• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 1 (2014)

Wiadomości Górnicze 1 (2014)
Cena: 0,00 pln

STRESZCZENIA

USZKO M., KLOC L., SZARAFIŃSKI M., POTOCZEK H.: Zagrożenia naturalne w kopalniach Kompanii Węglowej SA. Część III. Zagrożenia metanowe. Wiadomości Górnicze 2014, nr 1, s. 2-15, tabl. 5,
rys. 13, bibliogr. poz. 18.
Artykuł stanowi część cyklu omawiającego skalę występowania i działania związane z prewencją najpowszechniej występujących zagrożeń naturalnych w kopalniach Kompanii Węglowej SA. Część III – Przedstawiono kształtowanie się poziomu zagrożenia metanowego w kopalniach Kompanii Węglowej SA od 2003 roku. Pokazano sposoby obniżenia i likwidacji tego zagrożenia, szczególnie dzięki doświadczeniu silnie metanowych kopalń KW SA. Wskazano kierunki działania podejmowane prowadzące do rozwoju metod profilaktyki metanowej i mające na celu zapewnienie jak najbardziej bezpiecznych warunków pracy.


GRZEGORCZYK F.: Polityka energetyczna Unii Europejskiej w kontekście węgla. Wiadomości Górnicze 2014, nr 1, s. 16-24, tabl. 2, bibliogr. poz. 18.
W artykule wskazano na cele polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej w kontekście węgla jako paliwa energetycznego. Wskazano, że cele ekologiczne, w przypadku Polski, pozostają w sprzeczności z celem określonym jako bezpieczeństwo energetyczne. Cele ekologiczne pozostają też w sprzeczności z optymalnym funkcjonowaniem jednolitego rynku energii Unii Europejskiej. Wskazano cztery istotne postulaty odnośnie do reformy polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Podkreślono, że to węgiel pozostanie podstawowym paliwem energetycznym w Polsce, zaś nierozsądne wprowadzanie wymogów polityki klimatycznej nie daje spodziewanych rezultatów w poprawie klimatu.


BOGACZ P.: Składowe atrakcyjności rynkowej w analizie energetyki zawodowej dla producenta węgla kamiennego. Wiadomości Górnicze 2014, nr 1, s. 25-33, tabl. 4, rys. 2, bibliogr. poz. 12.
Artykuł zawiera konstrukcję metody służącej wyborowi i kompleksowej ocenie ważności składowych atrakcyjności rynkowej elektrowni, a także elektrociepłowni zawodowych, która może stać się – zdaniem autora – jednym z fundamentów strategii rynkowej kopalń węgla kamiennego w sektorze energetyki zawodowej w Polsce. W budowie metody wykorzystano ideę marketingu relacyjnego, a proces analityczny oparto na analizie eksperckiej. Prezentację proponowanej metody poparto przykładem obliczeniowym na podstawie badań w Kompanii Węglowej SA.


BRZYCHCZY E., NAPIERAJ A.: Czynniki wpływające na dobór wyposażenia do robót przygotowawczych i eksploatacyjnych w kopalniach węgla kamiennego. Wiadomości Górnicze 2014, nr 1, s. 34-40, tabl. 3, rys. 2, bibliogr. poz. 4.
W artykule opisano wyniki badań ankietowych mających na celu wskazanie czynników istotnie wpływających na dobór wyposażenia do warunków wyrobisk korytarzowych i ścianowych w kopalniach węgla kamiennego. Badania w tym zakresie zostały wykonane w ramach prac nad systemem doradczym wspomagającym planowanie robót przygotowawczych i eksploatacyjnych w kopalniach węgla kamiennego.


FUKSA D.: Wpływ zmiennego poziomu zapotrzebowania odbiorców węgla na próg rentowności przedsiębiorstwa górniczego. Wiadomości Górnicze 2014, nr 1, s. 41-46, tabl. 5, rys. 3, bibliogr. poz. 12.
W artykule zaprezentowano metodę analizy stanowiącą pomocne narzędzie w ocenie wpływu zmiennego poziomu zapotrzebowania odbiorców węgla kamiennego na poziom progu rentowności przedsiębiorstwa górniczego. Wyniki w postaci histogramów wahań wartości progu rentowności dostarczają informacji o prawdopodobieństwie kształtowania się w przyszłości wartości tego wskaźnika, bądź to w odniesieniu do planu produkcji, bądź innych kryteriów ustalonych przez kadrę kierowniczą. Zaprezentowano również autorską koncepcję obliczania wieloasortymentowego progu rentowności dla kopalń węgla kamiennego, która może stanowić przydatne i w miarę proste narzędzie interpretacji uzyskiwanych wyników.


MAGDA R.: Możliwości obniżenia cen zbytu węgla w zależności od przyjętego poziomu średniej akumulacji jednostkowej ze sprzedaży. Wiadomości Górnicze 2014, nr 1, s. 47-52, tabl. 2, rys. 2, bibliogr. poz. 5.
Artykuł dotyczy problematyki szacowania obniżonych cen zbytu węgla w przypadkach, kiedy przedsiębiorstwo górnicze nie może zapewnić ilościowego progu rentowności w podstawowej sprzedaży, a dodatkowa sprzedaż po obniżonych cenach jest możliwa. Jeśli zdolności wydobywcze umożliwiają dodatkową sprzedaż to może ona prowadzić do osiągnięcia ilościowego progu rentowności, a nawet zapewnienia określonego poziomu średniej akumulacji jednostkowej ze sprzedaży. Na uproszczonym przykładzie pojedynczej kopalni poddano analizie wpływ obniżonych cen zbytu węgla na poziom średniej akumulacji jednostkowej ze sprzedaży.


ADAMCZEWSKI T., OWCZAREK J., KOWALCZYK B., KALKA T.: Komputerowe wspomaganie zarządzania w przedsiębiorstwie górniczym. Część 12. Zarządzanie kadrami i płacami w sektorze górnictwa węgla kamiennego z wykorzystaniem systemu SZYK2. Część 1: Centralne Zarządzanie Kadrami oraz Ewidencja Ruchu Załogi. Wiadomości Górnicze 2014, nr 1, s. 53-60, rys. 8, bibliogr. poz. 7.
Jednym z istotnych zagadnień, objętych wspomaganiem systemu SZYK2, jest sfera kadrowo-płacowa. Kompleks Zatrudnieniowo-Płacowy ma charakter centralny i jest przygotowany do obsługi przedsiębiorstwa wielozakładowego, ponadto jest rozwiązaniem elastycznym uwzględniającym złożone uwarunkowania społeczno-gospodarcze mające istotny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa w przemyśle wydobywczym. Kompleks został funkcjonalnie podzielony na cztery moduły: Zarządzanie Kadrami, Ewidencja Ruchu Załogi, System Planista, System Płacowy.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!