• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 3 (2014)

Wiadomości Górnicze 3 (2014)
Cena: 0,00 pln

STRESZCZENIA

USZKO M., KLOC L., SZARAFIŃSKI M., MUSZYŃSKI M.: Zagrożenia naturalne w kopalniach Kompanii Węglowej SA. Część V. Zagrożenie klimatyczne. Wiadomości Górnicze 2014, nr 3, s. 138–146, tabl. 3, rys. 5, bibliogr. poz. 10.
W polskim górnictwie podziemnym utrzymanie warunków pracy, zgodnych z przepisami, wymaga zastosowania coraz więcej urządzeń chłodniczych. Powodem tego jest występowanie zagrożenia klimatycznego powodowanego czynnikami naturalnymi jak i technologicznymi. Do przyczyn naturalnych zaliczamy: wzrost głębokości eksploatacji i wynikające z tego przyrosty temperatury pierwotnej skał oraz temperatury powietrza świeżego sprowadzanego szybami wdechowymi. Czynnikami technologicznymi jest moc zainstalowanych maszyn i urządzeń, jej kumulowanie w stosunkowo niewielkim rejonie ściany eksploatacyjnej oraz koncentracja produkcji. W artykule opisano działania profilaktyczne podejmowane w kopalniach Kompanii Węglowej SA.


PLUTA I.: Wody wypływające ze zlikwidowanych kopalń północnej i wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Wiadomości Górnicze 2014, nr 3, s. 147–152, rys. 5, bibliogr. poz. 24.
W artykule przedstawiono wyniki badań wód odprowadzanych ze zlikwidowanych kopalń północnej i wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. W wodach tych obserwowane są efekty procesów utleniania i hydrolizy minerałów siarczkowych skutkujące powstaniem kwaśnych wód, które następnie ulegają neutralizacji za pomocą jonu węglanowego. W miejscach odprowadzania wód ze zlikwidowanych kopalń północnej i wschodniej części Zagłębia do wód powierzchniowych obserwowane są osady związków żelaza, głównie tlenowodorku żelaza – goethytu.


RANOSZ R.: Przemysł wydobywczy rud metali w warunkach zrównoważonego rozwoju gospodarki. Wiadomości Górnicze 2014, nr 3, s. 153–156, tabl. 2, rys. 2, bibliogr. poz. 5.
W artykule przedstawiono ważniejsze aspekty związane z przemysłem wydobywczym rud metali. Zidentyfikowano cele przemysłu górniczego w warunkach zrównoważonego rozwoju, do których zaliczono: zaangażowanie w działalność proekologiczną i prospołeczną, prowadzenie działań na rynku wydobywczym w taki sposób aby były akceptowalne dla społeczności lokalnej, dopasowanie się do polityki instytucjonalnej i rządowej oraz wyciąganie wniosków z przeprowadzonych działań i uczenie się na błędach.


TOBÓR-OSADNIK K., WYGANOWSKA M.: Odejścia pracowników z kopalń węgla kamiennego w latach 1993–2012. Wiadomości Górnicze 2014, nr 3, s. 157–161, rys. 5, bibliogr. poz. 8.
W kopalniach węgla kamiennego, mając na uwadze ciągłą potrzebę racjonalizacji efektów ekonomicznych, niezbędne jest poszukiwanie i diagnozowanie obszarów potencjalnych jej źródeł. Czynnik ludzki generuje w górnictwie węgla kamiennego ponad 50 % kosztów całkowitych produkcji, dlatego w artykule skoncentrowano się na opisie wyników badań liczby odejść pracowników. Omówiono zagadnienia dotyczące kosztów fluktuacji pracowników w górnictwie węgla kamiennego ze szczególnym uwzględnieniem odejść pracowników z tzw. przyczyn leżących po stronie pracownika. Zaprezentowano symulację potencjalnych skutków ekonomicznych tego zjawiska.
OGRODNIK R.: Innowacje ekologiczne w przedsiębiorstwach górniczych. Wiadomości Górnicze 2014, nr 3, s. 163–167, rys. 1,
bibliogr. poz. 16.
W artykule dokonano przeglądu literatury pod kątem definiowania innowacji ekologicznych. Następnie przedstawiono istotę innowacji w ujęciu szerokim i wąskim, cechy innowacji ekologicznych oraz obowiązujący ich podział na: produktowe, procesowe, organizacyjne i marketingowe. Opisano wybrane przedsięwzięcia przedsiębiorstw górniczych, których efektem jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko. Większość przedstawionych, planowanych i realizowanych przedsięwzięć może być pod pewnymi warunkami kwalifikowana jako innowacje ekologiczne o charakterze procesowym lub produktowym.


BOGACZ P., GAJDA Ł., SIODŁAK Ł.: Rola innowacyjności w poprawie efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa górniczego. Wiadomości Górnicze 2014, nr 3, s. 169–174, tabl. 1, rys. 6, bibliogr. poz. 10.
W artykule przedstawiono znaczenie innowacyjności dla efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstwa górniczego. Zaprezentowano metodyczne przyczyny i zasady wykorzystania zarządzania innowacyjnością w celu zwiększania wartości przedsiębiorstwa, co dzieje się poprzez tzw. rozwój intensywny krzywej możliwości produkcyjnych z wykorzystaniem zasobów rzadkich. Przedstawiono poziom wdrożenia innowacyjności w przedsiębiorstwach górniczych w Polsce i na świecie, zwracając uwagę na ilość i poziom ochrony rozwiązań technologicznych. Zaprezentowano zestaw działań innowacyjnych wdrażanych w Kompanii Węglowej SA, wskazując na ich systemowy i długofalowy charakter.


KOŁOCZEK M., KALKA T., ADAMCZEWSKI T.: Komputerowe wspomaganie zarządzania w przedsiębiorstwie górniczym. Część 13. System informatyczny HR4Pro wspierający zarządzanie kompetencjami i rozwojem pracowników w organizacji. Wiadomości Górnicze 2014, nr 3, s. 176–183, rys. 8, bibliogr. poz. 8.
W artykule przedstawiono część zagadnienia związanego z zasobami ludzkimi, będącego rozwiązaniem informatycznym wypracowanym przez COIG SA. Rozwiązanie HR4Pro przeznaczone jest do planowania, monitorowania oraz rozliczania procesów związanych z rozwojem kapitału ludzkiego w organizacji. Narzędzie umożliwia zarządzanie wiedzą o posiadanych przez pracowników kompetencjach technicznych oraz behawioralnych. Wiedza ta w połączeniu z informacjami dotyczącymi precyzyjnych wymogów stanowiskowych może dać organizacji potężne narzędzie w dążeniu do optymalnego wykorzystania środków przeznaczanych na realizację polityki szkoleniowej.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!