• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 5 (2014)

Wiadomości Górnicze 5 (2014)
Cena: 0,00 pln

STRESZCZENIA

WODARSKI K., BIJAŃSKA J., PONIEWIERA M.: Wykorzystanie narzędzi informatycznych do projektowania eksploatacji resztkowych złóż węgla kamiennego. Wiadomości Górnicze 2014, nr 5,
s. 250–258, tabl. 3, rys. 6, bibliogr. poz. 12.
W obszarach górniczych kopalń Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (GZW) znajdują się zasoby węgla kamiennego, zawarte w tzw. resztkowych złożach. W latach 2011–2013 w Politechnice Śląskiej prowadzono badania nad technicznymi i ekonomicznymi uwarunkowaniami eksploatacji tych złóż. W artykule przedstawiono wybrane rezultaty badań w zakresie uwarunkowań technicznych, w szczególności dotyczących problematyki doboru wybranych systemów eksploatacji oraz wyposażenia technicznego odpowiednio do warunków geoinżynieryjnych złoża, a także projektowania eksploatacji węgla z resztkowych złóż, przy wykorzystaniu programu komputerowego tpCH.


MAŁKOWSKI P.: Wpływ uwarstwienia górotworu na zasięg stref spękań wokół wyrobisk korytarzowych. Wiadomości Górnicze 2014, nr 5, s. 259–269, tabl. 4, rys. 5, bibliogr. poz. 35.
W artykule przedstawiono metody analityczne, dzięki którym można określać zasięg stref spękań wokół wyrobisk korytarzowych. Metody te zastosowano dla jedenastu odcinków pomiarowych wyrobisk, znajdujących się w górotworze uwarstwionym i jednorodnym. Obliczenia te zweryfikowano wynikami badań endoskopowych, które prowadzone były w wybranych wyrobiskach przez kilkanaście miesięcy.


MAJCHERCZYK T., NIEDBALSKI Z., ULASZEK A.: Analiza warunków współpracy obudowy wyrobiska korytarzowego z górotworem w zależności od parametrów wykładki. Wiadomości Górnicze 2014, nr 5, s. 270–276, tabl. 1, rys. 6, bibliogr. poz. 9.
W artykule przedstawiono analizę zmiany stanu naprężenia w górotworze, wielkości strefy spękań i przemieszczeń wokół wyrobiska oraz sił wewnętrznych w odrzwiach obudowy przy zastosowaniu różnych typów wykładki. Do określenia parametrów modelu wykorzystano badania polowe w chodniku na głębokości 915 m. W obliczeniach przyjęto trzy schematy: wykładkę luźną, wykładkę mechaniczną zastosowaną na łuku stropnicowym obudowy podporowej oraz wykładkę mechaniczną na całym obwodzie obudowy ŁP.


SZYMAŃSKI Z.: Zaawansowane układy sterowania i diagnostyki stanu maszyn transportu poziomego. Wiadomości Górnicze 2014,
nr 5, s. 278–286, rys. 7, bibliogr. poz. 8.
W artykule przedstawiono przegląd nowoczesnych układów sterowania i systemów diagnostyki maszyn transportu poziomego w polskim przemyśle wydobywczym. Zamieszczono wybrane metody inteligentnego sterowania maszyn górniczych oraz nowoczesnych systemów diagnostyki predykcyjnej. Najczęściej stosowanymi metodami są: systemy sieci neuronowych oraz metoda algorytmów genetycznych, umożliwiające quasi optymalne sterowanie maszyną transportu poziomego przy założonych wielopoziomowych funkcjach. Opracowano sterownik przemysłowy do sterowania nadrzędnego oraz sterowniki do sterowania lokalnego przenośnika.
DRZEWIECKI J., PIERNIKARCZYK A.: Próba oszacowania wartości Eswg modułu sprężystości skał dla wielkogabarytowych fragmentów górotworu naruszanego eksploatacją ścianową. Wiadomości Górnicze 2014, nr 5, s. 287–292, tabl. 2, rys. 6, bibliogr. poz. 7.
Budowa modeli fizycznych górotworu jest możliwa przy założeniu szeregu uproszczeń odnoszących się do własności fizykomechanicznych ośrodka skalnego. Konsekwencją ich są niedoskonałości modeli numerycznych. W artykule zaprezentowano wyniki analiz zmierzających do sposobu określenia wartości modułu sprężystości górotworu uwarstwionego, którego wartość można by odnieść do jego wielkogabarytowego fragmentu. Podstawą analiz były informacje charakteryzujące fragment złoża w otoczeniu pokładu i sejsmiczności indukowanej jego eksploatacją.


GOŁDA A., ŚLADOWSKI G.: Analiza zagrożenia sejsmicznego metodą tomografii pasywnej na przykładzie eksploatacji w kopalni „Ziemowit”. Wiadomości Górnicze 2014, nr 5, s. 293–300, tabl. 5, rys. 7, bibliogr. poz. 10.
Prowadzona przez kopalnię „Ziemowit” eksploatacja pokładu 209 w bloku D generuje aktywność sejsmiczną, która okresowo jest wysoka (rejestrowane wstrząsy o energii rzędu 104 J, 105 J), szczególnie podczas przechodzenia ścian w rejonach eksploatacji w pokładach nadległych, tj. 207, 206/1 i 205/4 odległych odpowiednio o około 110, 220 i 280 m od pokładu 209. Do analizy wybrano okres od 3 do 30 stycznia 2013 r.
Określano możliwości stosowania metody tomografii pasywnej do identyfikacji stref potencjalnego zagrożenia sejsmicznego oraz śledzenia zmian pola prędkości wraz z przesuwającym się frontem wydobywczym w dwutygodniowych oknach czasowych z krokiem jednego tygodnia.


SZLĄZAK J., GRODZICKA A., CHŁOPEK A., NAJMAN W.: Ratownictwo górnicze. Część 1. Etapy badań zastępów ratowniczych w wyrobisku ćwiczebnym. Wiadomości Górnicze 2014, nr 5,
s. 301–304, rys. 4, bibliogr. poz. 4.
W artykule przedstawiono procedurę i sposób przeprowadzenia badań podczas ćwiczeń ratowniczych prowadzonych w zmodernizowanej komorze ćwiczeń Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego SA znajdującej się na terenie OSRG Bytom. W testach uczestniczyło 36 zastępów ratowniczych. Celem badań było określenie wpływu parametrów fizjologicznych oraz doświadczenia zawodowego ratowników na czas przejścia zastępu ratowniczego wyrobiskami ćwiczebnymi. Wyniki badań zaprezentowane zostaną w kolejnych artykułach publikowanych w „Wiadomościach Górniczych”.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!