• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Budownictwo Górnicze i Tunelowe 3 (2013)

Budownictwo Górnicze i Tunelowe 3 (2013)
Cena: 0,00 pln

SPIS TREŚCI


KLETA HENRYK, JENDRYŚ MAREK: Przyczyny uszkodzeń obudowy w głębionym szybie w świetle obliczeń numerycznych (str. 1)


SHKUMATOV ALEXANDER, MOROZ OLEG, IVANCHISHIN DMITRY, PROSKURIN ALEKSIY: Innowacyjne rozwiązania przyspieszające drążenie wyrobisk korytarzowych (str. 9)


STRZAŁKOWSKI PIOTR: Deformacje terenu górniczego jako wynik występowania zjawiska sufozji w rejonie strefy uskokowej (str. 13)


KRAVETS WIKTOR G., SZEVCZUK STIEPAN P., ZAJCZENKO STEFAN W: Rozwój technologii budowy tuneli metra pod Kijowem. Rys historyczny (str. 18)


KLIMAS WOJCIECH: Ekspansywne spoiwa mineralne na bazie ubocznych produktów spalania (str. 24)


CHWEDYK PAWEŁ: Tunel Drogowej Trasy Średnicowej w Gliwicach. Komunikat (str. 32)


DUŻY STANISŁAW: Diagnostyka i metody oceny stanu technicznego wyrobisk górniczych. Część 4. Dokumentowanie i interpretacja wyników diagnostyki konstrukcji obudowy wyrobisk górniczych (str. 36)

STRESZCZENIA

KLETA H., JENDRYŚ M.: Przyczyny uszkodzeń obudowy w głębionym szybie w świetle obliczeń numerycznych. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2013, nr 3, s. 1-8, rys. 13, bibliogr. poz. 5.

Artykuł zawiera wyniki obliczeń numerycznych uzyskanych na podstawie symulacji głębienia szybu w trudnych warunkach geologiczno-hydrogeologicznych, gdy ociosy w przodku szybowym stają się niestabilne, co sprzyja powstawaniu obrywów skalnych w postaci lokalnych obwałów ociosów i w konsekwencji niekontrolowanego przemieszczania się skał za obudową prowadzącego do powstawania pustek za obudową. W przypadku wystąpienia lokalnej pustki za obudową szybu, następuje nierównomierne obciążenie obudowy, które może spowodować jej uszkodzenie. Wyniki analizy, w postaci rozkładów stref uplastycznienia i naprężeń głównych w modelowanej obudowie szybu, pozwalają na interpretację uszkodzeń obudowy.


SHKUMATOV A., MOROZ O., IVANCHISHIN D., PROSKURIN A.: Innowacyjne rozwiązania przyspieszające drążenie wyrobisk korytarzowych. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2013, nr 3, s. 9-12, rys. 4, bibliogr. poz. 5.

W ukraińskich kopalniach węgla kamiennego statystycznie na 1 km wyrobisk korytarzowych przypada siedem różnego typu skrzyżowań i rozgałęzień. Nie są to części wyrobisk o dużej długości, jednak – ze względu na skomplikowanie konstrukcji – ich wykonanie zabiera około 10 %, czasu i zarazem kosztów całego wyrobiska. Więc obniżenie kosztów wykonywania połączeń wyrobisk górniczych znacząco może wpłynąć na wynik finansowy przedsiębiorstwa górniczego. W artykule przedstawiono technologię wykonywania połączeń wyrobiska korytarzowych aktualnie stosowane w ukraińskich kopalniach węgla kamiennego. W zasadniczej części artykułu przedstawiono technologię robót strzałowych pozwalającą na przyspieszenie drążenia. Skuteczność metody przedstawiona została, za pomocą modelu fizycznego o wymiarach 650×650×650 mm, odwzorowującego górotwór z drążonym wyrobiskiem korytarzowym. Na podstawie rozważań teoretycznych i badań laboratoryjnych, sporządzone zostały wytyczne pozwalające na zwiększenie efektywności robót strzałowych przy drążeniu wyrobisk korytarzowych.


STRZAŁKOWSKI P.: Deformacje terenu górniczego jako wynik występowania zjawiska sufozji w rejonie strefy uskokowej. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2013, nr 3, s. 13-17, tabl. 1, rys. 5, bibliogr. poz. 3.

W artykule przedstawiono przykład deformacji terenu górniczego w rejonie płytkiej eksploatacji. Obiekt budowlany zlokalizowany w rozpatrywanym rejonie uległ poważnym uszkodzeniom. Jak to wynika z przeprowadzonych analiz, przyczyna powstania uszkodzeń budynku związana była z jego położeniem w rejonie wychodni uskoku na stropie karbonu i ze zjawiskiem sufozji.


KRAVETS W.G., SZEVCZUK S.P., ZAJCZENKO S.W.: Rozwój technologii budowy tuneli metra pod Kijowem. Rys historyczny. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2013, nr 3, s. 18-23, rys. 10, bibliogr. poz. 3.

W artykule przedstawiono technologię drążenia metra, począwszy od roku 1884, kiedy to pojawiły się pierwsze projekty dotyczące podziemnej kolei szynowej w Kijowie. Pierwsze odcinki budowane były jako tunele pod Dnieprem, wykonywane z wykorzystywaniem technologii kesonowej. Po wojnie rozpoczęto intensywną rozbudowę metra kijowskiego z zastosowaniem między innymi technik mrożeniowych. W artykule omawia się również stosowane obecnie metody drążenia przez zmechanizowany kompleks składający się z tarczy drążącej, systemu odstawy urobku i montażu obudowy.


KLIMAS W.: Ekspansywne spoiwa mineralne na bazie ubocznych produktów spalania. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2013, nr 3, s. 24-31, tabl. 4, rys. 13, bibliogr. poz. 20.

W budownictwie podziemnym w technologiach górniczych stosowane są mineralne materiały wiążące zwane górniczymi spoiwami mineralnymi o właściwościach konstrukcyjnych (torkret, ochronne pasy podporowe), wypełniających lub/i izolacyjnych (wypełnianie pustek w górotworze, torkret termoizolacyjny itp.). Przyrost objętości zapewnia w warunkach dołowych szczelne wypełnienie pustych przestrzeni oraz uniemożliwia przedostawanie się gazów do wyrobiska jak i ich nadmierne gromadzenie się, a struktura porowata materiału zapewnia bardzo dobre własności termoizolacyjne.


CHWEDYK P.: Tunel Drogowej Trasy Średnicowej w Gliwicach. Komunikat. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2013, nr 3, s. 32-35, rys. 6.

Drogowa Trasa Średnicowa przebiega przez silnie zurbanizowany teren na obszarze największych miast Konurbacji Górnośląskiej. Jej zadaniem jest zapewnienie swobodnego ruchu kołowego, łącząc ze sobą centra Katowic, Chorzowa, Świętochłowic, Rudy Śląskiej, Zabrza i Gliwic oraz powiązanie z autostradami A1 i A4. Ideą realizacji DTŚ jest skomunikowanie jej ciągu głównego z lokalnym układem drogowym w każdym z miast, której finalizacją będzie ostatni z budowanych – odcinek G2 w Gliwicach. Tunel jest częścią DTŚ na odcinku G2. Zlokalizowany jest w ścisłym centrum Gliwic na obszarze częściowo zabytkowym, pełniącym funkcję usługowo-handlową oraz mieszkaniową. Przebiega wzdłuż starego koryta rzeki Kłodnica w sąsiedztwie Gliwickiego Centrum Handlowego oraz pod ul. Zwycięstwa. Jego całkowita długość wynosi 493 m.


DUŻY S.: Diagnostyka i metody oceny stanu technicznego wyrobisk górniczych. Część 4. Dokumentowanie i interpretacja wyników diagnostyki konstrukcji obudowy wyrobisk górniczych. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2013, nr 3, s. 36-45, rys. 12, bibliogr. poz. 41.

Jednym z podstawowych źródeł informacji o konstrukcji w procesie jej diagnozowania jest dokumentacja. Dokumentacja z badań może mieć różną formę, od notatki służbowej, szkicu po specjalny formularz badań, czy dokument automatycznie generowany przez specjalistyczną aparaturę badawczą. Dokumentacja powinna być archiwizowana i przechowywana w całym okresie istnienia wyrobiska. Do tego celu można wykorzystać odpowiednio skonfigurowaną bazę danych. Z badań każdorazowo opracowany powinien być raport zawierający wnioski określające stopień zagrożenia wystąpieniem awarii, uszkodzenia obiektu lub jego części, wskazania przyczyn wystąpienia zużycia obiektu lub uszkodzeń oraz zalecenia dotyczące naprawy.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!