• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Karbo 4 (2012)

Karbo 4 (2012)
Kategorie:CzasopismaKarbo
Cena: 0,00 pln

SPIS TREŚCI


WARZECHA ANDRZEJ, JARNO MARTA: Rynek koksu i węgla koksowego na świecie (str. 204)


KOSYRCZYK LUDWIK, ŚWIEBODA BOGDAN, LEWANDOWSKI LESZEK: Co nowego w chińskim koksownictwie (str. 216)


KLIMANEK ADAM, SZLĘK ANDRZEJ, HUMMER WIKTOR, WOJCIECHOWSKI GRZEGORZ, ZIÓŁKOWSKA-TALAR ANNA: Modelowanie niskoemisyjnej baterii koksowniczej (str. 222)


SMĘDOWSKI ŁUKASZ, REJDAK MICHAŁ, MAZUREK IZABELA, MYTYCH JANUSZ: Struktura depozytów węglowych określona za pomocą dyfraktometrii rentgenowskiej i spektroskopii Ramana (str. 228)


ŚCIĄŻKO MAREK, WIĘCEK PATRYCJA, SOBOLEWSKI ALEKSANDER: Zapotrzebowanie ciepła do procesu pirolizy i standardowa entalpia reakcji (str. 238)


KARBOWNIK EWA: Ocena ryzyka budowy wytwórni metanolu z COG w oparciu o metodę symulacji Monte Carlo (str. 250)


IGNASIAK KARINA, TOMASZEWICZ MARTYNA, BIGDA JOANNA: Kinetyka suszenia węgli kamiennych w warunkach quasi-izotermicznych (str. 262)


MUZYKA ROKSANA, WINKLER MAGDALENA: Oznaczenie zawartości chloru w smole koksowniczej – analiza wyników badań (str. 273)

STRESZCZENIA

WARZECHA A., JARNO M.: Rynek koksu i węgla koksowego na świecie.

Słowa kluczowe: koks, popyt, podaż, handel, eksport, import

Rynek koksu podobnie jak rynek stali wrażliwy jest na dynamicznie zmieniające się prognozy wskaźników makroekonomicznych dla świata, a zwłaszcza dla Unii Europejskiej, powodując coraz większą niepewność, co do okresu trwania i siły wahań koniunkturalnych na rynku stali i koksu. Celem artykułu jest wskazanie obecnego i prognozowanego zapotrzebowania na koks w Europie i na świecie, biorąc pod uwagę aktualne uwarunkowania i trendy w produkcji wielkopiecowej oraz wyzwania w zakresie wymagań jakościowych, jak również warunków rynkowych, jakie stawiane będą producentom koksu zarówno w Europie, jak i na świecie.


KOSYRCZYK L., ŚWIEBODA B., LEWANDOWSKI L.: Co nowego w chińskim koksownictwie.

Słowa kluczowe: turbina zasilana gazem koksowniczym, technologia produkcji koksu bez odzysku węglopochodnych, monitorowanie procesu technologicznego za pomocą kamer przemysłowych

W dniach 10-13.09.2012 r. dziesięcioosobowa delegacja polskich koksowników, w skład której wchodzili pracownicy IChPW, Koksoprojektu, Koksowni „Przyjaźń” i Kombinatu Koksochemicznego „Zabrze”, wizytowała dwie chińskie koksownie oraz zapoznała się z ofertą chińskiego Biura Projektów Metallurgical Engineering & Projekt Corporation – MEPC, które jest twórcą i właścicielem technologii wytwarzania koksu bez odzysku węglopochodnych (dwuproduktowej) z pionowych komór koksowniczych. Pierwsza z koksowni (Liyuan Coking Plant) pracowała w klasycznej technologii produkcji koksu, z odzyskiem węglopochodnych i z wykorzystaniem głęboko odsiarczonego gazu koksowniczego do produkcji energii elektrycznej za pomocą turbiny gazowej, zaś druga (Zaozhuang Fenglian Coking & Power Plant) w technologii bez odzysku węglopochodnych i wykorzystująca w całości spalane w baterii lotne produkty koksownia do produkcji pary i energii elektrycznej. Niniejsza publikacja ma na celu możliwie szerokie zaprezentowanie, na podstawie przeprowadzonych rozmów i obserwacji, tych niestosowanych obecnie w Polsce rozwiązań techniczno-technologicznych. Przedstawiono zarówno opis techniczno-technologiczny kogeneracyjnej instalacji do produkcji energii elektrycznej z wykorzystaniem turbiny gazowej oraz koksowni opartej na baterii koksowniczej pracującej w technologii bez odzysku węglopochodnych, jak i własne uwagi i spostrzeżenia dotyczące prezentowanych rozwiązań.


KLIMANEK A., SZLĘK A., HUMMER W., WOJCIECHOWSKI G., ZIÓŁKOWSKA-TALAR A.: Modelowanie niskoemisyjnej baterii koksowniczej.

Słowa kluczowe: ściany grzewcze baterii koksowniczej, emisja NOX, stopniowanie powietrza, niskoemisyjne spalanie, numeryczna dynamika płynów

Specyfika procesu opalania baterii koksowniczej powoduje, że do atmosfery emitowane są duże ilości tlenków azotu. Stosowane technologie powinny spełniać wymogi dokumentu referencyjnego BREF (Best Available Techniques Reference Document on the production of Iron and Steel, IPPC) i wytycznych NDT (Najlepsze Dostępne Techniki – BAT, Ministerstwo Środowiska) dla instalacji koksowniczych. W artykule przedstawiono technologię opalania ścian grzewczych baterii koksowniczej jako system wielostopniowego podawania powietrza, który pozwala na wydłużenie płomienia i obniżenie maksymalnej temperatury w kanałach grzewczych, co skutkuje znacznym zmniejszeniem emisji tlenków azotu. W tej technologii całkowita ilość powietrza jest porównywalna z konwencjonalnym rozwiązaniem, a wydłużenie płomienia zrealizowane jest przez rozdzielenie strumienia powietrza na kilka części i podawane na różnych wysokościach kanału. W celu dobrania optymalnego podziału powietrza oraz geometrii wylotów przeprowadzona została analiza z wykorzystaniem symulacji komputerowych. Symulacje przeprowadzono dla różnych geometrii układu doprowadzenia powietrza oraz różnych strumieni powietrza pierwotnego i wtórnego.


SMĘDOWSKI Ł., REJDAK M., MAZUREK I., MYTYCH J.: Struktura depozytów węglowych określona za pomocą dyfraktometrii rentgenowskiej i spektroskopii Ramana.

Słowa kluczowe: depozyty węglowe, komora koksownicza, struktura, reakcyjność

Scharakteryzowano strukturę depozytów węglowych odkładających się na wymurówce komór koksowniczych. Zbadano cztery próbki depozytów pobranych z różnych elementów wymurówki komory koksowniczej pracującej w ArcellorMittal oddział w Zdzieszowicach. Próbki pochodziły z: i) drzwi komory, ii) ściany komory, iii) sklepienia komory oraz iv) rury wznośnej. Ich struktura została określona z zastosowaniem: mikroskopii optycznej (OM), spektroskopii Ramana oraz dyfraktometrii rentgenowskiej (XRD). Otrzymano wartości szeregu parametrów strukturalnych, które w sposób ilościowy i jakościowy opisują zarówno budowę depozytów jak też ich właściwości, np. reakcyjność. Problem reakcyjności depozytów jest bardzo istotny dla koksowników, ponieważ od niej zależy podatność tych obiektów na wypalanie. W niniejszym artykule przedyskutowano ponadto potencjalny wpływ właściwości węgli kamiennych na budowę depozytów.


ŚCIĄŻKO M., WIĘCEK P., SOBOLEWSKI A.: Zapotrzebowanie ciepła do procesu pirolizy i standardowa entalpia reakcji.

Słowa kluczowe: piroliza, standardowa entalpia reakcji pirolizy, ciepło pirolizy, bilans masy, bilans energii

Wykorzystując I zasadę termodynamiki, w pracy przedstawiono jednolitą metodologię obliczeń bilansowych opartą na entalpii tworzenia substancji oraz na uwzględnieniu entalpii fizycznej produktów w odpowiednich stanach skupienia. Do analizy wybrano trzy węgle różnego typu, tzn. węgiel brunatny z kopalni „Bełchatów”, węgiel energetyczny z kopalni „Wieczorek” oraz węgiel ortokoksowy z kopalni „Pniówek”. Wszystkie trzy próbki węgli ogrzewano symulacyjnie z szybkością: 3 K/min i 60000 K/min do temperatury końcowej 1300 K. Pierwsza szybkość jest typowa dla pirolizy prowadzonej w reaktorach ze złożem stałym – przesuwnym, a druga dla reaktora fluidalnego. W wyniku pracy określone zostały zarówno standardowa entalpia, jak i zapotrzebowanie ciepła do pirolizy.


KARBOWNIK E.: Ocena ryzyka budowy wytwórni metanolu z COG w oparciu o metodę symulacji Monte Carlo.

Słowa kluczowe: symulacja Monte Carlo, ocena ryzyka, rozkład prawdopodobieństwa subiektywnego, produkcja metanolu, gaz koksowniczy

Celem prezentowanego artykułu jest przeprowadzenie analizy ryzyka projektu inwestycyjnego, polegającego na budowie wytwórni metanolu z gazu koksowniczego w Koksowni „Przyjaźń” SA. Realizacja projektu pozwoliłaby na poprawę efektywności z podstawowej działalności biznesowej Koksowni poprzez zagospodarowanie podstawowego produktu węglopochodnego – COG, wytwarzanego w Koksowni. Ponadto w Polsce nie produkuje się obecnie metanolu, mimo przewidywanego wzrostu krajowego zapotrzebowania na ten produkt. Projekt zakłada zastosowanie technologii biura projektowego SEDIN, wdrożonej z powodzeniem przez Chiny, kraj z ponad 1000 działających koksowni. Niemniej jednak projekt budowy wytwórni metanolu z COG obarczony jest dużym ryzykiem, gdyż w chwili obecnej w Polsce i Europie nie istnieją żadne wytwórnie bazujące na gazie koksowniczym. Klasyczna ocena efektywności projektu inwestycyjnego, przeprowadzona w oparciu o metody dyskontowe, nie odzwierciedla ryzyka, którym obciążony jest projekt. Kryterium NPV wskazuje na opłacalność inwestycji, niemniej jednak pojawia się pytania „Jakie jest prawdopodobieństwo osiągnięcia konkretnych deterministycznych wartości wynikających z przeprowadzonej finansowej oceny efektywności badanej inwestycji?” Aby odpowiedzieć na powyższe pytanie została przeprowadzona ocena ryzyka w oparciu o metodę symulacji stochastycznej Monte Carlo, w wyniku której otrzymuje się rozkład prawdopodobieństwa wartości bieżącej netto – głównego wskaźnika ekonomicznej efektywności inwestycji. W artykule zaproponowano zastosowanie symulacji Monte Carlo jako uzupełnienie standardowej oceny efektywności inwestycji, gdyż dostarcza ona informacji o charakterze dodatkowym, pomocnych przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej.


IGNASIAK K., TOMASZEWICZ M., BIGDA J.: Kinetyka suszenia węgli kamiennych w warunkach quasi-izotermicznych.

Słowa kluczowe: kinetyka suszenia, energia aktywacji, suszenie, węgiel kamienny

Praca przedstawia badania kinetyki suszenia węgli energetycznych z ZG „Janina” oraz KWK „Wieczorek”. Podczas badań zmieniano wilgotność początkową węgli, wymiar ziaren w zakresie od 0 do 3,15 mm oraz temperaturę suszenia. Wilgotność początkowa węgli wynosiła odpowiednio 10 oraz 15 %. Badania realizowano przy użyciu wagosuszarki typu MAC 210/NP w warunkach quasi-izotermicznych w zakresie temperatur od 80 do 120°C. Dla potrzeb analizy kinetycznej wytypowano cztery modele (Newtona, Hendersona-Pabisa, Page’a i logarytmiczny), stosowane ogólnie do opisu przebiegu procesu suszenia. Spośród analizowanych modeli najlepsze odzwierciedlenie danych doświadczalnych wykazał model logarytmiczny, dla którego wyznaczono parametry kinetyczne, czyli energię aktywacji oraz czynnik przedwykładniczy. Wartości obydwu parametrów okazały się być ściśle uzależnione od wymiarów ziaren, jak i typu węgla. Wyznaczone parametry kinetyczne będą podstawą do przeprowadzenia działań optymalizacyjnych w kierunku projektowania suszarek (w szczególności uderzeniowo-wirowych) przy użyciu metod CFD, co będzie przedmiotem dalszej pracy autorów nad tym zagadnieniem.


MUZYKA R., WINKLER M.: Oznaczenie zawartości chloru w smole koksowniczej – analiza wyników badań.

Słowa kluczowe: chlor, smoła koksownicza, miareczkowanie potencjometryczne, analiza elementarna

Chlor, we wszystkich produktach koksowania, jest składnikiem niepożądanym ze względu na: korozyjne działanie jego związków, zwiększone zasolenie ścieków koksowniczych, szkodliwą emisję kwaśnych gazów na obrzeżach zakładów koksowniczych. Istotnym elementem jest oznaczenie zawartości chloru zarówno w mieszankach węglowych stosowanych w procesie koksowania, jak i w stałych, gazowych oraz ciekłych produktach koksowania. Powszechnie stosowaną metodą badań zarówno w surowcach węglowych, jak i we wszystkich produktach koksowania jest metoda miareczkowania potencjometrycznego. Nowoczesną metodą oznaczania zawartości chloru jest metoda analizy elementarnej. W niniejszej publikacji przedstawiono wyniki oznaczania zawartości chloru obiema metodami, na przykładzie analizy sześciu próbek smół koksowniczych.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!