• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 12 (2012)

Wiadomości Górnicze 12 (2012)
Cena: 0,00 pln

SPIS TREŚCI


BUJOK PETR, KLEMPA MARTIN, LABUS KRZYSZTOF, SUCHODOLSKA KATARZYNA, RADO ROBERT: Możliwości sekwestracji dwutlenku węgla w głębokich formacjach geologicznych na terenie Czech i Polski (str. 698)


GATNAR KAZIMIERZ: Utylizacja metanu z odmetanowania kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (str. 705)


NAWRAT STANISŁAW, STOPA JERZY, NAPIERAJ SEBASTIAN: Koncepcja odmetanowania pokładów węgla otworami z powierzchni i koncepcja utylizacji metanu (str. 714)


NAWRAT STANISŁAW, STOPA JERZY, NAPIERAJ SEBASTIAN: Zastosowanie modelowania numerycznego do oceny zasobów metanu i jego eksploatacji z pola „Moszczenica” (str. 722)


PYTLIK ADAM, KONÍČEK JIRI, DVOŘÁK RADEK: Produkcja energii elektrycznej oraz cieplnej w procesie wysoko sprawnej kogeneracji w Ostrawsko- -Karwińskim Zagłębiu Węglowym. (str. 733)


SKOREK JANUSZ: Techniczne i ekonomiczne aspekty budowy gazowych układów kogeneracyjnych małej mocy (str. 737)


PIOTROWSKI KAZIMIERZ, SZOSTAK MAREK: Komputerowe wspomaganie zarządzania w przedsiębiorstwie górniczym. Część 1. Komputerowe wspomaganie procesu planowania i rozliczania produkcji w kopalniach węgla kamiennego (Część II) (str. 745)

STRESZCZENIA

BUJOK P., KLEMPA M., LABUS K., SUCHODOLSKA K., RADO R.: Możliwości sekwestracji dwutlenku węgla w głębokich formacjach geologicznych na terenie Czech i Polski. Wiadomości Górnicze 2012, nr 12, s. 698-703, rys. 5, bibliogr. poz. 11.

W artykule omówiono technologię geologicznej sekwestracji dwutlenku węgla. Formacje uważane za potencjalne repozytoria do jego składowania to m.in. złoża węglowodorów, a także głębokie pokłady węgla. Przestawiono również teoretyczne aspekty magazynowania dwutlenku węgla (głębokość struktur geologicznych, ciśnienie, temperatura), wykorzystując do tego celu modelowanie matematyczne oraz zaprezentowano wyniki badań laboratoryjnych, przeprowadzonych w innowacyjnym reaktorze RK-1, którego konstrukcja umożliwia reakcje między próbką skały a płynem złożowym i dwutlenkiem węgla.


GATNAR K.: Utylizacja metanu z odmetanowania kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA. Wiadomości Górnicze 2012, nr 12, s. 705-712, tabl. 7, rys. 6, bibliogr. poz. 9.

W artykule przedstawiono ogólną informację o Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA i Spółce Energetycznej „Jastrzębie” SA jako inwestorach układów kogeneracji i trójgeneracji, w których źródło zasilania stanowią silniki gazowe pracujące na bazie metanu z odmetanowania kopalń. Podano informację dotyczącą zasobów, ujęcia i kierunków wykorzystania mieszanek metanowych ujmowanych odmetanowaniem. Przedstawiono układy energetyczne z silnikami gazowymi w kopalniach „Pniówek”, „Krupiński”, „Borynia” i „Budryk”. Omówiono rolę układów energetycznych pracujących w oparciu o silniki gazowe, zasilających kopalnie w energię elektryczną, ciepło i „chłód”. Podkreślono aspekt ekologiczny.


NAWRAT S., STOPA J., NAPIERAJ S.: Koncepcja odmetanowania pokładów węgla otworami z powierzchni i koncepcja utylizacji metanu. Wiadomości Górnicze 2012, nr 12, s. 714-721, tabl. 1, rys. 12, bibliogr. poz. 11.

Artykuł jest wstępną analizą możliwości zastosowania wierceń otworów lateralnych z powierzchni do odmetanowania pokładów węgla i przyczynkiem do dyskusji nad możliwościami zastosowania nowoczesnych technologii wiertniczych w polskim górnictwie węgla kamiennego. Przedmiotem analizy i symulacji była efektywność projektu wierceń kierunkowych w rejonie „Bzie-Dębina” w pokładzie 510 zalęgającym na głębokości około 1900 m i możliwości utylizacji metanu do celów energetycznych.


NAWRAT S., STOPA J., NAPIERAJ S.: Zastosowanie modelowania numerycznego do oceny zasobów metanu i jego eksploatacji z pola „Moszczenica”.Wiadomości Górnicze 2012, nr 12, s. 722-731, tabl. 4, rys. 9, bibliogr. poz. 10.

W artykule przedstawiono przykład zastosowania komputerowego modelowania symulacyjnego do prognozowania ujęcia metanu ze zrobów zlikwidowanej kopalni węgla. Modele matematyczne ujęcia metanu z pokładów węgla mają zastosowanie do pokładów nienaruszonych. Model symulacyjny zasobów metanu w kopalni został zweryfikowany na podstawie historii ujęcia metanu z kopalni. Model symulacyjny pozwolił na wyznaczenie czasu zaczerpywania zasobów metanu z przestrzeni i pokładów zlikwidowanej kopalni, co jest bardzo ważne w przypadku planowania procesu inwestycyjnego związanego z utylizacją metanu do wytworzenia energii cieplnej i elektrycznej.


PYTLIK A., KONÍČEK J., DVOŘÁK R.: Produkcja energii elektrycznej oraz cieplnej w procesie wysoko sprawnej kogeneracji w Ostrawsko-Karwińskim Zagłębiu Węglowym. Wiadomości Górnicze 2012, nr 12, s. 733-736, rys. 3, bibliogr. poz. 1.

W artykule (komunikat) podano przykład zmian w energetyce ukierunkowany na ochronę środowiska, zwiększenie sprawności procesów energetycznych oraz wykorzystanie alternatywnych i odnawialnych źródeł energii. Spalanie gazu kopalnianego w procesie wysoko sprawnej kogeneracji pozwala uzyskać energię elektryczną oraz cieplną przy zachowaniu współczesnych warunków. Przedstawiono doświadczenia Green Gas DPB w zakresie wykorzystania gazu kopalnianego w Ostrawsko-Karwińskim Zagłębiu Węglowym.


SKOREK J.: Techniczne i ekonomiczne aspekty budowy gazowych układów kogeneracyjnych małej mocy. Wiadomości Górnicze 2012, nr 12, s. 737-744, tabl. 4, rys. 3, bibliogr. poz. 4.

W artykule przeprowadzono ocenę wpływu wybranych parametrów technicznych, eksploata­cyjnych i cenowych na wskaźniki opłacalności budowy gazowych układów kogeneracyjnych małej mocy. Analizy dokonano na przykładzie układu CHP z gazowym silnikiem tłokowym lub turbiną gazową zasilanych gazem ziemnym systemowym lub gazem z odmetanowania kopalni. Określono wpływ sprawności elektrycznej modułu CHP i eksploatacyjnego wskaźnika skojarzenia na podstawowe składniki kosztów i przychodów z eksploatacji układu.


PIOTROWSKI K., SZOSTAK M.: Komputerowe wspomaganie zarządzania w przedsiębiorstwie górniczym. Część 1. Komputerowe wspomaganie procesu planowania i rozliczania produkcji w kopalniach węgla kamiennego (Część II). Wiadomości Górnicze 2012, nr 12, s. 745-753, rys. 1, bibliogr. poz. 15.

Moduły nowej generacji Kompleksu Produkcyjno-Technicznego SZYK2/KPT wspomagającego procesy planowania i harmonogramowania produkcji górniczej, zarządzania zadaniami, zarządzania majątkiem produkcyjnym, monitorowania i rozliczania produkcji górniczej zostały wdrożone w kopalniach i Biurach Zarządów: Kompanii Węglowej SA, Katowickiego Holdingu Węglowego SA oraz Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA. Trwa nadzór autorski i technologiczny nad wdrożonymi rozwiązaniami poszczególnych modułów, a propozycje uwzględnienia w nim dodatkowych funkcji znacznie rozszerzają funkcjonalność praktycznych zastosowań tego Kompleksu.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!