• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Karbo 1 (2014)

Karbo 1 (2014)
Kategorie:CzasopismaKarbo
Cena: 0,00 pln

STRESZCZENIA

WARZECHA A., JARNO M.: Rynek koksu i węgla koksowego na świecie.

Słowa kluczowe: koks, węgiel koksowy, popyt, podaż, handel, eksport, import, ceny

Rynek węgla koksowego i koksu boryka się z konsekwencjami osłabienia sektora stalowego i spowolnienia gospodarczego, zwłaszcza w Unii Europejskiej, gdzie przy obecnym popycie na stal występuje strukturalna nadpodaż mocy produkcyjnych w wielkości ok. 20-30 %. Niższa niż rok temu produkcja wielkopiecowa generuje mniejszy popyt na surowce do produkcji stali w naszym regionie. Sytuację niezależnych producentów koksu poprawiają pewne ograniczenia po stronie podażowej, np. wyłączenia baterii koksowniczych we Włoszech oraz zapowiedzi zamknięcia przestarzałych baterii w Chinach o łącznej mocy produkcyjnej ponad 16 mln ton koksu rocznie.
W obecnych warunkach rynkowych ceny węgla koksowego i koksu notują niskie poziomy przy silnej konkurencji. Wysoka jest podaż węgli koksowych na globalnym rynku, zarówno australijskich, jak i amerykańskich, a na rynek koksu powrócili dostawcy z Chin, gdzie od tego roku zniesiono wszelkie bariery eksportowe, w tym 40 % cło oraz licencje eksportowe na koks. Brak pożądanej stabilizacji na rynku wymusza coraz krótsze kontraktacje i większy udział dostaw spotowych w ogólnym wolumenie transakcji handlowych.
Długoterminowe prognozy dla rynku węgla koksowego i koksu są jednak pozytywne. Eurofer prognozuje odbicie w sektorze stalowym w Unii Europejskiej w przyszłym roku, co daje nadzieję również na silniejszy popyt na rynku węgla koksowego i koksu.


SZLĘK E.: Integracja i postęp technologiczny w koksowniach Grupy JSW.

Słowa kluczowe: integracja, połączenie, efekt synergii, efekt skali

Segment koksowniczy Grupy JSW obejmuje trzy spółki koksownicze: Koksownia Przyjaźń SA, Kombinat Koksochemiczny „Zabrze” SA i Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” SA, których łączna zdolność produkcyjna wynosi 5 mln ton koksu na rok.
W pierwszej części artykułu pokazano krótką historię poszczególnych spółek oraz opisano w skrócie proces integracji, w wyniku którego powstał jeden podmiot gospodarczy – JSW Koks Spółka Akcyjna. W drugiej części artykułu znajduje się zwięzły opis szeroko zakrojonego programu inwestycyjnego z podziałem na poszczególne koksownie Grupy. Kluczem do skutecznej działalności segmentu jest sprawne zarządzanie i pełne wykorzystanie posiadanego potencjału produkcyjnego oraz efektów: synergii i skali. Strategia działania nowego podmiotu bazuje na zwiększaniu rentowności produkcji i uzyskaniu samowystarczalności energetycznej w obrębie Grupy poprzez wykorzystanie gazu koksowniczego do produkcji energii elektrycznej.
Bardzo ważnym elementem zarządzania segmentem koksowniczym będzie wykorzystanie skonsolidowanego systemu informatycznego klasy ERP z elektronicznym obiegiem dokumentów. Plan rozwoju technologicznego obejmuje zarówno inwestycje zmniejszające niekorzystny wpływ procesów produkcji na środowisko, jak również wybudowanie innowacyjnej instalacji do produkcji koksu i energii elektrycznej oraz testowanie w warunkach rzeczywistych, w skali demonstracyjnej, technologii koksowania dwuproduktowego w celu jej wdrożenia do działalności gospodarczej. Warunkiem rozpoczęcia działań badawczych technologii koksowania dwuproduktowego jest uzyskanie dotacji z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Terminy realizacji inwestycji kluczowych mogą ulec przesunięciu ze względu na przedłużającą się stagnację w branży stalowej.


BIGDA R., SOBOLEWSKI A., SŁOWIK K.: Zależność pomiędzy wielkością emisji WWA z baterii koksowniczej a jej stanem technicznym.

Słowa kluczowe: WWA, emisja, bateria koksownicza, ocena stanu technicznego

Stan techniczny baterii koksowniczej ma istotny wpływ na wielkość emitowanych z niej substancji do atmosfery. Zatem określenie poziomu emisji wybranych substancji może okazać się pomocne w ocenie stanu technicznego baterii lub na odwrót: na podstawie przeprowadzonej oceny stanu technicznego baterii można oszacować poziom emisji. Niezbędne do tego celu jest jednak określenie związku pomiędzy oceną stanu technicznego a poziomem emisji. W artykule przedstawiono wyniki punktowej oceny stanu technicznego dwóch baterii koksowniczych tego samego typu, ale różniących się wiekiem i stanem technicznym (bateria nowa, tuż po otwarciu, oraz bateria stara, tuż przed wyłączeniem), które zestawiono z wynikami pomiarów emisji zorganizowanej i niezorganizowanej WWA przeprowadzanych równocześnie na obu bateriach. Otrzymano zależność, którą można wykorzystać dwutorowo: albo do określenia stanu technicznego baterii na podstawie wyników pomiarów emisji WWA z baterii, albo też do oszacowania poziomu emisji WWA w oparciu o ocenę jej stanu technicznego.


NOWICKI G., REJDAK M., PAWŁOWSKI P.: Normalizacja parametrów hydrauliczno-temperaturowych układu grzewczego baterii koksowniczej.

Słowa kluczowe: elementy regulacyjne, układ temperaturowy, układ ciśnieniowy

Opierając się na przeprowadzonej optymalizacji opalania na jednej z najstarszych baterii koksowniczych przedstawiono szczegółowo praktyczny sposób jej realizacji dla jednostek znacznie wyeksploatowanych, o nieznanym rozkładzie elementów regulacyjnych. Wskazano trudności związane z prowadzeniem działań optymalizacyjnych na tego typu bateriach koksowniczych i możliwości oraz warunki ich praktycznego rozwiązania. Równocześnie przedstawiono metodykę postepowania oraz procedury doboru elementów regulacyjnych, a także regulacji rozkładu temperatur i ciśnień w systemie grzewczym poszczególnych ścian grzewczych takiej baterii koksowniczej. Omówiono szczegółowo poszczególne etapy prac przygotowawczych i właściwej optymalizacji parametrów hydrauliczno-temperaturowych układu grzewczego baterii koksowniczej oraz efekty ich prowadzenia.
W podsumowaniu zaprezentowano ostateczne wyniki prowadzonych działań optymalizacyjnych zarówno eksploatacyjne, jak i ekologiczne.


REJDAK M., WASIELEWSKI R., SZAFRANIEC K., GOZDEK K.: Wpływ zawartości węgla typu 34 i gęstości ubitego wsadu węglowego na jakość koksu – testy przemysłowe.

Słowa kluczowe: koksownictwo, system ubijany, gęstość wsadu, wskaźniki jakości koksu, CSR

Przedstawiono wyniki testów przemysłowych, których celem było określenie wpływu gęstości ubitego naboju węglowego oraz zawartości w nim węgla typu 34 na wskaźniki jakości koksu (M40, M10, CRI i CSR). Testy przeprowadzono w skali skrzynkowej. Koksowano wsady czteroskładnikowe o zmiennej zawartości (20, 30 i 40 %) węgli typu 34 z KWK „Knurów” i KWK „Marcel”. Poszczególne wsady koksowano przy trzech gęstościach: 1000, 1050 i 1100 kg/m3 (st. roboczy). Wyniki badań wykazały, że: wzrost udziału we wsadzie węgla typu 34 powoduje obniżenie parametrów jakościowych koksu wyrażonych wskaźnikami CRI i CSR. Wyniki badań są podobne dla obydwu węgli typu 34. Nie odnotowano istotnego wpływu na wartość wskaźnika M40 i M10. W badanym zakresie gęstości wsadu wystąpiła niewielka tendencja wzrostu wskaźnika CSR. Nie odnotowano istotnych zmian wskaźników CRI, M40 i M10.


CZAPLICKI A., JANUSZ M.: Porównanie metod przygotowania mieszanek węglowych dla zasypowego systemu koksowania.

Słowa kluczowe: metody preparacji wsadu do koksowania, analiza ekonomiczna, system zasypowy

Wykonano porównawczą analizę ekonomiczną różnych technologii przygotowania wsadu węglowego do koksowania (olejowanie – emulsja wodno-smołowa, surfaktanty; podsuszanie – suszarka uderzeniowa, piec obrotowy; brykietowanie – termolizat, smoła/trociny, rozdrabnianie) na podstawie danych uzyskanych z badań w skali wielkolaboratoryjnej oraz pilotowej. Część badań wykonano w IChPW w ramach projektu kluczowego nr POIG.01.01.02-24-017/08 „Inteligentna koksownia spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pozostałe dane zostały udostępnione przez partnerów Instytutu: DMT, TATA, Voestalpine, CPM, INCAR. Do wykonania analizy wykorzystano oprogramowanie COMFAR III Expert.
Przy przyjętych założeniach wszystkie zaproponowane technologie są opłacalne ekonomicznie, a opłacalność ta w dużej mierze zależy od wysokości kosztów inwestycyjnych.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!