• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 5 (2012)

Wiadomości Górnicze 5 (2012)
Cena: 0,00 pln

SPIS TREŚCI


KOSZOWSKI ZBIGNIEW: Jubileusz 60-lecia działalności Centralnego Ośrodka Informatyki Górnictwa SA (str. 259)


PUZIK KRZYSZTOF: System SZYK2 – informatyczna perspektywa dla górnictwa (str. 261)


ROMOWICZ WOJCIECH, KOLECKO ANNA: Nowe formy usług informatycznych oferowanych przez Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa SA (str. 269)


BRZYCHCZY EDYTA: Inteligentne systemy informatyczne – perspektywy dla branży górniczej (str. 274)


BURAK TADEUSZ, KROWICKI PIOTR, PRZYBYŁA HENRYK: Wykorzystanie metod wielowymiarowej analizy porównawczej do pozyskania trudno lub niedostępnych informacji (str. 283)


DOHN KATARZYNA, GUMIŃSKI ADAM, ZOLEŃSKI WOJCIECH: Uwarunkowania przygotowania do implementacji systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie produkcyjnym (str. 288)


WROŃSKI ARTUR: Narzędzia klasy Business Intelligence w podejmowaniu decyzji zarządczych w spółkach węglowych (str. 293)


CZAJA PIOTR: Polskie doświadczenia w likwidacji szybów. Część 15. Uwagi o kosztach likwidacji szybów (str. 301)

STRESZCZENIA

KOSZOWSKI Z.: Jubileusz 60-lecia działalności Centralnego Ośrodka Informatyki Górnictwa SA. Wiadomości Górnicze 2012, nr 5, s. 259-260.

Jest to informacja o najważniejszych faktach z historii Centralnego Ośrodka Informatyki Górnictwa SA. Utworzone w 1951 roku Centralne Biuro Rozliczeń Przemysłu Węglowego funkcjonowało prawie 22 lata. W 1972 roku powstał Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa i Energetyki, który w latach 1975-1982 miał status ośrodka badawczo-rozwojowego. Dzięki przeniesieniu do COIGiE dużej grupy specjalistów z Głównego Instytutu Górnictwa, możliwe było zbudowanie i wdrożenie nowoczesnego, jak na owe czasy, modelu komputeryzacji zarządzania w górnictwie węgla kamiennego.


PUZIK K.: System SZYK2 – informatyczna perspektywa dla górnictwa. Wiadomości Górnicze 2012, nr 5, s. 261-266, rys. 3, bibliogr. poz. 3.

W artykule zaprezentowano zarys oferty, jaką daje zintegrowany system wspomagania zarządzaniem SZYK2, autorstwa Centralnego Ośrodka Informatyki Górnictwa SA, dedykowany branży górniczej. Nakreślono, bez koncentrowania uwagi na szczegółach, podstawową ścieżkę realizacyjną modelu biznesowego przedsiębiorstwa górniczego w kształcie pozwalającym na koegzystencję uznanych powszechnie metod zarządzania.


ROMOWICZ W., KOLECKO A.: Nowe formy usług informatycznych oferowanych przez Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa SA. Wiadomości Górnicze 2012, nr 5, s. 269-273, rys. 2, bibliogr. poz. 10.

Z uwagi na szybko wzrastające zainteresowanie usługami Cloud Computing oraz korzyści z zastosowania tego rozwiązania, firma COIG SA zaczęła wdrażać, a następnie oferować nowe formy rozwiązań informatycznych, wspomagających procesy zarządzania w przedsiębiorstwach i instytucjach. W artykule omówiono pojęcie Cloud Computing, modele oraz typy usług świadczonych w tym zakresie przez COIG SA, korzyści dla klienta, a także system zarządzania usługami działającymi w tzw. chmurze obliczeniowej. Scharakteryzowano również usługę dostarczania wirtualnych pulpitów.


BRZYCHCZY E.: Inteligentne systemy informatyczne – perspektywy dla branży górniczej. Wiadomości Górnicze 2012, nr 5, s. 274-280, rys. 4, bibliogr. poz. 35.

Inteligentne systemy informatyczne dają możliwość właściwego wykorzystania potencjału doświadczeń i wiedzy zgromadzonej w przedsiębiorstwach górniczych. Stanowią innowacyjne rozwiązania realizujące postulat gospodarki opartej na wiedzy i reprezentujące obecny state-of-art w rozwoju systemów informatycznych. Powinny zatem być implementowane do przedsiębiorstw ze strategicznych gałęzi przemysłu w celu usprawnienia i podniesienia efektywności procesu zarządzania nimi.


BURAK T., KROWICKI P., PRZYBYŁA H.: Wykorzystanie metod wielowymiarowej analizy porównawczej do pozyskania trudno lub niedostępnych informacji. Wiadomości Górnicze 2012, nr 5, s. 283-287, tabl. 3, rys. 5, bibliogr. poz. 5.

Zaproponowane w artykule rozwiązania mogą wspomagać prace związane z wielowymiarową analizą porównawczą, z wdrażaniem zasad benchmarking, a także z opracowaniem ścieżek rozwoju. Rozwiązania te mogą wspomagać prace planistyczne oraz prace projektowe i mogą stanowić cenne źródło informacji wspomagającej coraz bardziej skuteczne i efektywne rozwiązania.


DOHN K., GUMIŃSKI A., ZOLEŃSKI W.: Uwarunkowania przygotowania do implementacji systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Wiadomości Górnicze 2012, nr 5, s. 288-292, tabl. 1, rys. 2, bibliogr. poz. 9.

W artykule przedstawiono analizę uwarunkowań przygotowania do wdrożenia systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach produkcyjnych. W tym celu wykorzystano dwuetapowe badania kwestionariuszowe, przeprowadzone w przedsiębiorstwach przemysłu budowy maszyn zlokalizowanych w województwie śląskim. Badania objęły sześć przedsiębiorstw produkujących maszyny i urządzenia na potrzeby sektora górnictwa węgla kamiennego.


WROŃSKI A.: Narzędzia klasy Business Intelligence w podejmowaniu decyzji zarządczych w spółkach węglowych. Wiadomości Górnicze 2012, nr 5, s. 293-298, rys. 5, bibliogr. poz. 5.

Wdrożenie platformy Business Intelligence w spółkach węglowych umożliwiło tworzenie wielowymiarowych analiz „na żądanie”. Wyniki możliwe do uzyskania za pomocą narzędzi BI usprawniły proces podejmowanie decyzji poprzez zwiększenie wiedzy na dany temat oraz dostarczenie wymaganej informacji w możliwie krótkim czasie. Wdrożenie systemów klasy Business Intelligence umożliwia kierownictwu dopasowanie czynności operacyjnych do strategii firmy, natomiast monitorowanie kluczowych wskaźników biznesowych ułatwia zarządzanie wydajnością przedsiębiorstwa.


CZAJA P.: Polskie doświadczenia w likwidacji szybów. Część 15. Uwagi o kosztach likwidacji szybów. Wiadomości Górnicze 2012, nr 5, s. 301-308, tabl. 2, rys. 2, bibliogr. poz. 11.

W artykule opisano podstawowe czynniki wpływające na koszty likwidacji szybów, w tym parametry techniczne szybu, stopień demontażu uzbrojenia szybu, przyjętą technologię likwidacji i rodzaj materiału wypełniającego szyb, koszty zwalczania zagrożeń naturalnych przy likwidacji szybów, czyli zagrożenia gazowego, zagrożenia wodnego i ochrony wód podziemnych. Podano (przykładowo) koszty likwidacji szybów zarówno w ujęciu globalnym jak i szczegółowym poniesione podczas likwidacji niektórych z kopalń.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!