• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 9 (2014)

Wiadomości Górnicze 9 (2014)
Cena: 0,00 pln

STRESZCZENIA

DYCZKO A., GALICA D., KUDLAK Ł.: Wybrane aspekty zastosowania narzędzi informatycznych w projektowaniu i harmonogramowaniu produkcji górniczej. Wiadomości Górnicze 2014, nr 9, s. 448–457, rys. 14, bibliogr. poz. 13. W artykule poruszona została rola narzędzi informatycznych wspomagających procesy decyzyjne w zakładach górniczych, jak również wskazana została lokalizacja nowoczesnego planowania produkcji w strukturze organizacyjnej kopalni. W ramach badań przedstawiono niektóre dostępne na rynku narzędzia informatyczne, które posłużyły do stworzenia modeli geologicznych i przykładowych harmonogramów produkcji. Zamieszczono i opisano wybrane aspekty zastosowania narzędzi informatycznych w codziennej pracy w zakładzie górniczym.


DYCZKO A., DUNST N., GALICA D.: Wykorzystanie narzędzi informatycznych do modelowania złoża węgla kamiennego. Wiadomości Górnicze 2014, nr 9, s. 458–465, rys. 11, bibliogr. poz. 9. Jednym z elementów systemu wspomagania decyzji w procesie przygotowania złoża do eksploatacji w kopalniach węgla kamiennego jest cyfrowy model złoża. Od jego jakości zależy przygotowanie, udostępnienie złoża oraz jego bieżąca eksploatacja. W artykule przedstawiono etapy tworzenia modelu złoża na przykładzie złoża węgla kamiennego oraz jego rolę w poszczególnych etapach funkcjonowania zakładu górniczego.


LEWIŃSKA P., MATUŁA R., WIĘCKOWSKI Ł.: Zastosowanie naziemnych kamer termowizyjnych w badaniu warunków geologicznych obiektów trudno dostępnych. Wiadomości Górnicze 2014, nr 9, s. 467–472, rys. 4, bibliogr. poz. 6. W artykule opisano metody pozyskania informacji o temperaturze i wprowadzenia jej do modelu przestrzennego obiektu. Taki zabieg pozwala na stworzenie przestrzennej bazy danych o obiekcie, na podstawie której można przeprowadzić analizę sytuacji oraz na monitorować dynamikę zmian temperatury na powierzchni. Ten typ danych może być pomocny przy obserwacji składowisk odpadów pogórniczych, a co za tym idzie – być fragmentem systemu wczesnego wykrywania pożarów lub wspomagać ich dogaszanie. Obraz temperatury odsłonięć, takich jak skarpy, daje informację o położeniu poszczególnych warstw geologicznych. Możliwe jest zdalne profilowane obiektów.


KAMIŃSKI P.: Koncepcja zastosowania analizy obrazu do zwiększenia wydajności pracy ścianowych kombajnów węglowych. Wiadomości Górnicze 2014, nr 9, s. 473–477, tabl. 1, rys. 6, bibliogr. poz. 8. Dążenie do wzrostu wydajności i niezawodności urządzeń, wchodzących w skład kompleksu ścianowego, prowadzi do poszukiwania nowych sposobów kontroli pracy tychże maszyn oraz wymusza stosowanie systemów, które pozwolą monitorować parametry geologiczne górotworu. Dzięki metodom analizy obrazu możliwe będzie pozyskanie informacji na temat składu ziarnowego urobku, co w połączeniu z charakterystykami pracy poszczególnych urządzeń da podstawy do wygenerowania impulsu powodującego zmiany w technologii urabiania.


SUCHAN J., MICHALSKI P., WŁODARCZYK M.: System pomiaru jakości eksploatowanej rudy z zastosowaniem analizatora na przenośniku taśmowych w O/ZG „Rudna”. Wiadomości Górnicze 2014, nr 9, s. 479–485, tabl. 1, rys. 5, bibliogr. poz. 2. Ważnym elementem inteligentnej kopalni będzie oczujnikowanie tych elementów systemu eksploatacji i odstawy, które pozwalają sterować i optymalizować proces produkcji. Informacja o sposobie pozyskiwania urobku, jego jakości i czystości wybierania złoża pozyskiwana jest obecnie poprzez opróbowanie urobku znajdującego się w trakcie odstawy. Porównanie jakości urobku i parametrów złotowych stanowi podstawę do oceny organizacji pracy w oddziale eksploatacyjnym i ocenę stopnia wykonania zadań. W ramach planu automatyzacji tego procesu w O/ZG „Rudna” zainstalowano pod ziemią analizator do pomiaru składu urobku na taśmie, a następnie zaprojektowano system automatycznej i ciągłej kontroli jakości odstawy.


MATUŁA R., CZAJA K.: Ocena przydatności obszaru pogórniczego do celów budowlanych na podstawie badań sejsmicznych. Wiadomości Górnicze 2014, nr 9, s. 486–489, rys. 4, bibliogr. poz. 9. W artykule opisano przykład zastosowania sejsmiki refrakcyjnej do potrzeb rozpoznania terenu pogórniczego. Akwizycję danych przeprowadzono przy użyciu 48-kanałowego sejsmografu. Źródłem fali był lekki wibrator akustyczny. Na podstawie fali refrakcyjnej obliczono głębokość zalegania stropu kredy i rozkład prędkości fali P w jej obrębie. Do tego celu posłużono się funkcją GRM pakietu Seismic Unix, na której podstawie wyznaczono wspomniane wartości dla profilu R1 i R2. Analizując wyniki użycia funkcji GRM, można stwierdzić, iż średnia prędkość w części stropowej podłoża, przypadku obu profili oscyluje w granicy 1800 m/s. Oznacza to, że podłoże wykazuje zwięzłość wystarczającą, do wykorzystania opisywanego obszaru do celów budowlanych.


KAMIŃSKI P., LEWIŃSKA P., KUBIAK S.: Inwentaryzacja kubaturowa komory „Gaisruck” w Kopalni Soli „Wieliczka”. Wiadomości Górnicze 2014, nr 9, s. 490–495, tabl. 1, rys. 6, bibliogr. poz. 6. W artykule przedstawiono pierwotny stan techniczny, planowane oraz prace przy przebudowie komory „Gaisruck” w Kopalni Soli „Wieliczka”. Istotnym wsparciem w inwentaryzacji pierwotnego stanu komory było wykorzystanie skanowania laserowego. Technologia ta w znaczny sposób usprawniła prace pomiarowe oraz umożliwiła zebranie znacznie więcej danych pomiarowych niż klasyczne techniki geodezyjne. Zebrano finalne wyniki dotychczasowych prac.


SZLĄZAK J., GRODZICKA A., CHŁOPEK A., LUBCZYŃSKI P.: Ratownictwo górnicze. Część 4. Czas przejścia przez komorę ćwiczeń zespołów ratowniczych z uwzględnieniem wzrostu ratowników. Wiadomości Górnicze 2014, nr 9, s. 496–503, tabl. 16, bibliogr. poz. 3. W artykule zwrócono uwagę na wzrost ratowników biorących udział w badaniach wykonanych w komorze ćwiczeń na terenie Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu. Analizowano wpływ wzrostu ratowników na czas ich przemieszczania się przez komorę podczas ćwiczeń. Oceniano cztery zastępy, które wyróżniały się najwyższym wzrostem wchodzących w ich skład ratowników i cztery zastępy, które cechowały się najniższym wzrostem z wszystkich 36 poddanych badaniu zastępów.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!