• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 1 (2013)

Wiadomości Górnicze 1 (2013)
Cena: 0,00 pln

SPIS TREŚCI


STANIENDA KATARZYNA: Produkcja górnicza surowców mineralnych na świecie i w Polsce w roku 2010 (str. 3)


MARCZAK HALINA: Wpływ spójności górotworu na jego zachowanie się w otoczeniu wyrobisk korytarzowych (str. 15)


DOLIPSKI MARIAN, CHELUSZKA PIOTR, REMIORZ ERYK, SOBOTA PIOTR, BUDZIŃSKI MAREK, TYTKO STANISŁAW: Modyfikacja konstrukcji bębnów łańcuchowych przeznaczonych do ścianowych przenośników zgrzebłowych (str. 22)


MICHALIK BOGUSŁAW, SKUBACZ KRYSTIAN, CHAŁUPNIK STANISŁAW, WYSOCKA MAŁGORZATA, KRAJEWSKI PAWEŁ: Zasady kontroli zagrożenia radiacyjnego w kopalniach (str. 28)


DZEDZEJ CZESŁAW, NOWICKI KAMIL: Komputerowe wspomaganie zarządzania w przedsiębiorstwie górniczym. Część 2. Wspomaganie informatyczne procesu planowania i harmonogramowania produkcji górniczej (str. 34)

STRESZCZENIA

STANIENDA K.: Produkcja górnicza surowców mineralnych na świecie i w Polsce w roku 2010. Wiadomości Górnicze 2013, nr 1, s. 3-14, tabl. 1, bibliogr. poz. 12.

W artykule dokonano analizy i zestawiono w formie tabelarycznej wielkości produkcji podstawowych surowców mineralnych w świecie i w Polsce w roku 2010, z uwzględnieniem czołowych producentów. Przedstawiono istotne zmiany w wielkości produkcji surowców mineralnych w świecie i w Polsce, w stosunku do roku 2009, z uwzględnieniem wzrostów i spadków wydobycia u czołowych producentów.


MARCZAK H.: Wpływ spójności górotworu na jego zachowanie się w otoczeniu wyrobisk korytarzowych. Wiadomości Górnicze 2013, nr 1, s. 15-21, rys. 9, bibliogr. poz. 6.

W artykule przedstawiono równania wyrażające naprężenia i przemieszczenia w ośrodku skalnym w sąsiedztwie wyrobiska korytarzowego. Przyjęto sprężysto-plastyczny model ośrodka skalnego i uwzględniono spadek parametrów wytrzymałościowych materiału skalnego po osiągnięciu warunku stanu granicznego. Zastosowano kryterium stanu granicznego Coulomba. Przemieszczenia wyznaczono przy uwzględnieniu przyrostu naprężeń zaistniałych w następstwie wykonania wyrobiska. Przedstawiono wyniki analizy wpływu spójności ośrodka skalnego na jego zachowanie w sąsiedztwie wyrobiska korytarzowego.


DOLIPSKI M., CHELUSZKA P., REMIORZ E., SOBOTA P., BUDZIŃSKI M., TYTKO S..: Modyfikacja konstrukcji bębnów łańcuchowych przeznaczonych do ścianowych przenośników zgrzebłowych. Wiadomości Górnicze 2013, nr 1, s. 22-27, rys. 6, bibliogr. poz. 8.

W artykule przedstawiono istotę oraz rozwiązanie techniczne bębnów łańcuchowych, cechujących się zmodyfikowaną geometrią zarysu gniazd, mającą na celu poprawę ich trwałości przy założonym kierunku obrotów bębna łańcuchowego wynikającym z kierunku transportowania urobku. Z symulacji komputerowych współdziałania bębna konwencjonalnego i o zmodyfikowanym zarysie z łańcuchem o wydłużonych podziałkach ogniw – dla różnych warunków tarcia – wynika, że zmiana zarysu powoduje zmniejszenie wartości pracy tarcia na dnie gniazda oraz zmniejszenie możliwości wystąpienia poślizgu ogniwa poziomego na flance zęba.


MICHALIK B., SKUBACZ K., CHAŁUPNIK S., WYSOCKA M., KRAJEWSKI P.: Zasady kontroli zagrożenia radiacyjnego w kopalniach. Wiadomości Górnicze 2013, nr 1, s. 28-32, bibliogr. poz. 11.

Radon obecny w atmosferze kopalni oraz wody i osady zawierające izotopy radu są czynnikami powodującymi zagrożenie dla zatrudnionych w podziemnych wyrobiskach górników. Zagrożenie to, na mocy ustawy Prawo geologiczne i górnicze, zostało zaliczone do zagrożeń naturalnych występujących w kopalniach i od początku lat osiemdziesiątych XX wieku podlega systematycznej kontroli na podstawie przepisów wykonawczych do tej ustawy. W artykule zaproponowano zmiany w przepisach prawnych, pozwalających na unifikację kontroli zagrożenia radiacyjnego powodowanego obecnością wzmożonego promieniowania naturalnego z ogólnymi zasadami ochrony radiologicznej.


DZEDZEJ Cz., NOWICKI K.: Komputerowe wspomaganie zarządzania w przedsiębiorstwie górniczym. Część 2. Wspomaganie informatyczne procesu planowania i harmonogramowania produkcji górniczej. Wiadomości Górnicze 2013, nr 1, s. 34-40, rys. 6, bibliogr. poz. 20.

W artykule naszkicowano wspomaganie procesu planowania i harmonogramowania produkcji w kopalni węgla kamiennego w oparciu o moduł SZYK2/KPT/THPR oraz jego możliwości w zakresie bilansowania zapotrzebowania na maszyny, urządzenia, materiały, robociznę oraz inne zasoby produkcyjne

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!