów obudowy wydawanych przez huty produkujące elementy obudowy wyrobisk oraz do opracowań naukowo badawczych. Zwraca uwagę na rozbieżność wyników jako skutek przyjętej metody obliczeniowej, a także jako skutek braku wspólnych kryteriów podstawowych dla tych badań.


NAWRAT S., NAPIERAJ S., MARKS G.: Badania eksperymentalne szczelinowania pokładu węgla. Wiadomości Górnicze 2012, nr 4, s. 211-217, tabl. 5, rys. 6.

Efektywność odmetanowania w polskich kopalniach jest niska – około 30 %, wynikająca m.in. z niskiej gazoprzepuszczalności pokładów węgla eksploatowanych na dużych głębokościach. Jednym ze sposobów zwiększenia gazoprzepuszczalności pokładów jest zastosowanie technologii szczelinowania. W kopalni X przeprowadzono badania eksperymentalne szczelinowania pokładu węgla, które wykazały, że w niektórych warunkach i wybranych technologiach szczelinowania możliwe jest poprawienie efektywności odmetanowania. Badania te pozwoliły określić najbardziej korzystne technologie szczelinowania.


GAWRYŚ J.: Ocena podzielności warstwowej skał karbońskich na podstawie badań penetrometrycznych. Wiadomości Górnicze 2012, nr 4, s. 219-225, tabl. 3, rys. 8, bibliogr. poz. 10.

Na podstawie analizy kilkudziesięciu penetrometrycznych profili wytrzymałościowych skał stropowych pokładów węgla, określono dla poszczególnych typów litologicznych średnie odstępy spękań i średnią warstwową podzielność skał. Wyznaczone wartości parametrów odniesiono do rozkładów grubości warstw skał karbońskich, uzyskując w sposób pośredni wartości podzielności warstwowej dla poddanych analizie penetrometrycznych profili wytrzymałościowych.


WALECZEK E., PLUTA I.: Analiza warunków zatłaczania solanki kopalnianej do utworów karbonu krakowskiej serii piaskowców. Wiadomości Górnicze 2012, nr 4, s. 226-233, rys. 4, bibliogr. poz. 10.

W latach dziewięćdziesiątych XX wieku realizowano jedyny w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym proces zatłaczania solanki kopalnianej z kopalni „Krupiński” do warstw łaziskich krakowskiej serii piaskowcowej (KSP) w rejonie lasów kobiórskich. Po kilkunastu miesiącach proces ten przerwano pomimo zaangażowania dużych środków. W artykule przedstawiono analizę przyczyn zaprzestania tego procesu, opierając się na pracach projektowych i badaniach hydrogeologicznych.


CZAJA P.: Polskie doświadczenia w likwidacji szybów. Część 14. Likwidacja szybów i odbudowa stosunków wodnych w górotworze. Wiadomości Górnicze 2012, nr 4, s. 235-243, tabl. 1, rys. 7, bibliogr. poz. 6.

W artykule wskazano na bardzo ważne zagadnienie powrotu środowiska hydrologicznego do równowagi przed rozpoczęciem procesów wydobywczych. Projektując proces likwidacji szybu, czy kopalni, należy w sposób szczególnie rzetelny przeanalizować zagrożenie wodne. Przy likwidacji Wałbrzyskiego Zagłębia Węglowego zsynchronizowano wszystkie prace na dole, nie narażając ludzi. Z kolei w kopalni „1 Maja” należało rozwiązać dylemat kosztów odwadniania w porównaniu z możliwością i kosztami budowy tamy wodnej na bardzo wysokie ciśnienie.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!