• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 11 (2013)

Wiadomości Górnicze 11 (2013)
Cena: 0,00 pln

SPIS TREŚCI


STOPA ZBIGNIEW: Rozbudowa zdolności produkcyjnej LW „Bogdanka” SA poprzez budowę pola „Stefanów” (str. 626)


KARLIKOWSKI SŁAWOMIR, KOZEK BOLESŁAW: Problemy odbudowy i utrzymania wyrobisk korytarzowych w kopalni „Bogdanka” w świetle wieloletnich doświadczeń (str. 633)


MASIAKIEWICZ MIROSŁAW, KWIATKOWSKI KRZYSZTOF: Technika strugowa w Lubelskim Węglu „Bogdanka” SA – stan po pięciu latach wdrażania (str. 645)


KOZEK BOLESLAW, ŁOBEJKO JERZY, RUCHEL ADAM: Trzydzieści lat eksploatacji w pokładzie 382, czas na pokład 391 (str. 654)


KASPRZAK JANUSZ, OSOWSKI DAWID: Eksploatacja ścian techniką kombajnową w Lubelskim Węglu „Bogdanka” SA” z perspektywą rozszerzenia jej na pokłady cienkie (str. 663)


PIETRZAK ZBIGNIEW, STEĆ ROMAN, GRZESIUK EDWARD: Nowoczesne systemy zasilania i sterowania kompleksów ścianowych wdrażane w LW „Bogdanka” SA (str. 671)


BANASIAK WIESŁAW, MARCINEK KRZYSZTOF: Rozbudowa klimatyzacji centralnej w Lubelskim Węglu „Bogdanka” SA (str. 680)


PRZESMYCKA NATALIA, PRZESMYCKA ELŻBIETA, KOZIOŁEK JAN EDWARD, ŁYSZCZARZ LAURENCJA, KAMIŃSKA-WAWRYSZUK MAŁGORZATA: Koncepcja rekultywacji i docelowego zagospodarowania składowiska odpadów górniczych w Lubelskim Węglu „Bogdanka” SA (str. 684)


URBAŃCZYK KATARZYNA, CIEŚLA CELINA, WROŃSKI BARTOSZ: Komputerowe wspomaganie zarządzania w przedsiębiorstwie górniczym. Część 10. Portal Aukcji Publicznych w systemie SZYK2 (str. 691)

STRESZCZENIA

STOPA Z.: Rozbudowa zdolności produkcyjnej LW „Bogdanka” SA poprzez budowę pola „Stefanów”. Wiadomości Górnicze 2013, nr 11, s. 626-632, tabl. 1, rys. 7, bibliogr. poz. 3.

W artykule przedstawiono przebieg realizacji dużego przedsięwzięcia inwestycyjnego, jakim jest rozbudowa zdolności wydobywczej kopalni Lubelski Węgiel „Bogdanka” SA poprzez budowę pola „Stefanów”. Inwestycja realizowana przez wiele lat dobiega końca. W drugiej połowie 2011 roku oddany został do eksploatacji szyb wydobywczy S.2.1 w Stefanowie. Umożliwił on uruchomienie wydobycia węgla w tym polu oraz wzrost produkcji całej kopalni. Z kluczowych zadań pozostała do zrealizowania rozbudowa zakładu przeróbki mechanicznej węgla, a docelowa zdolność produkcyjna przewidziana jest do osiągnięcia w 2015 roku. W artykule przedstawiono nową strategię rozwoju kopalni do roku 2020.


KARLIKOWSKI S., KOZEK B.: Problemy odbudowy i utrzymania wyrobisk korytarzowych w kopalni „Bogdanka” w świetle wieloletnich doświadczeń. Wiadomości Górnicze 2013, nr 11, s. 633-643, rys. 11, bibliogr. poz. 9.

W artykule przedstawiono systemy obudowy wyrobisk korytarzowych w kopalni „Bogdanka” oraz drogę dochodzenia do tych rozwiązań. System obudowy bazuje na trzech równolegle funkcjonujących filarach: dla chodników przyścianowych dla ścian strugowych – obudowy mieszane z zastosowaniem nowych odrzwi typoszeregu C oraz z kotwieniem górotworu; dla chodników przyścianowych dla ścian kombajnowych – obudowy podporowe z zastosowaniem odrzwi typoszeregu C; dla wyrobisk głównych – obudowa podporowa typoszeregu ŁPZS zamykana w strefie przodkowej (za kombajnem).


MASIAKIEWICZ M., KWIATKOWSKI K.: Technika strugowa w Lubelskim Węglu „Bogdanka” SA – stan po pięciu latach wdrażania. Wiadomości Górnicze 2013, nr 11, s. 645-653, tabl. 6, rys. 3, bibliogr. poz. 8.

W artykule przedstawiono wdrażanie w kopalni „Bogdanka” techniki strugowej urabiania w ścianach wydobywczych przy eksploatacji pokładu 385/2 o grubości 1,2÷1,8 m. Prace przygotowawcze do wdrożenia prowadzone były w latach 2008–2009. W marcu 2010 r. uruchomiona została pierwsza ściana badawcza wyposażona w kompleks strugowy Bogdanka-1. W 2012 roku uruchomiona została ściana wyposażona w drugi kompleks strugowy Bogdanka-2, a trzeci jest zakontraktowany z terminem dostawy na rok 2014. Obecne doświadczenia praktyczne obejmują wybranie tą techniką trzech całych ścian o łącznym wybiegu około 9,1 km i wydobyciu 8,3 mln ton węgla.


KOZEK B., ŁOBEJKO J., RUCHEL A.: Trzydzieści lat eksploatacji w pokładzie 382, czas na pokład 391. Wiadomości Górnicze 2013, nr 11, s. 654-662, tabl. 2, rys. 5, bibliogr. poz. 7.

Po 30 latach eksploatacji zasoby przemysłowe pokładu 382 są bliskie sczerpania. Pozostało do wybrania kilka ścian, z których ostatnie przewidziane są na koniec 2015 roku. W jego miejsce do eksploatacji włączone zostaną dwa niżej zalegające pokłady 389 i 391, na których eksploatację kopalnia uzyskała koncesję w kwietniu 2009 roku. Pozostaje w eksploatacji pokład 385/2, który wprawdzie nie ma tak korzystnej grubości jak pokład 382, lecz grubość powyżej 1,2 m pozwalającą na jego wybieranie w całym obszarze górniczym kopalni. W pokładzie tym od kilku już lat prowadzona jest intensywna eksploatacja, która w najbliższych latach będzie narastać. Rozcinkę pokładu 391 rozpoczęto w 2011 roku. Uruchomienie pierwszej ściany w tym pokładzie przewidziane jest na koniec 2014 roku.


KASPRZAK J., OSOWSKI D.: Eksploatacja ścian techniką kombajnową w Lubelskim Węglu „Bogdanka” SA” z perspektywą rozszerzenia jej na pokłady cienkie. Wiadomości Górnicze 2013, nr 11, s. 663-670, tabl. 4, rys. 4, bibliogr. poz. 8.

W artykule omówiono 30 lat doświadczeń z eksploatacji ścianami kombajnowymi w pokładzie 382, a później również w pokładzie 385/2. Przedstawiono nowe kompleksy mechanizacyjne, które produkowane były na zamówienie kopalni, a które umożliwiały osiąganie coraz wyższej koncentracji wydobycia oraz coraz to lepszą wydajność. Dla pokładu 382 powstały dwa w pełni nowe kompleksy ścianowe na zakładaną wydajność 10 000 t/d (rok 1994) oraz na 15 000 t/d (2002 r.). Osiągana wydajność była wyższa nawet o 5 000 t. Dla cienkiego pokładu 385/2 powstały również dwa kompleksy na wydajność 10 000 t/d (1997 r.) i na 15 000 t/d (2008 r.).


PIETRZAK Z., STEĆ R., GRZESIUK E.: Nowoczesne systemy zasilania i sterowania kompleksów ścianowych wdrażane w LW „Bogdanka” SA. Wiadomości Górnicze 2013, nr 11, s. 671-679, tabl. 1, rys. 8, bibliogr. poz. 14.

W artykule przedstawiono zagadnienia z zakresu zasilania i sterowania elektrycznego głównych rządzeń mechanicznych pod ziemią, stosowane w kopalni „Bogdanka”. W szczególności omówiono stosowane zasilanie kombajnowych kompleksów ścianowych napięciem 3,3 kV oraz zasilanie i sterowanie kompleksów strugowych. Najnowszym rozwiązaniem z tego zakresu, wdrożonym w kopalni „Bogdanka”, jest dołowa stacja przemiennika częstotliwości na napięcie 3,3 kV zastosowana do rozruchu struga w kompleksie „Bogdanka-2”.


BANASIAK W., MARCINEK K.: Rozbudowa klimatyzacji centralnej w Lubelskim Węglu „Bogdanka” SA. Wiadomości Górnicze 2013, nr 11, s. 680-683, rys. 2, bibliogr. poz. 3.

W artykule omówiono problemy zapewnienia właściwych warunków klimatycznych w wyrobiskach podziemnych kopalni. Do niedawna w kopalni „Bogdanka” wymagane warunki klimatyczna zapewniano z zastosowaniem jedynie klimatyzacji lokalnej. W ostatnim okresie (maj 2011 r.) w polu „Stefanów” oddana została do eksploatacji instalacja klimatyzacji centralnej, początkowo o mocy 5 MW rozbudowanej w 2013 r. do 6 MW mocy chłodniczej. Pomyślne efekty pracy tej stacji oraz wzrastające problemy z zapewnieniem poprawnych warunków klimatycznych również w innych rejonach kopalni, były podstawą decyzji o budowie podobnej stacji klimatyzacyjnej w polu głównym w „Bogdance”.


PRZESMYCKA N., PRZESMYCKA E., KOZIOŁEK J.E., ŁYSZCZARZ L., KAMIŃSKA-WAWRYSZUK M.: Koncepcja rekultywacji i docelowego zagospodarowania składowiska odpadów górniczych w Lubelskim Węglu „Bogdanka” SA. Wiadomości Górnicze 2013, nr 11, s. 684-690, tabl. 2, rys. 7, bibliogr. poz. 10.

W artykule przedstawiono bilans wytwarzanych odpadów skały płonnej w Lubelskim Węglu „Bogdanka” SA w latach 2005–2012, pochodzących z zakładu przeróbki mechanicznej oraz wydobywanych selektywnie na powierzchnię. W roku 2012 ilość powstałych odpadów wyniosła blisko 5 mln ton. Wskazano sposoby i zakres ich wykorzystania oraz ilości składowane na hałdzie przykopalnianej. Obszernie przedstawiono koncepcję rekultywacji i zagospodarowania składowiska, jako wieloetapowego i wieloletniego działania kopalni. Koncepcja ta zakłada atrakcyjne pod względem widokowym i przyrodniczym zagospodarowanie terenów przemysłowych zlokalizowanych bezpośrednio w sąsiedztwie kopalni.


URBAŃCZYK K., CIEŚLA C., WROŃSKI B.: Komputerowe wspomaganie zarządzania w przedsiębiorstwie górniczym. Część 10. Portal Aukcji Publicznych w systemie SZYK2. Wiadomości Górnicze 2013, nr 11, s. 691-701, rys. 10, bibliogr. poz. 11.

Portal Aukcji Publicznych (SZYK2/KLM/LAIP) jest narzędziem wspomagającym postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Uczestnicy aukcji – wykonawcy logują się do portalu na imienne konta użytkownika, podane w zaproszeniu do aukcji wysłanym przez zamawiającego. Złożenie postąpienia w toku aukcji elektronicznej jest ofertą. Do udziału w aukcji, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, niezbędne jest posiadanie tzw. bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu. Portal umożliwia wszystkim użytkownikom aukcji po jej zakończeniu podgląd wyników. Po aukcji elektronicznej w ramach postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie wyników aukcji.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!