• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 10 (2012)

Wiadomości Górnicze 10 (2012)
Cena: 0,00 pln

SPIS TREŚCI


GUMIŃSKI ADAM: Czynniki decydujące o wydajności pracy w wybranych kopalniach węgla kamiennego (str. 562)


BĄK PATRYCJA: Planowanie finansowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem górniczym (str. 568)


BIJAŃSKA JOLANTA: Czynniki wpływające na ekonomiczną efektywność eksploatacji resztek złóż węgla kamiennego (str. 573)


TOBÓR-OSADNIK KATARZYNA, WYGANOWSKA MAŁGORZATA: Postawy wobec bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa zatrudnienia w polskich przedsiębiorstwach górniczych węgla kamiennego (str. 578)


BRZYCHCZY EDYTA: Pozyskiwanie wiedzy w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem technik inteligentnych (str. 587)


WYGANOWSKA MAŁGORZATA, TOBÓR-OSADNIK KATARZYNA: Rola osób dozoru w systemie przepływu informacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie górniczym (str. 592)


ŚLÓSARZ MIECZYSŁAW: Systemy motywacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem górniczym (str. 596)


KORBAN ZYGMUNT: Miejsce i rola węgla kamiennego w polityce energetycznej Polski – wybrane problemy (str. 602)


PRZYBYŁA HENRYK: Zmiany w systemie zarządzania – szansą rozwoju górnictwa (str. 607)


CIEPIELA BOLESŁAW: Kopalnia „Kazimierz- Juliusz”. Od historii i tradycji do oryginalnych i nowoczesnych technologii górniczych (str. 612)

STRESZCZENIA

GUMIŃSKI A.: Czynniki decydujące o wydajności pracy w wybranych kopalniach węgla kamiennego. Wiadomości Górnicze 2012, nr 10, s. 562-567, tabl. 4, rys. 1, bibliogr. poz. 4.

W artykule przedstawiono analizę czynników determinujących wydajność pracy w kopalni węgla kamiennego. Do analizy zostało wybranych łącznie osiem zakładów produkcyjnych Kompanii Węglowej SA. Na podstawie analizy dokumentacji techniczno-ruchowej oraz wywiadów bezpośrednich z kadrą inżynieryjno-techniczną – określono dla każdej kopalni strukturę pracochłonności produkcji uwzględniającą główne działy organizacyjne kopalni. Określono wybrane czynniki geologiczno-górnicze decydujące o poziomie wydajności pracy w analizowanych kopalniach.


BĄK P.: Planowanie finansowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem górniczym. Wiadomości Górnicze 2012, nr 10, s. 568-571, rys. 2, bibliogr. poz. 11.

Potrzeba planowania finansowego wynika z dążenia przedsiębiorstwa do maksymalizacji wartości i zachowania płynności. Planowanie finansowe jest niezbędnym narzędziem realizacji priorytetowych celów działania każdego podmiotu gospodarczego. Potrzeba planowania w przedsiębiorstwie górniczym jest podyktowana przede wszystkim tym, że niepewność i ryzyko w procesie podejmowania decyzji są często znacznie większe niż w innych przedsiębiorstwach. Zagrożenia realizacji strategicznych planów spółki węglowej wynikają z funkcjonowania w warunkach otwartej konkurencji oraz wielu czynników o charakterze specyficznym dla przedsiębiorstw górniczych.


BIJAŃSKA J.: Czynniki wpływające na ekonomiczną efektywność eksploatacji resztek złóż węgla kamiennego. Wiadomości Górnicze 2012, nr 10, s. 573-577, tabl. 1, bibliogr. poz. 15.

W artykule przedstawiono wyniki badań, których celem było zidentyfikowanie czynników mających wpływ na ekonomiczną efektywność eksploatacji resztek złóż węgla kamiennego. W pierwszej części przedstawiono wyniki studium literatury, które były podstawą do wyznaczenia zbioru 45 czynników. W drugiej części syntetycznie opisano badania własne, przeprowadzone przy wykorzystaniu metod grupowej oceny ekspertów i względnej ważności obiektów, które pozwoliły na wskazanie dziewięciu czynników, mających bardzo duży wpływ na ekonomiczną efektywność eksploatacji resztek złóż.


TOBÓR-OSADNIK K., WYGANOWSKA M.: Postawy wobec bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa zatrudnienia w polskich przedsiębiorstwach górniczych węgla kamiennego. Wiadomości Górnicze 2012, nr 10, s. 578-585, tabl. 1, rys. 6, bibliogr. poz. 31.

W artykule przedstawiono wyniki badań postawy i oczekiwań pracowników w odniesieniu do bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa zatrudnienia w zakładach górniczych. Zagadnienia te rozpatrywano w kontekście oczekiwanych wartości w kulturze bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach górniczych. Rozpatrzono możliwość wykorzystania Zarządzania przez Wartości (MBV) w zarządzaniu zachowaniami „bezpiecznymi” w tych przedsiębiorstwach. Przedstawiono problemy zarządzania bezpieczeństwem pracy w wybranych polskich przedsiębiorstwach górniczych węgla kamiennego.


BRZYCHCZY E.: Pozyskiwanie wiedzy w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem technik inteligentnych. Wiadomości Górnicze 2012, nr 10, s. 587-591, rys. 4, bibliogr. poz. 13.

W artykule zaprezentowano podejście i metody pozyskiwania wiedzy z danych, które mogą zostać wykorzystane w zarządzaniu współczesnymi przedsiębiorstwami. W tym zakresie szczególną uwagę zwrócono na techniki inteligentne znajdujące zastosowanie na etapie eksploracji danych do poszukiwania nowych zależności i reguł w dużych zbiorach danych. Zaprezentowano przykładowe algorytmy i kierunki ich praktycznego wykorzystania w przedsiębiorstwie górniczym.


WYGANOWSKA M., TOBÓR-OSADNIK K.: Rola osób dozoru w systemie przepływu informacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie górniczym. Wiadomości Górnicze 2012, nr 10, s. 592-595, rys. 5, bibliogr. poz. 5.

Jedną z ról, jakie odgrywają kierownicy-osoby dozoru w swojej pracy zawodowej na różnych szczeblach zarządzania, jest rola informacyjna. Polega ona między innymi na zbieraniu i rozpowszechnianiu informacji, które są jednym ze źródeł władzy i podstawowym elementem planowania, organizowania, motywowania i kontrolowania. W artykule Autorki zaprezentowały – poprzez analizę literaturową i badania własne – miejsce i znaczenie osób dozoru-kierowników w systemie przepływu informacji w zarządzaniu.


ŚLÓSARZ M.: Systemy motywacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem górniczym. Wiadomości Górnicze 2012, nr 10, s. 596-601, rys. 2, bibliogr. poz. 7.

W artykule przedstawiono zagadnienie motywowania pracowników w przedsiębiorstwie. Po przeglądzie literaturowym, omówiono metody motywowania pracowników przemysłu wydobywczego z uwzględnieniem zmian w tym procesie. Zaprezentowano badanie potrzeb motywacyjnych pracowników przedsiębiorstw górniczych wraz z analizą wyników. Na bazie badań określono również oczekiwania motywacyjne współczesnych pracowników sektora.


KORBAN Z.: Miejsce i rola węgla kamiennego w polityce energetycznej Polski – wybrane problemy. Wiadomości Górnicze 2012, nr 10, s. 602-606, tabl. 1, rys. 3, bibliogr. poz. 14.

Polska jest krajem posiadającym nie tylko największe spośród państw Unii Europejskiej zasoby węgla kamiennego, ale także państwem, w którym udział węgła w ogólnym bilansie energetycznym jest znaczący, blisko 55 % produkcji energii elektrycznej uzyskiwane jest z węgla kamiennego. W artykule podjęto problematykę racjonalnego wykorzystania bazy zasobowej węgla kamiennego oraz rozwoju technologii umożliwiających prowadzenie eksploatacji górniczej, m.in. w warunkach dotychczas uznawanych za nieopłacalne (pokłady cienkie, resztki pokładów), bądź niebezpieczne.


PRZYBYŁA H.: Zmiany w systemie zarządzania – szansą rozwoju górnictwa. Wiadomości Górnicze 2012, nr 10, s. 607-611, tabl. 1, rys. 3, bibliogr. poz. 10.

Zarządzający przedsiębiorstwem mają świadomość, że na sukcesy przedsiębiorstwa, bądź ich porażki, pracują ludzie zatrudnieni w tym przedsiębiorstwie, a wiedza, doświadczenie i intuicja stanową najważniejsze kapitał, którym należy zarządzać. Wzrost globalizacji i narastająca konkurencja jako konsekwencja tejże globa­lizacji (16 mln ton węgla importowanego na rynku krajowym) stawiają coraz wyższe wymagania względem zarządzania przedsiębiorstwem górniczym. W artykule zaproponowano pewne zmiany w systemie zarządzania.


CIEPIELA B.: Kopalnia „Kazimierz- Juliusz”. Od historii i tradycji do oryginalnych i nowoczesnych technologii górniczych. Wiadomości Górnicze 2012, nr 10, s. 612-615, rys. 3, bibliogr. poz. 9.

W artykule zarysowano historię i tradycję kopalni – dziś już ostatniej wydobywającej węgiel kamienny w północno-wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Opisano dotychczasowe jak i współczesne sposoby eksploatacji grubych pokładów węgla. Ta jedyna zagłębiowska kopalnia ma jeszcze szanse kilku lat istnienia pod warunkiem stosowania nowoczesnych technologii eksploatacji.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!