• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Budownictwo Górnicze i Tunelowe 1 (2012)

Budownictwo Górnicze i Tunelowe 1 (2012)
Cena: 0,00 pln

SPIS TREŚCI


GRASSO PIERGIORGIO: Aspekty techniczne i ekonomiczne zmechanizowanych i konwencjonalnych metod budowy tuneli (str. 1)


SZAFULERA KATARZYNA: Zagrożenie powierzchni ze strony płytkich wyrobisk poeksploatacyjnych rud cynku i ołowiu (str. 11)


STRZAŁKOWSKA EWA, STRZAŁKOWSKI PIOTR: Likwidacja zagrożenia zapadliskami z wykorzystaniem popiołów lotnych (str. 20)


DUŻY STANISŁAW, DYDUCH GRZEGORZ: Wpływ zużycia technicznego obudowy górniczej na stateczność wyrobisk korytarzowych (str. 25)


MOSZKO MIROSŁAW: Zjawisko utraty stateczności pokładu w otoczeniu utworów skalnych charakteryzujących się własnościami reologicznymi (str. 34)


WARDAS ALEKSANDER, BOBEK ROLAND, PIECHA MICHAŁ, RATAJCZAK ADAM, GŁUCH PIOTR: Konstrukcja obudowy góniczej przecinki rozruchowej ściany o dużych gabarytach w kopalni „Knurów-Szczygłowice” (str. 43)


BUGAJ TOMASZ, GLOSZ MICHAŁ: Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna, Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu (str. 50)

STRESZCZENIA

GRASSO P.: Aspekty techniczne i ekonomiczne zmechanizowanych i konwencjonalnych metod budowy tuneli. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2012, nr 1, s. 1-10.

Artykuł jest komunikatem naukowym o opracowanym systemie „DAT” komputerowej oceny ryzyka przekroczenia czasu i kosztów budowy tunelu na etapie projektowania technologii drążenia. System ten, wykorzystując metody probabilistyczne, stwarza możliwości podjęcia prawidłowej decyzji wyboru technologii drążenia, zapewniającej spełnienie warunku minimalnego ryzyka. Stopień szczegółowości opisu nie pozwala na szczegółową ocenę przedstawionej metody, jednak wskazuje na istniejące możliwości kwantyfikacji ryzyka drążenia tunelu – stanowi to zasadniczą wartość pracy.


SZAFULERA K.: Zagrożenie powierzchni ze strony płytkich wyrobisk poeksploatacyjnych rud cynku i ołowiu. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2012, nr 1, s. 11-19, tabl. 2, rys. 5, bibliogr. poz. 16.

W niniejszym artykule, na podstawie zgromadzonych materiałów badawczych, przedstawiona została charakterystyka rejonu należącego do obszaru Górnośląskiego Zagłębia Węglowego szczególnie zagrożonego występowaniem na powierzchni deformacji nieciągłych w tym głównie zapadlisk. W rejonie tym początkowo prowadzono płytką eksploatację rud cynku i ołowiu, a następnie na większych głębokościach eksploatację węgla kamiennego.


STRZAŁKOWSKA E., STRZAŁKOWSKI P.: Likwidacja zagrożenia zapadliskami z wykorzystaniem popiołów lotnych. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2012, nr 1, s. 20-24, tabl. 1, rys. 3, bibliogr. poz. 5.

W artykule przedstawiono przykład zastosowania uszczelniania górotworu mieszaniną cementowo-wodno-popiołową w celu wyeliminowania zagrożenia wystąpienia zapadlisk. Analiza warunków geologiczno-górniczych pozwoliła ustalić, że w rejonie płytkich wyrobisk istnieje pewność powstania zapadlisk, za czym przemawia wystąpienie ich już w przeszłości. Zatłaczanie mieszaniny do otworów wierconych z powierzchni, podobnie jak w innych przypadkach, pozwoliło na uzdatnienie górotworu i wyeliminowanie zagrożenia.


DUŻY S., DYDUCH G.: Wpływ zużycia technicznego obudowy górniczej na stateczność wyrobisk korytarzowych. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2012, nr 1, s. 25-33, tabl. 1, rys. 6, bibliogr. poz. 21.

Ocena stopnia zużycia technicznego obudowy górniczej pozwala na rozpatrywanie stateczności wyrobiska nie tylko w kategoriach utraty stateczności obudowy ale również w kategoriach przydatności do użytkowania wyrobiska. W artykule opisano metody oceny zużycia technicznego obiektów budowlanych oraz podano przyczyny zużycia technicznego konstrukcji obudowy wyrobisk korytarzowych. Obliczano nośność obudowy górniczej wyrobisk korytarzowych z uwzględnieniem jej zużycia technicznego, oceniano stateczność wyrobisk korytarzowych na poszczególnych ich odcinkach.


MOSZKO M.: Zjawisko utraty stateczności pokładu w otoczeniu utworów skalnych charakteryzujących się własnościami reologicznymi. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2012, nr 1, s. 34-42, rys. 11, bibliogr. poz. 11.

W artykule podjęto zagadnienie wpływu czasu na procesy zachodzące w górotworze w otoczeniu pokładu, w którym prowadzi się roboty górnicze. Wypracowany przez naukę i praktykę górniczą stan wiedzy o genezie procesów geodynamicznych (o mechanizmach tąpnięć i wstrząsów) jest wciąż niewystarczający. Rozpatrywany w artykule model geomechaniczny układu: utwory stropowe – pokład – utwory spągowe, pozwala podjąć próbę analizy zachowania się górotworu o własnościach reologicznych w otoczeniu pokładu poddanego oddziaływaniu wstrząsów.


WARDAS A., BOBEK R., PIECHA M., RATAJCZAK A., GŁUCH P.: Konstrukcja obudowy góniczej przecinki rozruchowej ściany o dużych gabarytach w kopalni „Knurów-Szczygłowice”. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2012, nr 1, s. 43-49, rys. 9, bibliogr. poz. 3.

W artykule przedstawiono rozwiązanie konstrukcji obudowy podporowej przecinki rozruchowej ściany wydobywczej o dużych gabarytach (szerokość 7,2 m, wysokość 3,8 m) pozwalającej na bezawaryjny jej rozruch. Omówiono rozwiązania techniczno-technologiczne oraz dobór obudowy, jak również technologię zbrojenia ściany. Wzmocnienie podciągami i stojakami podporowymi budowanymi co drugie odrzwia pozwala stworzyć obudowę o zwiększonej podporności i stateczności przy uzyskaniu szerokości środkowego kanału transportowego.


BUGAJ T., GLOSZ M.: Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna, Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2012, nr 1, s. 50-62, rys. 16, bibliogr. poz. 12.

W roku 2000 zorganizowała się w Zabrzu grupa naukowców, muzealników, członków władz miasta i przedsiębiorców, tworząc stowarzyszenie „Pro Futuro”. Jego celem jest propagowanie wiedzy o Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej oraz podejmowanie wszelkich dostępnych działań zmierzających do stworzenia w Zabrzu kompleksu podziemnych tras turystycznych, których osią miałaby być sztolnia, a pozostałymi atrakcjami byłyby obiekty Skansenu Górniczego „Królowa Luiza”. Powstający „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej” w Zabrzu będzie jednym z największych zespołów czynnych wyrobisk podziemnych związanych z górnictwem węglowym, a Zabrze – dysponujące prócz obiektów opisanych w artykule również Zabytkową Kopalnią Węgla Kamiennego „Guido” – stanie się potentatem w turystyce przemysłowej.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!