• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 9 (2013)

Wiadomości Górnicze 9 (2013)
Cena: 0,00 pln

SPIS TREŚCI


USZKO MAREK, BARAŃSKI ADAM: Zagrożenia naturalne w kopalniach Kompanii Węglowej SA. Część I. Zagrożenie tąpaniami (str. 458)


OLEJKO KATARZYNA: Koncentracja kapitału jako narzędzie realizacji strategii rozwoju górnictwa węgla kamiennego – wybrane problemy (str. 471)


PLUTA IRENA: Wybór metodyki oznaczania chlorowców w solankach (str. 479)


KĘDZIERSKI PRZEMYSŁAW: Ocena właściwości elektrostatycznych tkanin wykonanych w technice przeplotu (str. 483)


PHILIPP GUENTHER: „Twarde”, czy „miękkie” łańcuchy strugowe? (str. 489)


NIEROBISZ ANDRZEJ: Górnictwo w przestrzeni kosmicznej (Komunikat) (str. 503)


WROŃSKI BARTOSZ, RYMASZEWSKI STANISŁAW, CIEŚLA CELINA: Komputerowe wspomaganie zarządzania w przedsiębiorstwie górniczym. Część 9. Komputerowe wspomaganie procesów logistyki materiałowej w jednostkach sektora górnictwa węgla kamiennego (str. 519)

STRESZCZENIA

USZKO M., BARAŃSKI A.: Zagrożenia naturalne w kopalniach Kompanii Węglowej SA. Część I. Zagrożenie tąpaniami. Wiadomości Górnicze 2013, nr 9, s. 458-469, tabl. 1, rys. 9, bibliogr. poz. 17.

W artykule omówiono skalę występowania i działania związane z prewencją najpowszechniej występujących zagrożeń naturalnych w kopalniach Kompanii Węglowej SA. Przedstawiono osiągnięcia w prewencji zagrożeń, jak również kierunki działań w podnoszeniu bezpieczeństwa pracy. Część I. Przedstawiono zmiany wielkości zagrożenia tąpaniami w okresie ostatnich dwudziestu lat i działania podjęte po powstaniu KW SA zmierzające do polepszenia jakości ocen stanu zagrożenia. Scharakteryzowano nowoczesne metody sejsmologiczne do bieżącej oceny zmian stanów zagrożenia wdrażane w kopalniach Kompanii Węglowej SA we współpracy z Głównym Instytutem Górnictwa.


OLEJKO K.: Koncentracja kapitału jako narzędzie realizacji strategii rozwoju górnictwa węgla kamiennego – wybrane problemy. Wiadomości Górnicze 2013, nr 9, s. 471-477, tabl. 1, rys. 2, bibliogr. poz. 16.

Zgodnie z przyjętą rządową strategią działalności górnictwa węgla kamiennego,to właśnie procesy grupowania powiązanych kapitałowo przedsiębiorstw stanowią jeden z podstawowych instrumentów determinujących powodzenie realizacji założonych celów strategicznych. W artykule przedstawiono wybrane aspekty koncepcji koncentracji kapitałowej na tle procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw górniczych. Zaprezentowano główne przyczyny i kierunki działań restrukturyzacyjnych realizowane zgodnie z przyjętą strategią rządową, a także wybrane podstawy teoretyczne dotyczące problematyki funkcjonowania grup kapitałowych.


PLUTA I.: Wybór metodyki oznaczania chlorowców w solankach. Wiadomości Górnicze 2013, nr 9, s. 479-482, tabl. 1, bibliogr. poz. 9.

W artykule przedstawiono metody oznaczania chlorowców w wodach, w tym solankach. Wyniki badań zawartości jonu chlorkowego, bromu i jodu w solance z otworu „Korona” w Zabłociu (Strumień) wykazały, że spośród wielu metod ich oznaczania właściwe są metody miareczkowe realizowane różnymi procedurami analitycznymi. Do oznaczania jonu fluorkowego można wykorzystać metodę chromatografii jonowej wspomaganej ekstrakcją do fazy stałej. Solankę z Zabłocia charakteryzuje od ponad 120 lat stałość zawartości chlorowców, w tym duża zawartość jodu.


KĘDZIERSKI P.: Ocena właściwości elektrostatycznych tkanin wykonanych w technice przeplotu. Wiadomości Górnicze 2013, nr 9, s. 483-487, tabl. 4, rys. 2, bibliogr. poz. 11.

W artykule podjęto się próby oceny właściwości elektrostatycznych tkanin używanych w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych. Ocenę przeprowadzono zgodnie z prawem i przepisami oraz zgodnie z metodyką oceny wyrobów stosowaną przez Jednostkę Certyfikującą Głównego Instytutu Górnictwa. Zestawiono i porównano właściwości elektrostatyczne zwykłych tkanin polipropylenowych o właściwościach izolacyjnych z tkaninami polipropylenowi stosowanymi w górnictwie. Przeprowadzono badania rezystancji powierzchniowej i rezystancji skrośnej wyrobów, kwalifikując je jako wyroby przewodzące elektrostatycznie, rozpraszające i izolatory.


PHILIPP G.: „Twarde”, czy „miękkie” łańcuchy strugowe? Wiadomości Górnicze 2013, nr 9, s. 489-501, tabl. 1, rys. 15, bibliogr. poz. 9.

W przypadku łańcuchów ogniwowych o rozmiarze 42 × 137 mm powstaje pytanie, czy lepiej jest zastosować łańcuchy „twarde”, mówiąc dokładnie łańcuchy z twardymi łukami (klasy TSC, odporne na ścieranie na łukach) o jednocześnie „miękkich” odcinkach prostych, albo stosować „miękkie” łańcuchy o jednorodnej wytrzymałości całego ogniwa? W praktyce dołowej ma to istotny wpływ na żywotność łańcuchów strugowych 42 × 137 mm i może skutkować postojami urządzenia strugowego w trakcie eksploatacji w wyniku zerwań ogniw łańcucha. W artykule podano warunki brane pod uwagę przy wyborze odpowiedniego łańcucha strugowego.


NIEROBISZ A.: Górnictwo w przestrzeni kosmicznej (Komunikat). Wiadomości Górnicze 2013, nr 9, s. 503-509, rys. 13, bibliogr. poz. 16.

W artykule przedstawiono możliwości i perspektywy pozyskania surowców z przestrzeni kosmicznej. W związku z rozwojem demograficznym oraz sczerpywaniem się ziemskich zasobów w wielu krajach naszej planety prowadzi się prace mające na celu podjęcie eksploatacji surowców Księżyca, Marsa oraz planetoid. Rozważa się możliwość eksploatacji za pomocą klasycznych metod górniczych lub robotów. Najmniej odległą w czasie wydaje się eksploatacja planetoid.


WROŃSKI B., RYMASZEWSKI S., CIEŚLA C.: Komputerowe wspomaganie zarządzania w przedsiębiorstwie górniczym. Część 9. Komputerowe wspomaganie procesów logistyki materiałowej w jednostkach sektora górnictwa węgla kamiennego. Wiadomości Górnicze 2013, nr 9, s. 519-529, rys. 5, bibliogr. poz. 15.

Kompleks Logistyki Materiałowej w Systemie SZYK2 jest narzędziem wspomagającym procesy zaopatrzenia, magazynowania, przepływu do ośrodków przetwarzania, zużycia i zarządzania zapasami oraz dystrybucji. Główne cechy funkcjonalne kompleksu SZYK2/KLM to obsługa organizacji wielozakładowych, globalna gospodarka dokumentami – umowy, dokumenty transportowe, dokumenty magazynowe, zamówienia, dokumenty towarzyszące procesowi udzielania zamówień, centralizacja słowników i kartotek w skali organizacji lub jej integralnej części (zakładu), automatyzacja procesów biznesowych, wielowalutowość ewidencji zdarzeń gospodarczych, możliwość realizacji dowolnych procesów biznesowych z dowolnego poziomu organizacji, możliwość definiowania elastycznych ścieżek decyzyjnych w każdym procesie oraz szeroki zakres raportów.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!