• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 2 (2013)

Wiadomości Górnicze 2 (2013)
Cena: 0,00 pln

SPIS TREŚCI


WODARSKI KRZYSZTOF: Wyrobiska górnicze a podatki (str. 66)


BOCK SŁAWOMIR, SZYMAŁA JAN: Zastosowanie aparatury georadarowej do oceny uszkodzeń betonowej obudowy szybu (str. 73)


SZANECKA JANINA, KĘDZIERSKI PRZEMYSŁAW: Właściwości elektrostatyczne przemysłowych filtrów powietrza w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (str. 81)


ŚWIĘCICKA ZOFIA: Koszty projektów innowacyjnych w przedsiębiorstwie górniczym (str. 87)


BZOWSKI ZBIGNIEW: Mineralogiczna i chemiczna charakterystyka odpadów wydobywczych z kopalń węgla kamiennego (str. 93)


RYMASZEWSKI STANISŁAW, SZOSTAK MAREK: Komputerowe wspomaganie zarządzania w przedsiębiorstwie górniczym. Część 3. Komputerowe wspomaganie zarządzania projektami górniczymi (str. 99)

STRESZCZENIA

WODARSKI K.: Wyrobiska górnicze a podatki. Wiadomości Górnicze 2013, nr 2, s. 66-72, tabl. 1, rys. 1, bibliogr. poz. 14.

W artykule przedstawiono definicję oraz klasyfikację wyrobisk w podziemnych kopalniach węgla kamiennego. Określono kryteria klasyfikowania podziemnych wyrobisk górniczych do środków trwałych. Ponadto odniesiono się do problematyki obciążenia wyrobisk górniczych podatkiem na rzecz gmin górniczych.


BOCK S., SZYMAŁA J.: Zastosowanie aparatury georadarowej do oceny uszkodzeń betonowej obudowy szybu. Wiadomości Górnicze 2013, nr 2, s. 73-79,tabl. 1, rys. 9, bibliogr. poz. 14.

Intensywna eksploatacja szybów i niekorzystne warunki środowiskowe powodują, że systematycznie wzrasta liczba uszkodzeń obudowy szybowej. Niezwykle istotne są zatem szczegółowe badania uszkodzeń materiału obudowy. W artykule przedstawiono przykład oceny pęknięcia betonowej obudowy szybu z wykorzystaniem metod nieniszczących (badania z wykorzystaniem aparatury georadarowej) oraz metod niszczących (badania wytrzymałościowe materiału obudowy w sztywnej prasie wytrzymałościowej).


SZANECKA J., KĘDZIERSKI P.: Właściwości elektrostatyczne przemysłowych filtrów powietrza w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Wiadomości Górnicze 2013, nr 2, s. 81-85, tabl. 2, rys. 9, bibliogr. poz. 8.

W artykule opisano wyniki badań na tkaninach filtracyjnych przemysłowych filtrów powietrza. Zbadano właściwości elektrostatyczne filtrów jak i całego urządzenia pod kątem rozpraszania ładunku elektrostatycznego powstałego podczas elektryzacji pyłu uderzającego pod ciśnieniem o odizolowane przedmioty, ścianki, dysze. Badania przeprowadzono na filtrach po ich zainstalowaniu ale przed uruchomieniem oraz po kilku miesiącach ich eksploatacji.


ŚWIĘCICKA Z.: Koszty projektów innowacyjnych w przedsiębiorstwie górniczym. Wiadomości Górnicze 2013, nr 2, s. 87-92, tabl. 2, rys. 1, bibliogr. poz. 11.

Kładąc nacisk na czyste technologie węglowe, istotna staje się realizacja projektów innowacyjnych w działalności przedsiębiorstw górniczych. W artykule podjęto próbę określenia miejsca i sposobu ujmowania kosztów projektów innowacyjnych w przedsiębiorstwie górniczym. W pierwszej części opisano różne podejścia do przedstawiania kosztów projektów o charakterze innowacyjnym. Następnie przeanalizowano ten problem, odnosząc go do specyfiki dokumentów sprawozdawczych przedsiębiorstwa górniczego.


BZOWSKI Z.: Mineralogiczna i chemiczna charakterystyka odpadów wydobywczych z kopalń węgla kamiennego. Wiadomości Górnicze 2013, nr 2, s. 93-98, tabl. 2, rys. 4, bibliogr. poz. 12.

W artykule przedstawiono wyniki badań mineralogicznych i chemicznych odpadów wydobywczych z kopalń wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Pod względem mineralogicznym we wszystkich badanych odpadach wydobywczych stwierdzono obecność kwarcu, skalenia potasowego i plagioklazu, muskowitu i illitu, kaolinitu oraz chlorytów. Ze względu na charakter petrograficzno-mineralogiczny wśród badanych odpadów wyróżniono trzy grupy: pierwsza z przewagą piaskowców, druga to mieszanina iłowców piaskowców i mułowców z przewagą tych ostatnich, a trzecia o wyraźnie ilastym charakterze.


RYMASZEWSKI S., SZOSTAK M.: Komputerowe wspomaganie zarządzania w przedsiębiorstwie górniczym. Część 3. Komputerowe wspomaganie zarządzania projektami górniczymi. Wiadomości Górnicze 2013, nr 2, s. 99-113, rys. 18, bibliogr. poz. 15.

Do wsparcia projektowego profilu zarządzania przedsiębiorstwem górniczym wprowadzono szereg nowych rozwiązań w Zintegrowanym Systemie Wspomagającym Zarządzanie Przedsiębiorstwem – SZYK2 autorstwa Centralnego Ośrodka Informatyki Górnictwa SA. Wyniki i doświadczenia z wdrożeń Modułu Zarządzania Zadaniami SZYK2/KPT/TMZZ2 w zakresie projektów górniczych w działalności inwestycyjnej, remontowej i serwisowej w zakładach górniczych – zgrupowanych w Kompanii Węglowej SA, w Katowickim Holdingu Węglowym SA oraz w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA, potwierdziły zasadność zarządzania poprzez projekty w przedsiębiorstwach górniczych.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!