• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 4 (2014)

Wiadomości Górnicze 4 (2014)
Cena: 0,00 pln

STRESZCZENIA

WŁODARCZYK E.: Identyfikacja niematerialnych czynników kreujących wartość przedsiębiorstwa górniczego. Wiadomości Górnicze 2014, nr 4, s. 194–201, tabl. 2, rys. 1, bibliogr. poz. 31.
Poziom wartości przedsiębiorstwa i zachodzące w nim zmiany jest określany przez wiele czynników. Wyceniając konkretne przedsiębiorstwo, powinno się indywidualnie identyfikować te czynniki, które istotnie wpływają na jego wartość. Następnie należy przeanalizować wpływ poszczególnych czynników na wartość przedsiębiorstwa oraz wyodrębnić i sterować kluczowymi czynnikami tworzącymi jego wartość. W klasycznym ujęciu wartość przedsiębiorstwa jest rozumiana jako suma wartości materialnych i niematerialnych, opisanych w artykule, pomniejszona o zobowiązania.


KĘSEK M.: Wykorzystanie metod eksploracji danych w zarządzaniu produkcją w kopalni węgla kamiennego. Wiadomości Górnicze 2014, nr 4, s. 203–208, rys. 4, bibliogr. poz. 16.
W artykule przedstawiono istotę metod eksploracji danych do zarządzania oraz zaprezentowano przykłady ich wykorzystania do wspomagania decyzji w sferze zarządzania produkcją w kopalniach węgla kamiennego. Przybliżono typową architekturę modułowego systemu ekspertowego, a także procedury eksploracji danych mające na celu pozyskanie wiedzy do wnioskowania w systemach ekspertowych. Prezentowane przykłady dotyczą eksploracji danych poprzez wybrane procedury: generowania drzew decyzyjnych, analiz statystycznych oraz metod taksonomicznych.


TROJNAR A., WIĘCKOL-RYK A., NIEMIEC B.: Koszty profilaktyki zagrożenia tąpaniami w kopalniach węgla kamiennego. Wiadomości Górnicze 2014, nr 4, s. 209–220, tabl. 8, rys. 9, bibliogr. poz. 9.
W artykule przedstawiono kompleksową analizę najważniejszych kosztów profilaktyki tąpaniowej ponoszonych przez ostatnie pięć lat przez kopalnie węgla kamiennego o różnym stopniu zagrożenia tąpaniami. W analizie uwzględniono koszty profilaktyki ogółem oraz ich podział w układzie rodzajowym. Przedstawiono także szczegółowy rozkład kosztów w zależności od stosowanej profilaktyki tąpaniowej, który zobrazowano na przykładzie kopalń w stopniu silnie i słabo zagrożonym. Dla szeregu kopalń wyznaczono koszt nakładów jednostkowych w odniesieniu do ilości wydobycia węgla ogółem.
SUKIENNIK M.: Wykorzystanie narzędzi klasy Business Intelligence do oceny kondycji finansowej polskich kopalń węgla kamiennego. Wiadomości Górnicze 2014, nr 4, s. 221–225, bibliogr. poz. 14.
W artykule scharakteryzowano wybrane metody służące ocenie stanu finansowego przedsiębiorstw. Scharakteryzowano metodę analizy dyskryminacyjnej, w szczególności model zaproponowany do oceny przedsiębiorstw branży wydobywczej. Wykazano specyfikę przemysłu wydobywczego oraz scharakteryzowano narzędzia klasy Business Intelligence mogące być wsparciem w ocenie stanu finansowego kopalń węgla kamiennego.


RYBAK A.: Strategia elastycznego wydobycia w warunkach sezonowości popytu na węgiel kamienny. Wiadomości Górnicze 2014, nr 4, s. 227–233, tabl. 4, rys. 2, bibliogr. poz. 21.
W artykule przedstawiono koncepcję strategii elastycznego wydobycia węgla kamiennego (w myśl zasad systemu JIT), a także jej ocenę na tle określonych przez ekspertów kryteriów. Kryteria te posłużyły do wyznaczenia syntetycznego miernika oceny. Miernik pozwolił na porównanie strategii elastycznego wydobycia z innymi możliwymi strategiami wydobycia węgla kamiennego w warunkach sezonowości popytu.


KOŁOCZEK M., RYMASZEWSKI S., ADAMCZEWSKI T., POŁACIK L: Komputerowe wspomaganie zarządzania w przedsiębiorstwie górniczym. Część 14. Portal Pracownika – udostępnianie pracownikom informacji kadrowo-płacowych. Wiadomości Górnicze 2014, nr 4, s. 234–241, rys. 9, bibliogr. poz. 8.
Portal Pracownika, oferowany przez COIG SA, przeznaczony jest do prezentacji pracownikom ich kluczowych danych kadrowych oraz płacowych. Narzędzie pozwala odciążyć działy kadrowe, ułatwia przedsiębiorstwu spełnienie wymogów obowiązującego prawa oraz ułatwia obsługę planowania i realizacji urlopów. Portal Pracownika jest jednym z modułów całościowego rozwiązania, jakim jest oprogramowanie Kompleksu Zatrudnieniowo-Płacowego, ale również funkcjonuje jako niezależny komponent w architekturze nakierowanej na usługi SOA (Service Oriented Architecture).

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!