• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 12 (2013)

Wiadomości Górnicze 12 (2013)
Cena: 0,00 pln

STRESZCZENIA

USZKO M., BARAŃSKI A., KOWAL T., MUTKE G.: Zagrożenia naturalne w kopalniach Kompanii Węglowej SA. Część II. Oddziaływanie wstrząsów górniczych na powierzchnię. Wiadomości Górnicze 2013, nr 12, s. 708-720, tabl. 2, rys. 9, bibliogr. poz. 15.

Wstrząsy indukowane robotami górniczymi nie zawsze muszą przekładać się na zagrożenie tąpaniami, ale mogą w sposób istotny oddziaływać na obiekty powierzchniowe i na ludzi. W artykule scharakteryzowano problematykę oddziaływania wstrząsów górniczych na powierzchnię w kopalniach Kompanii Węglowej SA. Omówiono sytuację i działania, które doprowadziły do opracowania nowych kryteriów empirycznej oceny oddziaływania wstrząsów górniczych z obszaru kopalń Kompanii Węglowej SA na środowisko powierzchniowe – skala GSIGZWKW-2012. Zestawiono jakościowe i ilościowe zależności skali GSIGZWKW-2012 z odpornościami dynamicznymi budynków na wstrząsy górnicze. Wskazano kierunki dalszych działań dla prawidłowej oceny szkodliwości oddziaływań wstrząsów na infrastrukturę powierzchni i na ludzi.


CZAJA P., FRYDRYCH K., KAMIŃSKI P.: Rola obudowy wyrobisk górniczych w kształtowaniu mikroklimatu kopalnianego i wykorzystaniu energii geotermalnej. Wiadomości Górnicze 2013, nr 12, s. 721-729, tabl. 2, rys. 6, bibliogr. poz. 12.

W licznych laboratoriach świata prowadzone są od lat 90. XX wieku badania nad materiałami izolacyjnymi, które – zastosowane jako elementy obudowy górniczej wyrobisk na dużej głębokości – mogą znacznie ograniczyć przepływ ciepła do powietrza wentylacyjnego kopalń, poprawiając znacznie mikroklimat kopalni. Uznając Ziemię jako planetę, stanowiącą prawie nieskończenie duży rezerwuar energii geotermalnej, wskazane jest podjęcie prób wykorzystania tej energii do celów gospodarczych. W artykule zaproponowano dwie hipotetyczne drogi  ograniczenia intensywności ogrzewania powietrza kopalnianego przez izolacje termiczną wyrobisk lub przez wyprowadzenie ciepła z górotworu za pomocą kotwi aktywnych termicznie.


KĘDZIERSKI P.: Antystatyzacja w ujęciu technologicznym. Wiadomości Górnicze 2013, nr 12, s. 730-733, rys. 5, bibliogr. poz. 5.

W artykule podjęto problem elektryczności statycznej, niezwykle istotny dla kopalń węgla. Dotyczy to zarówno materiałów wykorzystywanych do budowy urządzeń, środków ochrony indywidualnej i innych materiałów stosowanych w kopalniach. Zaproponowano podział technik antystatyzacji, który jest rozszerzeniem i uzupełnieniem informacji na ten temat w specjalistycznej literaturze.


STANIEK A.: Badania nieniszczące budynku położonego na terenie objętym eksploatacją górniczą. Wiadomości Górnicze 2013, nr 12, s. 735-743, tabl. 9, rys. 9, bibliogr. poz. 21.

W artykule przedstawiono wyniki długoterminowej obserwacji stanu technicznego budynku. Badany budynek był pobudzany do drgań z wykorzystaniem wymuszenia impulsowego. Punkty wymuszenia zlokalizowane były na dwóch filarach podtrzymujących kondygnację budynku. Parametry drgań mierzone były z zastosowaniem skanującego wibrometru laserowego. Aby umożliwić porównanie wyników uzyskanych do klasycznej i eksploatacyjnej analizy modalnej, dodatkowo na ścianie budynku zamocowano piezoelektryczne przetworniki drgań. Ponadto, aby umożliwić diagnozę i lokalizację zmian stanu technicznego utworzony, został model elementów skończonych badanego obiektu. Badany budynek położony jest na terenie, na którym prowadzona była podziemna eksploatacja górnicza.


STANIENDA K.: Produkcja górnicza surowców mineralnych na świecie i w Polsce w roku 2011. Wiadomości Górnicze 2013, nr 12, s. 745-756, tabl. 1, bibliogr. poz. 12.

W artykule dokonano analizy i zestawiono w formie tabelarycznej wielkości produkcji podstawowych surowców mineralnych w świecie i w Polsce w roku 2011, z uwzględnieniem czołowych producentów. Przedstawiono istotne zmiany w wielkości produkcji surowców mineralnych w świecie i w Polsce, w stosunku do roku 2010, z uwzględnieniem wzrostów i spadków wydobycia u czołowych producentów.


CIEŚLA C., PIOTROWSKI K., RYMASZEWSKI S., SZOSTAK M., WROŃSKI B.: Komputerowe wspomaganie zarządzania w przedsiębiorstwie górniczym. Część 11. Planowanie zależne materiałów w kopalni węgla kamiennego. Wiadomości Górnicze 2013, nr 12, s. 757-765, tabl. 1, rys. 10, bibliogr. poz. 12.

System SZYK2 wspomaga podejście zależne w zabezpieczeniu produkcji górniczej w materiały począwszy od planowania długoterminowego przez planowanie roczne i operatywne, aż po zaopatrzenie zależne z dedykowanymi konkretnym potrzebom produkcyjnym zamówieniami oraz kontrolą transportu podziemnego i magazynów produkcji w toku. Wdrożenie do praktycznego stosowania mechanizmów planowania i zaopatrzenia zależnego materiałów może przynieść przedsiębiorstwom górniczym bardzo duże korzyści przy zwrocie kosztów inwestycyjnych oraz podnieść jakość i wydajność produkcji.

 

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!