• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 2 (2014)

Wiadomości Górnicze 2 (2014)
Cena: 0,00 pln

STRESZCZENIA

USZKO M., KLOC L., SZARAFIŃSKI M., KOŁODZIEJ J.: Zagrożenia naturalne w kopalniach Kompanii Węglowej SA. Część IV. Zagrożenie pożarami endogenicznymi. Wiadomości Górnicze 2014, nr 2, s. 82–86, rys. 1, bibliogr. poz. 2.
W artykule przedstawiono zagrożenie pożarami endogenicznymi w kopalniach Kompanii Węglowej SA będące jednym z podstawowych zagrożeń w górnictwie węgla kamiennego. Omówiono skalę jego występowania w latach 2009–2013, a także działania podejmowane przez KW SA w prewencji tego zagrożenia oraz w celu minimalizacji ryzyka jego wystąpienia. Przedstawiono działania proinnowacyjne podejmowane przez Kompanię Węglową SA w kierunku poprawy stanu bezpieczeństwa w zakresie zagrożenia pożarowego.


GUMIŃSKI A.: Analiza zakresu i skali procesów technologicznych realizowanych przez firmy zewnętrzne. Wiadomości Górnicze 2014, nr 2, s. 87–97, tabl. 8, bibliogr. poz. 6.
W artykule zaprezentowano wyniki badań w zakresie zaangażowania firm zewnętrznych w realizacji procesów technologicznych w wybranej kopalni węgla kamiennego. Badania miały charakter pilotażowy ze względu na ograniczoną liczbę ekspertów biorących udział w badaniach mających na celu ustalenie poziomu wrażliwości funkcjonowania kopalni węgla kamiennego w określonych grupach procesów technologicznych, ustalonych na podstawie analizy dokumentacji techniczno-ruchowej analizowanej kopalni.


PRZYBYŁA H., KORBAN Z.: Pozyskanie i efektywne wykorzystanie zasobów węgla kamiennego a problem bezpieczeństwa energetycznego kraju. Wiadomości Górnicze 2014, nr 2, s. 99–102, rys. 3, bibliogr. poz. 15.
W strukturze produkcji energii elektrycznej Polski węgiel ma zasadniczy udział, a jego wydobycie i przetworzenie jest istotne, tak dla rozwoju gospodarczego, jak i bezpieczeństwa energetycznego. W artykule omówiono wystarczalność rodzimych zasobów węgla, efektywność ich wykorzystania oraz problemy natury ekologicznej związane z pozyskaniem i przetworzeniem węgla. Podniesiony został problem eksploatacji partii resztkowych i wykorzystania odpadów poeksploatacyjnych.


TUREK M., JONEK-KOWALSKA I.: System zarządzania kosztami w cyklu istnienia wyrobiska wybierkowego. Wiadomości Górnicze 2014, nr 2, s. 103–111, tabl. 3, rys. 5, bibliogr. poz. 34.
W artykule postawiono problem badawczy – w jaki sposób można wykorzystać teoretyczne rachunki kosztów oraz dotychczasowe osiągnięcia w zakresie zarządzania kosztami w polskich przedsiębiorstwach górniczych do opracowania koncepcji rachunku kosztów, uwzględniającego specyfikę produkcji w przedsiębiorstwach górniczych? W pierwszej części artykułu, w oparciu o studia literaturowe, dokonano przeglądu i oceny przydatności teoretycznych rachunku kosztów w górnictwie węgla kamiennego. Wyniki analiz umożliwiły stworzenie podstawowych założeń koncepcji rachunku kosztów w cyklu istnienia wyrobiska wybierkowego, czerpiącej założenia z dokonań teorii rachunkowości zarządczej i dotychczasowych dobrych praktyk górniczych.


BLUSZCZ A., KIJEWSKA A.: Koszt kapitału, a wartość spółki górniczej. Wiadomości Górnicze 2014, nr 2, s. 113–118, tabl. 3, rys. 3, bibliogr. poz. 15.
W artykule przedstawiono problematykę szacowania kosztu kapitału własnego i obcego jako etapu określania wartości spółki górniczej. Koszt kapitału własnego obliczono metodą wyceny aktywów kapitałowych (CAPM), natomiast koszt kapitału obcego w oparciu o stopę WIBOR 3M. Pozwoliło to na wyznaczenie średnioważonego kosztu kapitału (WACC), niezbędnego do określenia wartości ekonomicznej spółki. Wartość ekonomiczną można przełożyć na tzw. spread ekonomiczny, który stanowi pierwszy z wymiarów strategicznej macierzy rentowności ekonomicznej. Drugi jej wymiar przedstawia tempo wzrostu spółki. Analizę przeprowadzono dla wybranej spółki górniczej na podstawie sprawozdania finansowego za lata 2008–2012.


ADAMCZEWSKI T., MACHURA J., STAWOWSKA K., KALKA T.: Komputerowe wspomaganie zarządzania w przedsiębiorstwie górniczym. Część 12. Zarządzanie kadrami i płacami w sektorze górnictwa węgla kamiennego z wykorzystaniem systemu SZYK2. Część 2: Centralny System Planista oraz Centralny System Płacowy. Wiadomości Górnicze 2014, nr 2, s. 121–127, rys. 5, bibliogr. poz. 6.
Wykorzystanie kompleksu kadrowo-płacowego SZYK2/KZP2 umożliwia sprawną ocenę pracy pracowników rozliczanych dniówkowo, jak i pracowników etatowych. Podstawowa funkcjonalność Centralnego Systemu Planista przeznaczona jest dla planistów oddziałowych, których zadaniem jest przygotowanie i efektywna rejestracja danych do celów dalszego przetwarzania płac. Centralny System Płacowy realizuje potrzeby klienta w zakresie obliczania i rozliczania wynagrodzeń. Do podstawowych zadań tego modułu zalicza się: gromadzenie i przetwarzanie danych płacowych, udostępnianie danych płacowych w inne obszary systemu SZYK2 autorstwa COIG SA, jak również innych systemów dostarczanych przez dostawców zewnętrznych.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!