• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Karbo 4 (2013)

Karbo 4 (2013)
Kategorie:CzasopismaKarbo
Cena: 0,00 pln

STRESZCZENIA

CZORNIK G.: Pozycja Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA na krajowym rynku węgla i koksu.

Słowa kluczowe: kopalnia węgla, koksownia, węgiel kamienny, węgiel koksowy, węgiel energetyczny, koks, stal, ceny węgla, prognozy cen węgla, zasoby operatywne węgla, charakterystyka jakościowa węgla koksowego, charakterystyka jakościowa koksu, projekty inwestycyjne, cele strategiczne

W poniższym referacie przedstawiono pozycję Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA na rynku węgla i koksu w Polsce i w Europie. Zaprezentowano otoczenie rynkowe, na którym funkcjonuje Spółka i jego bezpośredni wpływ na prowadzoną politykę cenową. Omówiono obszary działalności decydujące o wiodącej pozycji Grupy na krajowym rynku węgla koksowego i koksu. Przedstawiono główne projekty inwestycyjne mające potwierdzić kierunki rozwoju Grupy w perspektywie długookresowej. Omówione poniżej kwestie dowodzą, że Spółka zasługuje na miano firmy solidnej i wiarygodnej, zdolnej do zaspakajania potrzeb węglowych dla producentów koksu i koksowych dla sektora hutniczego.


SMĘDOWSKI Ł., SOBOLEWSKI A.: System prognozujący jakość koksu – użyteczne narzędzie dla zakładu koksowniczego.

Słowa kluczowe: koks, mieszanka węglowa, prognozowanie, optymalizacja, jakość koksu, system informatyczny

W artykule przedstawiono możliwości systemu informatycznego prognozującego jakość koksu, który powstał jako efekt prac w temacie badawczym „Prognozowanie jakości koksu w skali ‘makro’ jako funkcja przejścia przez instalację koksowniczą” realizowanym w ramach projektu „Inteligentna koksownia spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki”. Proponowany system składa się z trzech modułów funkcyjnych, które realizują zestaw procedur pozwalających: analizować jakość węgli, prognozować jakość koksu oraz optymalizować skład mieszanki wsadowej. Proponowany system pozostaje w stałym połączeniu z systemem dyspozytorskim koksowni, w wyniku czego realizacja powyższych procedur odbywa się w sposób automatyczny. Co istotne, konstrukcja systemu umożliwia zaimplementowanie go w dowolnym zakładzie koksowniczym.


BARGIEŁ P.: Nowa instalacja odpylająca w Koksowni Częstochowa Nowa.

Słowa kluczowe: instalacja odpylająca gazów, odpylanie strony koksowej, stacja odpylania, pulsacyjny filtr workowy

Od 2010 roku Koksownia Częstochowa Nowa inwestuje w rozwój techniczny i technologiczny. W 2011 roku oddano do eksploatacji nową baterię koksowniczą i zmodernizowany ciąg technologiczny przygotowania wsadu. W 2013 roku zostanie oddana do eksploatacji nowa instalacja odpylająca, która zastąpi istniejącą – starej generacji. Obecnie instalacja odpylająca  jest w stanie rozruchu technologicznego. W dalszej kolejności (do 2015 r.) zostanie wymieniona cała instalacja oczyszczania gazu koksowniczego na nowoczesną, zaprojektowaną według najnowszej światowej technologii. W trakcie trwania rozruchu technologicznego wykonano wstępne pomiary emisji pyłu. Uzyskano stężenie pyłu na wylocie z emitora na poziomie 5 mg/m

Artykuł omawia najnowsze rozwiązania zastosowane w Koksowni Częstochowa Nowa Sp. z o.o., a prowadzące m.in. do poprawy warunków pracy obsługi baterii koksowniczej w rejonie strony koksowej oraz zrzutni koksu, a także do ograniczenia emisji niezorganizowanej w rejonie baterii, dzięki czemu przedsiębiorstwo staje się coraz mniej uciążliwe dla miasta i mieszkańców oraz środowiska naturalnego, bezpieczne dla pracowników, a także działa zgodnie z normami ISO.


DYRLAGA K., KUZON M., STEFAŃSKI W., JAKUBINA G.: Konserwacja masywu ceramicznego baterii koksowniczej WK-1,w ArcelorMittal
o/Kraków, po postoju gorącym.

Słowa kluczowe: bateria koksownicza, postój gorący, masyw ceramiczny, konserwacja, spawanie ceramiczne, szczelność obmurza komór

Celem komunikatu jest zaprezentowanie działań jakie podjęto w celu utrzymania masywu ceramicznego baterii WK-1 w krakowskiej Koksowni koncernu ArcelorMittal Poland SA po postoju gorącym oraz pokazanie efektów wykonywanych prac. Bateria koksownicza WK-1 jest obiektem o specyficznej i ciekawej historii. Budowa masywu ceramicznego trwała łącznie z przerwami ponad 10 lat. Praktycznie gotowy masyw oczekiwał na rozgrzanie blisko 9 lat. Po uruchomieniu w 1999, z uwagi na uwarunkowania zewnętrzne, bateria pracowała ze zmienną wydajnością. W roku 2009 ze względu na światowy kryzys finansowy cała krakowska koksownia utrzymywana była przez trzy miesiące w stanie postoju gorącego (hot idling). Dla uzyskania w kanałach grzewczych baterii założonej, bezpiecznej dla masywu temperatury, opalanie prowadzono mieszanką gazu ziemnego i azotu. W okresie postoju opracowano i wdrożono technologię utrzymania masywu ceramicznego baterii i jej osprzętu obejmującą: spawanie ceramiczne ścian komór, spawanie otworów technologicznych nadpiecza, regenerację podłóg, uszczelniane komór metodą napylania, remonty regeneratorów i remonty drzwi piecowych. Po wznowieniu produkcji, prace są kontynuowane do dnia dzisiejszego. Komory poddawane są cyklicznym, profilaktycznym remontom gorącym z wykorzystaniem technologii spawania ceramicznego i uszczelniania komór metodą wtrysku firmy FIB Services. Na wybranych ścianach komór koksowniczych stosowane jest czyszczenie skrajnych kanałów grzewczych z równoczesnym czyszczeniem skrajnych sekcji regeneratorów. Technika ta pozwala na poprawę opalania i przywraca rozkład temperatur zbliżony do założonego. W prezentowanym materiale zawarto zestawienia ilości remontów i średniego zużycie proszku na jedną komorę. Wypracowany sposób działania pozwala na utrzymanie dobrej gazoszczelności masywu ceramicznego, eliminuje problemy eksploatacyjne i ogranicza oddziaływanie zakładu na środowisko naturalne. Przyjęta metoda konserwacji umożliwia odsunięcie w czasie momentu podjęcia decyzji o wymianie ceramiki skrajnych kanałów grzewczych.


KOSYRCZYK L., JURKOWSKI A.: Symulator pracy baterii koksowniczej.

Słowa kluczowe: sterowanie pracą baterii, matematyczne modele procesu, intuicyjnie obsługiwane ekrany synoptyczne

Mając na uwadze współczesne wymagania ekonomiczne, technologiczne i środowiskowe Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla opracował w ramach projektu „Inteligentna koksownia spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki” aplikację symulatora pracy baterii koksowniczej „SIMBAT”. Aplikacja ta, oparta na opracowanych specjalnie w tym celu matematycznych modelach procesu, zdolna jest do odtworzenia i zwizualizowania wszystkich podstawowych parametrów pracy baterii dla zadanych warunków jej eksploatacji. Przeprowadzenie symulacji umożliwia poszukiwanie najbardziej korzystnych nastaw oraz dogłębną analizę efektów wraz z ich zastosowaniem bez szkody dla baterii i konieczności prowadzenia żmudnych testów na rzeczywistym obiekcie. W niniejszym artykule przedstawiono zarówno opis użytych modeli do jego budowy, jak i opis jego funkcjonalności, ze szczególnym uwzględnieniem przyjętych rozwiązań dla prezentacji wyników symulacji i obsługi symulatora.


OSMÓLSKI J., MOREL J.: Zwiększenie skuteczności usuwania związków azotu z oczyszczanych ścieków przemysłowych w Koksowni PRZYJAŹŃ SA w Dąbrowie Górniczej.

Słowa kluczowe: ścieki koksownicze, oczyszczanie ścieków, nitryfikacja, denitryfikacja.

W procesie koksowania mieszanki węglowej oraz odzysku produktów węglopochodnych, powstają ścieki przemysłowe, które ze względu na stopień zanieczyszczenia nie mogą być bezpośrednio wprowadzane do środowiska. Ścieki koksownicze zawierają całą gamę zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych, których eliminacja realizowana jest w procesach kompleksowego oczyszczania ścieków. Do grupy związków wchodzących w skład ścieków koksowniczych, charakteryzujących się dużą wartością niesionego ładunku zanieczyszczeń oraz szczególnie niekorzystnym wpływem na jakość wód powierzchniowych, zaliczany jest azot, występujący głównie w formie azotu amonowego. Realizowane w oczyszczalni ścieków Koksowni PRZYJAŹŃ procesy mechaniczno-chemicznego i biologicznego oczyszczania ścieków pozwalają uzyskać redukcję zanieczyszczeń, w tym szczególnie związków azotu, do poziomu gwarantującego ich bezpieczny zrzut do środowiska. W okresach napływu ścieków przemysłowych o zmiennym, przekraczającym 100 mg N/dm, stężeniu azotu amonowego poziom związków azotu w ściekach oczyszczonych zbliżał się do górnej granicy wartości dopuszczalnej prawnie wynoszącej 30 mg N/ dm. W celu poprawy skuteczności prowadzonego procesu i uzyskaniu niższych wyników stężeń zanieczyszczeń w ściekach odpływających z oczyszczalni przeprowadzone zostały testy obejmujące zamianę jednej komory strefy nitryfikacji I-go ciągu II-go stopnia oczyszczania biologicznego na strefę denitryfikacji. Układ ten uzyskano poprzez wyłączenie rusztu napowietrzającego i zamontowanie dodatkowego, zewnętrznego układu pompowego. Wskutek wydłużenia czasu przepływu ścieków w komorach beztlenowych na testowanym ciągu, uzyskano zmniejszenie stężenia azotu azotanowego (V) o około 30 %. W efekcie zwiększeniu uległ ładunek redukowanego azotu elementarnego, określającego wzrost skuteczności procesu denitryfikacji.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!