• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Karbo 1 (2013)

Karbo 1 (2013)
Kategorie:CzasopismaKarbo
Cena: 0,00 pln

SPIS TREŚCI


SOBOLEWSKI ALEKSANDER, STRUGAŁA ANDRZEJ: Badania nad ciśnieniowym zgazowaniem węgla w Ramach Projektu NCBiR – Wprowadzenie (str. 2)


CHMIELNIAK TOMASZ, ŚCIĄŻKO MAREK, SOBOLEWSKI ALEKSANDER: Fluidalne zgazowanie węgla w atmosferze CO2 (str. 6)


SOBOLEWSKI ALEKSANDER, CZAPLICKI ANDRZEJ, TOMASZEWICZ GRZEGORZ, SŁOWIK KRZYSZTOF, JANUSZ MARCIN: Zgazowanie węgla w reaktorze z cyrkulującym złożem fluidalnym przy zastosowaniu CO2 jako czynnika zgazowującego (str. 16)


SOBOLEWSKI ALEKSANDER, CHMIELNIAK TOMASZ, TOPOLNICKA TERESA, GIESA NINA: Dobór węgli do zgazowania w ciśnieniowym reaktorze fluidalnym (str. 28)


CHMIELNIAK TOMASZ, MISZTAL EDYTA, SŁOWIK KRZYSZTOF: Opracowanie i weryfikacja w skali wielkolaboratoryjnej technologii usuwania rtęci z węgla na drodze pirolizy niskotemperaturowej (str. 39)


MIANOWSKI ANDRZEJ, TOMASZEWICZ MARTYNA, SIUDYGA TOMASZ, RADKO TOMASZ: Aplikacyjne i analityczne aspekty rozważań nad kinetyką reakcji Boudouarda-Bella (str. 48)


PORADA STANISŁAW, CZERSKI GRZEGORZ, DZIOK TADEUSZ, GRZYWACZ PRZEMYSŁAW: Kinetyka zgazowania węgla parą wodną w warunkach podwyższonego ciśnienia. Część 1: Wpływ uziarnienia węgla na przebieg procesu zgazowania (str. 59)


BIGDA JOANNA, CHMIELNIAK TOMASZ, CZARDYBON AGATA, KOSTRZEWA EWA, BABIŃSKI PIOTR: Oczyszczanie gazu procesowego ze zgazowania węgla – kierunki rozwoju technologicznego (str. 65)


LABUS KATARZYNA, MACHNIKOWSKI JACEK: Wpływ struktury porowatej węgla aktywnego na pojemność adsorpcyjną ditlenku węgla pod ciśnieniem atmosferycznym (str. 79)


TOMASZEWICZ GRZEGORZ, KOTYCZKA-MORAŃSKA MICHALINA: Badania nad wybranymi właściwościami sorbentów w procesie usuwania CO2 metodą chemicznej pętli wapniowej (str. 86)


MALIK TOMASZ, LISZKA MARCIN, ZIĘBIK ANDRZEJ: Kogeneracyjny układ IGCC z wychwytem CO2 i odzyskiem ciepła na potrzeby ciepłownictwa (str. 94)


CZAPLICKA-KOLARZ KRYSTYNA, GĄDEK MARIOLA, PANKIEWICZ MAGDALENA, ŚLIWIŃSKA ANNA, WODOŁAŻSKI ARTUR: Ocena efektywności technicznej i środowiskowej technologii zgazowania węgla w złożach: strumieniowym, przesuwnym i fluidalnym (str. 102)


KWAŚNIEWSKI KRZYSZTOF, STRUGAŁA ANDRZEJ: Makro- i mikroekonomiczne uwarunkowania rozwoju zgazowania węgla w Polsce (str. 112)

STRESZCZENIA

SOBOLEWSKI A., STRUGAŁA A.: Badania nad ciśnieniowym zgazowaniem węgla w Ramach Projektu NCBiR – Wprowadzenie.

Słowa kluczowe: węgiel, zgazowanie ciśnieniowe, reaktor CFB, chemiczna sekwestracja CO2, instalacja pilotowa, projekt R&D,

W artykule przedstawiono główne zadania realizowanego przez Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe „Zgazowanie węgla” Projektu Strategicznego NCBiR pt:. „Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej” będącego zadaniem nr 3 programu Zaawansowane technologie pozyskiwania energii. Zaprezentowano koncepcję procesu tlenowego zgazowania węgla z zastosowaniem ditlenku węgla jako czynnika zgazowującego w instalacji pilotowej zawierającej ciśnieniowy reaktor z cyrkulującym złożem fluidalnym (CFB). Scharakteryzowano dotychczasowe rezultaty realizacji Projektu w zakresie oceny przydatności i waloryzacji węgla do zgazowania, technologii procesu zgazowania, procesów oczyszczania gaz procesowego ze zgazowania, energetycznego wykorzystania tegoż gazu, oceny efektywności technicznej i środowiskowej procesu zgazowania, a także makro- i mikroekonomicznych uwarunkowań rozwoju tego procesu w Polsce.


CHMIELNIAK T., ŚCIĄŻKO M., SOBOLEWSKI A.: Fluidalne zgazowanie węgla w atmosferze CO2.

Słowa kluczowe: węgiel, zgazowanie, ditlenek węgla, emisja gazów cieplarnianych

W pracy przedstawiono przegląd obecnie wykorzystywanych technologii zgazowania węgla. Omówiono podstawowe cechy wykorzystania ditlenku węgla jako czynnika zgazowującego w procesie zgazowania, gdzie za najważniejszą można uznać reakcję Boudouarda pomiędzy węglem oraz ditlenkiem węgla. Przedstawiono schemat instalacji zgazowania w ciśnieniowym reaktorze z cyrkulującym złożem fluidalnym wchodzącej w skład Centrum Czystych Technologii Węglowych Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla (IChPW) w Zabrzu. Instalacja ta posłuży do przeprowadzenia badań w skali pilotowej potwierdzających zasadność stosowania dodatkowego strumienia ditlenku węgla w reaktorze fluidalnym. Przeprowadzone obliczenia termodynamiczne ciśnieniowego reaktora zgazowania z cyrkulującym złożem fluidalnym wykazały, ze zastosowanie w procesie jako surowca ditlenku węgla wpływa na wzrost stopnia konwersji węgla w porównaniu z układem klasycznym (tj. bez doprowadzenia CO2) przy jednoczesnym wzroście ilość CO w wytwarzanym gazie. CO2 jest również nośnikiem tlenu, co wpływa na znaczne obniżenie jego konsumpcji w procesie. W efekcie rośnie sprawność zgazowania węgla, która dla przyjętych warunków realizacji procesu osiąga ok. 90 % (sprawność zimna zgazowania w stosunku do paliwa, które uległo konwersji). Zastosowanie CO2 jako czynnika zgazowującego wpływa na spadek emisyjności procesów produkcyjnych, zintegrowanych ze zgazowaniem węgla. Przeprowadzone symulacje wskazują, że w przypadku produkcji energii elektrycznej wskaźnik emisji wynosi 715 kg CO2/MWh (netto), co plasuje rozpatrywany układ poniżej wskaźników uzyskiwanych w układach IGCC, zintegrowanych z reaktorami dyspersyjnymi oraz w instalacji spalania tlenowego w warunkach ultranadkrytycznych. Otrzymane wartości są o ok. 1730 % niższe niż charakterystyczne dla technologii tradycyjnych (spalanie węgla w kotłach pyłowych). W przypadku produkcji metanolu uzyskane wskaźniki były o około 813 % niższe niż dla przypadku produkcji metanolu z węgla przy wykorzystaniu technologii zgazowania w reaktorach dyspersyjnych z suchym doprowadzeniem paliwa.


SOBOLEWSKI A., CZAPLICKI A., TOMASZEWICZ G., SŁOWIK K., JANUSZ M.: Zgazowanie węgla w reaktorze z cyrkulującym złożem fluidalnym przy zastosowaniu CO2 jako czynnika zgazowującego.

Słowa kluczowe: zgazowanie węgla, złoże fluidalne, CO2

Zgazowanie paliw stałych jest procesem, w trakcie którego następuje przekształcenie paliwa stałego w palny gaz nazywany surowym gazem syntezowym, który wykorzystywany jest w różnych gałęziach przemysłu. W artykule opisano testy zgazowania węgli przeprowadzone w instalacji laboratoryjnej w warunkach ciśnienia atmosferycznego oraz podwyższonego. Badania wykazały, że zwiększenie nadciśnienia w reaktorze zgazowania z 0 do 3 barów pozwala osiągnąć znaczący wzrost ilości otrzymywanego gazu procesowego z jednostki objętości reaktora. Nie zaobserwowano istotnego wpływu parametrów procesu zgazowania (stosunek powietrze/węgiel, stosunek CO2/węgiel, ciśnienie, temperatura) na zawartość metanu w gazach procesowych.


SOBOLEWSKI A., CHMIELNIAK T., TOPOLNICKA T., GIESA N.: Dobór węgli do zgazowania w ciśnieniowym reaktorze fluidalnym.

Słowa kluczowe: zgazowanie węgla, właściwości węgla, CFB

Analiza objęła produkowane polskie węgle kamienne typu 31.2, 32.1, 32.2 i 33 oraz węgle brunatne. Do badań wybrano i sprowadzono próbki węgla z najbardziej perspektywicznych dla zgazowania zasobów. Analizę paliw przeprowadzono z wykorzystaniem opracowanych parametrów jakościowych węgla kamiennego i węgla brunatnego, których spełnienie jest niezbędne dla zastosowania węgla do zgazowania naziemnego w technologii ze złożem fluidalnym. Parametry podzielono na 3 grupy: kluczowe, istotne oraz dodatkowe przyjmując za kryterium wymagania i celowość prowadzenia procesu zgazowania. Podkreślono, że rozwijana w IChPW technologia fluidalnego zgazowania węgla charakteryzuje się większą elastycznością wymagań surowcowych w porównaniu do komercyjnie dostępnych technologii.


CHMIELNIAK T., MISZTAL E., SŁOWIK K.: Opracowanie i weryfikacja w skali wielkolaboratoryjnej technologii usuwania rtęci z węgla na drodze pirolizy niskotemperaturowej.

Słowa kluczowe: rtęć, piroliza niskotemperaturowa, obniżenie emisji przed procesem spalania i zgazowania

Prace związane z usuwaniem rtęci z węgla kamiennego i brunatnego, przed procesem spalania i zgazowania, na drodze pirolizy niskotemperaturowej, prowadzone w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla, obejmujące zarówno badania eksperymentalne w skali laboratoryjnej jak i półtechnicznej wykazały bardzo zadowalające rezultaty. We wstępnym etapie badania przeprowadzono z wykorzystaniem układu TGA (masa próbki 19 g) a następnie zweryfikowano na stanowisku do badań procesu pirolizy w złożu stacjonarnym (masa próbki 100 g). Na podstawie uzyskanych wyników opracowano założenia dla testów w skali półtechnicznej (wielkolaboratoryjnej), które zaczęto prowadzić na stanowisku do badań konwersji paliw stałych (reaktor obrotowy, skala: 13 kg/godz., proces ciągły, złoże ruchome). Testy te będą podstawą do oceny wpływu parametrów realizacji procesu pirolizy na stopień usunięcia rtęci z węgli do celów energetycznych oraz parametry jakościowe oczyszczonego paliwa w aspekcie jego wykorzystania w procesie zgazowania lub spalania, jak i efektywności technologii i opracowania założeń procesowych.

Artykuł opracowano przy wykorzystaniu wyników prac badawczych realizowanych w ramach zadania badawczego „Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej”, finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych, pt.: „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii”.


MIANOWSKI A., TOMASZEWICZ M., SIUDYGA T., RADKO T.: Aplikacyjne i analityczne aspekty rozważań nad kinetyką reakcji Boudouarda-Bella.

Słowa kluczowe: zgazowanie, reakcja Boudouarda-Bella, modele kinetyczne, reakcyjność koksu, metoda czasu skończonego

Budowa pilotowej instalacji ciśnieniowego zgazowania węgla z wykorzystaniem CO2 jako czynnika zgazowującego finansowana przez NCBiR w ramach projektu pt.: „Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii” stała się przyczynkiem do realizacji wielokierunkowych badań wspomagających wykonanie projektu procesowego. Przeprowadzone prace badawcze nad przebiegiem reakcji Bouduarda-Bella wykazują, że mimo pozornie prostego zapisu tej reakcji, bardzo trudno jest przyjąć adekwatny model kinetyczny do jej opisu. Problem dodatkowo się komplikuje w przypadku różnych form pierwiastka C jako substratu reakcji. Zaprezentowano własne modele kinetyczne procesu zgazowania węgla dwutlenkiem węgla uwzględniające zarówno zmienność parametrów fazy gazowej, jak i po stronie fazy stałej. W oparciu o dwuetapowy model kinetyczny tworzenia tlenku węgla wyjaśniono pozornie sprzeczny z regułą przekory wpływ ciśnienia na wydajność procesu. Zaproponowano metodykę umożliwiającą porównywanie parametrów kinetycznych uzyskanych w warunkach dynamicznych i izotermicznych. Metoda nazwana metodą czasu skończonego zakłada, że czas reakcji obejmujący zakres zmienności stopnia przemiany fazy stałej od α = 0 do α = 0 w dowolnych warunkach izotermicznych czy dynamicznych, jest wielkością należąca do klasycznego ujmowania wpływu temperatury wg równania Arrheniusa: ln [dynamika] vs. 1/T, i wyznacza energię aktywacji od E > 0 w obszarze kinetycznym do E → 0 w obszarze dyfuzyjnym. Porównując metody testowe badania reakcyjności koksu (metodę genewską i CRI) ustalono, że początek przebiegu zgazowania w wyższych temperaturach jest związany głównie z dyfuzją, zależną od dostępności CO2 do powierzchni koksu.


PORADA S., CZERSKI G., DZIOK T., GRZYWACZ P.: Kinetyka zgazowania węgla parą wodną w warunkach podwyższonego ciśnienia. Część 1: Wpływ uziarnienia węgla na przebieg procesu zgazowania.

Słowa kluczowe: węgiel, zgazowanie, para wodna, kinetyka

Zbadano kinetykę wydzielania się wodoru, tlenków węgla i metanu podczas zgazowania parą wodną węgla kamiennego typu 31 z kopalni „Sobieski” w temperaturze 900ºC i przy ciśnieniu 1 MPa. Określono wpływ uziarnienia badanego węgla na przebieg procesu oraz obliczono wydajności gazowych produktów. Stwierdzono, że zmiana uziarnienia węgla w zakresie do 3,15 mm nie wpływa na przebieg procesu.


BIGDA J., CHMIELNIAK T., CZARDYBON A., KOSTRZEWA E., BABIŃSKI P.:Oczyszczanie gazu procesowego ze zgazowania węgla – kierunki rozwoju technologicznego.

Słowa kluczowe: technologie oczyszczania gazu syntezowego, usuwanie smół, odsiarczanie, usuwanie CO2, separacja wodoru

W artykule zaprezentowano najnowsze informacje dotyczące kierunków rozwoju technologii/procesów oczyszczania gazu procesowego ze zgazowania węgla kamiennego. Przedstawiono najnowsze doniesienia z kraju jak i z zagranicy oraz omówiono kierunki badań technologii oczyszczania gazu procesowego rozwijanych w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii” w ramach Zadania Badawczego nr 3 pt.: „Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej”.


LABUS K., MACHNIKOWSKI J.: Wpływ struktury porowatej węgla aktywnego na pojemność adsorpcyjną ditlenku węgla pod ciśnieniem atmosferycznym.

Słowa kluczowe: węgiel aktywny, struktura porowata, adsorpcja ditlenku węgla

Wysokie koszty stosowania absorpcji w aminach powodują, że intensywnie poszukuje się bardziej efektywnych i ekonomicznych metod wychwytu CO2 ze strumienia gazów spalinowych i procesowych. Realną alternatywą dla absorpcji są procesy adsorpcyjne z wykorzystaniem węgli aktywnych. Celem przeprowadzonych badań było znalezienie korelacji między parametrami struktury porowatej węgla aktywnego, standardowo wyznaczanymi z izotermy adsorpcji N2 w 77 K, a zdolnością do adsorpcji ditlenku węgla. Przedmiotem badań była duża grupa mikroporowatych węgli aktywnych o bardzo zróżnicowanej strukturze porowatej, otrzymanych w skali laboratoryjnej głównie przy zastosowaniu aktywacji KOH. Strukturę porowatą scharakteryzowano metodami adsorpcji N2 w 77 K i CO2 w 273 K. Jako miarę zdolności adsorbowania ditlenku węgla przyjęto tzw. pojemność adsorpcyjną PM, czyli objętość CO2, wyrażoną w cm3 (STP), jaka w temperaturze 273 K jest adsorbowana w porach 1 grama węgla aktywnego pod ciśnieniem atmosferycznym. Wartości PM wyznaczone dla badanych węgli aktywnych mieściły się w przedziale 76147 cm3/g. Wykazano, że pojemność adsorpcyjną CO2 można z dobrym prawdopodobieństwem przewidzieć na podstawie objętości ultramikroporów wyznaczonej z izotermy adsorpcji CO2 przy zastosowaniu równania Dubinina-Raduszkiewicza. Nie znaleziono natomiast wyraźnej korelacji miedzy wartością PM a parametrami struktury porowatej wyznaczonymi z izoterm adsorpcji N2 w 77 K: powierzchnią właściwą SBET, całkowitą objętością porów VT i objętością mikroporów VDR. Przeprowadzone badania sugerują, że najbardziej efektywne adsorbenty ditlenku węgla otrzymuje się z prekursorów pochodzenia pakowego, półkoksu i mezofazy, stosując aktywację wodorotlenkiem potasu przy stosunku KOH/surowiec 2:1. Dla wybranych węgli aktywnych z tej grupy uzyskano bardzo wysoką pojemność adsorpcyjną, rzędu 140 cm3 CO2(STP)/g (6,3 mmola/g), co odpowiada przyrostowi masy adsorbenta o ponad 25 %.


TOMASZEWICZ G., KOTYCZKA-MORAŃSKA M.: Badania nad wybranymi właściwościami sorbentów w procesie usuwania CO2 metodą chemicznej pętli wapniowej.

Słowa kluczowe: kamień wapienny, sorbenty wapniowe, chemiczna pętla wapniowa, wychwyt CO2

Chemiczna pętla wapniowa w ostatnich latach staje się dużą nadzieją na ekonomicznie uzasadnione usuwanie CO2 ze spalin i innych gazów przemysłowych.

W pracy przedstawiono badania nad sorbentami do zastosowań w chemicznej pętli wapniowej. Porównano zachowanie: kamienia wapiennego, modyfikowanego kamienia wapiennego do odsiarczania spalin oraz wygrzanego w temperaturze 1000°C kamienia wapiennego, w cyklicznej pętli wapniowej przy wykorzystaniu termograwimetru. Dokonano analizy FTIR powierzchni sorbentów, rozkładu porów oraz wpływu warunków prowadzenia procesu w chemicznej pętli wapniowej.


MALIK T., LISZKA M., ZIĘBIK A.: Kogeneracyjny układ IGCC z wychwytem CO2 i odzyskiem ciepła na potrzeby ciepłownictwa.

Słowa kluczowe: IGCC, CCS, kogeneracja, ciepło odpadowe

W pracy została zaprezentowana koncepcja kogeneracyjnego układu IGCC z usuwaniem CO2 oraz wykorzystaniem ciepła odpadowego. Ciepło produkowane jest w wymienniku za kotłem odzyskowym, w chłodnicy syngazu, w chłodnicach międzystopniowych kompresorów tlenu, azotu, powietrza i CO2, jak również w klasycznym wymienniku ciepłowniczym zasilanym parą z turbiny parowej. Układ został porównany z referencyjnym kogeneracyjnym układem IGCC z wychwytem CO2 bez odzysku ciepła, gdzie ciepło jest wyłącznie produkowane w wymienniku ciepłowniczym zasilanym parą z wylotu turbiny. Modele układów sporządzono w programie Thermoflex. Oba układy poddano ocenie poprzez obliczenie wybranych wskaźników termodynamicznych, takich jak EUF (Energy utilization factor)oraz sprawność egzergetyczna. Uzyskane wyniki wskazują na to, że układ kogeneracyjny z odzyskiem ciepła posiada bardziej korzystne wskaźniki termodynamiczne, niż układ referencyjny. Wskaźnik EUF dla układu z odzyskiem ciepła wynosi ok. 84,5 % co jest wynikiem o 7 punktów procentowych wyższym od układu bez odzysku. Sprawności egzergetyczne obu układów są zbliżone do siebie, jedynie nieznacznie wyższą sprawność osiągnął układ z odzyskiem ciepła, a wyniosła ona 43,2 %. Ponadto obliczony wskaźnik zmniejszenia emisji CO2 z uwagi na zastosowanie gospodarki skojarzonej dla obu układów osiąga wartości około 12 kg CO2/s, jednakże korzystniejszą wartością tego wskaźnika charakteryzuje się układ bez odzysku ciepła.


CZAPLICKA-KOLARZ K., GĄDEK M., PANKIEWICZ M., ŚLIWIŃSKA A., WODOŁAŻSKI A.: Ocena efektywności technicznej i środowiskowej technologii zgazowania węgla w złożach: strumieniowym, przesuwnym i fluidalnym.

Słowa kluczowe: zgazowanie węgla, IGCC, LCA, efektywność techniczna, efektywność środowiskowa

Celem pracy jest ocena wybranych, komercyjnie stosowanych technologii zgazowania węgla w instalacjach IGCC (Integrated Gasification Combined Cycle) pod kątem efektywności technicznej i środowiskowej. W tym celu skupiono się na czterech technologiach zgazowania: Shell, GE, British Gas Lurgi (BGL) oraz Trig-KBR. Autorzy podjęli próbę zbadania, w jaki sposób różnice parametrów technologicznych poszczególnych technologii zgazowania rzutują na wyniki oceny wpływu na środowisko. W celu porównania efektywności technicznej w poszczególnych technologiach posłużono się wskaźnikiem sprawności wytwarzania energii elektrycznej. Natomiast oceny efektywności środowiskowej dokonano stosując metodę oceny cyklu życia LCA (Life Cycle Assessment). Analizy środowiskowe, z zastosowaniem dwóch metod oceny potencjalnych szkód środowiskowych w całym cyklu istnienia, wykazały zauważalne różnice pomiędzy porównywanymi technologiami. Z przeprowadzonych analiz efektywności środowiskowej i technologicznej wynika, iż technologia Shell wykazała się najwyższym wskaźnikiem efektywności technicznej. Natomiast najwyższy poziom efektywności środowiskowej wystąpił w przypadku technologii BGL. Obie te technologie wykazały się najkorzystniejszym stosunkiem efektywności środowiskowej względem efektywności technicznej. Uzyskane wyniki są nietypowe i ciekawe, co zachęca do pogłębionych dalszych analiz.


KWAŚNIEWSKI K., STRUGAŁA A.: Makro- i mikroekonomiczne uwarunkowania rozwoju zgazowania węgla w Polsce.

Słowa kluczowe: węgiel, zgazowanie, rozwój technologii, czynniki makro- i mikroekonomiczne

W artykule przedstawiono makro- i mikroekonomiczne uwarunkowania rozwoju technologii zgazowania węgla w Polsce. Spośród czynników makroekonomicznych szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom: stanu i perspektyw rozwoju technologicznego procesu zgazowania, bezpieczeństwa energetycznego kraju, polityki klimatycznej UE i jej implikacji, polityki energetycznej Polski, zewnętrznego otoczenia gospodarki krajowej, jak również zasobów, zapotrzebowania i cen nośników energii. Dokonano również krótkiego przeglądu czynników mikroekonomicznych determinujących rozwój zgazowania węgla w Polsce. W podsumowaniu wskazano główne elementy ryzyka oddziaływujące na możliwości rozwojowe zgazowania w naszym kraju, takie jak brak zintegrowanej grupy producentów surowców, energii i produktów chemicznych, niewłaściwa lokalizacja zakładu zgazowania, brak popytu na produkty zgazowania wynikający z niekorzystnych regulacji prawnych dotyczących emisji CO2, intensywny rozwój wydobycia gazu łupkowego, spadek cen gazu ziemnego czy upadek krajowego przemysłu nawozów azotowych.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!