• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2 (2014)

Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2 (2014)
Cena: 0,00 pln

STRESZCZENIA

MAŁKOWSKI P., MAJCHERCZYK T., NIEDBALSKI Z.:Wskaźnik efektywności skutecznego projektowania wyrobisk korytarzowych jako miernik oceny ich stateczności. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2014, nr 2, s. 1–10, tabl. 7, rys. 4, bibliogr. poz. 15.
W artykule przedstawiono analizę czynników wpływających na możliwość utrzymania wyrobisk korytarzowych. Wyróżniono grupę czynników, naturalnych, technicznych i górniczych. Ocena istotności analizowanych czynników przeprowadzona została metodą Analizy Hierarchicznej Problemu (AHP). Efektem analizy jest opracowanie wskaźnika efektywności projektowania wyrobisk korytarzowych WES. Metodyka obliczeń wskaźnika WES pozwala na wyróżnienie odpowiedniego stopnia efektywności projektowania wyrobiska.


NAWRAT S., NAPIERAJ S., SCHMIDT-POLOŃCZYK N.: Możliwości ograniczenia zagrożeń środowiskowych przez zastosowanie tuneli komunikacyjnych. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2014, nr 2, s. 11–16, tabl. 1, rys. 7, bibliogr. poz. 3.
Ruch samochodowy powoduje emisję hałasu oraz zanieczyszczeń gazowych. Do zmniejszenia występowania zagrożeń emisją hałasu i zanieczyszczeń stałych
i gazowych na terenach silnie zurbanizowanych budowane są tunele komunikacyjne. W artykule przedstawiono możliwości zastosowania tuneli przeciwhałasowych do zmniejszenia emisji hałasu oraz systemy wentylacji umożliwiające uzdatnianie powietrza wentylacyjnego usuwanego z tunelu.


SUÁREZ J.: Znormalizowane, modułowe rozwiązanie przecinek bezpieczeństwa w tunelach. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2014, nr 2, s. 17–23, tabl. 1, rys. 7, bibliogr. poz. 10.
W artykule opisano standaryzowane rozwiązanie przecinek bezpieczeństwa przeciw pożarowego w tunelach. Omówiono zasady ewakuacji pasażerów, wskazano międzynarodowe regulacje prawne oraz podano zasady projektowania, przedstawiono rozwiązanie w tym zakresie oferowane przez firmę Zitron.


BAUER M.: Możliwości poprawy jakości funkcjonowania komunikacji tramwajowej w Krakowie dzięki wykorzystaniu odcinków tunelowych. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2014, nr 2, s. 24–30, tabl, 4, rys. 5, bibliogr. poz. 16.
W artykule porównano zdolności przewozowe oraz czas i prędkość jazdy osiągane przez pociągi metra oraz tramwaje. Przeanalizowano składniki podróży miejskim transportem szynowym. Przedyskutowano różnice w czasach przejazdu wynikające ze zróżnicowania długości odcinków między stacjami, a w przypadku tramwajów – uwzględniono zakres wydzielenia torowisk. Przeanalizowano czas podróży metrem i tramwajem w różnych scenariuszach. Zaprezentowano propozycje lokalizacji nowych tunelowych tras tramwajowych w Krakowie.


UCHAŃSKI Ł., POITRINEAU N., FOTYGA T.: Detekcja oraz monitoring budowy i eksploatacji konstrukcji podziemnych pod miastami. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2014, nr 2, s. 31–41, rys. 15, bibliogr. poz. 9.
W artykule opisano zadania efektywnego systemu informatycznego oraz złożonego systemu monitoringu strukturalnego w zapewnieniu odpowiedniego programu zarządzania ryzykiem. Ryzyko związane z prowadzeniem prac konstrukcyjnych w gęstej tkance miejskiej i przy złożonych warunkach geologicznych powinno być uwzględniane i badane od samego początku realizacji prac konstrukcyjnych, a to najefektywniej czynione być może jedynie za pomocą pełnego systemu monitoringu strukturalnego.


BEDNAREK Ł., ULASZEK A.: Zastosowanie technologii światłowodowej w pomiarach deformacji tuneli. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2014, nr 2, s. 42–47, rys. 8, bibliogr. poz. 13.
W artykule przedstawiono wybrane współczesne techniki do monitorowania deformacji tuneli oraz konstrukcję i zasady funkcjonowania wybranych i najczęściej stosowanych czujników światłowodowych. Opisano także przykłady zastosowania przedstawionych w nim technologii na przykładzie inwestycji realizowanych na świecie. Przedstawiono – istotne z punktu widzenia pomiarów deformacji – właściwości metrologiczne wybranych systemów, a także możliwości ich typowych zastosowań praktycznych.


SZARATA A.: Modelowanie symulacyjne potoków pasażerskich jako kluczowe uwarunkowanie planów budowy metra. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2014, nr 2, s. 48–53, tabl. 1, bibliogr. poz. 21.
Wyniki kompleksowych badań ruchu są wykorzystywane do budowy transportowych modeli symulacyjnych miast. Tego typu modele stanowią istotne narzędzie w kształtowaniu polityki transportowej miasta, a w coraz większej liczbie miast polskich są budowane lub aktualizowane – stąd duża waga wyników badań ruchu i konieczność weryfikacji ich jakości. W artykule przedstawiono strukturę modelu czterostadiowego oraz miejsce danych pozyskanych w ramach kompleksowych badań ruchu w procesie budowy modelu. Przedstawiono przykładowe wyniki analiz symulacyjnych ukierunkowanych na ocenę efektywności funkcjonalnej linii metra w Krakowie.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!