• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 6 (2013)

Wiadomości Górnicze 6 (2013)
Cena: 0,00 pln

SPIS TREŚCI


ŁÓJ ROMAN: Nadrzędne strategiczne cele Katowickiego Holdingu Węglowego SA (str. 327)


ŁÓJ ROMAN, KORZENIOWSKI MARIUSZ, ŁASKUDA ROBERT: Katowicki Holding Węglowy SA na rynkach węgla (str. 329)


KORZENIOWSKI MARIUSZ, KURCZABIŃSKI LEON: Kwalifikowane paliwa węglowe do niskoemisyjnych technik wytwarzania ciepła (str. 339)


KALISKI MACIEJ: Pozycja węgla w polityce energetycznej Polski (str. 345)


KLIMEK JAN: Zrównoważony rozwój KHW SA – aspekty ekonomiczne, społeczne i środowiskowe (str. 351)


DUBIŃSKI JÓZEF, TUREK MARIAN: Kierunki badań naukowych wspierających górnictwo węgla kamiennego na przykładzie Katowickiego Holdingu Węglowego SA (str. 356)


KRAUS WIESŁAW: Komputerowe wspomaganie zarządzania w przedsiębiorstwie górniczym. Część 7. Nowoczesne portale jako internetowe narzędzia kontaktów z klientami w sprzedaży węgla (str. 365)

STRESZCZENIA

ŁÓJ R.: Nadrzędne strategiczne cele Katowickiego Holdingu Węglowego SA. Wiadomości Górnicze 2013, nr 6, s. 327-328.

Katowicki Holding Węglowy SA obchodzi swoje dwudzieste urodziny. Powstał 29 czerwca 1993 roku w wyniku połączenia jedenastu kopalń. Nadrzędnym celem strategicznym Holdingu na najbliższe lata jest systematyczny wzrost wartości firmy. Realizacja wymienionych w artykule celów stanowi podstawę kształtowania odpowiedniej strategii produkcyjnej i inwestycyjnej do roku 2020. Artykuł jest wprowadzeniem do nr 6/2013 „Wiadomości Górniczych” poświęconego Katowickiemu Holdingowi Węglowemu SA.


ŁÓJ R., KORZENIOWSKI M., ŁASKUDA R.: Katowicki Holding Węglowy SA na rynkach węgla. Wiadomości Górnicze 2013, nr 6, s. 329-338, tabl. 2, rys. 2, bibliogr. poz. 4.

W artykule przedstawiono najważniejsze wydarzenia w dwudziestoleciu Katowickiego Holdingu Węglowego SA, w tym efekty kolejnych etapów restrukturyzacji i prognozy rozwoju firmy, szczególnie w aspekcie zmian, jakie zachodziły na rynkach węgla oraz uwarunkowań prawnych z zakresu polityki klimatycznej. Oprócz omówienia głównych zmian organizacyjnych i pozycji rynkowej KHW SA oraz polityki produktowej, zaprezentowano inicjatywy mające na celu poprawę jakości i bezpieczeństwa pracy oraz ochronę środowiska przed skutkami eksploatacji górniczej.


KORZENIOWSKI M., KURCZABIŃSKI L.: Kwalifikowane paliwa węglowe do niskoemisyjnych technik wytwarzania ciepła. Wiadomości Górnicze 2013, nr 6, s. 339-344, tabl. 1, rys. 4, bibliogr. poz. 12.

W artykule scharakteryzowano rynek komunalno-bytowy, pozycję węgla na tym rynku oraz przedstawiono działania Katowickiego Holdingu Węglowego SA, które przyczyniły się do rozwoju rynku paliw kwalifikowanych, jak również przedstawiono szanse i zagrożenia dla węgla. Katowicki Holding Węglowy SA, 12 lat temu, opracował recepturę i wprowadził na rynek kwalifikowane paliwa węglowe o nazwach handlowych EKORET i EKO-FINS. Paliwa te zostały wyprodukowane do stosowania w pojawiających się wówczas na rynku kotłach węglowych nowej generacji.


KALISKI M.: Pozycja węgla w polityce energetycznej Polski. Wiadomości Górnicze 2013, nr 6, s. 345-350, bibliogr. poz. 10.

W artykule przedstawiono rolę węgla w gospodarce światowej, ze szczególnym uwzględnieniem znaczącej roli tego paliwa dla gospodarki energetycznej Polski. Przedstawiono organizację sektora węglowego w Polsce z podaniem dokumentów regulujących jego działalność oraz wyniki osiągnięte przez górnictwo węglowe w 2012 roku. Omówiono problemy, przed którymi stoi przemysł węglowy z podaniem działań koniecznych do sprostania tym wyzwaniom. Stwierdzono, że w dającej się przewidzieć przyszłości znaczna część polskiej energetyki będzie nadal oparta na węglu.


KLIMEK J.: Zrównoważony rozwój KHW SA – aspekty ekonomiczne, społeczne i środowiskowe. Wiadomości Górnicze 2013, nr 6, s. 351-355, rys. 1, bibliogr. poz. 12.

W artykule podjęto próbę naświetlenia działań zmierzających do wypracowania i realizacji strategii zrównoważonego rozwoju w konkretnym przedsiębiorstwie, jakim jest Katowicki Holding Węglowy SA. Określono politykę zrównoważonego rozwoju, co wymaga zidentyfikowania priorytetowych obszarów społecznej odpowiedzialności. Z odpowiedzi na pytanie, za co KHW SA czuje się odpowiedzialne, wynika nie tylko swoisty kodeks etyczny (system wartości) firmy, ale i punkty odniesienia do podejmowanych decyzji biznesowych.


DUBIŃSKI J., TUREK M.: Kierunki badań naukowych wspierających górnictwo węgla kamiennego na przykładzie Katowickiego Holdingu Węglowego SA. Wiadomości Górnicze 2013, nr 6, s. 356-363, tabl. 1, bibliogr. poz. 15.

Problematykę, ujętą w tytule artykułu, przedstawiono w rozdziałach: węgiel kamienny – kluczowy nośnik energii; rola nauki w utrzymaniu konkurencyjnej pozycji krajowego górnictwa węgla kamiennego; Katowicki Holding Węglowy SA – ważny producent surowca na potrzeby rynku energetycznego; efektywność produkcji węgla kamiennego; bezpieczeństwo pracy i produkcji; zrównoważony rozwój.


KRAUS W.: Komputerowe wspomaganie zarządzania w przedsiębiorstwie górniczym. Część 7. Nowoczesne portale jako internetowe narzędzia kontaktów z klientami w sprzedaży węgla. Wiadomości Górnicze 2013, nr 6, s. 365-370, tabl. 1, rys. 2, bibliogr. poz. 5.

W celu uzyskania sprawnej organizacji współpracy z firmami, które zaopatrują się w węgiel w Kompanii Węglowej SA i Katowickim Holdingu Węglowym SA, zostały opracowane w Centralnym Ośrodku Informatyki Górnictwa SA moduły będące portalami internetowymi przeznaczonymi do kontaktu z klientami. Portale zawierają w sobie zróżnicowaną funkcjonalność dostosowaną do zróżnicowanych potrzeb i zasad sprzedaży wymienionych spółek węglowych. Na nowoczesność portali SZYK2/KSK/EAS i SZYK2/KSK/EKKW wskazują użyte w ich budowie technologie: internet, relacyjna baza danych, dokumenty elektroniczne, podpis elektroniczny, urządzenia mobilne, usługi internetowe (web service).

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!