• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 7-8 (2012)

Wiadomości Górnicze 7-8 (2012)
Cena: 0,00 pln

SPIS TREŚCI


KICKI JERZY, DYCZKO ARTUR: Planowanie produkcji górniczej z wykorzystaniem rozwiązań IT (str. 386)


DYCZKO ARTUR, SYPNIOWSKI SZYMON: Narzędzia informatyczne do planowania produkcji wykorzystywane przez światowych producentów rud metali (str. 399)


GÓRSKI TOMASZ: Projektowanie platform integracyjnych w architekturze zorientowanej na usługi (str. 407)


CHOMA ZYGMUNT, KRAL PIOTR: Nowoczesne trendy w oprogramowaniu dla górnictwa (str. 418)


DYCZKO ARTUR, GALICA DOMINIK, SYPNIOWSKI SZYMON: Modelowanie złoża do potrzeb planowania produkcji w kopalniach (str. 422)


STAWARCZYK KRZYSZTOF: Koncepcja jednolitej mapy cyfrowej w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA (str. 431)


LEWIŃSKA PAULINA, BOROWSKI ŁUKASZ, MACIUK KAMIL, PAULEWICZ ANNA: Możliwości zastosowania metod termograficznych do monitoringu obiektów wielkopowierzchniowych (str. 437)


TOR ANDRZEJ, DZIERŻĘGA JERZY, MYŚLIWIEC BOGDAN, ŻYŁA MICHAŁ: Zintegrowany system ewidencji, kontroli i oceny pracy maszyn i urządzeń w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (str. 443)


WINKLER TEODOR, TOKARCZYK JAROSŁAW, MICHALAK DARIUSZ, ROZMUS MAGDALENA, TUREWICZ ANDRZEJ, POLAK PATRYCJUSZ, MYŚLIWIEC BOGDAN: Technologie informatyczne wspomagające bezpieczeństwo pracy w kopalniach JSW SA (str. 451)


KOPACZ MICHAŁ: Ocena efektywności ekonomicznej wdrożenia monitoringu maszyn górniczych w KGHM „Polska Miedź” SA (str. 464)

STRESZCZENIA

KICKI J., DYCZKO A.: Planowanie produkcji górniczej z wykorzystaniem rozwiązań IT. Wiadomości Górnicze 2012, nr 7-8, s. 386-397, rys. 11, bibliogr. poz. 28.

Narzędzia informatyczne, wykorzystywane do projektowania i planowania produkcji górniczej, pojawiły się na rynku mniej więcej w tym samym czasie, wpływając znacząco na poprawę jakości realizowanego procesu wydobywczo-przeróbczego. Pierwsze pakiety oprogramowania, wspierające eksploatację złóż, pojawiły się jeszcze w latach siedemdziesiątych XX wieku. Jesteśmy świadkami nieustającego rozwoju systemów planowania produkcji górniczej i dziś – o czym w artykule – nie sposób znaleźć firmy zajmującej się wydobyciem kopalin, która nie używałaby w jakiejś formie oprogramowania inżynierskiego w procesie harmonogramowania i planowania.


DYCZKO A., SYPNIOWSKI S.: Narzędzia informatyczne do planowania produkcji wykorzystywane przez światowych producentów rud metali. Wiadomości Górnicze 2012, nr 7-8, s. 399-405, rys. 6, bibliogr. poz. 3.

W artykule przedstawiono nowoczesne narzędzia informatyczne do planowania produkcji wykorzystywane przez największych światowych producentów rud metali. Rola technik informatycznych na każdym etapie produkcji górniczej – od planowania aż po poziom zarządów spółek – cały czas rośnie, dlatego niezbędne jest tworzenie nowych oraz adaptowanie dostępnych na rynku rozwiązań do specyficznych warunków pracy w kopalniach. Polskie przedsiębiorstwa górnicze bez wątpienia zdają sobie sprawę z tego faktu, o czym może świadczyć rosnące zainteresowanie oferowanymi na rynku programami przeznaczonymi dla górnictwa.


GÓRSKI T.: Projektowanie platform integracyjnych w architekturze zorientowanej na usługi. Wiadomości Górnicze 2012, nr 7-8, s. 407-417, tabl. 3, rys. 11, bibliogr. poz. 12.

W artykule przedstawiono elementy metody projektowania platform integracyjnych. Scharakteryzowano metodykę projektowania Service-Oriented Modeling Architecture (SOMA) oraz przedstawiono stosowane notacje modelowania architektury platform integracyjnych: UML, SoaML oraz BPMN. Główny nacisk położono na przedstawienie wybranych elementów modelu widoków architektonicznych „1+5”, profili modelowania architektury platformy integracyjnej „UML Profile for Integration Platform” oraz „UML Profile for Integration Flows”. Przedstawiono wybrane elementy konfiguracji procesu projektowania platformy integracyjnej „RUP for Integration Platform”.


CHOMA Z., KRAL P.: Nowoczesne trendy w oprogramowaniu dla górnictwa. Wiadomości Górnicze 2012, nr 7-8, s. 418-421, rys. 5, bibliogr. poz. 8.

W artykule opisano najnowsze trendy wytwarzania oprogramowania będące przedmiotem badań w Pionie Innowacji i Rozwoju w COIG SA. Opisano ewolucję podejścia do integracji aplikacji – od monolitycznych i zamkniętych „czarnych skrzynek” do modułowego środowiska integracyjnego opartego o architekturę SOA i korporacyjną szynę danych. Przedstawione zostały zalety takiego podejścia oraz przykłady praktycznego zastosowania z wykorzystaniem oprogramowania IBM WebSphere Process Server. Opisano lekką linię technologiczną opracowaną przez zespół pracowników Pionu Innowacji i Rozwoju COIG SA.


DYCZKO A., GALICA D., SYPNIOWSKI S.: Modelowanie złoża do potrzeb planowania produkcji w kopalniach. Wiadomości Górnicze 2012, nr 7-8, s. 422-430, rys. 9, bibliogr. poz. 15.

W miarę postępu eksploatacji pojawia się potrzeba bardziej efektywnego zarządzania informacją geologiczną. W artykule omówiono kluczowe różnice między dwoma podstawowymi sposobami modelowania, tj. modelami gridowymi a trójwymiarowymi modelami blokowymi oraz ich wpływ na sposób harmonogramowania produkcji górniczej. Całość dyskusji odniesiono do praktycznych doświadczeń uzyskiwanych podczas modelowania złoża przeprowadzonego przez autorów artykułu w warunkach LW „Bogdanka” SA i KGHM „Polska Miedź” SA.


STAWARCZYK K.: Koncepcja jednolitej mapy cyfrowej w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA. Wiadomości Górnicze 2012, nr 7-8, s. 431-435, rys. 2, bibliogr. poz. 4.

Advicom Spółka z o.o. rozpoczęła wdrożenie w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA projektu „Mapy Cyfrowe”. Na projekt składa się dostarczenie narzędzi informatycznych oraz opracowanie metodyki działania, umożliwiającej sporządzanie dokumentacji mierniczo-geologicznej w wersji elektronicznej, zgodnie z wymaganiami prawa górniczego, a w szczególności dokumentacji kartograficznej. Finalnym produktem projektu jest wprowadzenie nowej jakości w postaci jednolitej mapowej informacji w ramach całej JSW SA. Opisano założenia projektu, etapy realizacji, które będą prowadzone przez trzy lata.


LEWIŃSKA P., BOROWSKI Ł., MACIUK K., PAULEWICZ A.: Możliwości zastosowania metod termograficznych do monitoringu obiektów wielkopowierzchniowych. Wiadomości Górnicze 2012, nr 7-8, s. 437-441, rys. 5, bibliogr. poz. 5.

W artykule opisano możliwości zastosowania zdalnych technik termowizyjnych do monitoringu obiektów wielkokubaturowych, np. hałd kopalnianych. Obiekty te zawierają stosunkowo duże ilości substancji palnych, stąd szczególnie ważny jest monitoring dynamiki zmiany ich zewnętrznej temperatury. Monitoring tego typu obiektów jest możliwy przy wykorzystaniu metod termowizyjnych, które charakteryzują się: dużą dokładnością, szybkością oraz łatwością opracowania. W artykule przedstawiono autorską propozycję technologii pomiarowej włącznie z uzyskaniem efektów wizualnych oraz możliwością połączenia uzyskanych wyników z numerycznym modelem terenu.


TOR A., DZIERŻĘGA J., MYŚLIWIEC B., ŻYŁA M.: Zintegrowany system ewidencji, kontroli i oceny pracy maszyn i urządzeń w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA. Wiadomości Górnicze 2012, nr 7-8, s. 443-450, tabl. 1, rys. 9.

Dążenie do wzrostu wydajności i niezawodności urządzeń ciągu technologicz-nego prowadzi do poszukiwania coraz to nowszych metod nadzoru nad pracą maszyn i urządzeń zainstalowanych w kopalniach. Systemy monitorowania i nadzoru urządzeń energomechanicznych są podstawowym narzędziem umożliwiającym pozyskiwanie informacji na temat stanu pracy maszyn. Wprowadzanie do przemysłu górniczego nowoczesnych urządzeń elektronicznych – stanowiących wewnętrzne wyposażenie maszyn – umożliwia ich monitorowanie. Monitoring pracy maszyn pozwala prowadzić bezawaryjną i bezpieczną pracę.


WINKLER T., TOKARCZYK J., MICHALAK D., ROZMUS M., TUREWICZ A., POLAK P., MYŚLIWIEC B.: Technologie informatyczne wspomagające bezpieczeństwo pracy w kopalniach JSW SA. Wiadomości Górnicze 2012, nr 7-8, s. 451-460, rys. 12, bibliogr. poz. 6.

Artykuł zawiera opis istniejącej w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA infrastruktury informatycznej oraz opis narzędzi wspomagających kształtowanie bezpieczeństwa w górnictwie opracowanych w Instytucie Techniki Górniczej KOMAG. Przedstawiona została konfiguracja sprzętowa i programowa do monitorowania parametrów środowiska górniczego oraz parametrów pracy maszyn i urządzeń, ewidencji pozyskanych danych i ich automatycznego przesyłu. Struktury maszyn i urządzeń są odwzorowane w systemie klasy ERP Szyk2. Zarysowano koncepcję integracji istniejących w JSW SA rozwiązań sprzętowych i programowych z narzędziami wspomagającymi kształtowanie i upowszechnianie bezpiecznych metod pracy.


KOPACZ M.: Ocena efektywności ekonomicznej wdrożenia monitoringu maszyn górniczych w KGHM „Polska Miedź” SA. Wiadomości Górnicze 2012, nr 7-8, s. 464-475, tabl. 5, rys. 1, bibliogr. poz. 12.

Istota przedstawionej w artykule oceny ekonomicznej sprowadza się do udzielenia wiarygodnej odpowiedzi na pytanie o wartość korzyści wynikających z realizacji projektu. Przedsięwzięcie inwestycyjne sprowadza się z kolei do zakupu kosztownej aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki (AKPiA), zabudowy wymaganej infrastruktury teletechnicznej i informatycznej oraz usług. Celem przedsięwzięcia staje się uzyskanie dostępu, pomiar, kontrola i ocena efektów pracy maszyn górniczych objętych wdrożeniem. Ocena ekonomiczna została przeprowadzona na bazie modelu dyskontowego, pozwalającego oszacować wartość zaktualizowaną netto (NPV), wewnętrzną stopę zwrotu (IRR) oraz kilka miar pokrewnych.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!