• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 6 (2012)

Wiadomości Górnicze 6 (2012)
Cena: 0,00 pln

SPIS TREŚCI


BIAŁAS MAGDALENA: Górnictwo węgla kamiennego w Polsce w 2011 roku (str. 319)


TUTAK MAGDALENA: Analiza stanu zapylenia dołowych stanowisk pracy zlokalizowanych w wyrobiskach eksploatacyjnych (str. 331)


KĘDZIERSKI PRZEMYSŁAW: Badanie dynamicznych właściwości elektrostatycznych – metody symulacji wyładowań (str. 337)


PLUTA IRENA, MUSIOLIK ALEKSANDRA: Pochodzenie i skład chemiczny wód kopalni „Staszic” (str. 343)


PLUTA IRENA, PINDEL TOMASZ, JANECZEK JANUSZ: Aktywność izotopów radu w wodach kopalń Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (str. 351)


WRÓBEL TADEUSZ: Kontrola załadunku i rozładunku skipów – rozwiązanie nowej generacji (str. 359)


CZAJA PIOTR: Polskie doświadczenia w likwidacji szybów. Część 16. Likwidacja szybów głównych kopalni „1 Maja” – ostrzeżenie i lekcja odpowiedzialności (str. 365)

STRESZCZENIA

BIAŁAS M.: Górnictwo węgla kamiennego w Polsce w 2011 roku. Wiadomości Górnicze 2012, nr 6, s. 319-330, tabl. 5, rys. 8, bibliogr. poz. 8.

W artykule przedstawiono wyniki górnictwa węgla kamiennego za 2011 rok w jego podstawowych strefach działalności. Wyniki obejmują całe górnictwo węgla kamiennego za wyjątkiem przedsiębiorstw prywatnych wydobywających węgiel kamienny. W 2011 roku, w porównaniu do 2010 r., wystąpiły korzystne tendencje, które przełożyły się na wzrost podstawowych wskaźników ekonomicznych tego sektora gospodarki. Przede wszystkim, w 2011 r., odnotowano znaczącą poprawę w podstawowych elementach wyniku finansowego górnictwa, przy jednoczesnym obniżeniu stanu zobowiązań.


TUTAK M.: Analiza stanu zapylenia dołowych stanowisk pracy zlokalizowanych w wyrobiskach eksploatacyjnych. Wiadomości Górnicze 2012, nr 6, s. 331-336, tabl. 4, rys. 1, bibliogr. poz. 7.

Zagrożenie pyłami szkodliwymi dla zdrowia, czyli występowanie na stanowiskach pracy pyłu wdychanego lub respirabilnego o stężeniu przekraczającym najwyższe dopuszczalne wartości, dotyczyć może wszystkich zatrudnionych pod ziemią górników. Pomimo dobrego rozpoznania, zagrożenie pyłami szkodliwymi dla zdrowia wciąż stanowi jeden z podstawowych problemów występujących w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny. W artykule opisano m.in. źródła i parametry pyłu wpływające na stan zagrożenia dla zdrowia.


KĘDZIERSKI P.: Badanie dynamicznych właściwości elektrostatycznych – metody symulacji wyładowań. Wiadomości Górnicze 2012, nr 5, s. 337-340, tabl. 5, rys. 5, bibliogr. poz. 6.

W artykule opisano dwie metody badań dynamicznych właściwości elektrostatycznych. Pierwszą z metod jest badanie czasu zaniku ładunku z monitora naładowanej płyty (CPM – Charged Plate Monitor), natomiast druga to nanoszenie ładunku na badany obiekt z symulatora wyładowań skonstruowanego w Głównym Instytucie Górnictwa oraz badanie zachowania się tego ładunku. Opisano badania zrealizowane w Głównym Instytucie Górnictwa. Obiektami były modele układu człowiek – obuwie – podłoga w konfiguracji z różnym typem obuwia


PLUTA I., MUSIOLIK A.: Pochodzenie i skład chemiczny wód kopalni „Staszic”. Wiadomości Górnicze 2012, nr 6, s. 343-350, tabl. 3, rys. 5, bibliogr. poz. 17.

W artykule przedstawiono wyniki badań wód kopalni „Staszic” od jej powstania do połączenia z kopalnią „Murcki”. Opisano skład chemiczny wód oraz strefowość hydrogeochemiczną istotnych składników powodujących ich zanieczyszczenie. Na podstawie badań izotopowych i hydrochemicznych stwierdzono, że do kopalni dopływają wody pochodzące z etapów infiltracyjnych trzech cykli hydrogeologicznych. W obszarze kopalni stwierdzono normalną zmienność większości istotnych wskaźników zanieczyszczania: sodu, potasu, azotu amonowego (jonu amonowego), żelaza (ogólnego), chlorków, baru i boru, polegającą na wzroście ich zawartości w wodach wraz z rosnącą głębokością dopływu wód do wyrobisk górniczych.


PLUTA I., PINDEL T., JANECZEK J.: Aktywność izotopów radu w wodach kopalń Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Wiadomości Górnicze 2012, nr 6, s. 351-357, tabl. 3, rys. 5, bibliogr. poz. 28.

Zmienność występowania izotopów radu 228Ra, 226Ra i 224Ra w wodach utworów karbonu jest konsekwencją ewolucji paleohydrogeologicznej Górnośląskiego Zagłębia Węglowego oraz odmiennych zawartości uranu i toru w monacytach skał karbońskich. Pogląd, zgodnie z którym tylko procesy sorpcji i desorpcji izotopów radu spowodowały ich zmienne aktywności w wodach, nie znalazł potwierdzenia w badaniach hydrochemicznych i mineralogicznych utworów karbonu w kopalniach „Janina” i„Rydułtowy”.


WRÓBEL T.: Kontrola załadunku i rozładunku skipów – rozwiązanie nowej generacji. Wiadomości Górnicze 2012, nr 6, s. 359-363, rys. 3, bibliogr. poz. 10.

W artykule opisano rozwiązanie kontroli załadunku i rozładunku skipu polegające na pomiarze różnicy sił w linach wynikającej z ciężaru naczynia przed i po załadunku skipu w stacji załadunku jak również przed i po rozładunku skipu w stacji rozładunku. Stosowanie tej metody jest możliwe pod warunkiem, że na naczyniu wydobywczym (skipie) funkcjonuje w sposób ciągły urządzenie pomiarowe sił w linach, które dostarcza łączem radiowym z wystarczającą częstotliwością dane pomiarowe do sterownika nadrzędnego w maszynie wyciągowej.


CZAJA P.: Polskie doświadczenia w likwidacji szybów. Część 16. Likwidacja szybów głównych kopalni „1 Maja” – ostrzeżenie i lekcja odpowiedzialności. Wiadomości Górnicze 2012, nr 6, s. 365-374, tabl. 3, rys. 3, bibliogr. poz. 11.

Przykład likwidacji szybów głównych kopalni „1 Maja”, a w szczególności szybu II potwierdza, jak bardzo skomplikowanym procesem jest likwidacja ostatnich szybów kopalni o IV kategorii zagrożenia metanowego. Opóźnienie likwidacji szybów o kilkanaście miesięcy spowodowało znaczne pogorszenie warunków ich likwidacji i wymusiło skomplikowany sposób budowy kolumn podsadzkowych. Nie pozostało to bez wpływu na koszty likwidacji, które wzrosły co najmniej dwukrotnie. Likwidacja szybów głównych kopalni „1 Maja” – o czym mowa w artykule – to kolejna, bardzo cenna, lekcja pokory względem natury i koniecznej rozwagi, tak dla projektantów jak też wykonawców. Przykład ten jest jednocześnie potwierdzeniem nadrzędnej i bardzo ważnej roli urzędów górniczych.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!