• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Budownictwo Górnicze i Tunelowe 3 (2012)

Budownictwo Górnicze i Tunelowe 3 (2012)
Cena: 0,00 pln

SPIS TREŚCI


KINASH ROMAN, WITOSIŃSKI JAN, KINASH OKSANA: Współczesne metody półnieniszczących badań konstrukcji betonowych (str. 1)


WĘGRZYŃSKI WOJCIECH, SZTARBAŁA GRZEGORZ, KRAJEWSKI GRZEGORZ: Praktyczne aspekty zastosowania wentylacji strumieniowej w garażach zamkniętych (str. 6)


KRAWCZYK JERZY, DZIURZYŃSKI WACŁAW: Modelowanie propagacji gazów pożarowych w tunelach podczas pożarów i normalnej eksploatacji z wykorzystaniem przeznaczonego do symulacji kopalnianych sieci wentylacyjnych oprogamowania VENTGRAPH (str. 11)


MIKOŚ TADEUSZ, CHMURA JANUSZ, PIEPRZYK-KLIMASZEWSKA KAROLINA: Historia prac badawczych i zabezpieczających Smoczą Jamę w Krakowie (str. 15)


MICHAŁEK MARIAN: Koncepcja zabezpieczenia głębokich wykopów za pomocą przestawnego kompleksu (zestawu) do budowy płytkich tuneli kolejowych (str. 22)


CHOLEWA MARCIN, RAK STANISŁAW, STASICA JERZY: Sposoby i efekty wzmacniania obudowy wyrobiska przyścianowego w celu jego utrzymania za frontem ściany (str. 27)


CHMIELEWSKI JANUSZ, LEKAN WOJCIECH, GŁUCH PIOTR: Nowe rozwiązania obudowy głowic zbiorników retencyjnych w warunkach LW „Bogdanka” SA (str. 39)


SIEMIŃSKA-LEWANDOWSKA ANNA: Tunelowanie i przestrzeń podziemna na potrzeby globalnego społeczeństwa (str. 48)

STRESZCZENIA

KINASH R., WITOSIŃSKI J., KINASH O.: Współczesne metody półnieniszczących badań konstrukcji betonowych. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2012, nr 3, s. 1-5, tabl. 1, rys. 8, bibliogr. poz. 15.

W artykule omówiono techniki współczesnych metod półnieniszczących badań wytrzymałości na ściskanie betonu „pull-out” w zastosowaniu do badań konstrukcji podziemnych jednostronnie dostępnych. W celu weryfikacji podano wyniki badań porównawczych dokładności oceny wytrzymałości betonu metodami niszczącymi, nieniszczącymi oraz metodą „pull-out”. Do porównania parametrów wytrzymałości określonej różnymi metodami, przedstawiono wartości współczynników korygujących dla różnych metod badań. Ze względu na znacznie wyższą dokładność określania wytrzymałości betonu – w porównaniu z metodami nieniszczącymi – metoda „pull-out” jest zalecana do stosowania w budownictwie podziemnym.


WĘGRZYŃSKI W., SZTARBAŁA G., KRAJEWSKI G.: Praktyczne aspekty zastosowania wentylacji strumieniowej w garażach zamkniętych. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2012, nr 3, s. 6-10, rys. 7, bibliogr. poz. 7.

W artykule zawarto podstawowe informacje dotyczące praktycznego zastosowania systemów wentylacji strumieniowej w garażach zamkniętych. Porównano systemy kontroli dymu i ciepła z systemami oczyszczania z dymu oraz przedstawiono kryteria ich oceny. Na podstawie wytycznych NBN S 21-208-2 przedstawiono zasady obliczania wymaganej wydajności systemu. Przedstawiono także podstawowe metody inżynierskie wykorzystywane na etapie projektowania i odbioru tego typu instalacji. Rozważania poparto wynikami badań numerycznych oraz eksperymentalnych prowadzonych przez Zakład Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej.


KRAWCZYK J., DZIURZYŃSKI W.: Modelowanie propagacji gazów pożarowych w tunelach podczas pożarów i normalnej eksploatacji z wykorzystaniem przeznaczonego do symulacji kopalnianych sieci wentylacyjnych oprogamowania VENTGRAPH. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2012, nr 3, s. 11-14, rys. 2, bibliogr. poz. 16.

W artykule przedstawiono właściwości symulatora pożarów w tunelach będącego adaptacją programu VENTGRAPH, przeznaczonego do modelowania przepływów w sieciach wentylacyjnych kopalń głębinowych. Podobieństwa złożonych struktur systemów wentylacyjnych niektórych tuneli i układów wyrobisk kopalnianych uzasadniają ideę wykorzystania doświadczeń aerologii górniczej do oceny zagrożeń pożarowych w tunelach i opracowania metod ich zwalczania. Moduł pożarowy programu może być wykorzystany do animowanych symulacji stanów przejściowych przepływu w sieci podczas pożaru lub propagacji zanieczyszczeń gazowych w systemach wentylacyjnych tuneli.


MIKOŚ T., CHMURA J., PIEPRZYK-KLIMASZEWSKA K.: Historia prac badawczych i zabezpieczających Smoczą Jamę w Krakowie. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2012, nr 3, s. 15-21, rys. 7, bibliogr. poz. 6.

Legenda najsłynniejszej polskiej jaskini liczy kilkaset lat. Historia udostępnienia jej turystom sięga połowy XIX wieku i jest nierozłącznie związana z historią wzgórza wawelskiego. Smocza Jama to obiekt użyteczności publicznej, przez który rocznie przewija się kilkaset tysięcy turystów. Dlatego też niezbędny jest proces rozpoznania, badania i zabezpieczania tych podziemi. Jaskinia, jak każda podziemna pustka, poddana jest procesom zaciskania, degradacji. Wieloletnia akcja zabezpieczająca, prowadzona przez specjalistyczne firmy górnicze pod nadzorem Zespołu Naukowego z AGH, pozwoliła uratować i udostępnić jeden z najciekawszych podziemnych obiektów zabytkowych.


MICHAŁEK M.: Koncepcja zabezpieczenia głębokich wykopów za pomocą przestawnego kompleksu (zestawu) do budowy płytkich tuneli kolejowych. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2012, nr 3, s. 22-26, rys. 5, bibliogr. poz. 7.

W artykule (dyskusyjnym) opisano propozycję zabezpieczenia wykopu pod tunele zlokalizowane na małej głębokości w terenie pozamiejskim. Propozycja ta jest uzupełnieniem koncepcji technologii zabezpieczania wykopu dla płytko zlokalizowanych tuneli kolejowych wykonywanych z zastosowaniem form traconych, czyli metody wykorzystania form łupinowych wypełnianych betonem konstrukcyjnym po uprzednim umieszczeniu ich w zabezpieczonym wykopie w miejscu lokalizacji tunelu.


CHOLEWA M., RAK Z., STASICA J.: Sposoby i efekty wzmacniania obudowy wyrobiska przyścianowego w celu jego utrzymania za frontem ściany. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2012, nr 3, s. 27-38, tabl. 6, rys. 18, bibliogr. poz. 16.

Utrzymanie wyrobiska przyścianowego dla kolejnej ściany wiąże się z wieloma korzyściami ekonomicznymi. Ma to szczególne znaczenie przy ścianach o dużych wybiegach, gdzie drążenie wyrobiska z zachowaniem filara ochronnego skutkuje dużymi stratami węgla, kosztami obudowy przewyższającymi koszt technologii utrzymania wyrobiska oraz czasochłonnością. W artykule opisano głównie technologię utrzymania wyrobisk przyścianowych dla ścian wybieranych w pokładach 304 i 304/2 w Zakładzie Górniczym „Sobieski” (Południowy Koncern Węglowy SA) wraz z oceną skuteczności zastosowanych metod.


CHMIELEWSKI J., LEKAN W., GŁUCH P.: Nowe rozwiązania obudowy głowic zbiorników retencyjnych w warunkach LW „Bogdanka” SA. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2012, nr 3, s. 39-47, tabl. 1, rys. 14, bibliogr. poz. 4.

W artykule omówiono nowe rozwiązania konstrukcyjne obudowy głowic zbiorników retencyjnych w Lubelskim Węglu „Bogdanka” SA. Na podstawie doświadczeń z istniejących rozwiązań opracowano podstawy projektowania oraz rozwiązano konstrukcję obudów o wysokiej wytrzymałości na obciążenia nierównomierne, działające zwłaszcza na głowicę zbiornika retencyjnego. Omówiono doświadczenia z realizacji takich głowic przy budowie kolejnych zbiorników 1fS, 2fS i 3fS w polu „Stefanów”.


SIEMIŃSKA-LEWANDOWSKA A.: Tunelowanie i przestrzeń podziemna na potrzeby globalnego społeczeństwa. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2012, nr 3, s. 48-53, rys. 5.

XXXVIII Światowy Kongres Tunelowy obradował w maju 2012 r. po raz pierwszy w historii ITA-AITES w Tajlandii. Organizatorami były Thailand Underground and Tunnelling Group (TUTG), Engineering Institute of Thailand (EIT) oraz International Tunnelling and Underground Space Association (ITA-AITES). Obrady plenarne, sesje tematyczne, sesje posterowe, a także posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego i Grup Roboczych (Working Groups) odbywały się w dniach 19-23 maja w nowoczesnym centrum kongresowym Queen Sirkit National Convention Center, w centrum Bangkoku. W Kongresie wzięło udział ponad 1300 uczestników, w tym cztery osoby z Polski.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!