• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 6 (2014)

Wiadomości Górnicze 6 (2014)
Cena: 0,00 pln

STRESZCZENIA

PASZCZA H., PITURA K.: Górnictwo węgla kamiennego w Polsce w 2013 roku. Wiadomości Górnicze 2014, nr 6, s. 314–324, tabl. 4, rys. 9, bibliogr. poz. 5.
W artykule przedstawiono wyniki górnictwa węgla kamiennego za 2013 r. w podstawowych strefach jego działalności. Wyniki nie obejmują danych z przedsiębiorstw prywatnych. W 2013 r., w porównaniu do 2012 r., wystąpiły niekorzystne tendencje, które przełożyły się na pogorszenie podstawowych wskaźników ekonomicznych tego sektora gospodarki. W 2013 r. znaczącemu pogorszeniu uległy przede wszystkim podstawowe elementy wyniku finansowego górnictwa, przy jednoczesnym wzroście stanu zobowiązań sektora.


PRUSEK S.: Klasyfikacja obwałów skał stropowych w ścianach zawałowych. Wiadomości Górnicze 2014, nr 6, s. 325–334, tabl. 2, rys. 14, bibliogr. poz. 17.
W artykule przedstawiono definicje pojęć: opad, obwał oraz zawał skał stropowych w ścianie eksploatacyjnej. Scharakteryzowano wybrane badania stateczności stropu w ścianach eksploatacyjnych, prowadzone w Polsce oraz za granicą. Opisano wyniki badań ankietowych w zakresie oceny parametrów geometrycznych obwałów w ścianach zawałowych. Na podstawie wyników tych badań przedstawiono propozycję klasyfikacji obwałów w ścianach z uwagi na ich parametry geometryczne oraz czas usuwania ich skutków.


PYTEL W., PAŁAC-WALKO B.: Zagrożenia podczas eksploatacji złoża rudy miedzi w świetle modelowania numerycznego. Wiadomości Górnicze 2014, nr 6, s. 335–342, tabl. 2, rys. 9, bibliogr. poz. 12.
Wybieraniu złoża rud miedzi w kopalniach Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego coraz częściej towarzyszy obecność w stropie zasadniczym rozległej warstwy soli kamiennej. Swoim zasięgiem obejmuje ona północny fragment kopalni „Rudna”, środkową i północną część kopalni „Sieroszowice” oraz całość obszaru Głogów Głęboki-Przemysłowy, gdzie projektowana jest eksploatacja rudy miedzi na dużą skalę. Z powodu skromnego doświadczenia w prowadzeniu eksploatacji w takich warunkach, do celów sformułowania rodzajów zagrożeń geomechanicznych, a także środków technologicznych, które pozwolą je opanować i kontrolować, zdecydowano się wykorzystać – o czym mowa w artykule – możliwości modelowania numerycznego.


TRENCZEK S.: Zmiany w ocenie poziomu zagrożeń naturalnych w rejonach ścian wydobywczych kopalń węgla kamiennego. Wiadomości Górnicze 2014, nr 6, s. 343–349, tabl. 5, bibliogr. poz. 10.
W obowiązującej od 1 stycznia 2012 r. ustawie Prawo geologiczne i górnicze sygnalizowano zmiany w odniesieniu do oceny niektórych zagrożeń. Konkretny rozmiar zmian znalazł się w rozporządzeniu dotyczącym zagrożeń naturalnych, które miało wejść w życie z dniem 1 lipca 2013 r. oraz w projekcie rozporządzenia w sprawie prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych, które jest poddawane procesowi legislacyjnemu. Właśnie te zmiany były inspiracją do napisania niniejszego artykułu, nastąpiło bowiem przesunięcie terminu wprowadzenia rozporządzenia w sprawie zagrożeń naturalnych na dzień 1 stycznia 2015 r.


TUTAK M., BRODNY J.: Wpływ długości wyrobiska podścianowego za czołem ściany na przepływ powietrza. Wiadomości Górnicze 2014, nr 6, s. 351–359, tabl. 1, rys. 11, bibliogr. poz. 14.
Przepływ powietrza w rejonie skrzyżowań wyrobisk przyścianowych ze ścianą wydobywczą ma złożony charakter, bowiem w wyniku rozdzielenia się strugi powietrza występuje zjawisko recyrkulacji. Pomiary „in situ” są utrudnione, a często niemożliwe. Pomocne są badania modelowe. W artykule przedstawiono analizę numeryczną mającą na celu określenie wpływu długości niezlikwidowanego wyrobiska podścianowego znajdującego się za czołem ściany na parametry przepływu strumienia powietrza przez ścianę wydobywczą. W wyniku analiz wyznaczono pola prędkości i ciśnienia w analizowanych wyrobiskach. Do obliczeń wykorzystano zaimplementowany w programie Ansys Fluent model turbulencji „k-ε realizable”.


SZLĄZAK J., GRODZICKA A., CHŁOPEK A., LUBCZYŃSKI P.: Ratownictwo górnicze. Część 2. Wydolność organizmu i czas przejścia ratowników podczas badań w komorze ćwiczeń według wskaźnika BMI. Wiadomości Górnicze 2014, nr 6, s. 361–368, tabl. 11, bibliogr. poz. 4
W artykule przedstawiono wyniki badań uzyskanych w komorze ćwiczeń Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego SA, zlokalizowanej na terenie OSRG Bytom. W testach uczestniczyło 36 zastępów ratowniczych. Tabelarycznie pokazano wyniki dla wszystkich zastępów ratowniczych biorących udział w badaniu z uwzględnieniem wartości maksymalnych, minimalnych, średnich i sumy dla analizowanych parametrów. Na koniec wybrano zastępy z największą i najmniejszą liczbą wartości BMI (body mass index) według klasyfikacji.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!