• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Karbo 3 (2013)

Karbo 3 (2013)
Kategorie:CzasopismaKarbo
Cena: 0,00 pln

SPIS TREŚCI


WRÓBEL JERZY, FRAŚ ANDRZEJ, PRZYSTAŚ RAFAŁ, HYCNAR JAN J., TORA BARBARA: Uboczne produkty wzbogacania węgla źródłem paliw i kruszyw. Gospodarka odpadami poprodukcyjnymi w kopalniach Południowego Koncernu Węglowego SA (str. 200)


MIKOCIAK DANUTA, SOCHA ANNA, BŁAŻEWICZ STANISŁAW, ŁABOJKO GRZEGORZ: Wpływ nanometrycznych proszków ceramicznych na proces termicznej konwersji paku węglowego do węgla (str. 209)


CYGANKIEWICZ JANUSZ, DUDZIŃSKA AGNIESZKA, ŻYŁA MIECZYSŁAW: Sorpcja węglowodorów na różnych próbkach węgli kamiennych (str. 217)


STEC MARCIN, WILK ANDRZEJ, WIĘCŁAW-SOLNY LUCYNA: Absorpcja CO2 w wodnych roztworach N (str. 226)


KOSYRCZYK LUDWIK, JURKOWSKI ARTUR, ZYCH DARIUSZ: Wpływ przerwy w opalaniu na parametry pracy baterii koksowniczej. Część I – regeneratory (str. 235)


MACHOWSKA HALINA: Gaz ziemny – gaz z łupków (str. 244)

STRESZCZENIA

WRÓBEL J., FRAŚ A., PRZYSTAŚ R., HYCNAR J. J., TORA B.: Uboczne produkty wzbogacania węgla źródłem paliw i kruszyw. Gospodarka odpadami poprodukcyjnymi w kopalniach Południowego Koncernu Węglowego SA.

Słowa kluczowe: odpady poprodukcyjne, muł węglowy, mieszanki kruszywowo-spoiwowe

Produkcja węgla kamiennego jest ściśle związana z wytwarzaniem ogromnych ilości produktów ubocznych potocznie nazywanych odpadami poprodukcyjnymi. Należą do nich przede wszystkim skała płonna oraz muły węglowe.

Przez lata materiały te nagromadzone na hałdach lub w osadnikach niekorzystnie kształtowały krajobraz terenów związanych z górnictwem czy energetyką, stwarzając poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego oraz zdrowia i życia ludzkiego.

Dokonane w Południowym Koncernie Węglowym SA, badania i wdrożenia oraz zrealizowane inwestycje pozwoliły na wypracowanie wspólnego ze spółkami energetycznymi Grupy Tauron modelu pozwalającego na zagospodarowanie produktów ubocznych procesu wzbogacania i spalania węgla. Zagospodarowanie produktów ubocznych do wytwarzania paliw granulowanych, kruszyw i mieszanek kruszywowo-spoiwowych, pozytywnie wpłynęło na zmniejszenie ilości niezagospodarowanej i składowanej skały płonnej, żużli i popiołów oraz pozwoliło na uzyskanie dodatkowych zbywalnych produktów posiadających doskonałe własności do różnych zastosowań.

Poprzez wyselekcjonowanie odpowiednich frakcji skały płonnej na urządzeniach Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla i właściwe ich wymieszanie z dobranymi popiołami uzyskano kruszywa i mieszanki kruszywowo-spoiwowe spełniające wymagania obowiązujące na materiały stosowane w budowie dróg, autostrad i budowli hydrotechnicznych.

Dokonane wdrożenia i zrealizowane inwestycje pozwoliły na zagospodarowanie odpadów do produkcji paliw granulowanych i mieszanek kruszywowych, co wpłynęło na zmniejszenie ilości składowanych odpadów wydobywczych i popiołów oraz uzyskanie dodatkowych efektów ekologicznych i ekonomicznych. Przedkładane wyniki badań i dokonanych wdrożeń są elementem realizowanej polityki kopalni bezodpadowej.


MIKOCIAK D., SOCHA A., BŁAŻEWICZ S., ŁABOJKO G.: Wpływ nanometrycznych proszków ceramicznych na proces termicznej konwersji paku węglowego do węgla.

Słowa kluczowe: pak węglowy, proces pirolizy, nanokrzemionka, montmorylonit

W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu nanometrycznych proszków ceramicznych na proces pirolizy paku węglowego i jego dalszej obróbki termicznej do 2000°C. Do modyfikacji paku wykorzystano montmorylonit (MTT) i krzemionkę w ilości do 10 % wagowych. Badania wykazały, że wprowadzenie nanoproszku ceramicznego w ilości do 5 % wagowych nie zmienia istotnie mechanizmu rozkładu termicznego paku w niskich temperaturach. Wpływ nanocząstek zaznacza się wyraźnie w wyższych temperaturach obróbki. Przy małej koncentracji nanododatku obserwuje się obniżenie rozmiarów krystalitów w pozostałości węglowej po karbonizacji do 1000°C. Jednocześnie odległości międzygrafenowe d002 ulegają zmniejszeniu, w porównaniu do próbek węglowych nie zawierających dodatku ceramicznego, co wskazuje na porządkowanie struktury węgla w trakcie obróbki termicznej po karbonizacji paku. W próbkach węglowych zawierających nanokrzemionkę powyżej 1000°C zachodzi proces karboredukcji, który prowadzi do utworzenia węglika krzemu. W próbach ogrzewanych do 2000°C, oprócz węglika krzemu występuje także krystobalit. W temperaturze 2000°C w obecności 0,5 % zawartości MTT tworzą się dwie formy węgla różniące się parametrami strukturalnymi. Przy wyższych koncentracjach nanododatków ceramicznych (powyżej 5 %) proces porządkowania struktury węglowej jest hamowany.


CYGANKIEWICZ J., DUDZIŃSKA A., ŻYŁA M.: Sorpcja węglowodorów na różnych próbkach węgli kamiennych.

Słowa kluczowe: węgiel kamienny, sorpcja, węglowodory

Jak wskazują wyniki szczegółowych analiz chromatograficznych, w powietrzu kopalnianym obecne są węglowodory: etan, eten, propan, propen. Ich zawartości mają ścisły związek z procesami samozagrzewania węgli.

W pracy przedstawiono wyniki badań sorpcji etanu, etenu, propanu i propenu na wybranych 7 różnych próbkach węgli kamiennych pobranych z aktualnie eksploatowanych pokładów węglowych.

Badania sorpcyjne przeprowadzono metodą objętościową w temperaturze 298 K z wykorzystaniem aparatu ASAP 2010 do badania struktury i właściwości fizykochemicznych substancji firmy Micromeritics. Próbki węglowe przed pomiarem rozdrobniono do uziarnienia 0,50,7 mm. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że węglowodory nienasycone: eten i propen sorbowane są przez badane węgle w znacznie większych ilościach w porównaniu z węglowodorami nasyconymi: etanem i propanem. Ta zwiększona sorpcja etenu i propenu związana jest z oddziaływaniem centrów energetycznych powierzchni węgli z elektronami podwójnego wiązania występującego między atomami węgla w cząsteczce węglowodorów. Węglowodory nasycone sorbowane są w niewielkich ilościach. W wyniku badań stwierdzono również, że ilości sorbowanych węglowodorów są zależne od rodzaju węgla. Najwięcej etanu, etenu, propanu, propenu sorbują węgle o niskim stopniu metamorfizmu, dużej zawartości pierwiastka tlenu oraz dużej porowatości.


STEC M., WILK A., WIĘCŁAW-SOLNY L.: Absorpcja CO2 w wodnych roztworach Nmetylodietanoloaminy: Dane eksperymentalne i model Deshmukha-Mathera.

Słowa kluczowe: absorpcja CO2, aminy, MDEA, model Deshmukha-Mathera

Zbadano eksperymentalnie absorpcję dwutlenku węgla w wodnym roztworze Nmetylodietanoloaminy (MDEA) o stężeniu 2M i 4M, w temperaturze 313 K i 343 K. Otrzymane wyniki, uzupełnione danymi literaturowymi, zostały wykorzystane do wyznaczenia metodą regresji, wartości współczynników oddziaływania składników roztworu wymaganych w modelu Deshmukha-Mathera. Wykorzystując powyższy model i wyznaczone współczynniki obliczono równowagowe ciśnienie cząstkowe dwutlenku węgla nad roztworem. Wyniki modelowania porównano z danymi eksperymentalnymi, osiągając bardzo dobrą zgodność. Otrzymane współczynniki mogą być wykorzystane w modelowaniu absorpcji CO2 w roztworach zawierających MDEA (jedno- i wieloskładnikowych).


KOSYRCZYK L., JURKOWSKI A., ZYCH D.: Wpływ przerwy w opalaniu na parametry pracy baterii koksowniczej. Część I – regeneratory.

Słowa kluczowe: opalanie baterii, przerwa w opalaniu, regenerator baterii koksowniczej

Korzystając z przeprowadzonych badań i zbudowanego w ramach projektu „Inteligentna koksownia spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki” symulatora pracy baterii podjęto próbę ścisłego określenia wpływu na jej eksploatację nowego sposobu sterowania strumieniem dostarczanego do baterii ciepła poprzez stosowanie przerw w opalaniu. W niniejszej publikacji, będącej pierwszą częścią tej próby, skoncentrowano się na wpływie tego sposobu sterowania na warunki pracy regeneratorów. Przeanalizowano zmiany w rozdziale strumieni mediów i temperatur w regeneratorach baterii koksowniczej przy różnych warunkach jej pracy oraz porównano dla nich strumienie ciepła przepływające przez system grzewczy. Dla analizowanych parametrów pracy wykazano różnice pomiędzy tradycyjnym sposobem regulacji mocy realizowanym poprzez obniżenie strumienia gazu opałowego stosownie do wielkości produkcji, a nowszym rozwiązaniem opartym na stosowaniu regulacji przerwy w opalaniu. Powyższe rozważania pozwalały opisać efekty stosowania przerw w opalaniu oraz możliwe konsekwencje takiego sposobu sterowania.


MACHOWSKA H.: Gaz ziemny – gaz z łupków.

Słowa kluczowe: gaz z łupków, gaz ziemny

Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w Europie i na świecie oraz rozwój technologii wydobycia spowodował wzrost zainteresowania niekonwencjonalnymi złożami gazu ziemnego, w szczególności gazem łupkowym. Bazując na danych geologicznych oraz na analizie potencjału gazowego, szacuje się, że na terenie Polski są znaczące złoża tego surowca. Technologia pozyskiwania złóż gazu niekonwencjonalnego wymaga jednak doskonałego rozpoznania geologicznego, geochemicznego oraz ekologicznego.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!