• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Karbo 2 (2014)

Karbo 2 (2014)
Kategorie:CzasopismaKarbo
Cena: 0,00 pln

STRESZCZENIA

LEWANDOWSKI L.: Budowa bloku energetycznego w JSW KOKS SA – Koksownia Radlin. Słowa kluczowe: gospodarka energetyczna, wykorzystanie własnych zasobów paliwa gazowego, produkcja energii elektrycznej w układzie kogeneracji Budowa bloku energetycznego z wykorzystaniem gazu koksowniczego to element Strategii Rozwoju JSW KOKS SA w zakresie zabezpieczenia potrzeb własnych na media energetyczne w oparciu o posiadane zasoby paliwa gazu koksowniczego. Jest elementem działań zmierzających do poprawy efektywności gospodarki Spółki poprzez zwiększenie przychodów, obniżkę kosztów działalności, efektywne zagospodarowanie posiadanych zasobów. Stworzy warunki rozwoju działalności gospodarczej podstawowej w długim okresie czasu. Uwzględniając zadania realizowane w pozostałych Koksowniach Spółki, w tym w Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej, JSW KOKS SA stanie się istotnym elementem strategii w zakresie zabezpieczenia potrzeb w energię elektryczną Grupy Kapitałowej JSW SA.


HUMMER W., WOJCIECHOWSKI G., ZIÓŁKOWSKA-TALAR A., SZLĘK A.: Doświadczalna instalacja obniżenia emisji NOx z systemu opalania baterii koksowniczej w ramach projektu RFCS. Słowa kluczowe: ściany grzewcze baterii koksowniczej, emisja NOX, recyrkulacja spalin, niskoemisyjne spalanie Koksoprojekt wraz z Centre de Pyrolyse de Marienau oraz AM Maizières Research i AM Atlantique et Lorraine realizuje projekt dofinansowany przez Fundusz Badawczy Węgla i Stali pod tytułem „Minimalizacja emisji tlenków azotu poprzez usprawnienie pionowego rozkładu ciepła w kanałach grzewczych”. W ramach tego projektu na terenie Koksowni Przyjaźń powstaje doświadczalna instalacja zewnętrznej recyrkulacji spalin. Recyrkulacja spalin jest technologią szeroko stosowaną w koksownictwie, jednak dotychczas najpopularniejsza była wewnętrzna recyrkulacja spalin realizowana poprzez zastosowanie okien recyrkulacyjnych w kanałach grzewczych. W ten sposób obniżana jest emisja NOx oraz następuje poprawa pionowego rozkładu ciepła ściany grzewczej. Jednak nie można bezpośrednio regulować ilości zawracanych spalin i ze względu na niedoskonałe wymieszanie strug, udział spalin w strefie płomienia niekoniecznie jest znaczący. Zewnętrzna recyrkulacja pozwala na kontrolę obu tych parametrów i w ten sposób można w efektywny sposób wykorzystać potencjał tej technologii. Technologia ta dedykowana jest dla istniejących już baterii, pozwala ona zmniejszyć ich uciążliwość dla środowiska i poprawić równomierność nagrzewania ścian grzewczych. W artykule przedstawione są różne warianty tej technologii od zawracania spalin do gazu opałowego lub do powietrza, do technologii łączącej oba te rozwiązania.


GAZDA M., KRZYŻANOWSKI A., BUCZEK B.: Badanie struktury porów karbonizatów otrzymanych z węgla kamiennego z KWK Brzeszcze z wykorzystaniem metody porozymetrycznej oraz Skaningowego Mikroskopu Elektronowego. Słowa kluczowe: węgiel kamienny, karbonizacja, porozymetria, porowatość, Skaningowy Mikroskop Elektronowy, substancja mineralna Karbonizacja należy do procesów termicznej obróbki paliw, które prowadzone są w szerokim zakresie temperatur w celu uzyskania różnorodnych produktów. Zmiany strukturalne zachodzące w procesie standardowej karbonizacji węgli są spowodowane głównie rozkładem nieuporządkowanych obszarów substancji organicznej. Badania składu struktury powierzchni stałej pozostałości pozwalają na głębsze poznanie tych zmian. Przedmiotem pracy był węgiel kamienny z KWK Brzeszcze – Silesia, z pokładu 352, oznaczony symbolem B-352, który poddano procesowi karbonizacji. Proces prowadzony był w atmosferze azotu w temperaturach: 700, 800 i 900°C w czasie 15 i 30 minut. W pracy wykorzystano możliwości jakie daje skaningowy mikroskop elektronowy model Jeol JSM – 5500 LV do badania powierzchni węgla kamiennego wyjściowego oraz po procesie karbonizacji w celu stwierdzenia obecności substancji mineralnej a także interpretacja uzyskanych widm promieniowania rentgenowskiego. Uzupełnieniem wyników były badania prowadzone na porozymetrze rtęciowym typu Pascal 140 (ThermoQuest), zastosowany w trakcie pomiaru zakres ciśnień (0.1 hPa – 400 hPa) pozwolił analizować pory o promieniach z zakresu ok. 50 μm – 1.8 μm. W badanym węglu zaobserwowano zróżnicowanie w topografii powierzchni oraz zmiany rozwinięcia struktury porowatej zależne od temperatury i czasu prowadzenia procesu. Wzrost temperatury i czasu prowadzenia procesu powoduje zmniejszenie ilości porów największych (50 – 30 mm), oraz zwiększenie całkowitej objętości porów.


STRÓJWĄS A.: Zastosowanie dyfrakcji rentgenowskiej do badań struktury uporządkowanej węgli. Słowa kluczowe: dyfrakcja rentgenowska, struktura węgla, odległości międzypłaszczyznowe, proces uwęglenia, piroliza Celem pracy było podsumowanie dotychczasowej wiedzy dotyczącej zastosowania dyfrakcji rentgenowskiej w badaniach struktury węgli i materiałów węglowych. W artykule przedstawiono krótki przegląd prac dotyczących struktury węgli z wykorzystaniem techniki XRD począwszy od pionierskich prac polegających na wizualnych porównaniach rentgenogramów węgla i grafitu aż do prac, w których wykorzystano skomplikowane metody obliczeniowe oraz najnowocześniejszą aparaturę badawczą jaka jest obecnie dostępna na rynku. Zwrócono uwagę na kontrowersje związane z zastosowaniem radialnej funkcji dystrybucji (RDF) w badaniach struktury węgla. Przeanalizowano zmiany strukturalne zachodzące w organicznej substancji węglowej podczas uwęglenia oraz w procesie pirolizy. Uwzględniono zmiany parametru d002 (odległość międzypłaszczyznowa), charakteryzującego stopień wewnątrzkrystalitowego uporządkowania, jak również parametrów La (średnia średnica) i Lc (średnia wysokość), które dostarczają informacji o wymiarach krystaliów. Stwierdzono, że zmiany strukturalne zachodzące w organicznej masie węgli podczas pirolizy nie zostały jednoznacznie wyjaśnione. W literaturze opisane są sprzeczne wnioski, co do przebiegu zmian zachodzących w organicznej substancji węglowej podczas pirolizy. Zaistniałe niejednoznaczności mogą być wynikiem zarówno różnic w stosowanej metodyce badań, jak również różnic w budowie wyjściowej badanych próbek.


MAZUREK K.: Badania modelowe małogabarytowej osłony ratowniczej. Słowa kluczowe: konstrukcje ochronne, wyrobisko ratownicze, metody numeryczne W niniejszej publikacji przedstawiono koncepcję osłony ratowniczej rozsuwanej, służącej do uszczelnienia części stropowej obudowy ratowniczej prowadzonej pod silnie rozdrobnionym rumoszem skalnym. Przedstawiono przykład wykorzystania metod numerycznych w procesie doboru parametrów konstrukcyjnych osłony ratowniczej, w aspekcie spełnienia wymagań dyrektywy FOPS oraz kryterium minimalizacji masy.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!