• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Karbo 2 (2013)

Karbo 2 (2013)
Kategorie:CzasopismaKarbo
Cena: 0,00 pln

SPIS TREŚCI


MUZYKA ROKSANA, SMĘDOWSKI ŁUKASZ: Grafen – metody otrzymywania a zastosowanie i właściwości (str. 128)


JAKUBINA GRZEGORZ, OKARMUS PAWEŁ, KOSYRCZYK LUDWIK, STEFAŃSKI WITOLD, MYTYCH JANUSZ: Nowy zintegrowany system monitorowania stanu technicznego baterii koksowniczej opracowany w ramach projektu „Inteligentna koksownia spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki” (str. 137)


FITKO HENRYK, LEŚNIAK BARTOSZ: Pomiary ciśnień surowego gazu w komorach koksowniczych (str. 154)


MERTAS BARTOSZ, SOBOLEWSKI ALEKSANDER, RÓŻYCKI GRZEGORZ: Badania gazoprzepuszczalności warstwy plastycznej węgli jako czynnika wpływającego na wielkość generowanego ciśnienia rozprężania (str. 163)


JAKUBINA GRZEGORZ, OKARMUS PAWEŁ, MICOREK TOMASZ, MYTYCH JANUSZ: Wykorzystanie termowizji jako narzędzia do oceny stanu technicznego wybranych elementów baterii koksowniczej – wymurówki rur odciągowych (str. 172)


MATUSZEK KATARZYNA, HRYCKO PIOTR: Możliwości poprawy parametrów energetyczno-emisyjnych kotła c.o. z automatycznym podawaniem paliwa w warunkach rzeczywistej eksploatacji (str. 179)


FABJAŃSKA-ŚWIECA GRAŻYNA, HRABAK JOANNA, ZAPAŁA EWA, PATYNA IGA: Oznaczanie zawartości siarki w biomasie energetycznej z zastosowaniem wybranych metod analitycznych (str. 190)

STRESZCZENIA

MUZYKA R., SMĘDOWSKI Ł.: Grafen – metody otrzymywania a zastosowanie i właściwości.

Słowa kluczowe: grafen, metody otrzymywania, zastosowanie grafenu, pochodne grafenu

Dokonano przeglądu literatury dotyczącej metod otrzymywania grafenu. Omówiono różne sposoby otrzymywania tego materiału, a także jego pochodnych, takich jak tlenek grafenu. Szczególną uwagę zwrócono na metodę bezpośredniej eksfoliacji grafitu. Przedstawiono również najważniejsze możliwości zastosowania grafenu i jego pochodnych.


JAKUBINA G., OKARMUS P., KOSYRCZYK L., STEFAŃSKI W., MYTYCH J.: Nowy zintegrowany system monitorowania stanu technicznego baterii koksowniczej opracowany w ramach projektu „Inteligentna koksownia spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki”.

Słowa kluczowe: bateria koksownicza, system monitorowania, stan techniczny

Czynników, które decydują o stanie baterii jest wiele – poczynając od poprawności układu hydrauliczno – temperaturowego, poprzez stan osprzętu i okotwiczenia a kończąc na parametrach charakteryzujących stan ceramiki, dlatego też niezwykle istotnego znaczenia nabiera problem monitoringu pracujących baterii koksowniczych. W ramach projektu „Inteligentna koksownia spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki” opracowano „Nowy zintegrowany system monitorowania stanu technicznego baterii koksowniczej”, którego głównym zadaniem jest szybka identyfikacja jej usterek, stanowiąca podstawę do podejmowania natychmiastowych działań profilaktycznych i remontowych wydłużających czas eksploatacji baterii. Znamienną cechą przy opracowywaniu nowego zintegrowanego systemu monitorowania było ścisłe współdziałanie wykonawców z największymi polskimi koksowniami oraz częste kontakty z krajowymi i zagranicznymi ekspertami od oceny stanu technicznego baterii koksowniczych prowadzone w formie paneli. System ten oparty na najnowocześniejszych metodach rejestracji usterek poszczególnych elementów baterii koksowniczej, oraz najważniejszych parametrach pracy baterii, stanowi precyzyjne narzędzie służące do przedłużenia żywotności, utrzymania wysokiej sprawności baterii oraz ograniczenia emisji szkodliwych substancji do środowiska.


FITKO H., LEŚNIAK B.: Pomiary ciśnień surowego gazu w komorach koksowniczych.

Słowa kluczowe: regulacja ciśnienia, pomiar parametrów gazu surowego, emisje przemysłowe

Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań półtechnicznych i przemysłowych prowadzonych w ramach etapu 3.2. „System automatycznej regulacji ciśnienia w komorze koksowniczej” projektu „Inteligentna koksownia spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki”. Badania przebiegu zmian ciśnień gazu surowego prowadzono w komorach baterii sytemu zasypowego i ubijanego. Przedstawiono wpływ wahań ciśnienia gazu w odbieralniku na możliwość zaciągania powietrza do komory koksowniczej.

W artykule przedstawiono też uwarunkowania prawne dotyczące stosowania technologii regulacji ciśnienia w indywidualnych komorach koksowniczych wprowadzanych w życie na podstawie nowej Dyrektywy Europejskiej o emisjach przemysłowych.


MERTAS B., SOBOLEWSKI A., RÓŻYCKI G.: Badania gazoprzepuszczalności warstwy plastycznej węgli jako czynnika wpływającego na wielkość generowanego ciśnienia rozprężania.

Słowa kluczowe: węgiel koksowy, warstwa plastyczna, gazoprzepuszczalność, ciśnienie rozprężania

W trakcie ogrzewania wsadu węglowego w określonym zakresie temperatur tworzy się warstwa plastyczna, która wprowadza opór dla swobodnego transportu wydzielających się w nim składników lotnych. Wielkość tego oporu opisywana jest zwykle współczynnikiem gazoprzepuszczalności K, wyznaczanym na podstawie prawa Darcy’ego. Współczynnik ten jest wartością stałą, charakterystyczną dla danego ośrodka, przez który przepływa gaz.

Zgodnie z wynikami prac różnych badaczy, gazoprzepuszczalność koksowanego wsadu węglowego nie zmienia się aż do chwili osiągnięcia temperatury mięknienia. Minimalna gazoprzepuszczalność występuje w chwili, gdy szybkość wydzielania się składników lotnych osiąga maksimum. W sytuacji, gdy warstwa plastyczna jest słabo przepuszczalna dla wydzielającego się gazu, w złożu wzrasta ciśnienie gazu, a jego struktura wewnętrzna ulega zmianie. Gazoprzepuszczalność warstwy plastycznej do chwili obecnej nie doczekała się opracowania adekwatnego modelu ilościowego, dlatego wyniki badań laboratoryjnych opisują jedynie zachowanie się węgli będących bezpośrednim obiektem badań. Badania dotyczące gazoprzepuszczalności prowadzone są przez różne ośrodki badawcze na świecie, m.in. w Niemczech, Japonii, Wielkiej Brytanii, Francji, czy Australii. Również w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla, w ramach realizacji projektu badawczego finansowanego ze środków Funduszu Badawczego Węgla i Stali (RFCS) o akronimie SPRITCO rozpoczęto prace w tym obszarze tematycznym. Celem tego artykułu jest przedstawienie wstępnych wyników badań z zastosowaniem nowego stanowiska badawczego do pomiaru gazoprzepuszczalności warstwy plastycznej.


JAKUBINA G., OKARMUS P., MICOREK T., MYTYCH J.: Wykorzystanie termowizji jako narzędzia do oceny stanu technicznego wybranych elementów baterii koksowniczej – wymurówki rur odciągowych.

Słowa kluczowe: bateria koksownicza, kamera termowizyjna, stan techniczny

W czasie eksploatacji baterii koksowniczej wszystkie jej elementy ulegają stopniowemu zużyciu, a pojawiające się usterki nie tylko wymuszają podejmowanie różnorodnych działań remontowych, ale przede wszystkim skracają jej żywotność. Choć mechanizmy destrukcji poszczególnych elementów każdej baterii koksowniczej są podobne, to jednak tempo powstawania i narastania usterek jest różne. Zależy ono bowiem od wielu czynników oraz sposobu reagowania obsługi baterii na ich występowanie. Z punktu widzenia żywotności baterii i kosztów koniecznych działań remontowych istotne jest zatem jak najszybsze rozpoznanie rodzaju defektów poszczególnych elementów baterii koksowniczej. Do takiego rozpoznania i oceny stanu osprzętu baterii koksowniczej możliwe jest wykorzystanie kamery termowizyjnej, urządzenia które umożliwia bezkontaktowe zobrazowanie rozkładu temperatury na obserwowanej powierzchni w oparciu o pomiar mocy promieniowania podczerwonego emitowanego przez poszczególne elementy. Umożliwia to wykrycie defektów poszczególnych elementów baterii koksowniczej np. uszkodzenia wymurówki rur wznośnych, wypełnienia pokryw otworów zasypowych czy stanu wymurówki drzwi piecowych bez czasochłonnych i niebezpiecznych ekspertyz. Poniższy artykuł przedstawia możliwości wykorzystania kamery termowizyjnej do szybkiej, bezpiecznej, ale przede wszystkim skutecznej oceny stanu wymurówki rur odciągowych.


MATUSZEK K., HRYCKO P.: Możliwości poprawy parametrów energetyczno-emisyjnych kotła c.o. z automatycznym podawaniem paliwa w warunkach rzeczywistej eksploatacji.

Słowa kluczowe: kocioł c.o., palnik retortowy, węgiel, badania energetyczno-emisyjne

Odczuwalne pogorszenie jakości powietrza w trakcie sezonu grzewczego, powodujące lokalne powstawanie zjawiska zwanego smogiem i częste stany zapalne górnych dróg oddechowych, szczególnie u osób o mniejszej odporności, skłania do głębszej analizy tego problemu. W sektorze komunalno-bytowym coraz częściej montowane są kotły z automatycznym podawaniem paliwa, charakteryzujące się niską emisją zanieczyszczeń i wysoką sprawnością. Dlaczego więc nie odczuwa się poprawy stanu środowiska naturalnego w trakcie sezonu grzewczego? Badania energetyczno-emisyjne wykonywane są w większości przypadków dla nowych kotłów c.o., w warunkach stabilnej pracy, zazwyczaj nie spotykanych podczas rzeczywistej eksploatacji. Testy przeprowadzane na nowych kotłach c.o. pokazują, że regulacja parametrów procesowych przez doświadczonych specjalistów dysponujących odpowiednią aparaturą kontrolno-pomiarową skutkuje wzrostem sprawności i ograniczeniem emisji zanieczyszczeń. Właśnie przy tak „idealnie” ustawionych parametrach badane są kotły c.o. w warunkach laboratoryjnych. W pracy wykonano regulację parametrów procesowych dla jednostki pracującej na potrzeby c.o. i c.w.u. Do badań wybrano kocioł c.o. o mocy nominalnej 150 kW, z automatycznym podawaniem paliwa tzw. retortowy, zasilany węglem kamiennym sortyment groszek, pracujący od 10 lat na potrzeby ogrzewania i c.w.u. w obiekcie użyteczności publicznej. Wybrany kocioł należał do typoszeregu kotłów, dla którego wcześniej przeprowadzono badania energetyczno-emisyjne i wydano świadectwo na „znak bezpieczeństwa ekologicznego”. Pierwsza część pracy obejmuje pomiary i obliczenia wykonane w trakcie pracy kotła, prowadzonego zgodnie z uznaniem obsługi miejsca. Następnie kocioł został wyczyszczony. Przeprowadzono również drobną rewitalizację kotła i wyregulowano parametry zgodnie z doświadczeniem i przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu pomiarowego. Tak przygotowany kocioł wszedł w drugi etap testów energetyczno-emisyjnych. Poprzez porównanie wyników z obu części badawczych pracy, oszacowano o ile można poprawić parametry energetyczno-emisyjne kotła c.o. dysponując odpowiednią aparaturą pomiarową i doświadczeniem.


FABJAŃSKA-ŚWIECA G., HRABAK J., ZAPAŁA E., PATYNA I.: Oznaczanie zawartości siarki w biomasie energetycznej z zastosowaniem wybranych metod analitycznych.

Słowa kluczowe: biomasa, siarka, chromatografia jonowa, detekcja w podczerwieni

Jednym z parametrów kwalifikujących przydatność biomasy do celów energetycznych jest zawartość siarki. Obecność tego pierwiastka w paliwach może przyczyniać się do korozji kotłów energetycznych, poprzez odkładanie się w kanałach osadów w postaci siarczanów. Ilość tego makropierwiastka w roślinach zależna jest od gatunku rośliny oraz od jej zawartości w glebach. Zgodnie z normą PN-EN 15289:2011 „Biopaliwa stałe. Oznaczanie zawartości siarki całkowitej i chloru”, do oznaczania zawartości siarki w biomasie, rekomendowana jest metoda chromatografii jonowej. Ze względu na wysokie koszty związane z wykonaniem analizy chromatograficznej, podjęto próbę porównania wyników oznaczania zawartości siarki w biomasie uzyskanych za pomocą metody wykorzystującej detekcję w podczerwieni. W oparciu o uzyskane wyniki stwierdzono, że zawartość siarki oznaczona metodą detekcji w podczerwieni mieści się w zakresie niepewności wyników uzyskanych metodą chromatografii jonowej. Przeprowadzone badania wykazały, że nie ma istotnych różnic pomiędzy wynikami uzyskanymi za pomocą obu metod. Wobec tego możliwe jest równorzędne stosowanie obu metod do oznaczania zawartości siarki w biomasie stałej.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!