• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2 (2013)

Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2 (2013)
Cena: 0,00 pln

SPIS TREŚCI


CHOLEWA MARCIN, DUŻY STANISŁAW: Jakość wykonania obudowy odrzwiowej podatnej z kształtowników korytkowych w świetle norm międzynarodowych (str. 1)


PRUSEK STANISŁAW, MASNY WOJCIECH: Wybrane metody oceny wpływu zjawisk dynamicznych na obudowę wyrobisk podziemnych (str. 14)


PYTLIK ANDRZEJ: Badania strunowych kotwi wstrząsoodpornych przy obciążeniu dynamicznym o charakterze udarowym (str. 24)


KLIMAS WOJCIECH: Wczesnopodporowe spoiwa górnicze a system ich transportu w warunkach budownictwa podziemnego (str. 31)


WIEJA TOMASZ, CHMURA JANUSZ: Detal architektoniczny i budowlany w projektowaniu podziemnych tras turystycznych (str. 39)


CVOLIGA MARTIN, ĎUROVE JURAJ, TERPÁK DUSAN: Perspektywa budowy tuneli drogowych na Słowacji. Komunikat (str. 49)


DUŻY STANISŁAW: Diagnostyka i metody oceny stanu technicznego wyrobisk górniczych. Część 3. Wybrane techniki pomiarowe w diagnostyce obudowy wyrobisk górniczych (str. 53)

STRESZCZENIA

CHOLEWA M., DUŻY S.: Jakość wykonania obudowy odrzwiowej podatnej z kształtowników korytkowych w świetle norm międzynarodowych. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2013, nr 2, s. 1-13, tabl. 15, rys. 2, bibliogr. poz. 51.

Wymagania wobec obudowy górniczej, zarówno pod względem jej produkcji jak i montażu, regulowane są przede wszystkim przez normy krajowe właściwe dla miejsca użytkowania obudowy. Istotny wpływ na wykonanie i montaż obudowy mają również przepisy bhp. W artykule przedstawiono przegląd norm zawierających wymagania wobec obudowy górniczej odrzwiowej, przy czym skupiono się na obudowie łukowej podatnej typu otwartego wykonanej z kształtowników korytkowych, jako obudowie odrzwiowej stosowanej najpowszechniej. Do przeglądu wykorzystano normy stosowane w wiodących pod względem wydobycia krajach Europy i zwrócono uwagę na różnice w wymaganiach.


PRUSEK S., MASNY W.: Wybrane metody oceny wpływu zjawisk dynamicznych na obudowę wyrobisk podziemnych. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2013, nr 2, s. 14-23, tabl. 2, rys. 9, bibliogr. poz. 57.

Problematyką dynamicznego obciążenia obudowy wyrobisk górniczych zajmują się naukowcy w wielu krajach świata, a sama tematyka jest przedmiotem badań i analiz od ponad dwóch wieków. W artykule przedstawiono na przykładzie różnych państw, w których prowadzi się działalność górniczą, wybrane, najczęściej stosowane, metody oceny wpływu zjawisk dynamicznych na obudowę wyrobisk górniczych. Do metod tych zaliczamy: analizę skutków zaistniałych zdarzeń dynamicznych, badania laboratoryjne i dołowe, obliczenia analityczno-empiryczne oraz modelowanie numeryczne.


PYTLIK A.: Badania strunowych kotwi wstrząsoodpornych przy obciążeniu dynamicznym o charakterze udarowym. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2013, nr 2, s. 24-30, tabl. 2, rys. 13, bibliogr. poz. 8.

W Głównym Instytucie Górnictwa opracowano metodykę badań umożliwiającą symulowanie pędu dużych mas skalnych obciążających dynamicznie kotew. Rejestrowana jest wartość dynamicznej siły rozciągającej kotew. Badania kotwi wykonywane są poprzez swobodny spadek masy udarowej 20 000 kg z wysokości do 12 cm. Przedmiotem badań były kotwie strunowe, wklejane, wstrząsoodporne, w skład których wchodzą żerdzie, podkładki i nakrętki. Kotwie te przeznaczone są do wzmacniania i zabezpieczania górotworu wokół wyrobisk korytarzowych i eksploatacyjnych przy obciążeniu statycznym i dynamicznym o charakterze udarowym.


KLIMAS W.: Wczesnopodporowe spoiwa górnicze a system ich transportu w warunkach budownictwa podziemnego. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2013, nr 2, s. 31-38, tabl. 8, rys. 5, bibliogr. poz. 17.

W artykule opisano badania laboratoryjne mające na celu uzyskanie receptur mineralnych spoiw górniczych, charakteryzujących się wysokimi parametrami wytrzymałościowymi, do stosowania w kopalniach węgla kamiennego przy pomocy zarówno urządzeń transportu pneumatycznego jak i hydromechanicznego, szczególnie w przypadkach, kiedy oczekiwany jest szybki przyrost wytrzymałości na ściskanie spoiwa, np. w przypadku dużych postępów ściany i trudnych warunków geologiczno-górniczych. Opracowane spoiwa powinny spełniać kryteria wysokiej wczesnej wytrzymałości na ściskanie po pięciu godzinach.


WIEJA T., CHMURA J.: Detal architektoniczny i budowlany w projektowaniu podziemnych tras turystycznych. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2013, nr 2, s. 39-48, rys. 19, bibliogr. poz. 12.

Kształtowanie detalu architektonicznego i budowlanego spełnia istotną rolę w zagospodarowaniu podziemnego obiektu. Analiza struktury przestrzennej, specyfiki materiałowej oraz indywidualnych cech formalnych – zawartych w strukturze historycznej – jest tłem do kreowania niepowtarzalnej, ciekawej przestrzeni podziemnej. Współczesne rozwiązania projektowe – co opisano w artykule – są etapem przekształcania w czasie istniejącej struktury przestrzennej. Synergia nowych elementów projektowanych i zachowanie status quo obiektów historycznych determinuje projektowanie i realizację adaptacji podziemnego obiektu na potrzeby trasy turystycznej. Detale architektoniczne i budowlane uwypuklają arcydzieła wieloletniej sztuki inżynierskiej człowieka.


CVOLIGA M., ĎUROVE J., TERPÁK D.: Perspektywa budowy tuneli drogowych na Słowacji. Komunikat. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2013, nr 2, s. 49-52, tabl. 1, rys. 1, bibliogr. poz. 6.

Rozwój regionów Słowacji rodzi potrzebę rozbudowy infrastruktury, w tym przede wszystkim budowę autostrad i dróg szybkiego ruchu. Geograficzne położenie Słowacji w środkowej Europie powoduje, że jest ona postrzegana jako kraj tranzytowy. Geomorfologiczne warunki na Słowacji przy budowie sieci drogowej stanowią wielkie wyzwania zarówno dla projektantów i wykonawców, jak i dla inwestorów. Na trudnym terenie – o czym mowa w artykule – najlepszym rozwiązaniem jest wybudowanie w ciągu drogi mostów, wiaduktów i tuneli.


DUŻY S.: Diagnostyka i metody oceny stanu technicznego wyrobisk górniczych. Część 3. Wybrane techniki pomiarowe w diagnostyce obudowy wyrobisk górniczych. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2013, nr 2, s. 53-61, rys. 11, bibliogr. poz. 30.

Ze względu na złożoność zagadnień związanych z niezawodnością i bezpieczeństwem konstrukcji obudowy budowli podziemnych, konieczne jest określenie parametrów charakteryzujących poszczególne cechy konstrukcji obudowy. Do wykonania pomiarów wykorzystuje się wiele technik pomiarowych, których ogólny podział został przedstawiony w artykule. Opisano także pomiary geometryczne, pomiary sił i reakcji, pomiary jakości materiału w konstrukcji obudowy, podstawowe zasady doboru technik pomiarowych.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!