• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2 (2012)

Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2 (2012)
Cena: 0,00 pln

SPIS TREŚCI


BEBEK KRZYSZTOF: Wyposażenie techniczne tuneli drogowych w świetle regulacji prawnych na przykładzie projektowanego tunelu pod Luboniem Małym (str. 1)


GODLEWSKI TOMASZ, WYSOKIŃSKI LECH: Tunelowanie w warunkach infrastruktury miejskiej na przykładzie metra w Warszawie (str. 21)


CZAJA PIOTR: Tunele – współczesne możliwości technologiczne budowy (str. 9)


SUÁREZ JUSTO, BRINGIOTTI MASSIMILIANO, AMADO ANA BELEN: Nowe technologie stosowane w projektowaniu i optymalizacji systemów wentylacji tuneli (str. 29)


MAJCHERCZYK TADEUSZ, NIEDBALSKI ZBIGNIEW, BLAJER MATEUSZ: Wpływ tunelu wykonanego w warunkach fliszu karpackiego na powierzchnię terenu (str. 37)


NAWRAT STANISŁAW, SCHMIDT NATALIA, NAPIERAJ SEBASTIAN: Modelowanie komputerowe do oceny zagrożenia pożarowego i bezpieczenstwa w tunelach komunikacyjnych (str. 45)


NAWRAT STANISŁAW, NAPIERAJ SEBASTIAN, SCHMIDT NATALIA: Wentylacja tuneli komunikacyjnych podczas ich drążenia (str. 55)

STRESZCZENIA

BEBEK K.: Wyposażenie techniczne tuneli drogowych w świetle regulacji prawnych na przykładzie projektowanego tunelu pod Luboniem Małym. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2012, nr 2, s. 1-8, rys. 4, bibliogr. poz. 12.

W artykule opisano regulacje prawne w zakresie wyposażenia technicznego tuneli drogowych obowiązujące w Unii Europejskiej oraz proces ich wdrożenia przez Polskę. Podano informacje o innych aktach prawnych bądź normatywnych, mających istotne znaczenie przy projektowaniu systemów wyposażenia technicznego tuneli drogowych. Na przykładzie projektu tunelu pod Luboniem Małym przybliżono problematykę wdrożenia przepisów technicznych Unii Europejskiej na terytorium Polski. Proces wdrożenia pokazano na przykładzie następujących zagadnień: zasilanie tunelu, oświetlenie ewakuacyjne, wyposażenie komunikacyjne.


CZAJA P.: Tunele – współczesne możliwości technologiczne budowy. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2012, nr 2, s. 9-20, tabl. 5, rys. 11, bibliogr. poz. 16.

Plany budowy tuneli w świecie są imponujące i dotyczą również tak śmiałych projektów jak połączenia tunelowe między kontynentami i lądami. Klasyczną górniczą metodę budowy tuneli, polegającą na urabianiu skały za pomocą materiałów wybuchowych, wypierają systemy zmechanizowane. Przykładem są: budowa tunelu Seikan wykonanego metodą górniczą oraz tunele: Eurotunel, Metro w Szanghaju i tunel Gotthard Base wykonane przy pomocy tarcz zmechanizowanych TBM.


GODLEWSKI T., WYSOKIŃSKI L.: Tunelowanie w warunkach infrastruktury miejskiej na przykładzie metra w Warszawie. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2012, nr 2, s. 21-28, tabl. 2, rys. 8, bibliogr. poz. 12.

W artykule przedstawiono problematykę dotyczącą oddziaływań tunelowania na podstawie doświadczeń z budowy I linii metra oraz wyzwania związane z zastosowaniem nowej (w polskich warunkach) technologii drążenia tuneli tarczami TBM, w kontekście warunków geologicznych Warszawy. Zebrane dane są efektem wieloletnich prac wykonywanych w Instytucie Techniki Budowlanej, związanych z monitoringiem zabudowy miejskiej będącej pod wpływem budowy metra oraz badań w ramach projektu nr R 04 00203 pt. „Nowe technologie projektowania i budowy tuneli oraz wykopów metra z uwzględnieniem dotychczasowych doświadczeń”.


SUÁREZ J., BRINGIOTTI M., AMADO A.B.: Nowe technologie stosowane w projektowaniu i optymalizacji systemów wentylacji tuneli. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2012, nr 2, s. 29-36, rys. 14, bibliogr. poz. 2.

Tunele drogowe i kolejowe oraz linie metra stanowią najbardziej istotne elementy infrastruktury transportowej. Szybko rozwija się technologia zmechanizowanego drążenia tuneli z zastosowaniem TBM. W związku z tym konieczne są usprawnienia technologii systemów wentylacyjnych, wynikających z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa budowniczym jak i przyszłym użytkownikom coraz dłuższych tuneli komunikacyjnych. W artykule przedstawiono ogólne podejście do nowych technologii stosowanych w projektowaniu i optymalizacji rozwiązań systemów wentylacji tuneli.


MAJCHERCZYK T., NIEDBALSKI Z., BLAJER M.: Wpływ tunelu wykonanego w warunkach fliszu karpackiego na powierzchnię terenu. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2012, nr 2, s. 37-44, tabl. 2, rys. 10, bibliogr. poz. 16.

W przypadku wykonywania tuneli metodami górniczymi przekształcenia środowiska występują głównie w obrębie miejsc rozpoczęcia i zakończenia drążenia. Każda jednak ingerencja w warunki naturalne oraz wybranie określonej objętości skał powoduje powstanie mniejszych lub większych deformacji na powierzchni. W artykule przedstawiono więc analizę wpływu wykonania tunelu drogowego w Lalikach na deformacje występujące na powierzchni terenu. W tym celu przeanalizowano wyniki pomiarów geodezyjnych na kilku profilach pomiarowych. Analiza wykazała, że charakter deformacji powierzchni terenu jest bardzo zróżnicowany i zależny głównie od litologii warstw skalnych oraz ich nachylenia. Istnieje też związek pomiędzy wielkością obniżeń a wielkością przemieszczeń konturu obudowy wstępnej.


NAWRAT S., SCHMIDT N., NAPIERAJ S.: Modelowanie komputerowe do oceny zagrożenia pożarowego i bezpieczenstwa w tunelach komunikacyjnych. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2012, nr 2, s. 45-54, rys. 10, bibliogr. poz. 13.

W ostatnich latach znacznie wzrosło zapotrzebowanie na usługi transportowe krajowe i międzynarodowe, co wpłynęło w sposób bezpośredni na rozwój komunikacji drogowej i kolejowej na świecie. Bardzo ważnym problemem jest zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie eksploatacji tuneli, a szczególnie w aspekcie zagrożenia pożarami. W artykule przedstawiono możliwości zastosowania programów grupy CFD do symulacji pożaru w przykładowym tunelu. Symulacje komputerowe pomagają ustalać drogi ewakuacji pasażerów, czas reakcji służb ratowniczych, przewidywać rozkład temperatury w tunelu itp.


NAWRAT S., NAPIERAJ S., SCHMIDT N.: Wentylacja tuneli komunikacyjnych podczas ich drążenia. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2012, nr 2, s. 55-61, tabl. 2, rys. 7, bibliogr. poz. 8.

Artykuł zawiera podstawowe zagadnienia związane z systemami wentylacji budowanych tuneli komunikacyjnych. Do zapewnienia odpowiednich warunków higienicznych i bezpieczeństwa na etapie drążenia zachodzi potrzeba stosowania odpowiedniej wentylacji w tunelach. Zadaniem wentylacji tuneli komunikacyjnych podczas budowy jest zapewnienie odpowiedniej wymiany powietrza w celu utrzymania dopuszczalnego poziomu stężeń szkodliwych zanieczyszczeń stałych i gazowych oraz odprowadzania ciepła z tunelu, a także w przypadku wystąpienia pożaru umożliwienie bezpiecznej ewakuacji ludzi i sprawne ugaszenie pożaru w tunelu.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!