• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 7-8 (2014)

Wiadomości Górnicze 7-8 (2014)
Cena: 0,00 pln

STRESZCZENIA

SZLĄZAK J., GRODZICKA A., MUSIOŁ D.: Ocena metod wyznaczania dróg ucieczkowych na wypadek zagrożenia pożarowego w kopalni. Wiadomości Górnicze 2014, nr 7–8, s. 378–385, tabl. 11, rys. 1, bibliogr. poz. 12. W artykule opisano wybrane metody wyznaczania dróg ucieczkowych z rejonów kopalni zagrożonych pożarem. Zaproponowano podział dróg ucieczkowych na dwie kategorie: proste i złożone. Zaproponowano także uwzględnienie we wzorze określającym czas ewakuacji wieku górnika, jego stażu pracy w kopalni, a także wysokości wyrobiska i stopnia jego zadymienia. Cechy te ujęto w formie współczynników. Zaproponowano nową metodę opartą m.in. o badania z ratownikami w warunkach imitujących wyrobiska w czasie pożaru.


CHODACKI J.: Regionalne relacje tłumienia przyspieszenia drgań w obszarze Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Wiadomości Górnicze 2014, nr 7–8, s. 387–395, tabl. 2, rys. 13, bibliogr. poz. 12. W artykule przedstawiono nową, regionalną postać relacji tłumienia przyspieszenia drgań gruntu dla składowych poziomych w paśmie częstotliwości do 10Hz i dla obszaru Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (GZW). Została ona opracowana na podstawie zbioru silnych wstrząsów górniczych pochodzących z tego obszaru. Relacja tłumienia parametru przyspieszenia może być wykorzystana do oceny intensywności oddziaływania silnych wstrząsów górniczych z obszaru GZW na środowisko powierzchniowe do bieżącej i projektowanej eksploatacji górniczej.


WIZNER L., WOLNY L., DUŻY S.: Parametry pracy odrzwi stalowej obudowy podatnej z kształtowników V ze stali ulepszanej cieplnie. Wiadomości Górnicze 2014, nr 7-8, s. 396–409, tabl. 5, rys. 9, bibliogr. poz. 21. W artykule na tle głównych kierunków działań utrzymania stateczności wyrobisk korytarzowych zabezpieczonych stalową obudową odrzwiową podatną omówiono wpływ gatunku stali na parametry pracy obudowy. Porównano wartości wskaźników nośności obudowy ŁP w zakresie rozmiarów odrzwi od ŁP-7 do ŁP-19 z kształtowników V29, V32 i V36 oraz ze stali 34GJ, 31Mn4+U(+AR), S480W, 31Mn4+QT i 31Mn4+630QT. Wskazano na konieczność utrzymania podatności odrzwi przy maksymalnym wykorzystaniu nośności kształtownika. Dotrzymanie takiego warunku jest możliwe, gdy parametry złącza będą dobierane każdorazowo z uwzględnieniem rozmiaru odrzwi, wielkości kształtownika oraz gatunku stali.


TROJNAR A., WIĘCKOL-RYK A., NIEMIEC B.: Koszty profilaktyki zagrożenia metanem w kopalniach węgla kamiennego. Wiadomości Górnicze 2014, nr 7-8, s. 410–416, tabl. 4, rys. 4, bibliogr. poz. 9. W artykule przedstawiono analizę kosztów profilaktyki metanowej łącznie dla dziesięciu wybranych kopalń, z których siedem reprezentowało kopalnie o najwyższym procentowym wydobyciu węgla kamiennego z pokładów zagrożonych metanem w zakresie 96÷100 %. Pozostałe trzy były kopalniami niemetanowymi. Udział wydobycia węgla z pokładów zagrożonych metanem w kategorii I÷IV dla analizowanej grupy kopalń zestawiono w tablicy.


BAIC I., BLASCHKE W., SOBKO W., SZAFARCZYK J.: Badania nad wzbogacaniem węgli kamiennych na powietrznych stołach koncentracyjnych. Wiadomości Górnicze 2014, nr 7-8, s. 417–421, tabl. 7, rys. 1, bibliogr. poz. 21. W artykule opisano badania wzbogacania urobku węglowego na powietrznym stole do koncentracji typu FGX-1. Badania prowadzono na polskich węglach kamiennych. Analizowano możliwości wydzielania czystych koncentratów węglowych i odpadów, uzyskiwania produktów o wysokiej wartości opałowej, usuwania siarki pirytowej i odkamieniania węgli koksowych. Zestawiono przykładowe wyniki badań. Potwierdzono przydatność technologii deshalingu w polskich zakładach górniczych.


SZLĄZAK J., GRODZICKA A., CHŁOPEK A., NAJMAN W.: Ratownictwo górnicze. Część 3. Analiza wieku i doświadczenia zawodowego ratowników w aspekcie czasu przejścia ich zastępów. Wiadomości Górnicze 2014, nr 7-8, s. 423–430, tabl. 18, bibliogr. poz. 4. W artykule przedstawiono wyniki badań poszczególnych członków zastępów ratowniczych, analizując ich wiek, a następnie porównując wyniki z czasami przejścia podczas ćwiczeń w wyrobiskach zlokalizowanych na terenie Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu. Do analizy wybrano cztery zastępy o największej sumie wieku i o największej sumarycznej wartości stażu pracy w ratownictwie górniczym oraz cztery zastępy z najmniejszą sumą wieku.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!