• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 11 (2014)

Wiadomości Górnicze 11 (2014)
Cena: 0,00 pln

STRESZCZENIA

BIJAŃSKA J., WODARSKI K.: Wykorzystanie narzędzi informatycznych do oceny ekonomicznej efektywności i ryzyka projektowanej eksploatacji resztkowych złóż węgla kamiennego. Wiadomości Górnicze 2014, nr 11, s. 572–578, rys. 9, bibliogr. poz. 4. W artykule przedstawiono wybrane rezultaty realizacji projektu pt. „Badanie możliwości technicznych i uwarunkowań ekonomicznych dla projektowania eksploatacji resztkowych złóż węgla kamiennego w kopalniach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego”. W szczególności scharakteryzowano opracowaną metodę oceny ekonomicznej efektywności i ryzyka eksploatacji węgla kamiennego z resztkowych złóż, a także przedstawiono komputerowy program symulacyjny OPER, który wspomaga jej wykorzystanie w praktyce.


SMOLIŃSKI A.: Wyniki światowych badań nad wykorzystaniem biomasy do celów energetycznych na drodze zgazowania lub współzgazowania z węglem. Wiadomości Górnicze 2014, nr 11, s. 579–583, tabl. 1, bibliogr. poz. 29. W artykule przedstawiono stan światowych badawczo-rozwojowych prac w zakresie współzgazowania węgla i biomasy oraz główne typy rozwiązań technologicznych reaktorów zgazowania. W szczególności przedstawiono wyniki najnowszych badań w zakresie wpływu udziału biomasy w mieszance wsadowej na skład gazu i wydajność poszczególnych jego składników.


PŁONKA M.: Wybrane parametry techniczne sekcji obudowy zmechanizowanej. Wiadomości Górnicze 2014, nr 11, s. 584–589, rys. 5, bibliogr. poz. 12. W artykule omówiono wzajemny wpływ wybranych istotnych dla użytkownika parametrów konstrukcyjnych lub funkcjonalnych obudowy zmechanizowanej, w odniesieniu do określonych warunków geologiczno-górniczych. Wykorzystano przykłady pochodzące z rzeczywistych napotkanych sytuacji, które zilustrowano wykresami lub rysunkami. Omówiono potencjalne możliwości optymalizacji konstrukcji w trakcie jej projektowania ze względu na właściwości podpornościowe, w celu uniknięcia niektórych komplikacji z zakresu konstruowania obudowy.


TOBÓR-OSADNIK K., WYGANOWSKA M.: Motywowanie pracowników kopalń węgla kamiennego do przestrzegania przepisów bhp. Wiadomości Górnicze 2014, nr 11, s. 591–600, tabl. 6, rys. 10, bibliogr. poz. 16. W celu diagnozy i stworzenia zaleceń do prawidłowego systemu motywacji do przestrzegania zasad bhp w polskich przedsiębiorstwach górniczych, autorki artykułu przeprowadziły własne badania obejmujące trzy największe polskie przedsiębiorstwa górnicze węgla kamiennego: Jastrzębską Spółkę Węglową SA, Katowicki Holding Węglowy SA, Kompanię Węglową SA. W badaniach ankietowani oceniali ważność czynnika motywującego ich do przestrzegania przepisów bhp. Ankietowani mieli do wyboru kilka czynników.


BIESSIKIRSKI A.: Pomiary oddziaływania parasejsmicznego na obiekty budowlane. Wiadomości Górnicze 2014, nr 11, s. 601–610, tabl. 2, rys. 10, bibliogr. poz. 34. Prawidłowa diagnoza przyczynowo-skutkowa oddziaływania drgań parasejsmicznych na dany obiekt budowlany jest bardzo trudna. Wywoływane przez drgania naprężenia początkowo pogłębiają niedoskonałości struktury wewnętrznej kruchego materiału budowlanego, a dopiero po przekroczeniu granicy sprężystości powodują jego pękanie i zniszczenie. W artykule przedstawiono zagadnienia związane z wystąpieniem oddziaływań wynikających ze zjawisk sejsmicznych oraz parasejsmicznych.


SZLĄZAK J., GRODZICKA A., CHŁOPEK A., LUBCZYŃSKI P.: Ratownictwo górnicze. Część 6. Analiza czasu przejścia zastępów ratowniczych w aspekcie parametrów fizjologicznych i doświadczenia zawodowego ratowników górniczych. Podsumowanie. Wiadomości Górnicze 2014, nr 11, s. 611–614, tabl. 1, bibliogr. poz. 6. W artykule przedstawiono wnioski i podsumowano wyniki badań zastępów ratowniczych podczas ćwiczeń pod różnym kątem prowadzonych w zmodernizowanej komorze ćwiczeń Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego SA, znajdującej się na terenie OSRG Bytom. Ze względu na obszerność zbioru danych publikowano je w pierwszych pięciu artykułach, natomiast w szóstym podsumowano wyniki badań oraz sformułowano wnioski i opinie.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!