• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 7-8 (2013)

Wiadomości Górnicze 7-8 (2013)
Cena: 0,00 pln

SPIS TREŚCI


PYTEL WITOLD, MERTUSZKA PIOTR, ŚWITOŃ JOANNA: Inteligentne narzędzia zarządzania w górnictwie w warunkach kopalń KGHM „Polska Miedź” SA – projekt I2Mine (str. 382)


GÓRSKI TOMASZ: Architektura korporacyjna źródłem oszczędności dla przedsiębiorstwa wielozakładowego (str. 391)


SOBOL-WOJCIECHOWSKA JOLANTA, SZWANCYBER ŁUKASZ, ZAREMBA LESZEK: Adaptacja i implementacja metodologii Lean w warunkach KGHM „Polska Miedź” SA – poprawa efektywności i innowacyjności przedsiębiorstwa wydobywczego (str. 399)


STEWARSKI EDWARD, SZUMIŃSKI ANDRZEJ, KAMIŃSKI PAWEŁ: Stan deformacji powierzchni terenu górniczego LW „Bogdanka” SA po zrealizowaniu eksploatacji pokładów 382 i 385/2 do 2015 roku (str. 406)


MACIUK KAMIL, BOROWSKI ŁUKASZ, LEWIŃSKA PAULINA: Analiza wyników wyznaczenia przemieszczeń pionowych z wykorzystaniem sygnałów GLONASS na przykładzie symulowanej niecki obniżeniowej (str. 413)


DYCZKO ARTUR, GALICA DOMINIK, SYPNIOWSKI SZYMON, SZOT MARIUSZ: Planowanie i harmonogramowanie produkcji górniczej w LW „Bogdanka” SA (str. 422)


KOWALSKI ARKADIUSZ, SOBOL-WOJCIECHOWSKA JOLANTA, SZWANCYBER ŁUKASZ, ŚLIWIŃSKI PAWEŁ: Komputerowe techniki symulacyjne do optymalizacji procesu odstawy urobku w kopalniach KGHM „Polska Miedź” SA (str. 427)


ROTKEGEL MAREK: Przykłady narzędzi informatycznych poprawiających efektywność projektowania obudowy wyrobisk korytarzowych (str. 434)


HYTEL GRZEGORZ, WŁOSEK MARCIN: Komputerowe wspomaganie zarządzania w przedsiębiorstwie górniczym. Część 8. Sprzedaż drobnicowa węgla w integracji z systemami elektronicznego ważenia i automatycznego załadunku węgla (str. 440)

STRESZCZENIA

PYTEL W., MERTUSZKA P., ŚWITOŃ J.: Inteligentne narzędzia zarządzania w górnictwie w warunkach kopalń KGHM „Polska Miedź” SA – projekt I2Mine. Wiadomości Górnicze 2013, nr 7-8, s. 382-389, tabl. 1, rys. 5.

Komisja Europejska poprzez 7 Program Ramowy wspiera badania naukowe i projekty badawcze w zakresie rozwoju technologicznego w Europie. Projekt „I2Mine” to przykład jednego z największych europejskich projektów realizowanych na bazie współpracy międzynarodowej w dziedzinie górnictwa podziemnego, oznaczający jednocześnie początek realizacji prac w zakresie wprowadzenia w życie idei innowacyjnej i bezpiecznej kopalni zlokalizowanej na dużej głębokości. W projekcie I2Mine bierze udział 23 partnerów z 10 krajów europejskich. Jednym z nich – co opisano w artykule – jest KGHM Cuprum sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe.


GÓRSKI T.: Architektura korporacyjna źródłem oszczędności dla przedsiębiorstwa wielozakładowego. Wiadomości Górnicze 2013, nr 7-8, s. 391-397, rys. 5, bibliogr. poz. 28.

W artykule przedstawiono metodę unifikacji procesów biznesowych przedsiębiorstwa wielozakładowego na przykładzie zakładów NFZ. Metoda obejmuje także zapewnienie wsparcia informatycznego wybranych działań w procesach biznesowych. Artykuł zawiera przegląd aktualnej literatury. Do opisu architektury korporacyjnej zastosowano elementy ramy architektonicznej NATO Architecture Framework (NAF) oraz autorską metodę projektowania architektury korporacyjnej. Artykuł zawiera definicje miar efektywności procesów biznesowych.


SOBOL-WOJCIECHOWSKA J., SZWANCYBER Ł., ZAREMBA L.: Adaptacja i implementacja metodologii Lean w warunkach KGHM „Polska Miedź” SA – poprawa efektywności i innowacyjności przedsiębiorstwa wydobywczego. Wiadomości Górnicze 2013, nr 7-8, s. 399-405, rys. 1, bibliogr. poz. 17.

W artykule przedstawiono definicje efektywności i innowacyjności oraz znaczenie stosowania kryjących się pod nimi idei i zasad dla przedsiębiorstw funkcjonujących w otoczeniu ciągłych zmian i wyzwań. Omówiono również historię filozofii Lean, jej główne założenia oraz przykłady zastosowania, także w przemyśle wydobywczym, po czym skupiono się na prezentacji zastosowanego podejścia do implementacji metodologii Lean w ramach realizowanego projektu „Adaptacja i implementacja metodologii Lean w kopalniach rud miedzi”.


STEWARSKI E., SZUMIŃSKI A., KAMIŃSKI P.: Stan deformacji powierzchni terenu górniczego LW „Bogdanka” SA po zrealizowaniu eksploatacji pokładów 382 i 385/2 do 2015 roku. Wiadomości Górnicze 2013, nr 7-8, s. 406-412, tabl. 1, rys. 10, bibliogr. poz. 5.

Wpływ eksploatacji pokładów węgla 382 i 385/2 na stan deformacji powierzchni terenu górniczego kopalni LW „Bogdanka” SA do 2015 roku wyznaczono numerycznie przy założeniu teorii Budryka-Knothego. Skoncentrowano uwagę na rozkładach izolinii przemieszczeń, nachyleń powierzchni terenu oraz odkształceń głównych w obszarach górniczych pól eksploatacyjnych „Bogdanka”, „Stefanów” i „Nadrybie”.


MACIUK K., BOROWSKI Ł., LEWIŃSKA P.: Analiza wyników wyznaczenia przemieszczeń pionowych z wykorzystaniem sygnałów GLONASS na przykładzie symulowanej niecki obniżeniowej. Wiadomości Górnicze 2013, nr 7-8, s. 413-421, tabl. 2, rys. 7, bibliogr. poz. 24.

W przypadku zastosowania technik satelitarnych w wyznaczaniu współrzędnych punktów na terenach górniczych częstym problemem może być brak odpowiedniej widoczności horyzontu. Jednym ze sposobów na uniknięcie tego typu niedogodności jest dołączenie dodatkowych obserwacji z rosyjskiego systemu satelitarnego GLONASS. Zintegrowane pomiary GNSS, czyli GPS i GLONASS, umożliwiają śledzenie niemal dwukrotnie większej liczby satelitów, co znacząco zwiększa wymaganą liczbę obserwacji i może podnosić wiarygodność pomiarów. W artykule autorzy starali się określić dokładność pomiarów GNSS w porównaniu do samego systemu GPS dla pomiarów RTK w warunkach odkrytego horyzontu.


DYCZKO A., GALICA D., SYPNIOWSKI Sz., SZOT M.: Planowanie i harmonogramowanie produkcji górniczej w LW „Bogdanka” SA. Wiadomości Górnicze 2013, nr 7-8, s. 422-426, rys. 3, bibliogr. poz. 11.

W artykule na przykładzie doświadczeń kopalni LW „Bogdanka” SA oraz pracowników Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnym i Energią PAN opisano wykorzystanie specjalistycznych programów komputerowych do harmonogramowania robót chodnikowych i ścianowych. Omówiono ich najważniejsze cechy i zalety oraz ich współdziałanie z modelem złoża. Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych do harmonogramowania produkcji jest w tej chwili standardem w wielu kopalniach węgla na świecie i należy przypuszczać, że polski przemysł górniczy również będzie zmierzał w tym kierunku.


KOWALSKI A., SOBOL-WOJCIECHOWSKA J., SZWANCYBER Ł., ŚLIWIŃSKI P.: Komputerowe techniki symulacyjne do optymalizacji procesu odstawy urobku w kopalniach KGHM „Polska Miedź” SA. Wiadomości Górnicze 2013, nr 7-8, s. 427-433, rys. 5, bibliogr. poz. 12.

Zaprezentowano istotę systemu eksploatacji oraz koncepcję modelu symulacyjnego, który ma być wykorzystywany do optymalizacji procesu odstawy urobku z oddziału wydobywczego (uwzględniając operacje: załadunku urobku, odstawy oponowej do punktu wysypu urobku na przenośnik taśmowy zabudowany w bezpośrednim okonturowaniu złoża) w systemach eksploatacji stosowanych w kopalniach KGHM „Polska Miedź” SA. Model umożliwia elastyczne modelowanie scenariuszy eksploatacji pola wydobywczego i porównywanie skumulowanych kosztów dla różnych wariantów.


ROTKEGEL M.: Przykłady narzędzi informatycznych poprawiających efektywność projektowania obudowy wyrobisk korytarzowych. Wiadomości Górnicze 2013, nr 7-8, s. 434-439, rys. 6, bibliogr. poz. 12.

W artykule przedstawiono przykłady narzędzi wspomagających proces projektowania obudowy wyrobisk korytarzowych, opracowanych w Głównym Instytucie Górnictwa. Jednym z nich jest autorski program ODRZWIA pozwalający na szybkie konstruowanie odrzwi obudowy wyrobisk korytarzowych, drugim – biblioteka elementów najczęściej wykorzystywanych w projektowaniu obudowy wyrobisk i ich połączeń. Oba narzędzia są na bieżąco i w miarę potrzeb rozbudowywane o nowe składniki oraz funkcje.


HYTEL G., WŁOSEK M.: Komputerowe wspomaganie zarządzania w przedsiębiorstwie górniczym. Część 8. Sprzedaż drobnicowa węgla w integracji z systemami elektronicznego ważenia i automatycznego załadunku węgla. Wiadomości Górnicze 2013, nr 7-8, s. 440-449, rys. 8, bibliogr. poz. 3.

Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa SA wprowadza nowe rozwiązania w zakresie systemu wspomagającego sprzedaż oraz wywóz węgla transportem samochodowym. Na potrzeby systemu sprzedaży samochodowej węgla zmodernizowano sposób komunikacji oprogramowania z wykorzystywanymi urządzeniami (wagi, drukarki fiskalne, urządzenia zasypu itd.) oraz dopisano nowe komponenty odpowiedzialne za obsługę kamer i samoczynnych alarmów. W Kompleksie Sprzedaży systemu SZYK2 do obsługi załadunku i sprzedaży samochodowej węgla powstał moduł SZYK2/KSP/SDR, w którym można wyróżnić kilka aplikacji wizualnych opisanych w artykule.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!