• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 4 (2013)

Wiadomości Górnicze 4 (2013)
Cena: 0,00 pln

SPIS TREŚCI


DZIURA JAN: Kompleks „Mikrus” – nowa technologia wybierania pokładów cienkich (str. 178)


JANIK MIROSŁAW, AUGUSTYNIAK KRZYSZTOF, MATYJA MIROSŁAW: Nowatorski transport obudowy zmechanizowanej przy przezbrajaniu kompleksu ścianowego w kopalni „Ziemowit” (str. 189)


RUSINEK JERZY, ZASADNI WOJCIECH, FRĄCZEK JERZY, ZAMARLIK BOGDAN: Mechanizacja prac transportowych kolejkami spągowymi i podwieszonymi w kopalniach węgla kamiennego (str. 197)


GOŁDA ADRIAN, ŚLADOWSKI GRZEGORZ, WIECZOREK KRZYSZTOF: Analiza mechanizmów wstrząsów górotworu z rejonu stref uskokowych – doświadczenia kopalni „Ziemowit” (str. 205)


PIERZYNA ALEKSANDRA, BARAŃSKI ADAM, LURKA ADAM, MUTKE GRZEGORZ: Ścianowy (oddziałowy) system obserwacji sejsmologicznej dla rejonu ściany 6 w pokładzie 510 w kopalni „Bobrek-Centrum” (str. 219)


SZYMICZEK WOJCIECH, DROGOŚ JAN, SZUBA GRZEGORZ, WAWRZYNEK KRZYSZTOF: Techniczne i ekonomiczne aspekty rozcięcia i eksploatacji pokładu na poziomie 830 w kopalni „Halemba-Wirek” (str. 227)


TUSZKIEWICZ MARIUSZ, GOLIWĄS TOMASZ: Projektowanie rozcinki oraz eksploatacja drugiej warstwy pokładu ścianą o wysokim zagrożeniu pożarowym (str. 235)


PUZIK KRZYSZTOF: Komputerowe wspomaganie zarządzania w przedsiębiorstwie górniczym. Część 5. Komputerowe wspomaganie rachunku kosztów w organizacji wielozakładowej (str. 242)

STRESZCZENIA

DZIURA J.: Kompleks „Mikrus” – nowa technologia wybierania pokładów cienkich. Wiadomości Górnicze 2013, nr 4, s. 178-188, tabl. 1, rys. 12, bibliogr. poz. 2.

W artykule omówiono rozwiązania konstrukcyjne innowacyjnego wydajnego systemu ścianowego do wybierania cienkich pokładów węgla z wykorzystaniem głowicy urabiająco-ładującej i integralnie z nią związanego przenośnika ścianowego. Przedstawiono również podstawowe parametry techniczne poszczególnych urządzeń kompleksu. Omówiono technologię eksploatacji zapewniającą wysokie wydobycie przy zachowaniu bezpieczeństwa załóg górniczych. Omówiono próby stanowiskowe kompleksu oraz plany związane z wdrożeniem kompleksu do eksploatacji.


JANIK M., AUGUSTYNIAK K., MATYJA M.: Nowatorski transport obudowy zmechanizowanej przy przezbrajaniu kompleksu ścianowego w kopalni „Ziemowit”. Wiadomości Górnicze 2013, nr 4, s. 189-195, rys. 8, bibliogr. poz. 6.

W artykule scharakteryzowano systemy transportu w kopalni „Ziemowit”, transport zespołów kompleksu ścianowego (transport ciężkich zespołów, tj. kombajnu ścianowego, przenośnika zgrzebłowego podścianowego, ścianowego i urządzenia przekładkowego przy zastosowaniu kolejki spalinowej podwieszonej ze ściany likwidowanej 914a do zbrojonej ściany 913) oraz transport sekcji liniowych i skrajnych przy zastosowaniu kolejki spalinowej spągowej oraz podwieszanej, ze ściany likwidowanej 914a do zbrojonej ściany 913.


RUSINEK J., ZASADNI W., FRĄCZEK J., ZAMARLIK B.: Mechanizacja prac transportowych kolejkami spągowymi i podwieszonymi w kopalniach węgla kamiennego. Wiadomości Górnicze 2013, nr 4, s. 197-204, rys. 11, bibliogr. poz. 11.

Coraz szersze zastosowanie kolejek spągowych i podwieszonych z napędem własnym w systemach transportu przyczyniło się do mechanizacji prac. Istotnym elementem jest mechanizacja prac związanych z robotami likwidacyjno-zbrojeniowymi ścian. Wprowadzony przez Becker-Warkop ciągnik manewrowy podwieszony z napędem elektro-hydraulicznym typu CMEH-22 wykorzystany został do prac związanych z transportem sekcji obudowy zmechanizowanej o ciężarze powyżej 20 t w wyrobisku o nachyleniu przekraczającym 10°.


GOŁDA A., ŚLADOWSKI G., WIECZOREK K.: Analiza mechanizmów wstrząsów górotworu z rejonu stref uskokowych – doświadczenia kopalni „Ziemowit”. Wiadomości Górnicze 2013, nr 4, s. 205-218, tabl. 6, rys. 7, bibliogr. poz. 23.

Eksploatacja pokładów węgla w kopalni „Ziemowit” jest źródłem aktywności sejsmicznej. Kopalniana Stacja Geofizyki Górniczej od połowy lat 80. XX wieku rejestruje rocznie kilka tysięcy wstrząsów. Najczęściej ogniska lokalizowane są w pobliżu frontów czynnych wyrobisk ścianowych jako wynik eksploatacji. Źródłem aktywności sejsmicznej są również strefy uskokowe, gdzie niejednokrotnie aktywność sejsmiczna znacznie przewyższa poziom rejestrowany w rejonie czynnych pól ścianowych eksploatowanych w niedalekim sąsiedztwie.


PIERZYNA A., BARAŃSKI A., LURKA A., MUTKE G.: Ścianowy (oddziałowy) system obserwacji sejsmologicznej dla rejonu ściany 6 w pokładzie 510 w kopalni „Bobrek-Centrum”. Wiadomości Górnicze 2013, nr 4, s. 219-225, tabl. 2, rys. 6, bibliogr. poz. 15.

Kopalniane obserwacje sejsmologiczne prowadzi się w celu określania stanu zagrożenia wstrząsami i tąpaniami, ale ze względu na liczbę i konfigurację sieci stanowisk sejsmologicznych ocena ta odnosiła się bardziej do rejonów eksploatacji, a nie do poszczególnych wyrobisk czy ścian eksploatacyjnych. Wykorzystując możliwości ścianowego (oddziałowego) systemu obserwacji sejsmologicznej dla rejonu ściany 6 w pokładzie 510, nie tylko poprawiono jakość rejestracji wstrząsów górotworu, ale także stało się możliwe wykorzystywanie do oceny stanu zagrożenia sejsmicznego ścianowej tomografii pasywnej, analizy zmian współczynnika b rozkładu Gutenberga-Richtera, parametru prędkości drgań PPV oraz parametrów źródła sejsmicznego.


SZYMICZEK W., DROGOŚ J., SZUBA G., WAWRZYNEK K.: Techniczne i ekonomiczne aspekty rozcięcia i eksploatacji pokładu na poziomie 830 w kopalni „Halemba-Wirek”. Wiadomości Górnicze 2013, nr 4, s. 227-233, tabl. 3, rys. 3, bibliogr. poz. 8.

W artykule zaprezentowano sposób rozcięcia i eksploatacji pokładu 418/1 w partii „F”. Wybór docelowego wariantu poprzedzony był analizą warunków geologiczno-górniczych, zagrożeń naturalnych, dostępnego parku maszynowego, zakresu równolegle prowadzonych prac w pokładzie nadległym. Uwzględniono także konieczność ochrony pasa autostrady A-4. Ponadto zaprezentowano sposób wzmocnienia stropu i obudowy chodnikowej kotwiami strunowymi o długości 6 m prostek stalowych o profilu V29, co przekłada się na zmniejszenie kosztów z tytułu robót przygotowawczych.


TUSZKIEWICZ M., GOLIWĄS T.: Projektowanie rozcinki oraz eksploatacja drugiej warstwy pokładu ścianą o wysokim zagrożeniu pożarowym. Wiadomości Górnicze 2013, nr 4, s. 235-241, rys. 6.

W artykule opisano proces projektowania robót przygotowawczych dla ściany q100 w drugiej warstwie pokładu 504 oraz prace profilaktyczne związane z zagrożeniem pożarowym zastosowane w trakcie prowadzenia tych robót jak i w trakcie eksploatacji ściany q100. Zaprezentowano także kompleksowe rozwiązania zastosowane w ścianie q100, zarówno monitoringu zagrożenia pożarowego jak i profilaktyki obejmujące zastosowanie innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu węgla kamiennego.


PUZIK K.: Komputerowe wspomaganie zarządzania w przedsiębiorstwie górniczym. Część 5. Komputerowe wspomaganie rachunku kosztów w organizacji wielozakładowej. Wiadomości Górnicze 2013, nr 4, s. 242-248, rys. 4, bibliogr. poz. 9.

W artykule zaprezentowano jedno z podstawowych narzędzi wsparcia zarządzania przedsiębiorstwem górniczym, jakim jest moduł rozrachunku kosztów, wchodzący w Kompleks Finansowo-Księgowy systemu SZYK2, autorstwa COIG SA. Przedstawiono retrospektywny przegląd prowadzący do dzisiejszego kształtu modułu rozrachunkowego, jego umiejscowienie w biznesowym modelu wsparcia zarządzania, sposób jego funkcjonowania oraz rozszerzenia funkcjonalne modułu. Przedstawiono ramowe kierunki rozwoju narzędzi wsparcia modelu rachunku kosztów, nastawione przede wszystkim na wykorzystanie do celów zarządczych przedsiębiorstw górniczych, w obszarze produkcji.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!