• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Karbo 3 (2014)

Karbo 3 (2014)
Kategorie:CzasopismaKarbo
Cena: 0,00 pln

STRESZCZENIA

MERTAS B., ŚCIĄŻKO M., SOBOLEWSKI A.: Ciśnienie koksowania – opis zjawiska i prognozowanie jego wielkości w aspekcie uplastyczniania się węgla. Słowa kluczowe: węgiel koksowy, ciśnienie rozprężania, ciśnienie koksowania, PresTest Jednym z ważniejszych zjawisk zachodzących w trakcie procesu koksowania jest uplastycznianie się węgla. Następstwem tego zjawiska jest spiekanie i tworzenie się produktu końcowego – koksu. Nierozwiązalnie z tym procesem łączy się zjawisko generowania ciśnienia wewnątrz złoża uplastyczniających się ziaren węglowych. Ciśnienie to wpływa na poprawę właściwości mechanicznych tworzącego się koksu. Zjawisko to jednak stwarza równocześnie niebezpieczeństwo deformacji, a nawet zniszczenia ściany komory baterii koksowniczej. W artykule uporządkowano terminologię związaną z ciśnieniem powstającym w trakcie procesu koksowania. Zaprezentowano również czynniki wpływające istotnie na generowanie ciśnienia koksowania w aspekcie nowej laboratoryjnej metody oznaczania ciśnienia rozprężania.


BRONNY M., SOBOLEWSKI A., SMĘDOWSKI Ł.: Ocena programu prognozującego jakość koksu PCQ w oparciu o wyniki rocznych testów przeprowadzonych w koksowni Przyjaźń należącej do JSW KOKS SA. Słowa kluczowe: koks, mieszanka węglowa, prognozowanie, jakość koksu, system informatyczny W artykule przedstawiono wyniki rocznych testów programu prognozującego jakość koksu, PCQ, które zostały przeprowadzone w oparciu o historyczne dane produkcyjne pochodzące z systemu dyspozytorskiego koksowni Przyjaźń należącej do JSW KOKS SA. Dane poddane ocenie to zbiory wartości rzeczywistych i prognozowanych wskaźników określających: zawartości siarki, popiołu, chloru, alkaliów i fosforu, jak również reakcyjności, wytrzymałości poreakcyjnej oraz wytrzymałości mechanicznej.


ROBAK Z., ILUK T., SOBOLEWSKI A., RUDKOWSKI M.: Badania eksploatacyjne nad kondycjonowaniem i spalaniem gazu koksowniczego w silniku tłokowym z zapłonem samoczynnym. Słowa kluczowe: gaz koksowniczy, oczyszczanie gazu, silnik tłokowy Gaz koksowniczy otrzymywany w koksowniach podczas produkcji koksu stanowić może interesujące pod kątem energetycznym paliwo o wartości opałowej wynoszącej ok. 18 MJ/Nm3 i charakteryzujące się niską zawartością CO2. Interesujące wydaje się być wykorzystanie gazu w zespole prądotwórczym opartym na silniku tłokowym. Przed tym procesem konieczne jest odpowiednie oczyszczenie gazu polegające na usunięciu naftalenu, który może stwarzać problemy podczas kondensacji w gazowym układzie zasilania silnika. W artykule przedstawiono sposób usuwania naftalenu przy wykorzystaniu oryginalnej technologii oczyszczania gazu koksowniczego szczególnie przydatny w przypadku eksploatacji silnika o zapłonie samoczynnym. W pracy zaprezentowano wyniki badań wykorzystania gazu koksowniczego w silniku tłokowym o zapłonie samoczynnym. Do testów wybrano silnik John Deere 4045 o mocy mechanicznej 50 kW przystosowany do zasilania dwupaliwowego. Przeprowadzono serię testów w celu doboru optymalnej wielkości dawki zapłonowej. W trakcie badań dokonywano również pomiaru składu emitowanych z silnika spalin. Podczas testów uzyskano bardzo obiecujące efekty przy 6–8 % nominalnej dawce oleju napędowego oraz niską emisję zanieczyszczeń.


KOSYRCZYK L., SŁUPIK Ł.: Sterowanie pracą baterii koksowniczej z wykorzystaniem symulatora. Słowa kluczowe: sterowanie pracą baterii, symulator, moduł kontroli Jednym z ciągle istotnych zadań, stojących nie tylko przed polskim, ale i światowym koksownictwem, jest pełna i skuteczna automatyzacja pracy baterii koksowniczych. Szczególnego znaczenia w tym względzie, wobec współczesnych wyzwań eksploatacyjnych, nabiera automatyzacja sterowania pracą baterii. Analizując problematykę eksploatacji baterii stwierdzono, że istotnym usprawnieniem procesu sterowania może być wykorzystanie do tego celu symulatora, odzwierciedlającego wirtualnie procesy zachodzące w komorach i układzie grzewczym baterii przy zadanych parametrach jej pracy i współpracującego z nim zaawansowanego wszechstronnego systemu diagnostycznego. W takiej konfiguracji symulator procesu, analizując w czasie rzeczywistym dostarczane dane eksploatacyjne oraz aktualne dyspozycje operatora systemu, na bieżąco wypracowuje zarówno propozycje zmian wybranych parametrów sterowania, jak i teoretyczne wyniki prowadzonych (lub nie) działań regulacyjnych. System automatycznej kontroli eksploatacji baterii zaś, w oparciu o wyniki symulacji, zaakceptowane przez operatora zmiany parametrów sterowania oraz rzeczywiste wyniki pomiarów i analiz, formułuje zarówno dyspozycje dla sterownika, jak i komunikaty dla operatora systemu o istniejących nieprawidłowościach lub potrzebie podjęcia manualnych działań regulacyjno-pomiarowych.


ŻELIŃSKI J., KALETA D., TELENGA-KOPYCZYŃSKA J., SOBOLEWSKI A.: Zastosowanie programu COPDIMO do obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń z instalacji koksowniczych. Słowa kluczowe: przemysł koksowniczy, rozprzestrzenianie zanieczyszczeń w powietrzu, modelowanie stężeń zanieczyszczeń powietrza, program komputerowy Program obliczeniowy COPDIMO (Coke Plant Dispersion Model) służący do modelowania stężeń zanieczyszczeń emitowanych z koksowni jest jednym z efektów projektu „Inteligentna koksownia spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki”. Program powstał w oparciu o gaussowski model smugi starej generacji, który po dokonanych korektach i modyfikacjach uwzględnia specyficzne cechy instalacji koksowniczych, takie jak duża emisja ciepła oraz znaczna powierzchnia i w wielu przypadkach niewielka wysokość obiektów technologicznych. Podjęte działania doprowadziły do zwiększenia dokładności modelowania, co zostało potwierdzone wynikami przeprowadzonych badań polowych. W artykule, oprócz programu COPDIMO, przedstawiono wyniki porównawcze stężeń zanieczyszczeń emitowanych z koksowni, obliczonych przy zastosowaniu tego programu oraz programu wykorzystującego standardowy model powszechnie używany w Polsce. W wyniku przeprowadzonych symulacji stwierdzono, że maksima stężeń w punktach recepcyjnych decydujące w praktyce o uciążliwości koksowni, uzyskane przy zastosowaniu programu COPDIMO, są niższe od maksimów stężeń obliczonych programem standardowym. Nieco niższe są również stężenia średnioroczne. Opracowany program może służyć do oceny wpływu koksowni na środowisko, do podejmowania działań racjonalizujących ograniczanie emisji zanieczyszczeń z koksowni do powietrza, a także do prowadzenia właściwej polityki ekologicznej zakładu.


JAKUBINA G., OKARMUS P., MYTYCH J., KUBACKI M.: „BatMon – Battery Monitoring” System Monitorowania stanu technicznego baterii koksowniczej – wnioski z użytkowania w warunkach przemysłowych. Słowa kluczowe: bateria koksownicza, system monitorowania, stan techniczny „Zintegrowany system monitorowania stanu technicznego baterii koksowniczej – BATMON – Battery Monitoring” został zainstalowany i przetestowany w latach 2013-2014 r. na bateriach nr 7 i 12 w Koksowni ArcelorMittal Poland oddział Zdzieszowice. W ramach prowadzonych testów Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla przeprowadził stosowne szkolenie służb eksploatacyjnych z obsługi i funkcjonalności oprogramowania testowanego Systemu Monitorowania. Uzyskiwane w czasie bieżącej eksploatacji tych baterii wyniki testów wiarygodnie oddawały rzeczywisty ich stan techniczny. System, wykorzystując nowoczesne rozwiązania aplikacyjne oraz urządzenia pomiarowe, umożliwia podejmowanie odpowiednich i dostatecznie szybkich decyzji technologicznych, profilaktycznych i remontowych dla przedłużenia czasu eksploatacji baterii koksowniczych. System i jego narzędzia zostały pozytywnie ocenione przez obsługę eksploatacyjną Koksowni. W artykule przedstawiona została budowa Systemu monitorowania jego funkcjonalność oraz wnioski płynące z jego bieżącej obsługi.


MARCISZ M., PROBIERZ K., MICOREK T., SMĘDOWSKI Ł., SOBOLEWSKI A.: PredCoal – nowe narzędzie szacowania jakości węgla kamiennego w złożu i pokładzie. Słowa kluczowe: węgiel kamienny, parametry jakości, rozpoznawanie jakości kopaliny w złożu Zaprezentowano zarys oraz wstępny obraz możliwości nowoczesnego i nowatorskiego narzędzia do predykcji jakości węgla kamiennego w złożu i pokładzie, będącego jednym z wyników projektu badawczego „Inteligentna koksownia spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki”. Program, o roboczej nazwie PredCoal zespala ze sobą, funkcjonujące w działach mierniczo-geologicznych kopalń węgla kamiennego GZW, bazy danych dotyczące jakości węgla w złożu, opcje programu AutoCAD oraz opcje programu Surfer. Program PredCoal umożliwia predykcję jakości węgla kamiennego w złożu, w wybranej wiązce pokładów węgla, w pojedynczym pokładzie węgla, a także, z pewnym przybliżeniem, oszacować jakość nadawy kierowanej do wzbogacania w zakładzie przeróbki węgla. Szacowanie to spełnia wymagania, zarówno standardów krajowych (w postaci PN-82/G-97002) jak i międzynarodowych (tj. Międzynarodowego Systemu Kodyfikacji Węgla i Klasyfikacji Węgla w Pokładzie, ECE Genewa). Wizualizacja jakości węgla w złożu/pokładzie obejmuje zarówno jej zmiany horyzontalne, w postaci cyfrowych map poszczególnych parametrów jakościowych oraz obszarów występowania typów węgla według PN, jak i wertykalne, odwzorowane na przekrojach geologicznych wzdłuż wyznaczonej linii przekrojowej. Aplikacja nie ujmuje i nie zamyka wszystkich problemów i zagadnień jakie związane są z geologią górniczą i złożową. Zawarty zestaw opcji ma jedynie za zadanie wspomóc działy mierniczo-geologiczne zakładów wydobywających węgiel kamienny metodami podziemnymi w dziedzinie szacowania jakości kopaliny. Zaproponowane opcje mają w jak największym stopniu zoptymalizować i zautomatyzować prace związane z szacowaniem jakości złóż węgla kamiennego, szczególnie w warunkach wielopokładowych złóż węgla kamiennego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego oraz specyficznych warunkach eksploatacji podziemnej.


FITKO H., CHWOŁA T.: Zawór regulacyjno-odcinający jako element systemu regulacji ciśnienia gazu surowego w komorach koksowniczych – ZaReO. Słowa kluczowe: regulacja ciśnienia, surowy gaz koksowniczy, emisja niezorganizowana Celem publikacji jest przedstawienie założeń techniczno-technologicznych redukcji emisji niezorganizowanej z drzwi piecowych i otworów technologicznych baterii koksowniczej realizowanej za pomocą Systemu Regulacji Ciśnienia Gazu Surowego „ZaReO”. Zaprezentowano koncepcję techniczną i rozwiązanie konstrukcyjne Zaworu Regulacyjno-Odcinającego, który jest głównym elementem wykonawczym Systemu Regulacji Ciśnienia. Opisano sposób przeprowadzania testów na instalacji badawczej i pilotowej. Przedstawiono przeprowadzone na instalacji demonstracyjnej, w warunkach przemysłowych baterii koksowniczej, wyniki prób zaworu oraz całego systemu regulacji ciśnienia. W czasie prowadzenia testów przemysłowych stwierdzono ograniczenie emisji niezorganizowanej na komorach obsługiwanych przez System Regulacji Ciśnienia „ZaReO”.


CZAPLICKI A., ŻARCZYŃSKI P.: Ocena efektywności ekonomicznej zastosowania podsuszania wsadu przed procesem koksowania. Słowa kluczowe: koksownictwo, wstępne podsuszanie wsadu, efektywność ekonomiczna W artykule przedstawiono szczególne przesłanki uzasadniające wdrożenie technologii podsuszania wsadu w warunkach polskich koksowni eksploatujących baterie zasypowego systemu napełniania komór. W obecnej sytuacji na rynku występuje niedobór węgli ortokoksowych i nadwyżka węgli gazowo-koksowych. Od lat utrzymuje się korzystna różnica cen tych węgli, która powoduje, że zwiększenie udziału węgli gazowo-koksowych w mieszance jest czynnikiem kreowania znacznej wartości dodanej i korzyści dla koksowni. Rozważono dwa warianty inwestycji podsuszania wsadu dla modelowej baterii koksowniczej w podziale na 4 scenariusze. Pierwszy wariant zakłada przyrost zdolności produkcyjnej baterii o 6 % po zastosowaniu operacji podsuszania wsadu (efekt wzrostu gęstości nasypowej). Jest on charakterystyczny dla istniejących baterii koksowniczych, dla których nie jest możliwe skrócenie czasu trwania operacji maszyn piecowych. Wariant ten charakteryzuje się bardzo korzystnymi efektami finansowymi. Nie powinien być realizowany wyłącznie w przypadku skrajnie niekorzystnego scenariusza, zakładającego brak możliwości zwiększenia udziału węgli gazowo-koksowych w mieszance. Wariant II zakłada wzrost zdolności produkcyjnych baterii koksowniczej o 12 % po zastosowaniu operacji podsuszania wsadu (efekt wzrostu gęstości nasypowej oraz skrócenia czasu koksownia). Wariant ten charakteryzuje się wyjątkowo wysokim bezpieczeństwem dla inwestora, ponieważ nawet w przypadku skrajnie niekorzystnego scenariusza, zakładającego brak możliwości zwiększenia udziału węgli gazowo-koksowych w mieszance, posiada pozytywne NPV. Jest to właśnie efektem znacznego wzrostu zdolności produkcyjnej baterii koksowniczej. Sama dodatkowa produkcja zapewnia rentowność projektu. Przeprowadzona analiza wrażliwości wskazuje, że projekt posiada pozytywną NPV w szerokim zakresie zmienności 5 badanych zmiennych.


PIECHACZEK M., MIANOWSKI A., SOBOLEWSKI A.: Analiza fraktalna w badaniach mikroskopowych koksów. Słowa kluczowe: analiza mikroskopowa, wymiar fraktalny, tekstura koksu Podjęto próbę wykorzystania obserwacji mikroskopowych koksu do wyznaczania wymiaru fraktalnego DF. Eksperyment przeprowadzono dla różnorodnych jakościowo próbek koksów wielkopiecowych i karbonizatów. Podstawową czynnością jest przekształcenie barwnego obrazu rzeczywistego w obraz binarny, zarówno dla struktury obserwowanej jako tekstura porowata (DpF) jak i obrazów po segmentacji obrazów tekstury optycznej (DtxF). Takie postępowanie przekłada się na wartości w obu przypadkach z przedziału 1 < DF ≤ 2. Analizie poddaje się otrzymane obrazy, wykorzystując zdefiniowanie wymiarowe metodą pudełkową (box counting). Ważnym elementem badań było dostosowanie skali prezentowanego obrazu do potrzeb wiarygodnej oceny tekstury porowatej i optycznej, wynikiem czego było zastosowanie mozaik wielkoformatowych do oceny przekrojów porowatych i małych próbek obrazowych indywidualnych typów tekstur do analizy tekstury optycznej. Ponadto, opracowano sposób uzyskiwania wartości wypadkowej różnowartościowych wymiarów fraktalnych tekstur, DMF, określonej jako multifraktal tekstury optycznej. W celu oceny skuteczności metody w ocenie jakości koksu, wyniki wymiarów fraktalnych porównywano ze wskaźnikiem reakcyjności koksu (CRI). Ustalono, że wraz ze wzrostem dwóch, wymienionych wymiarów fraktalnych, obniża się jakość koksu w wyniku wzrostu jego reakcyjności (CRI). Dla koksu wysokogatunkowego wyznaczono dwie miary wymiarów fraktalnych zmiennych w zakresach: dla tekstury porowatej 1,88 < DpF < 1,95 oraz dla 1,86 < DMF <1,90, gdzie DMF jest multifraktalem tekstury optycznej.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!