• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Budownictwo Górnicze i Tunelowe 4 (2012)

Budownictwo Górnicze i Tunelowe 4 (2012)
Cena: 0,00 pln

SPIS TREŚCI


CHUDEK MIROSŁAW, FAJKLEWICZ ZBIGNIEW, CHUDEK MIROSŁAW DARIUSZ, OSTROWSKI CEZARY: Mikrograwimetria w detekcji pustek występujących na terenach górniczych wraz z oceną własności fizykomechanicznych utworów w wykonanych odwiertach (str. 1)


MAJCHERCZYK TADEUSZ, NIEDBALSKI ZBIGNIEW, BLAJER MATEUSZ: Analiza wyników pomiarów ekstensometrycznych wokół drążonego tunelu (str. 15)


PRUSEK STANISŁAW, WALENTEK ANDRZEJ, KLABIS LEONARD, MALESZA ANDRZEJ: Badania ruchów górotworu oraz deformacji obudowy w chodniku międzyścianowym (str. 25)


KLETA HENRYK: Wielkość potencjalnej strefy zagrożeń geotechnicznych powierzchni terenu w świetle awarii w szybach górniczych (str. 33)


OSET KRZYSZTOF, ISAKOW ZBIGNIEW, TRENCZEK STANISŁAW: Rozpoznanie stanu górotoworu za pomocą nowoczesnej aparatury pomiarowej PASAT M (str. 37)


ISAKOW ZBIGNIEW, KUCIARA IRENA J.: Monitorowanie gruntu i budowli na obszarach zagrożonych wstrząsami górotworu i skutkami eksploatacji podziemnej (str. 50)


SZAFULERA KATARZYNA: Analiza stanu odkształcenia górotworu w sąsiedztwie płytkich wyrobisk górniczych (str. 58)


DUŻY STANISŁAW: Diagnostyka i metody oceny stanu technicznego wyrobisk górniczych. Część 1. Uszkodzenia a strategia gospodarowania infrastrukturą podziemną kopalń (str. 67)

STRESZCZENIA

CHUDEK M., FAJKLEWICZ Z., CHUDEK M.D., OSTROWSKI C.: Mikrograwimetria w detekcji pustek występujących na terenach górniczych wraz z oceną własności fizykomechanicznych utworów w wykonanych odwiertach. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2012, nr 4, s. 1-14, tabl. 3, rys. 13, bibliogr. poz. 23.

W artykule zaproponowano udoskonaloną metodę mikrograwimetryczną wykrywania starych, niepodsadzonych szybów górniczych. Zastosowano metodę przedłużania analitycznego pomierzonych mikroanomalii siły ciężkości w głąb górotworu za pomocą metody Głasko-Mielichowa z zastosowaniem funkcji regularyzacyjnej Tichonowa. Przedstawiono również wyniki wykrywania starej podziemnej infrastruktury budowlanej i pustek w podłożu otoczenia czynnych szybów górniczych.


MAJCHERCZYK T., NIEDBALSKI Z., BLAJER M.: Analiza wyników pomiarów ekstensometrycznych wokół drążonego tunelu. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2012, nr 4, s. 15-24, tabl. 1, rys. 9, bibliogr. poz. 11.

W artykule zawarto analizę przemieszczeń warstw skalnych w trakcie drążenia tunelu w Lalikach z wykorzystaniem ekstensometrów. Na podstawie analizy siedmiu przekrojów pomiarowych stwierdzono, że przemieszczenia warstw skalnych są uzależnione od rodzaju stosowanej obudowy, litologii i nachylenia warstw skalnych. Największe wartości przemieszczeń górotworu w kierunku wybranej przestrzeni obserwuje się w osi tunelu i sięgają one od minus 80 do minus 90 mm. Również największa szybkość przemieszczeń warstw, wynosząca do 3,5 mm/d, odnotowana była nad osią tunelu. Najmniejsze przemieszczenia, tj. minus 15 do minus 20 mm, wystąpiły w warstwach w ociosach poniżej spągu tunelu.


PRUSEK S., WALENTEK A., KLABIS L., MALESZA A.: Badania ruchów górotworu oraz deformacji obudowy w chodniku międzyścianowym. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2012, nr 4, s. 25-32, tabl. 1, rys. 13, bibliogr. poz. 9.

W artykule przedstawiono wyniki pomiarów dołowych prowadzonych w chodniku 3 w pokładzie 615 w kopalni „Bobrek-Centrum”. Chodnik jest wyrobiskiem zlokalizowanym między polami dwóch ścian zawałowych nr 1 i nr 2. Zaprezentowano przebiegi ruchów górotworu w tym wyrobisku z uwagi na wpływ ciśnienia eksploatacyjnego związanego z prowadzeniem ściany nr 1. Ponadto przedstawiono wyniki badań penetrometrycznych oraz endoskopowych górotworu w otoczeniu chodnika 3.


KLETA H.: Wielkość potencjalnej strefy zagrożeń geotechnicznych powierzchni terenu w świetle awarii w szybach górniczych. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2012, nr 4, s. 33-36, tabl. 1, rys. 2, bibliogr. poz. 11.

W artykule zaproponowano sposób wyznaczania zasięgu strefy zagrożenia geotechnicznego na podstawie analizy wybranych przypadków awarii w szybach górniczych. W świetle przeprowadzonej analizy wyznaczane strefy ochronne (bezpieczeństwa) w otoczeniu likwidowanych szybów powinny uwzględniać wielkość strefy zagrożeń geotechnicznych, która powinna być wyznaczona na podstawie wielkości potencjalnej strefy zapadliskowej, jaka może wystąpić w przypadku awaryjnego uszkodzenia obudowy szybu.


OSET K., ISAKOW Z., TRENCZEK S.: Rozpoznanie stanu górotoworu za pomocą nowoczesnej aparatury pomiarowej PASAT M. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2012, nr 4, s. 37-49, tabl. 1, rys. 9, bibliogr. poz. 28.

W artykule przypomniano znaczenie rozpoznania stanu górotworu oraz wpływu zmian takiego stanu na bezpieczeństwo w rejonach eksploatacyjnych. Scharakteryzowano iskrobezpieczną przenośną aparaturę sejsmiczną PASAT M. Omówiono różne możliwości i sposoby wykorzystania aparatury w kopalniach węgla kamiennego, soli, rud miedzi do prześwietlania sejsmicznego między wyrobiskami i otworami, a także do profilowania sejsmicznego podłużnego w wyrobiskach górniczych, do sondowania sejsmicznego oraz do badania górotworu na okoliczność występowania utajonych zbiorników metanu, a także innych gazów.


ISAKOW Z., KUCIARA I.J.: Monitorowanie gruntu i budowli na obszarach zagrożonych wstrząsami górotworu i skutkami eksploatacji podziemnej. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2012, nr 4, s. 50-57, tabl. 1, rys. 7, bibliogr. poz. 10.

W artykule omówiono charakterystyczne przypadki skutków zjawisk związanych ze wstrząsami górotworu i eksploatacją podziemną złóż. Przedstawiono system służący do rejestracji i analizy drgań niskoczęstotliwościowych gruntu i budowli na obszarach zagrożonych wstrząsami górniczymi, tektonicznymi, a także komunikacyjnymi. Scharakteryzowano budowę systemu i transmisji danych. Opisano przykłady zastosowania systemu w praktyce.


SZAFULERA K.: Analiza stanu odkształcenia górotworu w sąsiedztwie płytkich wyrobisk górniczych. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2012, nr 4, s. 58-66, tabl. 1, rys. 13, bibliogr. poz. 13.

W artykule przedstawiona została numeryczna analiza stanu odkształcenia górotworu w sąsiedztwie wyrobisk zalegających na małej głębokości. Deformacje górotworu w otoczeniu tych wyrobisk określone zostały przy użyciu programu FLAC3D. W wyniku obliczeń przeprowadzonych za pomocą tego programu określone zostały wartości składowych tensora odkształcenia, na podstawie których obliczone zostały następnie wartości odkształceń głównych.


DUŻY S.: Diagnostyka i metody oceny stanu technicznego wyrobisk górniczych. Część 1. Uszkodzenia a strategia gospodarowania infrastrukturą podziemną kopalń. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2012, nr 4, s. 67-76, rys. 10, bibliogr. poz. 26.

Artykuł stanowi część pierwszą cyklu poświęconego diagnostyce wyrobisk górniczych. Podstawowym czynnikiem obniżającym przydatność wyrobiska do użytkowania są jego uszkodzenia. W artykule przedstawiono rodzaje występujących uszkodzeń wyrobisk górniczych oraz przyczyn ich występowania. Na tle analizy uszkodzeń – scharakteryzowano strategię użytkowania wyrobisk, wśród których wyróżniono strategię awarii, strategię zużycia oraz strategię monitorowania stanu wyrobiska. Wskazano, że monitoring stanu wyrobisk i na tej podstawie podejmowanie decyzji o zakresie działań utrzymaniowych wpływa na wydłużenie okresu użytkowalności wyrobiska i podniesienie bezpieczeństwa pracy.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!