• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 9 (2012)

Wiadomości Górnicze 9 (2012)
Cena: 0,00 pln

SPIS TREŚCI


USZKO MAREK: Zarządzanie produkcją w Kompanii Węglowej SA w aspekcie zmian organizacyjnych (str. 489)


HOŁDA MARIAN, URBAŃCZYK JAROSŁAW: Zarządzanie procesami zabezpieczenia produkcji w obszarze logistyki materiałowej (str. 497)


NAGLIK JACEK, ZDZIEBKO JAN: Zarządzanie majątkiem produkcyjnym w Kompanii Węglowej SA z wykorzystaniem informatycznych narzędzi wspomagających (str. 503)


ZIARNO REMIGIUSZ, SZCZUREK KLAUDIUSZ, WYSZOGRODZKI GRZEGORZ: Działalność Kompanii Węglowej SA w ochronie środowiska (str. 513)


PAKURA ANDRZEJ, OCHMAN GRZEGORZ, WIŚNIEWSKA ANNA: Dobór środków ochrony indywidualnej i wyposażenia pracowników w kopalniach Kompanii Węglowej SA (str. 521)


HUZAREWICZ TOMASZ: Organizacja systemu sprzedaży węgla kamiennego w Kompanii Węglowej SA (str. 529)


KWIATEK MAREK, AUGUŚCIK JERZY: Zarządzanie zasobami ludzkimi w Kompanii Węglowej SA (str. 538)


KOPERSKI TADEUSZ, GRABARA JANUSZ K., BAJDOR PAULA, KOMAR NORBERT: Laboratoryjne i przemysłowe badania procesu granulacji surowców węglowych i zbożowych (str. 544)

STRESZCZENIA

USZKO M..: Zarządzanie produkcją w Kompanii Węglowej SA w aspekcie zmian organizacyjnych. Wiadomości Górnicze 2012, nr 9, s. 489-496, tabl.  1, rys. 8, bibliogr. poz. 2.

W okresie funkcjonowania Kompania Węglowa SA przeprowadziła szereg działań dostosowawczych, by utrzymać mocną i stabilną pozycję na rynku oraz uzyskać wysoką efektywność. Aktualnie w firmie skupionych jest 15 kopalń węgla kamiennego oraz pięć jednostek specjalistycznych. Kształtując docelowy model swojej struktury organizacyjnej – o czym mowa w artykule – KW SA kieruje się zasadą, że utrzymanie pozycji konkurencyjnej wymaga nowych koncepcji w zarządzaniu. Przeprowadzona reorganizacja traktowana jest jako kolejny etap ciągłego unowocześniania procesu zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zwłaszcza zarządzania produkcją.


HOŁDA M., URBAŃCZYK J.: Zarządzanie procesami zabezpieczenia produkcji w obszarze logistyki materiałowej. Wiadomości Górnicze 2012, nr 9, s. 497-502, rys. 4, bibliogr. poz. 2.

W artykule omówiono problematykę zarządzania obszarem zabezpieczenia produkcji w Kompanii Węglowej SA. Z dniem 1 stycznia 2012 r. wprowadzono w KW SA zmiany organizacyjne, w tym zmiany w obszarze zabezpieczenia produkcji. Zostało utworzone, w strukturach Centrali KW SA, Centrum Logistyki Materiałowej. Jest to początek realizacji kompleksowego programu optymalizacji procesów i poprawy efektywności zarządzania w obszarze zabezpieczenia produkcji, ze szczególnym uwzględnieniem „obszaru” zakupów.


NAGLIK J., ZDZIEBKO J.: Zarządzanie majątkiem produkcyjnym w Kompanii Węglowej SA z wykorzystaniem informatycznych narzędzi wspomagających. Wiadomości Górnicze 2012, nr 9, s. 503-511, rys. 8, bibliogr. poz. 10.

W artykule opisano najważniejsze zagadnienia informatyzacji w obszarze zarządzania majątkiem produkcyjnym jako istotnego elementu realizacji Strategii Kompanii Węglowej SA. Najpilniejszym zadaniem dla Kompanii Węglowej SA w najbliższych latach jest optymalizacja procesów, polegająca na najbardziej efektywnym wykorzystaniu zasobów i ich możliwości. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe między innymi poprzez realizację spójnej polityki w zakresie gospodarki środkami produkcji oraz poprawę stopnia wykorzystania maszyn wydobywczych.


ZIARNO R., SZCZUREK K., WYSZOGRODZKI G.: Działalność Kompanii Węglowej SA w ochronie środowiska. Wiadomości Górnicze 2012, nr 9, s. 513-519, rys. 3, bibliogr. poz. 5.

Kopalnie Kompanii Węglowej SA, wydobywając około 40 mln ton węgla kamiennego rocznie, korzystają w oczywisty sposób ze środowiska naturalnego. Jako przedsiębiorstwo świadome swego wpływu na otoczenie i współodpowiedzialne za jego stan, prowadzi wszelkie działania gospodarcze, stosując się do wielu zasad ochrony środowiska, zapewniając skuteczne mechanizmy chroniące otoczenie przed degradacją. O odpowiedzialnym podejściu Kompanii Węglowej SA do tej problematyki świadczy fakt – o czym mowa w artykule – że ochrona środowiska jest jednym z trzech filarów strategii działania firmy.


PAKURA A., OCHMAN G., WIŚNIEWSKA A..: Dobór środków ochrony indywidualnej i wyposażenia pracowników w kopalniach Kompanii Węglowej SA. Wiadomości Górnicze 2012, nr 9, s. 521-528, rys. 9, bibliogr. poz. 4.

W artykule przedstawiono zasady doboru środków ochrony indywidualnej i wyposażenia górników kopalń Kompanii Węglowej SA. Szczegółowo opisano zasady formułowania parametrów użytkowych i właściwości ochronnych oraz wymagań formalno-prawnych, publikowanych w ogólnie dostępnym dokumencie KW SA: Katalog opisowo-rysunkowy środków ochrony indywidualnej i wyposażenia pracowników. W artykule zwrócono uwagę na konieczność i zasadność przeprowadzania tzw. badań użytkowych, celem uzyskania od pracowników opinii o przydatności środków ochrony indywidualnej.


HUZAREWICZ T.: Organizacja systemu sprzedaży węgla kamiennego w Kompanii Węglowej SA. Wiadomości Górnicze 2012, nr 9, s. 529-537, rys. 7.

Zadania wykonywane przez Pion Sprzedaży i Marketingu Kompanii Węglowej SA realizowane są na poziomie centrali i poszczególnych kopalń. Zmiany organizacyjne, związane z likwidacją Centrów Wydobywczych w grudniu 2011 roku, nie spowodowały bezpośrednich zmian w strukturze zarządzania i realizacji procesów sprzedaży i marketingu. W artykule przedstawiono organizację służb sprzedaży i marketingu KW SA w odniesieniu do aktualnej pozycji rynkowej i oferty handlowej Spółki.


KWIATEK M., AUGUŚCIK J.: Zarządzanie zasobami ludzkimi w Kompanii Węglowej SA. Wiadomości Górnicze 2012, nr 9, s. 538-543, tabl. 3, rys. 5.

W artykule opisano działania związane z procesem restrukturyzacji Kompanii Węglowej SA i związane z nimi procesy zarządzania zasobami ludzkimi. Autorzy opisują strukturę Kompanii Węglowej SA pod koniec 2011 i zmiany, które do niej doprowadziły. Kolejno przedstawiają zmiany wielkości i struktury zatrudnienia w latach 2003-2010. Opisana jest polityka restrukturyzacji zatrudnienia w KW SA w latach 2003-2011, polegająca na przestrzeganiu zasad gwarancji zatrudnienia dla pracowników zatrudnionych pod ziemią i w zakładach przeróbki mechanicznej węgla, korzystania z osłon i niestosowania zwolnień grupowych.


KOPERSKI T., GRABARA J.K., BAJDOR P., KOMAR N.: Laboratoryjne i przemysłowe badania procesu granulacji surowców węglowych i zbożowych. Wiadomości Górnicze 2012, nr 9, s. 544-551, tabl. 10, rys. 4, bibliogr. poz. 6.

W artykule opisano badania procesu, w którym główny surowiec – węgiel kamienny (w postaci miału lub koncentratu poflotacyjnego) jest mieszany z surowcami zbożowymi (biomasa odpadowa) i wodą. Mieszanka taka jest poddawana granulacji. W jej wyniku uzyskuje się paliwo do kotłów retortowych z automatycznym podajnikiem. Badania tej technologii przeprowadzone zostały w Przedsiębiorstwie „Haldex” SA zarówno w warunkach laboratoryjnych jak i na urządzeniach przemysłowych. Dotychczas odpady zbożowe wraz z innymi odpadami komunalnymi przekazywane są na wysypiska śmieci, a następnie utylizowane.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!