• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 10 (2013)

Wiadomości Górnicze 10 (2013)
Cena: 0,00 pln

SPIS TREŚCI


ZAGÓROWSKI JAROSŁAW, PLUTECKI JACEK, NIEMIEC GUSTAW: Stan i perspektywy rozwoju Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (str. 538)


CZORNIK GRZEGORZ, JORDAN HENRYKA: JSW SA – lider w krajowej produkcji węgla koksowego (str. 551)


HOLEKSA AUGUSTYN, BUDZISZEWSKI ZBIGNIEW, PLUTA ZBIGNIEW, DOBRZYŃSKI RAFAŁ: Osiągnięcia techniczne i technologiczne kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (str. 557)


TOR ANDRZEJ, JAKUBÓW ANTONI: Skuteczne sposoby zapobiegania i zwalczania zagrożeń naturalnych w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (str. 578)


GAWLIK TOMASZ: Dynamiczny rozwój Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (str. 597)


CZORNIK GRZEGORZ, GRUSZKA ZBIGNIEW, WOJAKOWSKA EWA: Działania Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA w ochronie środowiska (str. 603)

STRESZCZENIA

ZAGÓROWSKI J., PLUTECKI J., NIEMIEC G.: Stan i perspektywy rozwoju Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA. Wiadomości Górnicze 2013, nr 10, s. 538-549, rys. 13, bibliogr. poz. 6.

W artykule przedstawiono stan oraz perspektywy rozwoju Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA z uwzględnieniem istotnych danych w zakresie stanu formalno-prawnego Spółki, bazy zasobowej, polityki CSR (społeczna odpowiedzialność biznesu) oraz przedsięwzięć strategicznych. Szczególną uwagę zwrócono na korelację inwestycji o charakterze strategicznym z zabezpieczeniem dostępu do złóż.


CZORNIK G., JORDAN H.: JSW SA – lider w krajowej produkcji węgla koksowego. Wiadomości Górnicze 2013, nr 10, s. 551-555, tabl. 1, rys. 5, bibliogr. poz. 9.

Całokształt dwudziestoletnich działań produkcyjnych, handlowych, inwestycyjnych i rozwojowych Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA ukierunkowany był na utrzymanie w długim horyzoncie czasowym pozycji lidera na krajowym rynku węgla koksowego. Historia funkcjonowania JSW SA to okres diametralnych zmian restrukturyzacyjnych, które doprowadziły Spółkę do debiutu giełdowego 6 lipca 2011 roku. Konsekwentna polityka inwestycyjna umożliwia Spółce w wieloletniej perspektywie produkować wysokiej jakości węgiel koksowy typu 35 do zaspokajania potrzeb koksownictwa, co czyni ją solidnym partnerem na rynku węgla koksowego.


HOLEKSA A., BUDZISZEWSKI Z., PLUTA Z., DOBRZYŃSKI R.: Osiągnięcia techniczne i technologiczne kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA. Wiadomości Górnicze 2013, nr 10, s. 557-577, tabl. 1, rys. 22, bibliogr. poz. 12.

W artykule scharakteryzowano Jastrzębską Spółkę Węglową SA oraz zakłady górnicze działające w jej strukturze organizacyjnej. Opisano warunki geologiczno--górnicze wraz z zagrożeniami naturalnymi w istotny sposób wpływającymi na bezpieczeństwo zatrudnionych załóg. Przedstawiono wybrane zagadnienia rozwoju technicznego i technologicznego kopalń JSW SA będącego efektem konsekwentnej polityki Spółki zakładającej poszukiwanie i wdrażanie takich nowoczesnych rozwiązań.


TOR A., JAKUBÓW A.: Skuteczne sposoby zapobiegania i zwalczania zagrożeń naturalnych w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA. Wiadomości Górnicze 2013, nr 10, s. 578-596, tabl. 9, rys. 8, bibliogr. poz. 23.

W kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA występują, praktycznie, wszystkie zagrożenia naturalne. Często występują one w tym samym miejscu jako tzw. zagrożenia skojarzone. W artykule przedstawiono charakterystykę wybranych zagrożeń naturalnych oraz stosowaną w kopalniach JSW SA profilaktykę, bez której bezpieczne prowadzenie ruchu zakładów górniczych byłoby niemożliwe. Biorąc pod uwagę ciągły wzrost, w ostatnich latach, zagrożenia metanowego, podjęto w kopalniach JSW SA działania mające na celu zwiększenie efektywności odmetanowania. Podano koszty zwalczania poszczególnych zagrożeń naturalnych.


GAWLIK T.: Dynamiczny rozwój Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA. Wiadomości Górnicze 2013, nr 10, s. 597-601, rys. 2, bibliogr. poz. 11.

Po okresie głębokiej restrukturyzacji takie zjawiska jak integracja, fuzje i przejęcia występują powszechnie i obejmują swym zasięgiem niemalże wszystkie sektory polskiej gospodarki. Procesy konsolidacyjne, łączenie się dużych podmiotów gospodarczych w sprawnie działające grupy kapitałowe stanowią realizację ambitnych scenariuszy dynamicznego rozwoju wielu z nich. Obserwując podejmowane inicjatywy w Grupie Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA, można mieć pewność, że zaowocują w przyszłości realizacją wielu ciekawych projektów i przyczynią się do wzrostu wartości takiej grupy.


CZORNIK G., GRUSZKA Z., WOJAKOWSKA E.: Działania Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA w ochronie środowiska. Wiadomości Górnicze 2013, nr 10, s. 603-610, tabl. 1, rys. 6, bibliogr. poz. 5.

W artykule przedstawiono działalność Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA w ochronie środowiska, która regulowana jest przez rygorystyczne zasady ujęte w strategii Spółki oraz zasady wdrożonego w 2005 roku Systemu Zarządzania Środowiskowego według standardu ISO 14001. Omówiono realizację wyznaczonych zadań służących ochronie środowiska w zakresie: ochrony wód, racjonalnej gospodarki odpadami i rekultywacji terenów przekształconych w wyniku działalności górniczej, ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do powietrza, minimalizowania oddziaływania eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu oraz edukacji ekologicznej.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!