• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Budownictwo Górnicze i Tunelowe 1 (2013)

Budownictwo Górnicze i Tunelowe 1 (2013)
Cena: 0,00 pln

SPIS TREŚCI


BOBEK ROLAND, ŚLEDŹ TOMASZ, MĄKA BERNARD, RATAJCZAK ADAM, GŁUCH PIOTR: Przykłady zastosowania stropnic stalowych typu SPK i USG w trudnych warunkach geologiczno-górniczych (str. 1)


WIZNER LECH, WOLNY LUCJAN, DUŻY STANISŁAW: Kierunki rozwoju metod utrzymania statecznosci połączeń wyrobisk korytarzowych (str. 9)


BORECKI JERZY, BRUDNY GRZEGORZ, FILIPOWICZ KRZYSZTOF: Zwiększenie rozstawu odrzwi obudowy w wyrobiskach górniczych kopalni „Pniówek” (str. 22)


CHUDEK MIROSŁAW, STRZAŁKOWSKI PIOTR, ŚCIGAŁA ROMAN: Charakterystyka wybranych obszarów zagrożonych występowaniem deformacji nieciągłych na Górnym Śląsku (str. 27)


DUŻY STANISŁAW: Diagnostyka i metody oceny stanu technicznego wyrobisk górniczych. Część 2. Ogólne zasady diagnostyki obudowy wyrobisk górniczych (str. 31)

STRESZCZENIA

BOBEK R., ŚLEDŹ T., MĄKA B., RATAJCZAK A., GŁUCH P.: Przykłady zastosowania stropnic stalowych typu SPK i USG w trudnych warunkach geologiczno-górniczych. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2013, nr 1, s. 1–8, tabl. 3, rys. 10, bibliogr. poz. 8.

Stropnice podporowo-kotwiowe (SPK) i uniwersalne stropnice górnicze (USG) zostały zaprojektowane jako elementy obudowy podporowo-kotwiowej. W artykule przedstawiono doświadczenia ze stosowania stropnic SPK i USG w trudnych warunkach geologiczno-górniczych (wpływ zaszłości eksploatacyjnych, występowanie stref uskokowych, podwyższona aktywność sejsmiczna, głębokość poniżej 650 m). Sformułowano wymagania wobec projektantów stropnic podporowo-kotwiowych do trudnych warunków geologiczno-górniczych w głębokich kopalniach.


WIZNER L., WOLNY L., DUŻY S.: Kierunki rozwoju metod utrzymania statecznosci połączeń wyrobisk korytarzowych. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2013, nr 1, s. 9–21, rys. 17, bibliogr. poz. 12.

W artykule przedstawiono główne kierunki metod utrzymania stateczności połączeń wyrobisk korytarzowych. Jako główne kierunki działań wskazano: stosowanie do wykonania poszczególnych elementów konstrukcyjnych obudowy materiałów o wyższych wartościach wytrzymałościowych, doskonalenie konstrukcji obudowy, kotwienie górotworu, stosowanie wykładki mechanicznej z materiałów wiążących, iniekcję górotworu i technologię drążenia. Wskazano na ważną rolę metod projektowania konstrukcji, w których wykorzystuje się najnowsze metody i narzędzia projektowe, a w szczególności metody przestrzennego modelowania numerycznego.


BORECKI J., BRUDNY G., FILIPOWICZ K.: Zwiększenie rozstawu odrzwi obudowy w wyrobiskach górniczych kopalni „Pniówek”. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2013, nr 1, s. 22–26, tabl. 3, rys. 7, bibliogr. poz. 4.

W artykule przedstawiono, zastosowany w kopalni „Pniówek”, system wzmocnienia skał stropowych oraz obudowy ŁP, połączony z wykładką mechaniczną, zapewniającą ścisłą współpracę z górotworem. Opracowany system, uwzględniając dotychczasowe doświadczenia oraz warunki geologiczno-górnicze w rejonie drążonego wyrobiska (chodnik K-2 w pokładzie 362/1), pozwolił na zwiększenie rozstawu odrzwi obudowy ŁP z 0,75 m do 1,0 m na reprezentatywnym odcinku.


CHUDEK M., STRZAŁKOWSKI P., ŚCIGAŁA R.: Charakterystyka wybranych obszarów zagrożonych występowaniem deformacji nieciągłych na Górnym Śląsku. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2013, nr 1, s. 27–30, rys. 3, bibliogr. poz. 4.

W artykule scharakteryzowano płytkie wyrobiska górnicze występujące na terenie znacznego obszaru Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, które stanowią potencjalne zagrożenie występowaniem zapadlisk. Stosunkowo duża liczba tych wyrobisk zlokalizowana jest na terenie Chorzowa, którego rejon poddano szerszej analizie. Zagrożenia tym rodzajem deformacji nie należy jednak przeceniać, z uwagi na aktywowanie płytkich wyrobisk przez prowadzoną następnie w głębszych pokładach eksploatację górniczą.


DUŻY S.: Diagnostyka i metody oceny stanu technicznego wyrobisk górniczych. Część 2. Ogólne zasady diagnostyki obudowy wyrobisk górniczych. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2013, nr 1, s. 31–41, rys. 12, bibliogr. poz. 27.

W artykule na tle przyczyn występowania utraty stateczności obudowy wyrobisk górniczych przedstawiono podstawy diagnostyki obudowy, wskazując na źródła informacji o stanie technicznym konstrukcji obudowy, zakresie niezbędnych informacji o obudowie diagnozowanego wyrobiska, obszarach działań diagnostycznych, rodzajach diagnostyki i stosowanych w jej ramach badań. Scharakteryzowano ujęcie diagnostyki obudowy wyrobisk górniczych w obowiązujących przepisach prawnych. Wskazano na konieczność opracowania i wdrożenia do praktyki jednolitej metody oceny stanu technicznego określającej dla poszczególnych rodzajów wyrobisk zakres diagnostyki, jej częstotliwość, narzędzia i metody badań oraz ich interpretacji.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!